Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 694 af 4. november 1987 om fagene m.v. i gymnasiet som ændret ved bekendtgørelse nr. 261 af den 21. marts 1988 foretages følgende ændringer:

1. I § 3, Biologi, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i 4. afsnit: »ca. 15« til »15-20«.

2. I § 13, Fysik, matematisk linje, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i næstsidste afsnit »30 lektioner« til »40 lektioner«. I samme afsnit ændres »eet eller to eksperimentelle projekter« til: »to eksperimentelle projekter«.

3. I § 13, Fysik, sproglig linje, mellemniveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i næstsidste afsnit »15 lektioner« til »20 lektioner«. I næste punktum tilføjes efter »elevøvelser«: », hvorom eleverne selvstændigt skriver rapport.«

4. I § 14, Geografi, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet eksamen tilføjes som 3. afsnit: »Skriftligt arbejde, der er udarbejdet i tilknytning hertil indgår i opgivelserne.«

5. I § 18, Kemi, matematisk linje, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i sidste sætning »ca. 15« til »15-20«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1988.

Undervisningsministeriet, den 14. juni 1988

BERTEL HAARDER

/Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen