Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, til §§ 8 og 8 a i lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, som ændret ved lov nr. 245 af 23. maj 1984 og ved § 24 i lov nr. 217 af 23. april 1986, samt til § 1, stk. 1, og §§ 2 og 3 a, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag

(betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved uddannelserne på Handelshøjskolen i København, Handelshøjskolen i Århus, Handelshøjskole Syd og ved handelshøjskoleafdelingerne optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

A. De erhvervsøkonomiske uddannelser

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. 9. klassetrin i grundskolen eller hertil svarende undervisning og gennemført erhvervsforberedende uddannelse af mindst 3 års varighed - samt kompetence i fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik svarende til hf-fællesfagsniveau.

5. Afsluttende eksamen fra en dansk højere uddannelsesinstitution eller teknika.

6. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

7. Udenlandsk eksamen, som Danmark iøvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

B. De erhvervssproglige uddannelser

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Ved optagelse til sprogene engelsk, tysk, fransk og russisk: prøver i dansk og samfundsfag svarende til hf-fællesfagsniveau eller en prøve i dansk/samfundsfag samt en prøve i det pågældende sprog på følgende niveau:

Engelsk som ved

- studentereksamen, sproglig linie, samfundsfaglig gren med engelsk som det valgte sprog, eller

- højere forberedelseseksamen med engelsk som tilvalgsfag, eller

- højere handelseksamen med engelsk på niveau IV.

Tysk som ved

- studentereksamen, sproglig linie, samfundsfaglig gren med tysk som det valgte sprog, eller

- højere handelseksamen med tysk på niveau IV.

Fransk som ved

- studentereksamen med fransk, eller

højere handelseksamen med fransk på niveau IV.

Russisk som ved

- studentereksamen med russisk:

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark iøvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Optagelsesbestemmelser for de tilsvarende uddannelser ved andre institutioner svarer til de nævnte i stk. 1.

§ 2. I bekendtgørelse om den almene erhvervsøkonomiske uddannelse kan Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser fastsætte bestemmelser om supplerende prøver efter optagelsen i forhold til de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 1-4.

Stk. 2. Om studiestartbetingelser for de Videregående Uddannelser henvises til bekendtgørelse om de erhvervssproglige uddannelser.

Stk. 3. Højskolen (afdelingen) fastsætter i de enkelte tilfælde eventuelle krav om supplerende prøver i forhold til de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 5-7, og B nr. 5 og 6.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af § 1, stk. 1, A, nr. 6 og 7, og B, nr. 5 og 6, kan højskolen (afdelingen) forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen. Ved optagelsen til de erhvervssproglige uddannelser kan denne prøve erstattes af den prøve, der er nævnt i § 1, stk. 1, B, nr. 4.

§ 3. Handelshøjskolerne (afdelingerne) kan ved særlig tilladelse give adgang til en uddannelse for ansøgere, som ikke har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning). Tilladelsen giver kun adgang til den pågældende uddannelse ved den pågældende handelshøjskole (afdeling).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter og eventuelt inden uddannelsen begyndes - består en eller flere supplerende prøver.

Stk. 3. Handelshøjskolerne (afdelingerne) udarbejder i fællesskab en skriftlig vejledning for behandling af dispensationsansøgninger og underretter hinanden om, hvilke tilladelser og afslag der gives efter stk. 1.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 4. Direktoratet fordeler hvert år de erhvervsøkonomiske og de erhvervssproglige uddannelser på optagelsesområder på handelshøjskolerne og -afdelingerne.

§ 5. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser ved hvert optagelsesområde/deloptagelsesområde, jf. stk. 2, på grundlag af udtalelser fra handelshøjskolerne (afdelingerne) og Det Faglige Landsudvalg for de Samfundsvidenskabelige og Sociale Uddannelser og Det Faglige Landsudvalg for de Humanistiske Uddannelser, og på grundlag af foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede.

Stk. 2. Hvis kapacitetsforhold eller andet begrunder det, kan Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser inden for det samlede antal optagelsespladser inden for et optagelsesområde godkende fastsættelse eller - efter forhandling med vedkommende handelshøjskole (afdeling) - fastsætte et antal optagelsespladser særskilt for en eller flere uddannelser eller fag (deloptagelsesområde(r)).

Stk. 3. Optagelse sker ved et optagelsesområde under eet. Er der fastsat deloptagelsesområde(r) efter stk. 2, sker optagelse dog ved det enkelte deloptagelsesområde for sig og optagelse ved resten af optagelsesområdet under eet.

Stk. 4. Direktoratet kan fastsætte regler om begrænset adgang til overbygningsuddannelserne ved handelshøjskolerne (afdelingerne).

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 6. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser ved et optagelsesområde m.v., opdeles pladserne i 3 grupper for de ansøgerkategorier, der er nævnt i §§ 7, 8 og 11, jf. § 12. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II eller III ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I. Eventuelle overskydende optagelsespladser i gruppe I flyttes til gruppe III.

§ 7. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 1-3, 6 b og 7, samt B, nr. 1-3, 5 b og 6, som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 11.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere henvises til § 12.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakter på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. nærmere § 13.

§ 8. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 7, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 17. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen multipliceret med en faktor efter følgende skala:

Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

 9-11 måneder..........  1.09 

 12-14 måneder..........  1.12 

 15-17 måneder..........  1.15 

 18 måneder og derover..  1.18 

Optagelseskvotienten beregnes med 3 decimaler.

Stk. 3. Erhvervsarbejde godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Erhvervsarbejdet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I erhvervsarbejdet kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 3.
   
  
   Af 9-14 godkendte måneder:.......  1 måned 
  
   Af 15 godkendte måneder 
  
   og derover:......................  2 måneder 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 7. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 9. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde, kan få tilsagn om at blive optaget ved dette det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 8.

§ 10. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 11. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere:

1. De erhvervsøkonomiske uddannelser

a. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, A, nr. 4.

b. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

c. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

d. Øvrige ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, A, nr. 5, som ikke samtidig har en af de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 1-3, 6 og 7.

e. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 a.

f. Ansøgere af den kategori, der er nævnt i § 7, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter handelshøjskolens (afdelingens) vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

2. De erhvervssproglige uddannelser

a. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, B, nr. 4.

b. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 3, (dispensater).

c. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, B, nr. 1-3, 5 og 6, som samtidig har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, B, nr. 6 a.

e. Ansøgere af den kategori, der er nævnt i § 7, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter handelshøjskolens (afdelingens) vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 12.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages der blandt ansøgerne efter handelshøjskolens (afdelingens) bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra c og e, og nr. 2, litra c og d, efter handelshøjskolens (afdelingens) bestemmelse.

Stk. 4. Handelshøjskolerne (afdelingerne) udarbejder en fælles vejledning om praksis ved vurderingen efter stk. 1, nr. 1, litra f, og nr. 2, litra e, og fælles vejledende retningslinjer for bestemmelsen efter stk. 2 og 3. Vejledningen og retningslinjerne indsendes til direktoratet.

§ 12. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, optages sådan:

1. Gruppe I-II: a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 1-3,og B, nr. 1-3. b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 b og 7, samt B, nr. 5 b og 6, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser).

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III: Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Direktoratet kan for et optagelsesområde eller deloptagelsesområde fastsætte, at ansøgere uden dansk statsborgerskab (under adgangsbegrænsning) kun optages, hvis de enten er ligestillede med danske efter traktat m.v. (stk. 1, nr. 1, litra b), eller har en særlig tilknytning til Danmark (udover eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 13.

Stk. 3. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i gruppe I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser ved optagelsesområdet. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b (visse EF-statsborgere) og ansøgere som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge),medregnes ikke i de 10 pct.

§ 13. Handelshøjskolerne nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, som har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 b og 7 og B, nr. 5 b og 6 og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

§ 14. Er der fastlagt deloptagelsesområde(r) inden for et optagelsesområde, jf. § 5, stk. 2, optages der til deloptagelsesområdet (hvert deloptagelsesområde) efter de bestemmelser, der gælder for optagelsesområdet. Direktoratet kan dog for det enkelte deloptagelsesområde godkende eller - efter forhandling med den pågældende handelshøjskole (afdeling) - fastsætte andre regler.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 15. Der optages studerende ved handelshøjskolerne (afdelingerne) een gang om året, pr. 1. september. Direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året, pr. 1. september og 1. februar. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Optagelse sker ved hver handelshøjskole og hver afdeling særskilt for hvert optagelsesområde. Er der fastsat deloptagelsesområde(r), sker optagelse dog særskilt for dette (hvert af disse).

Stk. 3. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved handelshøjskolerne (afdelingerne) og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 16. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende handelshøjskole(r) eller afdeling(er), med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 og 7, og B, nr. 5 og 6.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, A, nr. 1-5, og B, nr. 1-4, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 12, hvis der er fastsat begrænsning efter § 12, stk. 2.

d. Ansøgere, der skal til prøve i dansk/samfundsfag, jf. § 1, stk. 1, B, nr. 4.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver den eller de pågældende handelshøjskoler (afdelinger) de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra a-c, meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de - eventuelt efter at have bestået bestemte prøver - har adgang til den pågældende uddannelse, men at de skal søge optagelse på handelshøjskolen (afdelingen), og at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Stk. 3. Inden udgangen af april giver handelshøjskolen (afdelingen) de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra d, meddelelse om tidspunkt m.v. for prøven, og om at de, selv om prøven bestås, skal søge optagelse på handelshøjskolen, og at optagelse under adgangsbegrænsning afhænger af reglerne i kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 17. Ansøgere skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til handelshøjskolerne (afdelingerne). Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense universiteter eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret, som angivet i § 8, stk. 4, nr. 3 og stk. 5, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 18. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til den handelshøjskole (afdeling), de søger optagelse ved. Ansøgningsskemaet skal være handelshøjskolen (afdelingen) i hænde inden den 1.juli kl. 12.00. Søges der optagelse ved flere optagelsesområder ved handelshøjskolen (afdelingen), skal der angives en prioritering af ønskerne på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der desuden søger optagelse ved en anden handelshøjskole (afdeling) eller ved een eller flere (andre) afdelinger, eller ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder/deloptagelsesområder ved de søgte institutioner. Det højeste antal optagelsesområder/deloptagelsesområder, der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (eksamensbeviser m.v., særlig tilladelse efter § 3), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 17. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger om optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 19. Senest den 28. juli giver handelshøjskolerne (afdelingerne) meddelelse til de ansøgere, der optages ved institutionerne.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 20. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 18, stk. 1, med en foreløbig beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 19, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 21. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august. Handelshøjskolerne (afdelingerne) er berettigede til at lukke for yderligere optagelse efter den 15. august.

Stk. 2. Ansøgerne optages i den rækkefølge, ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest den 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøgere før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan handelshøjskolerne (afdelingerne) optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter den 1. september bør handelshøjskolerne (afdelingerne) kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgerne kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 22. Klager over en handelshøjskoles (afdelings) afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende handelshøjskole (afdeling). Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender handelshøjskolen (afdelingen) klagen med en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddanelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 23. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende handelshøjskole (afdeling), inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade handelshøjskolerne (afdelingerne) at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 24. Direktoratet kan som led i forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 25. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 27. Bekendtgørelsen gælder ikke for det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD).

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitler 2-5 omfatter ikke den erhvervssproglige korrespondentuddannelse, 1 sprog.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 368 af 6. juli 1984 om optagelse ved uddannelserne på handelshøjskolerne ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen