Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne


I henhold til § 2 og § 3 a i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne optages ansøgere med mindst 9 måneders godkendt erhvervsarbejde og som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik, fysik/kemi, engelsk eller tysk eller har tilsvarende uddannelsesbaggrund.

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der er bedømt som sammenlignelige med et dansk adgangsgivende grundlag til uddannelsen, jf. dog § 9.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen som nævnt under nr. 1-3.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet, der er nævnt som adgangsgrundlag i stk. 1, skal opfylde betingelserne i § 5.

Stk. 3. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, nr. 5 og 6, kan ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. Ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke har bestået en af de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter - består en eller flere supplerende prøver.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 3. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser på hver af ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne på grundlag af, dels udtalelser fra ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne og Det Faglige Landsudvalg for Sundhedsuddannelserne, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede.

Stk. 2. Optagelse til ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen sker særskilt ved hver skole eller linie for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Ved skoler med begge uddannelser udgør hver af uddannelserne et optagelsesområde.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 4. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser, opdeles pladserne i 2 grupper for de ansøgerkategorier, der er nævnt i §§ 5 og 7. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ergoterapeutskolerne forlods optage et antal ansøgere fra Færøerne, Grønland og Island efter forhandling med Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser. På samme måde kan fysioterapeutskolerne forlods optage et antal ansøgere fra Færøerne og Grønland.

§ 5. Optagelsespladserne i gruppe 1 tildeles efter faldende pointtal. Points tildeles ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og 6, som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 7.

Stk. 2. Ansøgere tildeles points for eksamenskvotient, jf. stk. 3, og for erhvervsarbejde, jf. stk. 4-8 efter følgende retningslinier:

Eksamenskvotient Points

 

 6,9        4 

 7,0-7,4      5 

 7,5-7,9      6 

 8,0-8,4      7 

 8,5-8,9      8 

 9,0-9,4      9 

 9,5        10 

          max. 10 

 Godkendt 

 erhvervsarbejde (mdr.) Points 

 9            0 

 10            1 

 11            2 

 12            3 

 13            4 

 14            5 

 15            6 

 16            7 

 17            8 

 18            9 

 19            10 

 20            11 

 21            12 

 22            13 

 23            14 

 24            15 

            max. 15 

 ------------------------------------ 

 Total         max. 25 

Stk. 3. Eksamenskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået. For at gennemsnittet skal kunne anvendes, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag uden karakterer fra anden uddannelse på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen tillægges eksamenskvotient efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. § 9.

Stk. 4. Erhvervsarbejde efter stk. 2 samt § 1, stk. 1 og 2, godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 5. Erhvervsarbejdet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 3) Arbejdets art, periode, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 6. I erhvervsarbejdet kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 4:
   
  
   Af 9-14 godkendte mdr.:        1 måned 
  
   Af 15 godkendte mdr.og derover:    2 måneder. 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst indgå 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 7. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 8. Ansøgerne kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 6. Hvis flere ansøgere har samme antal points, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 7. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles følgende ansøgere:

a. Ansøgere med de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4.

b. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

c. Ansøgere ved Fysioterapeutskolen i København, der udover at opfylde de betingelser, der er nævnt i § 1, på tilfredsstillende måde har gennemgået et forkursus afholdt af Statens Institut for Blinde og Svagsynede.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen m.v. efter § 1, stk. 1, nr. 5.

e. Ansøgere af den kategori, der er nævnt i § 5, som ikke er optaget gennem gruppe I, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter skolens vurdering har kvalificeret sig med aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

f. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, som også har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 8.

Stk. 2. Om beregningen af og dokumentation for erhvervsarbejde, jf. § 1, stk. 1, henvises til § 5, stk. 4-8.

Stk. 3. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe II, optages der blandt ansøgerne efter skolens bestemmelse, dog således, at ansøgere, som er nævnt i stk. 1, litra c, optages først.

Stk. 4. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe II, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra d og f, efter skolens bestemmelser.

§ 8. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages, hvis de i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (udover eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 9. De optages sådan:

1. Gruppe I:

a. Ansøgere med dansk eksamen m.v. efter § 1, stk. 1, nr. 1-3.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat er ligestillet med danske.

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe II.

2. Gruppe II:

Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe II, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I og II, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b (visse EF-statsborgere) og ansøgere, der er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 9. Bedømmelsen af sammenligneligheden af udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, nr. 5, indplacering af udenlandske eksaminer i kvotientrækkefølgen for danske eksaminer efter § 1, stk. 1, nr. 1-4, og vurdering af ikke danske ansøgeres tilknytning til Danmark foretages af et nævn, der er nedsat af institutionerne under den koordinerede tilmelding, jf. bl.a. § 14 i bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 10. Der optages studerende på ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne een gang om året. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren på ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 11. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende skole med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 og 6.

c. Ansøgere, der har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-4, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 8.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver skolerne ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 12. Ansøgere skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt inden ansøgningen om optagelse sendes til skolen. Anmodning om godkendelse skal indsendes enten til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist.

Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Godkendelsesinstitutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. dokumenteres over for universitetet/centret, jf. § 5, stk. 5, nr. 3, og stk. 6, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 13. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til den skole, der i ansøgningsåret foretager den centraliserede optagelse. Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Ansøgere, der tillige søger optagelse ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal også indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede institutioner og optagelsesområder m.v. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget, (særlig tilladelse efter § 2, eksamensbeviser m.v.), dels et eksemplar af godkendelsesattesten. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist af de optagne efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særligt prioriteringsskema til den højst prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysinger om prioritering af de ønskede institutioner og optagelsesområder som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Optagelse til uddannelserne

Svarfrist

§ 14. Senest den 28. juli giver den skole, der i ansøgningsåret foretager den centrale optagelse, meddelelse til de ansøgere, der optages, herunder på hvilken skole og på hvilket tidspunkt, de skal begynde uddannelsen.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 15. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb, har modtaget deres endelige eksamensbevis skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 13, stk. 1, med foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 14, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgere optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende points og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 16. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Skolerne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan alle ansøgere ikke optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan skolerne optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør skolerne kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 17. Klager over en skoles afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende skole. Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender skolen denne - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 18. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende skole, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade skolen at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 19. Direktoratet kan som led i forsøg fravige bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 20. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 253 af 2. juni 1983 om optagelse ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne ophæves, bortset fra bestemmelserne i § 3, stk. 2 og § 10, stk. 2.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen