Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bifagseksamen i faget legemsøvelser på Odense Universitet


I henhold til § 14 i lov nr. 271 af 4. juni 1970 om universiteternes styrelse fastsættes:

§ 1. På Odense universitet afholdes en bifagseksamen i faget legemsøvelser.

Stk. 2. Uddannelsens varighed er normeret til 2 år.

Stk. 3. Den, der har bestået eksaminen, har ret til at betegne sig

examinatus(a)cientiae (exam. scient.).

Stk. 4. Eksaminen kan indgå i en naturvidenskabelig kandidateksamen.

§ 2. Bifagseksamen i faget legemsøvelser omfatter følgende fag:

  • 1) menneskets anatomi med hovedvægt på muskler, led og knogler.
  • 2) menneskets fysiologi med særlig henblik på forholdene under arbejde.
  • 3) Anvendt fysiologi og kinesiologi (speciel teori).

Stk. 2. Universitetet fastsætter nærmere bestemmelser om prøvernes art og antal i hvert af de i stk. 1 nævnte fag.

Stk. 3. For hver prøve gives en karakter.

§ 3. De studerende skal endvidere på tilfredsstillende måde have gennemgået kursus af i alt 4 semestres varighed i legemsøvelsernes praktik, pædagogik og metodik.

Stk. 2. Kurser kan afsluttes med prøver, om hvis art og antal universitetet fastsætter nærmere bestemmelse.

Stk. 3. For prøverne gives en karakter, jfr. dog § 4, stk. 2.

§ 4. Ved karaktergivningen anvendes 13-skalaen efter de derom ved de højere uddannelsesinstitutioner gældende bestemmelser.

Stk. 2. universitet kan dog bestemme, at der ved visse af de i § 3,

stk. 2 omhandlede prøver anvendes bedømmelsen »bestået« - »ikke bestået«.

Stk. 3. Det samlede eksamensresultat angives ved den samlede karakter for prøverne i hvert fag og for det samlede kursus.

§ 5. Ved prøverne medvirker efter universitetets nærmere bestemmelse en eller to censorer.

Stk. 2. Censorerne beskikkes af undervisningsministeriet for 3 år ad gangen efter indstilling fra universitet. Ingen kan beskikkes efter det fyldte 70. år.

§ 6. Prøver m.v. aflagt på andre danske eller udenlandske højere uddannelsesinstitutioner kan af universitetet godkendes som helt eller delvis svarende til prøver m.v. under denne eksamen.

§ 7. Bekendtgørelsen har virkning fra eksamensterminen sommeren 1972.

Undervisningsministeriet, den 13. juni 1972.

Knud Heinesen.

/Jørgen Ebbe Hansen.

Officielle noter

Ingen