Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved tandlægeuddannelsen på Københavns og Århus tandlægehøjskoler


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, samt til § 1, stk. 1, og § 3a, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsespladser m.v.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation, m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag

(betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved tandlægeuddannelsen på Københavns og Århus tandlægehøjskoler optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik, fysik/kemi og folkeskolens afgangsprøve i tysk og engelsk, eller har tilsvarende uddannelsesbaggrund med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og geografi som ved matematisk studentereksamen.

5. Tandplejereksamen.

6. Kandidateksamen eller magisterkonferens fra en dansk højere uddannelsesinstitution.

7. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

8. Udenlandsk eksamen, som Danmark iøvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

§ 2. Studerende, der optages ved tandlægeuddannelsen på grundlag af

1. sproglig studentereksamen,

2. højere forberedelseseksamen uden tilvalg i fagene fysik og kemi,

3. højere handelseksamen eller

4. tandplejereksamen,

skal inden udgangen af 1. semester på tilfredsstillende måde have gennemført et af de kurser i fysik og kemi, der er tilrettelagt af den pågældende tandlægehøjskole, eller inden 1 år efter optagelsen, bestå supplerende prøver i fysik og kemi på HF - tilvalgsniveau efter højskolens godkendelse i det omfang fagene ikke eller kun delvis er dækket af den adgangsgivende eksamen. Højskolen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra tidsfrister.

Stk. 2. Tilsvarende krav som efter stk. 1 kan stilles til studerende, der optages på grundlag af kandidateksamen eller magisterkonferens eller på grundlag af en udenlandsk eksamen, hvis fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen.

Stk. 3. Ved optagelse på grundlag af § 1, nr. 7 og 8, kan tandlægehøjskolerne forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 3. Tandlægehøjskolerne kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke har det adgangsgrundlag, der er anført i § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre tandlægeuddannelsen (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning). Sådan tilladelse gælder kun adgang til den pågældende tandlægehøjskole.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgerne før optagelsen - eller inden en vis tid efter - består en eller flere supplerende prøver.

Kapitel 2

Optagelsespladser m.v.

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser på hver af tandlægehøjskolerne på grundlag af dels udtalelser fra tandlægehøjskolerne og det Faglige Landsudvalg for Sundhedsuddannelserne, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede.

Stk. 2. Optagelse sker særskilt ved hver tandlægehøjskole (hver tandlægehøjskole er et optagelsesområde).

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 5. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser, opdeles disse i 3 grupper for de ansøgerkategorier, der er angivet i §§ 6, 7 og 10. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II eller gruppe III ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

§ 6. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere, der har det adgangsgrundlag, der er nævnt i nr. 1-4, 7b og 8, og som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 10.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 11.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået, jf. dog stk. 3. For at eksamensgennemsittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i rækkefølgen efter kvotient efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. § 12.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i § 1, nr. 4, beregnes optagelseskvotienten som et gennemsnit af karaktererne ved de aflagte prøver/eksamen og et gennemsnit af karaktererne ved suppleringskurserne.

§7. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 6, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 15. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen multipliceret med en faktor efter følgende skala:

Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

 9-11 mdr.      1.09 

 12-14 mdr.      1.12 

 15-17 mdr.      1.15 

 18 mdr. og derover  1.18 

Optagelseskvotienten beregnes med 3 decimaler.

Stk. 3. Erhvervsarbejde godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Erhvervsarbejdet skal iøvrigt opfylde følgende betingelser:

1. Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.

2. Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.

3. Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I erhvervsarbejdet kan indgå:

1. Aftjent værnepligt

2. Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 3:

 

 Af 9-14 godkendte måneder           1 måned 

 Af 15 godkendte måneder og derover      2 måneder 

 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger ialt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 7. Ansøgerne kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 8. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde, kan få tilsagn om at blive optaget ved dette optagelsesområde, det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 7.

§ 9. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 10. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

b. Ansøgere med tandplejereksamen, jf. § 1, nr. 5, som ikke samtidig har adgangsgrundlag som nævnt i § 1, nr. 1-4.

c. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

d. Ansøgere, jf. § 11, med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7a.

e. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 6, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter tandlægehøjskolens vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 11.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, sker optagelse blandt ansøgerne efter tandlægehøjskolens bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra c og d, efter højskolens bestemmelse.

§ 11. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages, hvis de enten i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere på nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 12. De optages sådan:

1. Gruppe I-II:

a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, nr. 1-4.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7b og 8, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat m.v. er ligestillet med danske (visse EF-statsborgere på nærmere betingelser).

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III: Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b, (visse EF-statsborgere) og ansøgere som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 12. Tandlægehøjskolerne nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, der har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, nr. 7 b, og 8, og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 13. Der optages studerende på tandlægehøjskolerne een gang om året, pr. 1. september. Direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året, pr. 1. september og 1. februar. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Der foretages en koordinering af tilmeldings og optagelsesproceduren ved tandlægehøjskolerne og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 14. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende tandlægehøjskole (eventuelt begge) med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7 og 8.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, nr. 1-6, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 11.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver tandlægehøjskolerne ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til tandlægeuddannelsen, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 15. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til tandlægehøjskolerne. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 7, stk. 4 nr. 3 og stk. 5 nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse af arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation, og at endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist.

§ 16. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til den tandlægehøjskole, de søger optagelse ved. Ansøgningsskemaet skal være højskolen i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Ansøgere, der søger optagelse ved begge tandlægehøjskoler eller ved een tandlægehøjskole og ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede institutioner og optagelsesområder m.v. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 3, eksamensbeviser m.v.), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 15. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger om optagelse ved een uddannelsesinstitution.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 17. Senest den 28. juli giver tandlægehøjskolerne meddelelse til de ansøgere, der optages ved tandlægehøjskolen.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 18. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 16, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 17, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 19. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Tandlægehøjskolerne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan tandlægehøjskolerne frit optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør der kun optages ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 20. Klager over en tandlægehøjskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende tandlægehøjskole. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender tandlægehøjskolen klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 21. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende tandlægehøjskole, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade tandlægehøjskolerne at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 22. Direktoratet kan som led i et forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 23. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 378 af 29. juli 1983 om optagelse ved tandlægeuddannelsen på Københavns og Århus tandlægehøjskoler ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen