Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontoruddannelsen


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for kontoruddannelsen inden for et af følgende specialer:

 • 1) All-round.
 • 2) Regnskab.
 • 3) Advokatsekretær.
 • 4) Spedition og shipping.
 • 5) Turist- og rejsebranchen.
 • 6) Offentlig forvaltning, kommune og amtskommune samt stat.
 • 7) Lægesekretær (offentlig forvaltning).

Stk. 2. Speciale vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt som praktikvirksomhed inden for det pågældende speciale.

§ 2. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

§ 3. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer uddannelsen dog:

 • 1) 21/2 år eller 3 år efter virksomhedens valg, når eleven har afsluttet folkeskolens 9. klasse med statskontrolleret prøve eller er fyldt 17 år.
 • 2) 21/2 år, når eleven har afsluttet folkeskolens 10. klasse med statskontrolleret prøve eller har bestået realeksamen eller er fyldt 18 år.
 • 3) 2 år, når eleven har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen, studentereksamen, eller har gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet eller er fyldt 25 år.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 2, skal være opfyldt, når eleven begynder på uddannelsen.

§ 5. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med en sammenlagt 1. og 2. skoleperiode på 40 uger.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer skoleundervisningen i det 1. år sammenlagt 18 uger, der gennemføres i skoleperioder på mindre end hele uger.

Stk. 3. Undervisningen i 3. og følgende skoleperioder varer ialt 6 uger, i specialet turist- og rejsebranchen ialt dog 7 uger, i specialet offentlig forvaltning 8 uger og i specialet lægesekretær 12 uger.

Stk. 4. For elever, der er fyldt 25 år, og som indleder uddannelsen efter bestemmelserne i stk. 2, tilrettelægger skolen undervisningen efter elevens forudsætninger og behov. Den samlede fastsatte undervisning er på 24 uger - i visse specialer dog op til 30 uger. Skolen kan efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg afkorte den almindelige uddannelsestid for grundfag, specialefag og valgfag.

§ 6. For elever, der uddannes i specialerne efter § 1, stk. 1, nr. 1 - 3, veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med sammenlagt 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 2 uger.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger.
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger.
 • 8) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 2. For elever, der uddannes i specialet spedition og shipping, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 2 uger (spedition og shipping I).
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger (spedition og shipping II).
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger (spedition og shipping I).
 • 8) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 3. For elever, der uddannes i specialet turist- og rejsebranchen, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med sammenlagt 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 3 uger.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger.
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger.
 • 8) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 4. For elever, der uddannes i specialet offentlig forvaltning, kommune og amtskommune samt stat, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med sammenlagt 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 2 uger.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger.
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger.
 • 8) Praktikuddannelse.
 • 9) 6. skoleperiode, 2 uger.
 • 10) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 5. For elever, der uddannes i specialet lægesekretær (offentlig forvaltning), jf. § 1, stk. 1, nr. 7, veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med sammenlagt 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 2 uger, sammen med elever i specialet offentlig forvaltning, jf. stk. 4.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger.
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger.
 • 8) Praktikuddannelse.
 • 9) 6. skoleperiode, 2 uger.
 • 10) Praktikuddannelse.
 • 11) 7. skoleperiode, 2 uger.
 • 12) Praktikuddannelse.
 • 13) 8. skoleperiode, 2 uger sammen med elever i specialet offentlig forvaltning, jf. stk. 4.
 • 14) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 7. Elever, der har gennemført den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i engroshandelsuddannelsen, uddannelsen til salgsassistent, informatikassistentuddannelsen, dekoratøruddannelsen, finansuddannelsen eller gennemført efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet, er fritaget for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i kontoruddannelsen.

Stk. 2. Elever, der har gennemført indlednings- og semesterkursus fra handelsmedhjælpereksamen, er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Elever med højere handelseksamen er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 1 og 2, samt for 3.-5. skoleperiode i specialerne all-round og regnskab.

Stk. 4. I den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er elever med højere teknisk eksamen, studentereksamen eller højere forberedelseseksamen fritaget for valgfag og for følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 4) Samfundsøkonomi.
 • 5) Samfund, handel og kultur.

Stk. 5. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, og som har højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, er fritaget for valgfag og for grundfaget Fremmedsprog (C) - engelsk i første år.

Stk. 6. Elever med beståede enkeltfag m.v. er fritaget for dele af uddannelsen , i det omfang, det fremgår af bilag 1.

Stk. 7. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens mål og indhold

§ 8. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med et kontors forskellige funktioner. Derudover skal eleven opnå erkendelse af behovet for fortsat at holde egne kvalifikationer ajour. Uddannelsen tilrettelægges således, at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse inden for såvel almene som mere specialiserede funktioner på kontorområdet.

Stk. 2. Den uddannede med speciale som anført i § 1, stk. 1, nr. 2-7, skal nå de i stk. 1 anførte mål ved anvendelse af de forhold, der er karakteristiske for det pågældende speciale.

Skoleundervisningen

§ 9. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet sikre, at eleven opnår en helhedsorienteret viden både i de enkelte fagområder og i samspillet mellem fagene, således at eleven oplever en undervisningsmæssig sammenhæng og kan opnå de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder i forbindelse med uddannelsen. Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven skal endvidere opnå grundig viden om og forståelse af samfundet og dets udvikling samt en dybtgående viden om virksomhedernes og de ansattes vilkår og opgaver i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Endelig skal undervisningen give eleven forudsætninger for personlig udvikling samt kvalifikationer til videreuddannelse og efteruddannelse.

§ 10. Undervisningen i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode omfatter følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 3) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 4) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 5) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 6) Samfundsøkonomi.
 • 7) Samfund, handel og kultur.
 • 8) Salg og service (C).

Stk. 2. Undervisningen i fremmedsprog efter stk. 1, nr. 4, vælges af eleven blandt de sprog, skolen kan tilbyde.

Stk. 3. Undervisningen for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter følgende grundfag:

 • 1) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 4) Salg og service (C).

Stk. 4. Mål, indhold og vejledende uddannelsestid for de enkelte grundfag følger reglerne om disse fag.

§ 11. Undervisningen i specialefag i specialet All-round har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) All-round I

Formål

Eleven skal opnå viden om den grundlæggende struktur i alt kontorarbejde og opnå forståelse af administrationens betydning for forskellige virksomhedstyper, herunder både private og offentlige virksomheder. Yderligere skal eleven opnå kendskab til, hvordan administrative arbejdsopgaver løses mest hensigtsmæssigt, især ved anvendelse og udvikling af edb-systemer og -værktøjer. Endelig skal eleven orienteres om rettigheder og pligter i personalemæssige forhold samt om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår kendskab til virksomheders generelle funktioner, herunder deres arbejdsopgaver og indbyrdes sammenhænge. Endvidere skal eleven opnå forståelse af edb-systemer og værktøjer og opnå kendskab til anvendelse af disse på den mest hensigtsmæssige måde, herunder både datadisciplin og ajourføring af data.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 2) All-round II

Formål

Eleven skal opnå forståelse af de enkelte funktioner i virksomheden og sammenhængen mellem disse, herunder sammenhængen mellem budget og regnskab som økonomistyringsværktøj samt virksomhedens finans-, likviditets- og kontrolfunktion. Endvidere skal eleven opnå forståelse af betydningen af at kunne udføre korrekt korrespondance og sagsbehandling, herunder anvendelse af den nyeste kommunikationsteknologi. Endelig skal eleven opnå forståelse af forskellige virksomheders organisation og kultur.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan udføre de opgaver og rutiner, der er gældende for de enkelte funktioner ved anvendelse af relevant teknologi, og udføre kommunikationsopgaver og korrespondance ved anvendelse af edb, telefax, elektronisk post m.v. Eleven skal opøves i selvstændigt at sortere og vurdere informationer i virksomheden og udføre sagsbehandling på systematisk og rationel måde.

Vejledende uddannelsestid

2 + 2 uger.

§ 12. Undervisningen i specialefag i specialet Regnskab har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Regnskab I

Formål

Eleven skal opnå viden om den grundlæggende struktur i alt kontorarbejde og opnå forståelse af administrationens betydning for såvel private som offentlige virksomheder. Herudover skal eleven opnå kendskab til, hvordan administrative arbejdsopgaver løses mest hensigtsmæssigt, herunder især ved anvendelse af edb-systemer og -værktøjer. Endelig skal eleven orienteres om rettigheder og pligter i personalemæssige forhold samt om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår kendskab til virksomheders generelle funktioner, herunder deres arbejdsopgaver og indbyrdes sammenhænge. Endvidere skal eleven opnå kendskab til de edb-systemer og -værktøjer, der er til rådighed, og til deres hensigtsmæssige anvendelse i førnævnte funktioner.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 2) Regnskab II

Formål

Eleven skal med udgangspunkt i den enkelte virksomhed kunne udarbejde, opstille og vurdere økonomiske rapporter, så de opfylder interne og eksterne interessegruppers behov. Herudover skal eleven opnå viden om sammenhængen mellem virksomhedens budget og regnskab samt finans-, likviditets-og kontrolfunktioner. Endelig skal eleven opnå viden om, ud fra de markedsmæssige og kapacitetsmæssige rammer, hvilke eksterne og interne finansieringskilder der på langt sigt giver den sikreste og billigste kapitalforsyning.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven ved anvendelse af relevant informationsteknologi kan udføre de økonomiske og regnskabsmæssige opgaver, som følger af den daglige drift. Endvidere skal eleven kunne udarbejde et grundlag for virksomhedens eksterne regnskab og ud fra et givet regnskab foretage regnskabsanalyse. Herudover skal eleven opnå viden om sammenhængen mellem driftsresultat, balance, likviditet og finansiering og kunne opgøre en virksomheds kapitalbehov, dels ud fra ind- og udbetalingsstrømme, dels som beregning af gennemsnitlig pengebinding ved hjælp af omsætningshastigheder (beholdningsforskydningsmodellen). Endelig skal eleven kunne udarbejde delbudgetter og samle disse i et totalbudget.

Vejledende uddannelsestid

2 + 2 uger.

§ 13. Undervisningen i specialefag i specialet Advokatsekretær har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

Formål

Eleven skal opnå viden om den grundlæggende struktur i alt kontorarbejde og opnå forståelse af de enkelte funktioner i virksomheden og sammenhængen mellem disse. Herudover skal eleven opnå forståelse af behandlingen af forskellige sagstyper, således at eleven kan medvirke ved løsningen af de mest almindelige opgaver, der forekommer på et advokatkontor og herunder anvende edb-systemer og -værktøjer. Endelig skal eleven opnå viden om den juridiske terminologi og de juridiske regler, der arbejdes med på et advokatkontor.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan udføre såvel interne som eksterne korrespondanceopgaver og formulere sig i et sikkert og nuanceret sprog, der er afpasset efter modtager og situation. Endvidere skal eleven opnå kendskab til de tekniske hjælpemidler, der anvendes på et advokatkontor, således at eleven selvstændigt kan sortere og vurdere informationer og derigennem gennemføre en rationel sagsbehandling af forskellige sagstyper. Endelig skal eleven opnå kendskab til det offentlige retssystem, herunder orienteres om EU-regler, hvor det forekommer relevant i forbindelse med de enkelte sagsområder.

Vejledende uddannelsestid

2 + 2 + 2 uger.

§ 14. Undervisningen i specialefag i specialet Spedition og shipping gennemføres inden for emneområderne vej- og banetransport, sø- og banetransport, fly- og banetransport eller shipping efter elevens valg i sammenhæng med den praktiske uddannelse og har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

Formål

Eleven skal opnå viden om den grundlæggende struktur i alt kontorarbejde og opnå forståelse af de enkelte funktioner i virksomheden og sammenhængen mellem disse. Herudover skal eleven opnå viden om de specifikke arbejdsopgaver, der forekommer inden for spedition og shipping.

Spedition og shipping I

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan udføre generelt forekommende kontortekniske funktioner i en virksomhed, blandt andet ved anvendelse af edb-systemer og -værktøjer og den for erhvervet relevante kommunikationsteknologi,
 • 2) opnår et bredt kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning,
 • 3) opnår kendskab til lettere regnskabsfunktioner og færdighed i udførelsen af disse samt forståelse af forskellige virksomheders organisation,
 • 4) opnår forståelse af love og regler i forbindelse med told og afgifter og om de anvendte tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler samt om rutetilrettelæggelse, således at der opnås færdighed i løsning af sådanne opgaver,
 • 5) opnår indgående kendskab til kontinentale og internationale ordninger, forsendelsesordninger for EU-området og øvrige europæiske lande samt de sædvanlige fremgangsmåder ved ekspedition af skibe og varer,
 • 6) opnår forståelse af det civilretlige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder,
 • 7) orienteres om Transportkonventionens bestemmelser og
 • 8) kan anvende de hyppigst forekommende former for forsikring under transport, herunder træffe valg om, hvilken forsikring der er mest hensigtsmæssig ved den pågældende opgave.

Vejledende uddannelsestid

2 + 2 uger.

Spedition og shipping II

Vejtransport, Søtransport, Flytransport og Shipping

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven orienteres om emneområdets transportmidler og geografi samt de forekommende kombinerede transporter og om emneområdets gældende retslige bestemmelser, konventioner og bestemmelser for farligt gods. Herudover skal eleven opnå indgående kendskab til fragtaftalers indhold samt forståelse af fremgangsmåden ved fragtaftalers indgåelse. Endelig skal eleven kunne anvende områdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

§ 15. Undervisningen i specialefag i specialet Turist- og rejsebranchen har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

Formål

Eleven skal opnå viden om den grundlæggende struktur i alt kontorarbejde og opnå forståelse af de enkelte funktioner i virksomheden og sammenhængen mellem disse. Herudover skal eleven opnå viden om den danske turist- og rejsebranches aktiviteter og forhold og om den samfundsmæssige betydning, branchen har. Endelig skal eleven opnå grundig viden om organisationer og forskellige typer af virksomheder i den danske turist- og rejsebranche og branchens naturlige samarbejdspartnere samt deres produkter.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan udføre generelt forekommende kontortekniske funktioner i en virksomhed, blandt andet ved anvendelse af edb-systemer og -værktøjer. Herudover skal eleven opnå kendskab til dansk turismes og rejsebranchens geografiske begrebsapparat og sikker anvendelse af turist- og rejsebranchens terminologier, redskaber, værktøjer og dokumenter. Endvidere skal eleven kunne udføre såvel interne som eksterne kommunikationsopgaver og opnå forståelse af servicekonceptet i turist- og rejsebranchen. Endelig skal eleven opnå kendskab til serviceleverancesystem og kulturgeografiske faktorers indflydelse på serviceproduktet.

Vejledende uddannelsestid

3 + 2 + 2 uger.

§ 16. Undervisningen i specialefag i specialet Offentlig forvaltning, der omfatter uddannelse i kommune og amtskommune samt stat og som lægesekretær, har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Offentlig forvaltning I - kommune og amtskommune samt stat og lægesekretær

Formål

Eleven skal opnå viden om den offentlig sektors udvikling, rolle, overordnede struktur og opgaver. Herudover skal eleven opnå forståelse af den administrative funktions betydning og indhold i såvel private virksomheder som i offentlige forvaltninger og institutioner og opnå en grundlæggende forståelse af de enkelte administrative funktioner, samt af sammenhængen mellem disse.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om private virksomheders og offentlige institutioners generelle funktioner, herunder deres arbejdsopgaver og indbyrdes sammenhænge, samt forståelse af den administrative funktions indhold og betydning i forskellige virksomhedstyper, private såvel som offentlige. Herudover skal eleven opnå forståelse af de enkelte funktioner og sammenhængen mellem disse i såvel private virksomheder som offentlige institutioner og viden om forskellige organisationsformer og samarbejdsmønstre og disses betydning for opgavevaretagelsen. Endvidere skal eleven opnå viden om den offentlige forvaltnings indplacering i den samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i de særlige krav og opgaver, den offentlige forvaltning stilles over for. Endelig skal eleven opnå forståelse af de opgaver og rutiner, der er gældende for de enkelte funktioner ved anvendelse af relevant teknologi, og betydningen af hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i egen arbejdssituation, samt viden om egne rettigheder og pligter i personalemæssige forhold.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 2) Offentlig forvaltning II - kommune og amtskommune samt stat

Formål

Eleven skal opnå en mere detaljeret forståelse af den offentlige sektors opbygning, funktioner, arbejdsdeling og indbyrdes relationer og til samfunds- og erhvervslivet i øvrigt. Herudover skal eleven opnå forståelse af vigtigheden af god information og service i forhold til borgerne, virksomheder m.v. samt kunne anvende den opnåede forståelse i informations- og servicesammenhænge. Endelig skal eleven opnå forståelse af de særlige regler, der gælder for offentlig forvaltningsvirksomhed, herunder få forståelse af de særlige arbejdsmarkeds- og personalepolitiske forhold, der gælder i den offentlige sektor.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår forståelse af statens, amtskommunernes og kommunernes indbyrdes placering, samspil og funktioner i relation til hinanden og i relation til borgere og virksomheder og til samfundet i øvrigt samt forståelse af de forhold, der har betydning for information og service over for borgere, virksomheder og institutioner. Herudover skal eleven opnå forståelse af de særlige retslige og etiske forhold, der gælder for arbejde i en offentlig forvaltning. Endvidere skal eleven opnå forståelse af kommunernes, amtskommunernes og statens særlige arbejdsmarkeds- og personalepolitiske forhold og opnå viden om, hvordan ændrede krav til den offentlige sektors funktion påvirker sektorens udvikling og dermed resulterer i organisationsændringer, ændringer i arbejdets organisering, i samarbejdsforhold og -relationer og i ændrede krav til den enkelte medarbejders faglige og psykiske (omstillings)beredskab. Endelig skal eleven opnå viden om arbejdsmarkedsforhold samt de forhold, der har betydning for psykisk og fysisk arbejdsmiljø, medindflydelse m.v.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 3) Offentlig forvaltning III - kommune og amtskommune

Formål

Eleven skal opnå en mere detaljeret viden om de kommunale og amtskommunale opgaver og til de politiske og administrative styreformer samt blive fortrolig med mundtlig kommunikation og betjening af borgerne.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om, hvilke hovedopgaver kommunerne og amtskommunerne varetager, herunder forskellen mellem lovbundne og ikke lovbundne opgaver, samt viden om kommunernes og amtskommunernes særlige budget- og bevillingsforhold. Herudover skal eleven opnå forståelse af de principper, der ligger til grund for den politiske og administrative opbygning og af det politiske og administrative samspil omkring opgavernes planlægning og udførelse samt forståelse af sammenhængen mellem de opgaver, der udføres i de enkelte forvaltninger. Endvidere skal eleven opnå forståelse af de forskellige situationer, der kan forekomme ved betjening af borgere, samt samspillet mellem borgere og ansatte, herunder vigtigheden af, at den ansatte bidrager positivt til åben, venlig og samtidig korrekt dialog med borgerne. Endvidere skal eleven opnå forståelse af reglerne for god mundtlig kommunikation og vigtigheden heraf. Endelig skal eleven opnå viden om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 4) Offentlig forvaltning III - stat

Formål

Eleven skal erhverve sig en mere detaljeret viden om og forståelse af den statslige sektors opbygning, arbejdsopgaver, udvikling m.v.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om samspillet mellem Folketinget, regeringen, EU m.v., samt om statens og ministeriernes opbygning i form af departementer, styrelser, direktorater og institutioner m.v. Herudover skal eleven opnå forståelse af statens hovedopgaver, herunder tværgående og fagministerielle opgaver og forholdet til borger og erhvervsliv samt forståelse af, hvordan opgaverne udføres, herunder servicekonceptet, mål- og rammestyring og delegation og viden om en mere almindeligt forekommende sags gang og dens påvirkning af borger og virksomheder. Endvidere skal eleven opnå forståelse af det statslige bevillingssystem (bl.a. finansloven) samt den offentlige sektors udvikling, herunder økonomiske betingelser, omstillingskrav m.v. Endelig skal eleven opnå viden om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 5) Lægesekretær (offentlig forvaltning)

Formål

Eleven skal opnå viden om og forståelse af de opgaver, der udføres som lægesekretær, herunder beherskelse af medicinsk-latinsk terminologi og journalteknik. Eleven skal opnå forståelse af anatomi og fysiologi og fortrolighed med den daglige administration på sygehuse eller i almen lægepraksis og med sundhedsvæsenets opbygning og patientbetjening.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan anvende den medicinsk-latinske terminologi og opnår forståelse af anatomi og fysiologi samt viden om patologiens (sygdomslærens) væsentligste begreber, behandlingsformer og -udtryk. Herudover skal eleven kunne anvende diagnoselatin og fordanskningsregler i journalskrivning samt anvende edb/etb til at udføre journaltekniske opgaver. Endvidere skal eleven opnå viden om sygehusadministration, herunder skal der lægges særlig vægt på sygehusenes budget- og bevillingsforhold. For elever i privat lægepraksis skal vægten lægges på de forhold, der gælder der. Hertil kommer viden om samspillet med det sociale system og den primære sundhedssektor. Endvidere skal eleven opnå forståelse af samarbejdspsykologiens begreber i relation til patient- og klientpsykologi, egenomsorg og tavshedspligt. Endelig skal eleven opnå viden om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Vejledende uddannelsestid

2 + 2 + 2 + 2 uger.

 • 6) Offentlig forvaltning IV - kommune og amtskommune samt stat og lægesekretær

Formål

Eleven skal opnå forståelse af forskellige administrative funktioner, som informationshåndtering, skriftlig og mundtlig kommunikation, økonomifunktioner, herunder købs- og salgsfunktionen, samt personaleadministrative funktioner, i såvel private virksomheder som i den offentlige forvaltning og institutioner.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan indhente, bearbejde og vurdere informationer til brug i den administrative jobfunktion, og herunder anvende edb på en hensigtsmæssig måde til ajourføring af data samt opnå forståelse af betydningen af datadiciplin. Herudover skal eleven opnå forståelse af betydningen af at kunne udføre korrespondance og sagsbehandling, herunder anvendelse af den nyeste kommunikationsteknologi. Endvidere skal eleven opnå viden om sammenhængen mellem budget og regnskab som økonomistyringsværktøj samt om den private virksomheds og den offentlige institutions finans-, likviditets- og kontrolfunktioner samt om købs- og salgsfunktionen. Yderligere skal eleven opnå viden om personaleadministrative opgaver, herunder indberetning og anvisning af løn m.v., samt administration i forbindelse med ferie, sygdom og dagpenge m.v. Eleven skal opnå forståelse af sagsbehandlingsfunktionen og af betydningen af at udføre sagsbehandling på en systematisk og rationel måde. Endvidere skal eleven kunne udføre de nævnte opgaver og rutiner, der er gældende for de enkelte funktioner, ved anvendelse af relevant teknologi og systemer og opnå forståelse af reglerne for god mundtlig kommunikation og vigtigheden heraf. Endelig skal eleven opnå viden om efter- og videreuddannelsesmuligheder generelt, med hovedvægt på forholdene uden for den offentlige sektor.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

§ 17. Undervisningen i valgfag følger reglerne i § 14 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den vejledende uddannelsestid for valgfag i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er 5,8 uger og i skoleperioden efter § 5, stk. 2, er den 1,9 uger.

Undervisningsplan

§ 18. Skolen fastsætter i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 19. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at eleven med gennemført skoleundervisning kan nå uddannelsens mål, jf. § 8.

§ 20. Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen inden for de enkelte specialer er, at eleven opnår færdigheder og viden inden for kontorområdet til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner. Herudover skal eleven opnå færdighed i anvendelse af kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet, herunder opnå viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt deres indbyrdes sammenhæng.

§ 21. Praktikuddannelsen tilrettelægges, således at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Eleven skal modtage vejledning i de enkelte arbejdsfunktioner i løbet af praktiktiden, således at der sker en alsidig oplæring og opnås en grundlæggende forståelse af arbejdsopgaverne for at sikre en korrekt og sikker udførelse af arbejdet. For at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den praktiske oplæring udarbejder virksomheden en uddannelsesplan for eleven i overensstemmelse med reglerne for praktiktiden.

Stk. 2. I løbet af praktiktiden skal eleven efter en introduktion oplæres i funktionerne korrespondance, kommunikation og service, administration, regnskabsfunktioner og selvstændigt arbejde.

 • 1) Introduktion.

Eleven skal have en grundig introduktion til virksomhedens forskellige arbejdsområder, således at elev og virksomhed får baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens afslutning, jf. § 60 i erhvervsuddannelsesloven. Oplæringen omfatter virksomhedens ide og mål, ledelsesforhold og personalepolitik, herunder uddannelsespolitik, produkter, leverandører og kundekreds, organisation og arbejdsdeling, edb-system og hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, herunder kendskab til gældende relevant lovgivning på området.

 • 2) Korrespondance.

Eleven skal opnå færdighed i udførelsen af skriveopgaver ved anvendelse af elektroniske hjælpemidler. Oplæringen omfatter udførelse af korrespondancefunktioner, herunder blanketudfyldning, udarbejdelse af breve på et forståeligt og tilgængeligt sprog og kontrol af ind- og uddata.

 • 3) Kommunikation og service.

Eleven skal opnå færdighed i, på korrekt måde, at betjene virksomhedens kunder og leverandører. Eleven skal endvidere erhverve sig viden om virksomhedens serviceniveau over for kunder og leverandører. Derudover skal eleven erhverve sig viden om retningslinier for forskellige former for skriftlig kommunikation og medvirke ved udarbejdelse af skriftlige opgaver og informationer. Oplæringen omfatter telefonbetjening og direkte kundebetjening, medvirken ved udfærdigelse af forskellige former for skriftlige opgaver, som breve, notater, referater, rapporter og tilbud, ordreafgivelse og -modtagelse og fakturering.

 • 4) Administration.

Eleven skal opnå færdighed i og forståelse af udførelse af almindeligt forekommende tværgående administrative funktioner. Oplæringen omfatter behandling af ind- og udgående post og postforsendelser, registrering, manuel og maskinel arkivering samt mindre mangfoldiggørelsesopgaver. Endvidere at søge, modtage og videreformidle information, anvende kommunikationsmidler, herunder edb-systemer og værktøjer, og planlægning af egen arbejdsindsats.

 • 5) Regnskabsfunktioner.

Eleven skal opnå en overordnet forståelse af regnskab samt en forståelse af udarbejdelse og anvendelse af budgetter og herved opnå færdighed i udførelsen af visse regnskabsfunktioner manuelt og ved anvendelse af edb. Oplæringen omfatter behandling af regnskabsmæsige data.

 • 6) Selvstændigt arbejde.

I slutningen af praktiktiden skal eleven arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem arbejdet med praktikuddannelsens forskellige funktioner. Eleven skal arbejde selvstændigt som de øvrige medarbejdere.

§ 22. For specialerne i § 1, stk. 1, nr. 2 - 7, suppleres praktikreglerne i § 21 med reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Praktikuddannelsen i specialet regnskab skal indeholde oplæring i kontering af bogholderiposteringer, medvirken ved afslutning af regnskab, deltagelse i budgetprocedure, indsamling, behandling og analyse af regnskabmæssige data, debitor- og kreditorbogholderi samt lønningsbogholderi.

Stk. 3. Praktikuddannelsen i specialet advokatsekretær skal indeholde oplæring i rets- og incassosager, ejendomshandel og -administration, seperations- og skilsmissesager, testamenter, registrering af retssager og dødsbobehandling.

Stk. 4. Praktikuddannelsen i specialet turist- og rejsebranchen skal indeholde oplæring i vejledning og betjening af kunder med henblik på information om eller salg af rejse- og turistydelser, herunder f.eks. salg af rejser, salg af individuelle, gruppe- og charterrejser, reservation af overnatning, transport og andre rejse- og turistydelser.

Eleven skal medvirke ved markedsføringsopgaver og prisudregninger samt vejledning af kunder i forbindelse med de kontraktlige og lovbundne forhold vedrørende salg, reservation, rejsebetingelser, lejekontrakter samt øvrige forhold, der er afgørende for rejsen eller opholdet så som rejseforsikring, pas-, visum- og helbredskrav.

Stk. 5. Praktikuddannelsen i specialet spedition og shipping skal indeholde oplæring i en speditions- eller shippingvirksomheds nationale og internationale opgaver, færdighed i at udføre alle de i en speditions- eller shippingvirksomheds almindeligt forekommende funktioner ved afvikling af nationale og internationale transporter, såsom daglig forsendelses- og rutetilrettelæggelse, import og eksport, told- og klareringsopgaver samt behandling af transportdokumenter. Oplæringen i kontorfunktioner, jf. § 21 stk. 2, sker ved anvendelse af edb-systemer eller andre kontortekniske hjælpemidler.

Stk. 6. Praktikuddannelsen i specialet kommune og amtskommune skal tilrettelægges således, at den har relevans såvel ved fortsat ansættelse i den offentlige sektor som ved ansættelse på det øvrige arbejdsmarked. Praktikstedet udarbejder en samlet plan for elevens praktiske uddannelse, som sikrer en alsidig uddannelse, og som giver mulighed for, at eleven kan opnå en dyberegående viden inden for et af emneområderne: Edb og informatik, økonomi- og regnskabsfunktioner eller sekretariatsfunktioner. Eleven skal sættes grundigt ind i planen og i de gældende ansættelsesforhold i øvrigt. Eleven bør i uddannelsestiden placeres i mindst 2 højst 4 forvaltninger, institutioner eller tilsvarende organisatoriske enheder, således at der bliver tale om længerevarende sammenhængende perioder. Praktikuddannelsen skal indeholde oplæring i interne informationssystemer og -gange og formålet med disse, samt give forudsætninger for at kunne medvirke ved journalisering og sagsstyring. Herudover skal eleven oplæres i personaleadministration, hvor eleven dels selvstændigt skal varetage, dels skal medvirke ved indberetning og anvisning af løn og administration af forskellige personaleforhold, der omfatter funktioner vedrørende lønsystem, adminstration af flextidsordning, ferie, sygdom m.v., administration af regler om rejseudgifter, feriepenge, dagpenge m.v. samt ansættelses- og afskedigelsesprocedure. Endelig skal eleven oplæres i sagsbehandlingsopgaver, hvor eleven skal opnå viden om forvaltningens sagsbehandlingsområder og kunne arbejde selvstændigt med lettere sagsbehandling.

Stk. 7. Praktikuddannelsen i specialet stat skal tilrettelægges således, at den har relevans såvel ved fortsat ansættelse i den offentlige sektor som ved ansættelse på det øvrige arbejdsmarked. Praktikstedet udarbejder en samlet plan for elevens praktiske uddannelse, som sikrer en alsidig uddannelse. Eleven skal sættes grundigt ind i planen og i de gældende ansættelsesforhold i øvrigt. Eleven bør i uddannelsestiden placeres i flere organisatoriske enheder, således at der bliver tale om længerevarende sammenhængende perioder. Praktikuddannelsen skal indeholde oplæring i interne informationssystemer og -gange og formålet med disse, samt give forudsætninger for at kunne medvirke ved journalisering og sagsstyring. Herudover skal eleven oplæres i personaleadministration, som eleven dels selvstændigt skal varetage, dels skal medvirke ved indberetning og anvisning af løn og administration af forskellige personaleforhold, der omfatter funktioner vedrørende lønsystem, adminstration af flextidsordning, ferie, sygdom m.v., administration af regler om rejseudgifter, feriepenge, dagpenge m.v. samt ansættelses- og afskedigelsesprocedure. Endelig skal eleven oplæres i sagsbehandlingsopgaver, hvor eleven skal opnå viden om forvaltningens sagsbehandlingsområder og kunne arbejde selvstændigt med lettere sagsbehandling.

Stk. 8. Praktikuddannelsen i specialet lægesekretær kan foregå på sygehus eller i almen lægepraksis og skal indeholde oplæring i grundlæggende lægesekretærfunktioner, herunder journalskrivning og anvendelse af den medicinsk-latinske terminologi. For at sikre eleven en alsidig uddannelse udarbejdes der en plan for den samlede praktiske uddannelse. Praktikuddannelsen, der gennemføres på sygehuse, skal sikre, at eleven opnår kendskab til det medicinske og kirurgiske område med tilhørende sengeafdelinger samt tværgående afdelinger.

§ 23. Hvis virksomheden ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skønner, at eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisning, giver virksomheden en erklæring herom til skolen og eleven.

Stk. 2. Virksomheden udsteder en praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 1 og 2. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 24. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale, jf. dog § 25.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 27, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse og speciale, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Uddannelsesbeviset udfyldes af skolen på en blanket, som er udfærdiget af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. Skolen udleverer beviset til eleven og opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

§ 25. Personer der er fyldt 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, kan få udstedt uddannelsesbevis, jf. § 24, stk. 1, 3 og 4, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen opnået efter reglerne om åben uddannelse, jf. tillige § 7 om fritagelse for dele af uddannelsen, og
 • 2) mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens regler for praktiktiden i det valgte speciale, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen efter anmodning et skolebevis. Skolebeviset for disse elever skal indeholde oplysning om:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført, herunder resultat af aflagte prøver.

Stk. 3. Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af, at kravet i stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan udstede uddannelsesbevis til en person under 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, men som opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, bortset fra alderskravet, og som efter udvalgets skøn iøvrigt har de fornødne uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger.

Karakterskala

§ 26. Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. § 17 i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. De enkelte prøver , jf. § 31 og § 32 er bestået, hvis mindst karakteren 6 er opnået.

Skolebevis

§ 27. Når samtlige skoleperioder i uddannelsen med det valgte speciale er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven, jf. dog stk. 2. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 4, er det en betingelse for udstedelse af skolebevis, at den afsluttende eksamen, jf. § 32, stk. 3, er bestået. Eksamen er bestået, hvis summen af de opnåede karakterer er mindst 6 gange karakterernes antal, jf. § 17, stk. 3, i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolebeviset, jf. dog stk. 4, skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelse og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i specialefagene, jf. § 29, stk. 3.
 • 4) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i grundfag, jf. § 10, og valgfag, jf. § 17, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, eller efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2, samt opnåede eksamenkarakterer for prøverne efter § 31 og § 32, stk. 1 og 2.

Stk. 4. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 4, skal skolebeviset indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om eksamenskarakterer for prøverne efter § 32, stk. 3.

Stk. 5. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 30. For elever, hvor betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt efter stk. 2, udsteder skolen bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 6. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 7. I øvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Skolens løbende bedømmelse

§ 28. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt at evaluere undervisningens indhold og metode.

§ 29. Skolen giver karakterer i grundfagene efter reglerne om grundfag.

Stk. 2. I specialefagene All-round I og II, Regnskab I og II, Turist- og rejsebranchen, Offentlig forvaltning I, II, III og IV, Advokatsekretær samt Spedition og shipping I og II gennemføres et projekt af 1 til 3 dages varighed ved afslutningen af det pågældende specialefag. Projektet indgår ved fastlæggelsen af den endelige standpunktskarakter, jf. stk. 3.

Stk. 3. I specialefag giver skolen standpunktskarakterer i forhold til målene for undervisningen, jf. §§ 11-16. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 4. Bedømmelsesformer og karaktergivning i valgfag følger reglerne for disse fag.

Skolevejledning

§ 30. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til den eventuelle praktikvirksomhed ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 4, udstedes ikke skolevejledning.

Stk. 2. Ved afslutningen af hver af de følgende skoleperioder, jf. dog stk. 4, udstedes ligeledes en skolevejledning.

Stk. 3. Skolevejledningen, som udfærdiges i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisningen i grundfag, valgfag og specialefag.
 • 2) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning.
 • 4) Eksamenskarakterer efter § 31 og 32, stk. 1 og 2, ved afslutningen af 2. skoleperiode for eleven efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for eleven efter § 5, stk. 2.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode i uddannelsen med det valgte speciale udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis, jf. § 27, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i virksomheden.

Skolens afsluttende bedømmelse

§ 31. For elever, der indleder uddannelsen på skole, bestemmer ministeriet hver eksamenstermin ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke 3 grundfag der skal aflægges prøve. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal aflægges prøve i valgfag. Endelig afholder skolen mundtlig prøve i projektet, jf. stk. 4.

Stk. 2. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 3. Projektet omfatter mindst 4 af grundfagene efter skolens nærmere bestemmelse. Målet med projektet er, at eleven skal kunne anvende viden og færdigheder fra forskellige grundfag på en helhedsorienteret måde.

Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejdes en rapport, film m.v., som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve. Hvis projektet er udarbejdet gruppevis kan skolen afgøre, at eksaminationen foregår gruppevis. Den mundtlige prøve skal først og fremmest bedømme elevens færdigheder i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.

§ 32. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, aflægger prøve i de 4 grundfag, jf. dog stk. 3. Ministeriet bestemmer efter lodtrækning, i hvilke fag der afholdes skriftlig prøve. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 2. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal afholdes prøve i valgfag.

Stk. 3. Elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 4, afslutter undervisningen med en eksamen tilrettelagt af skolen. Eksamen består af en eller flere prøver, der tilsammen dækker målene i de grundfag, valgfag og specialefag, eleven har gennemført og med udgangspunkt i den særligt tilrettelagt undervisning. Eleverne aflægger ikke prøve efter § 32, stk. 1 og 2.

§ 33. Elever kan kun deltage to gange i samme prøve.

Stk. 2. Elever kan kun tage de prøver efter § 31 og § 32, stk. 1 og 2, om, der ikke er bestået, jf. § 17, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som ikke har bestået eksamen, jf. § 27, stk. 2, kan kun tage de prøver om, som ikke er bestået.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 412 af 26. maj 1992 om kontoruddannelsen ophæves.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 15. april 1994

Ole Vig Jensen

/ Marianne Vørts

Bilag 1

15. april 1994

Bekendtgørelse om kontoruddannelsen

Merit for grundfag og specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

        HE-kurser   Merkonom    HF     HHX + HTX 

 Grundfag    (note 1)   enkeltfag   enkeltfag   enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                 Dansk      Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   Engelsk til  Business   Engelsk     Engelsk 

        kontor    English 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk                    Tysk      Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk                   Fransk     Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk                   Spansk     Spansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære Regnskab  Indledning   Erhvervs-   Regnskabslære 

 og virksom-  I, II og  til virk-   økonomi,    og virksom- 

 hedsøkonomi  III     somhedsøkonomi (tilvalg)   hedsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og   Administra-  Markedsføring        Markedsføring 

 service   tion og salg I I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk  Edb 1,   Informatik   Datalogi   Informations- 

 informations- Edb 2,           (tilvalg)   behandling 

 søgning og   Edb 3,                  med organisa- 

 behandling  niveau 1                 tion niveau B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 All round I Organisation Virksomheds-        Informations- 

       og samarbejde organisation        behandling med 

                            organisation 

                            niveau B + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 All round II Administra-  Ledelse og         Informations- 

       tion af    samarbejde         behandling med 

       indkøb.                  organisation 

       Kommunikation               niveau A 

       og service 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab I                       Regnskabslære 

                            og virksom- 

                            hedsøkonomi 

                            niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab II Finansbog-  Eksternt          Erhvervsøkono- 

       føring.    regnskabsvæsen       miske valg- 

       Budgettering               fag, niveua A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rejse-    Turist-    Produktudvik- 

 branchen   produktlære. ling i turist- 

       Salg og di-  virksomhed. 

       stribution.  Turistvirksomhed 

       Service og in- 

       ternat. 

       kulturforst. 

       Turistinf.- 

       service 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spedition og 

 shipping 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Advokat-   Behandling af 

 sekretær   rets- og inkas- 

        sosager. 

        Familie-, arve- 

        ret og skifte. 

        Overdragelse af 

        fast ejen- 

        dom. 

        Konkurs og 

        tvangsakk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning I 

 kommune, amt, 

 stat, lægesekre- 

 tær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning II 

 kommune, amt 

 og stat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning III 

 kommune og 

 amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning III 

 stat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning læge- 

 sekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning IV 

 kommune, amt, 

 stat og læge- 

 sekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag      Student    Inf.ass.   Mark.ø.    HA alm. 

          enkelfag    uddan.   uddan.     uddan. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)     Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk      Engelsk          Engelsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk        Tysk             2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk       Fransk            2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk       Spansk            2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære  Erhvervsøkonomi,        + 

 og virksom-    (valgfag) 

 hedsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service                 +       + 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk    Datalogi                  + 

 informations.   (valgfag) 

 søgning og be- 

 handling 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 All round I            +      +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 All round II            +      +       + 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab I                           + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab II                          + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rejsebranchen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spedition og 

 shipping 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Advokat- 

 sekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig       +      +              + 

 forvaltning I 

 kommune, amt, 

 stat, lægesekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning II 

 kommune, amt 

 og stat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning III 

 kommune og 

 amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning III 

 stat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning læge- 

 sekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig for- 

 valtning IV 

 kommune, amt,     +      +      +       + 

 stat og læge- 

 sekretær 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1 HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesvalg.

2 Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Officielle noter

Ingen