Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder


I henhold til § 2, stk. 3, § 3, stk. 1 og 4, og § 10 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddannelser og enkeltfagskurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 682 af 29. juli 1992, fastsættes:

Formål m.v.

§ 1. Erhvervsskoler, der er godkendt hertil, kan gennemføre uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder.

Stk. 2. For uddannelsen gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

§ 2. Formålet med uddannelsen er at give deltagerne et forbedret grundlag for at forestå driften af små og mellemstore virksomheder ved at udbygge deltagernes viden inden for områder som: Organisation, ledelse, driftsplanlægning, økonomi, markedsvurderinger, indkøb og salg.

Adgangsbetingelser

§ 3. Skolen kan give adgang for deltagere, der

  • 1) har gennemgået en erhvervsuddannelse eller har et grundlag, der kan ligestilles hermed,
  • 2) har mindst to års relevant praktisk erhvervsbeskæftigelse samt
  • 3) er virksomhedsindehavere, har ledende opgaver eller på anden måde har praktiske erfaringer, der giver grundlag for at følge undervisningen.

Stk. 2. For ansøgere, der ikke har erfaring som selvstændigt erhvervsdrivende, kan skolen betinge optagelse af, at ansøgeren forinden gennemfører merkonomuddannelsens indledende kursus i virksomhedsøkonomi.

§ 4. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelsen stiller til deltagerne.

Struktur og undervisning

§ 5. Skolen fastsætter de nærmere retningslinier for undervisningens tilrettelæggelse inden for rammerne af denne bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om åben uddannelse.

§ 6. Uddannelsen omfatter fire moduler. Hvert modul har normalt et omfang svarende til en normeret arbejdstid for deltagerne på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Stk. 2. Deltageren udarbejder under uddannelsen et mindre skriftligt arbejde. Emnet aftales mellem læreren og deltageren.

§ 7. Undervisningen gennemføres efter følgende mål, idet skolen fastlægger strukturen, herunder opdeling og vægtning af emner i modulerne.

  • 1) Økonomi

Deltageren skal opnå kendskab til analyse, budgetter, finansiering, investering, kalkulation, omkostninger, regnskab og samfundsøkonomi, således at vedkommende kan forestå virksomhedens daglige og periodiske økonomiske styring.

  • 2) Retlige forhold

Deltageren skal opnå kendskab til retssystemets opbygning, aftalelov, købelov, selskabsret, pantsætning, tinglysning og andre sikringsakter samt arbejdsretlige spørgsmål, således at vedkommende bedre kan afgøre, hvornår sagkyndig bistand er påkrævet.

  • 3) Virksomhedsorganisation og ledelse

Deltageren skal opnå kendskab til organisationsopfattelse, ide og målsætning samt formel og uformel organisation, således at vedkommende forstår organisationens betydning for virksomhedens effektivitet, styring og forandringsevne. Deltageren skal endvidere opnå kendskab til ledelse, herunder styringsprocesser, personaleudvikling og strategisk ledelse. Herudover skal deltageren opnå kendskab til forskellige former for kommunikationsteknik, således at vedkommende kan løse daglige kommunikationsopgaver.

  • 4) Driftsteknik

Deltageren skal opnå kendskab til styring af anlæg, metoder, produktion og kvalitet, således at vedkommende hensigtsmæssigt kan bidrage ved planlægning og gennemførelse af virksomhedens produktion, tjenesteydelser og service under hensyntagen til ressourceudnyttelse, arbejdsmiljø og kvalitet.

  • 5) Indkøb og lagerstyring

Deltageren skal opnå kendskab til indkøbsmetodik, lagerstyring og lagre samt kontrolsystemer, således at vedkommende kan vurdere og disponere indkøb på en lønsom og hensigtsmæssig måde, kan styre et lager og kan disponere areal og indrette lagre.

  • 6) Afsætning

Deltageren skal opnå kendskab til efterspørgselsforhold, handlingsparametre og prisdannelse, således at vedkommende kan beskrive de forhold, der kan have indvirkning på virksomhedens afsætning, og bedre kan beregne salgspriser med udgangspunkt i markedets muligheder.

§ 8. Skolen kan fritage for deltagelse i et eller flere moduler, hvis deltageren kan dokumentere relevant forudgående uddannelse eller erhvervserfaring.

§ 9. Skolen er ansvarlig for, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Eksamen

§ 10. Hvert modul afsluttes med en prøve, hvor der medvirker ekstern censor.

Stk. 2. Skolen stiller opgaverne til prøven, der gennemføres på grundlag af det skriftlige arbejde, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 3. Ved bedømmelsen, jf. § 12, gives en karakter for deltagerens mundtlige præstation og en karakter for det skriftlige arbejde.

§ 11. Skolen fastsætter i samarbejde med deltagerne tidspunkterne for afholdelse af prøverne.

§ 12. Ved bedømmelsen af deltagernes præstationer anvendes 13-skalaen efter bekendtgørelse om eksamensordningen og om uddannelses- og eksamensbeviser for videregående teknikeruddannelser m.v.

Stk. 2. For at bestå en prøve kræves mindst karakteren 6.

Stk. 3. Deltageren kan højst 2 gange deltage i samme prøve. Skolen kan dog tillade deltagelse en tredje gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Prøver, hvori der er opnået karakteren 6 eller derover, kan ikke tages om.

§ 13. Skolen udsteder beviser for beståede prøver og for den samlede uddannelse, når prøverne, jf. § 10, stk. 3, er bestået. Når der er meddelt fritagelse for prøve i et fag i henhold til § 8, opføres faget i beviset for den samlede uddannelse med betegnelsen: »Fritaget«.

§ 14. Skolen beskikker censorer. De udpegede censorer skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Med hensyn til karakterfastsættelsen, censorernes virksomhed, sygeeksamen, klager over eksamen samt ombedømmelse gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamensordningen og om uddannelses- og eksamensbeviser for videregående teknikeruddannelser m.v.

Klageadgang m.v.

§ 15. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, bortset fra eksamensklager, jf. § 14, stk. 2, kan indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

§ 16. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 17. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Tilladelse gives for en begrænset tid på grundlag af en forsøgsplan.

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 196 af 10. april 1987 om kursus til uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder ophæves.

Stk. 3. Deltagere, der har påbegyndt uddannelsen før den 1. august 1993, fortsætter dog uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet den 3. maj 1993

Ole Vig Jensen

/ Lise Bagge Rasmussen

Redaktionel note
  • (* 1) Bekendtgørelsen er delvist ophævet ved Z BEK nr 137 af 27/02/1995