Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole


I henhold til § 2 og § 3 a i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

 

 Kapitel 2. Optagelsesområder. 

 Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under 

  adgangsbegrænsning. 

 Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse. 

 Kapitel 5. Klage, dispensation m.v. 

 Kapitel 6. Ikrafttræden m.v. 

Kapitel 1

Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole, der består af afdelingen i København og afdelingen i Aalborg, optages følgende:

1. Ansøgere med mindst 12 måneders alment erhvervsarbejde, som har bestået en af følgende eksaminer: a. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen). b. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen). c. Højere handelseksamen.

2. Ansøgere, der har afsluttet 9. klassetrin i grundskolen eller hertil svarende undervisning, har gennemført en erhvervsforberedende uddannelse af mindst 2 1/2 års varighed, har opnået mindst 9 måneders alment erhvervsarbejde og har kompetence i fagene engelsk, samfundsfag, matematik og biologi svarende til hf-fællesfagsniveau.

3. Ansøgere med eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der er bedømt som sammenlignelige med et dansk adgangsgivende grundlag til uddannelsen, jf. dog § 11.

4. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1.

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag gælder de samme betingelser om erhvervsarbejde, som er nævnt ved de tilsvarende danske.

Stk. 2. Det almene erhvervsarbejde, der er nævnt som adgangsbetingelse i stk. 1, skal opfylde betingelserne i § 8.

Stk. 3. Sygeplejersker kan optages, selv om de ikke opfylder betingelserne i stk. 1. Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan fastsætte særlige regler om optagelse af sådanne ansøgere.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, nr. 3 og 4, kan afdelingerne forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. Afdelingerne kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre jordemoderuddannelsen (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning). Sådan tilladelse gælder kun adgang til den pågældende afdeling.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter - består en eller flere supplerende prøver.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 3. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser på hver af jordemoderskolens afdelinger på grundlag af dels udtalelser fra afdelingerne og det Faglige Landsudvalg for Sundhedsuddannelserne, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede. Der kan herudover fastsættes et antal optagelsespladser inden for eller uden for optagelsestallene for specielle kategorier af ansøgere, som efter sædvane optages på uddannelsens senere trin.

Stk. 2. Hver afdeling udgør eet optagelsesområde, men optagelsesproceduren er fælles for de to afdelinger.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 4. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser, opdeles pladserne i 4 grupper efter ansøgerkategorier, jf. §§ 5, 6, 7 og 10. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe III og IV ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende pladser til gruppe II. Hvis optagelsespladserne i gruppe II ikke kan besættes fuldt ud, flyttes de overskydende pladser til gruppe I.

§ 5. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, der ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 10.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 11.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. nærmere §§ 11 og 12.

Stk. 3. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 6. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ved lodtrækning ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 5, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har haft yderligere mindst 9 måneders studierelevant erhvervsarbejde i overensstemmelse med § 9.

§ 7. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles ved lodtrækning:

a. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 2.

b. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 1 og 2.

§ 8. Alment erhvervsarbejde, jf. § 1, stk. 1 og 2, godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 3. I erhvervsarbejde kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 1.
   
  
   Af 9-14 godkendte mdr.:  1 måned 
  
   Af 15 godkendte mdr. 
  
   og derover:        2 måneder. 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst indgå 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 4. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 5. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 9. Som studierelevant erhvervsarbejde, jf. § 6, regnes arbejde, som har bestået i pleje af syge mennesker, ældre mennesker eller små børn inden for social- og sundhedssektoren.

Stk. 2. Om studierelevant erhvervsarbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2, 4 og 5.

§ 10. Optagelsespladserne i gruppe IV tildeles følgende:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1, som også har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 3.

d. Grønlandske eller færøske ansøgere, der ikke er optaget gennem gruppe I, II eller III, men som har det krævede adgangsgrundlag som nævnt i henholdsvis § 5, stk. 1, § 6 og § 7.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe IV, optages der blandt ansøgerne efter afdelingernes bestemmelse og således, at de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra d, kan optages først.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe IV, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra b og c, efter afdelingernes bestemmelse.

§ 11. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages, hvis de i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 12. De optages sådan:

1. Gruppe I-III: a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat er ligestillet med danske.

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe IV.

2. Gruppe IV: Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe IV kan der under adgangsbegrænsning kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II, III og IV, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser ved optagelsesområdet. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b (visse EF-statsborgere) og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 12. Bedømmelsen af sammenligneligheden af udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, nr. 3, indplacering af udenlandske eksaminer i kvotientrækkefølgen for danske eksaminer og vurdering af ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark foretages af det nævn, der er nedsat af institutionerne under den koordinerede tilmelding, jf. bl.a. § 14 i bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 13. Der optages studerende ved de to afdelinger af Danmarks Jordemoderskole een gang om året med studiestart henholdsvis pr. 1. oktober og pr. 1. april.

Stk. 2. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de to afdelinger af Danmarks Jordemoderskole og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 14. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende afdeling med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang til uddannelsen ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 3 og 4.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 11.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver afdelingerne ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til jordemoderuddannelsen, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 15. Ansøgere skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til Danmarks Jordemoderskole. Ansøgning om godkendelse skal indsendes enten til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 8, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, nr. 3. Eventuelle tidligere godkendelsesattester, jf. stk. 1, vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 16. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges - uanset om de søger optagelse ved afdelingen i København eller afdelingen i Aalborg eller begge afdelinger - indsende et særligt ansøgningsskema til afdelingen i København. Ansøgningsskemaet skal være afdelingen i København i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Søges der optagelse ved begge afdelinger, skal der angives en prioritering af ønskerne på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der foruden ved den ene eller begge afdelinger søger optagelse ved en eller flere andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema såvel til afdelingen i København som til hver af de pågældende andre uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede institutioner og optagelsesområder m.v. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 2, eksamensbeviser m.v.) dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 15. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Hvis jordemoderuddannelsen er højest prioriteret, sendes prioriteringsskemaet - uanset hvilken afdeling der søges - til afdelingen i København. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede institutioner og optagelsesområder som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 17. Senest den 28. juli giver afdelingerne meddelelse til de ansøgere, der optages ved jordemoderuddannelsen, herunder om, hvornår de kan begynde uddannelsen.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 18. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 16, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 17, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient eller anden tilsvarende placering i optagelsessystemet m.v. har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 19. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Afdelingerne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan afdelingerne optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør afdelingerne kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 20. Klager over afdelingernes afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til vedkommende afdeling. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender afdelingen klagen - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 21. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra afdelingen, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade afdelingerne at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 22. Direktoratet kan som led i forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 23. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 379 af 29. juli 1983 om optagelse ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole ophæves, bortset fra § 3, stk. 3 og 4.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen