Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler


I henhold til §§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 177, af 20. marts 1987 og § 2 og § 3 a i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag

(betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler optages ansøgere med mindst 9 måneders erhvervsarbejde, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Aflagte prøver under højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen) i dansk, engelsk, samfundsfag og matematik som fællesfag med karakteren 6 eller derover i hvert fag, jf. stk. 3.

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der er bedømt som sammenlignelige med et dansk adgangsgivende grundlag til uddannelsen, jf. dog § 10.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen som nævnt under nr. 1-3.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet, der er nævnt som adgangsgrundlag i stk. 1, skal opfylde betingelserne i § 6.

Stk. 3. Hvor der ved optagelse på grundlag af stk. 1, nr. 4, for et fællesfag under højere forberedelseseksamen gives flere karakterer, uden at disse karakterer sammenregnes til een karakter, skal summen af karaktererne i hvert fag være mindst 6 gange karakterernes antal. Karakteren for et fællesfag kan erstattes af karakteren for samme fag som tilvalgsfag.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, nr. 5 og 6, kan højskolen forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. De sociale højskoler kan ved særlig tilladelse give adgang til socialrådgiveruddannelsen for ansøgere, som ikke har bestået de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelse - eller inden en vis tid efter - består en eller flere supplerende prøver.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun socialrådgiveruddannelsen ved den pågældende højskole.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 3. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser ved hver højskole på grundlag af, dels udtalelser fra de sociale højskoler og Det Faglige Landsudvalg for de Samfundsvidenskabelige og Sociale uddannelser, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede.

Stk. 2. Hver højskole er eet optagelsesområde.

Stk. 3. Optagelse sker særskilt ved hvert optagelsesområde.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 4. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, overstiger antallet af optagelsespladser ved et optagelsesområde, opdeles pladserne i to grupper for ansøgerkategorierne i §§ 5 og 8. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

§ 5. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, hvori der indgår en af de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-4 og 6, som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 8. Optagelse i gruppe I sker efter faldende pointstal.

Stk. 2. Der kan i alt højst opnås 6 points, der gives efter følgende regler:

 • 1) For en gennemsnitskvotient på 9,0 eller derover ved den adgangsgivende eksamen eller ved de 4 hf-fag: 1 point

For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. I karaktergennemsnittet indgår de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, er bestået. For de 4 hf-fag beregnes gennemsnittet på grundlag af en karakter i hvert fag, jf. § 1, stk. 3. Karaktergennemsnittet beregnes med 1 decimal.

 • 2) For erhvervsarbejde, jf. § 6, i følgende antal godkendte måneder (inkl. de 9 måneders erhvervsarbejde, der indgår i adgangsgrundlaget efter § 1):
   
  
    18-23 mdr.:............ 1 point 
  
    24-29 mdr.:............ 2 points 
  
    30 mdr. og derover:.... 3 points 
  
  
 • 3) For deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers varighed jf. § 6, stk. 3, nr. 3: 1 point. Hvis der indgår højskoleophold i det godkendte erhvervsarbejde, jf. nr. 2, kan der ikke samtidig gives selvstændig point for højskoleopholdet. Der kan heller ikke gives point for et yderligere højskoleophold.
 • 4) For dokumenterede rejser og ophold i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed efter ansøgerens fyldte 15. år: 1 point. Eventuelt erhvervsarbejde eller højskoleophold i udlandet kan ud overselve udlandsopholdet samtidig give point i henhold til nr. 2 og 3.

Stk. 3. Pointsgivningen foretages af højskolen.

§ 6. Erhvervsarbejde i henhold til § 1, stk. 1 og § 5, stk. 2, nr. 2 godkendes således:

 • a) Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med de antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.
 • b) Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 3. I erhvervsarbejdet kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 1:
   
  
   9-14 godkendte mdr.:..... 1 måned 
  
   15-23 godkendte mdr.:..... 2 måneder 
  
   24-29 godkendte mdr.:..... 3 måneder 
  
   30 godkendte mdr. 
  
   og derover:............... 4 måneder 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 4. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 5. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 7. Hvis flere ansøgere til en social højskole har samme pointstal, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I, optages en ældre ansøger før en yngre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om, at en ældre ansøger optages før en yngre, anvendes ikke i de tilfælde, hvor den ville medføre, at ansøgere på 25 år eller derover blev afvist til fordel for ældre ansøgere. Blandt de ansøgere med samme pointstal, der inden 1. september i det år, hvor de søger at blive optaget, vil være 25 år eller derover, trækkes der i stedet lod om de ledige pladser.

§ 8. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles følgende:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-4, som også har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsessituation.

c. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe II, optages der blandt de pågældende ansøgere efter højskolens bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe II, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra b og c, efter højskolens bestemmelse.

§ 9. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages, hvis de i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen) jf. nærmere § 10. De optages sådan:

1. Gruppe I:

a. Ansøgere med dansk eksamen m.v. efter § 1, stk. 1, nr. 1-4.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat er ligestillet med danske (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser). Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe II.

2. Gruppe II:

Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe II, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I og II, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b (visse EF-statsborgere), og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 10. De sociale højskoler nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, som har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 11. Der optages studerende ved de sociale højskoler een gang om året. De optagne begynder studiet enten pr. 1. september eller pr. 1. februar. Fordelingen sker ved optagelsen, og der tages så vidt muligt hensyn til de optagnes ønske om begyndelsestidspunkt.

Stk. 2. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de sociale højskoler og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 12. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende højskole(r) med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 5 og 6.

b. Ansøgere, der søger om adgang til uddannelsen ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-4, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 9.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver den eller de pågældende højskoler ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de - eventuelt efter at have bestået bestemte prøver - har adgang til uddannelsen, men at optagelse afhænger af de særlige bestemmelser, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 13. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til højskolerne. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for godkendelsesinstitutionen som angivet i § 6, stk. 2 nr. 3, og stk. 3 nr. 3. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned skal ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere. Eventuelle tidligere godkendelsesattester vedlægges.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes som dokumentation for erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold efter § 6 ved senere ansøgning om optagelse på institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 14. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til den højskole, de søger optagelse ved. Ansøgningsskemaet skal være højskolen i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Ansøgere, der søger optagelse ved flere sociale højskoler eller ved een eller flere højskole(r) og ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder m.v.. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (eksamensbeviser m.v., særlig tilladelse efter § 2), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 13 og dels dokumentation for eventuelt højskoleophold m.v. eller udlandsophold, jf. § 5, stk. 2, nr. 4. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejldningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 15. Senest den 28. juli giver de sociale højskoler meddelelse til de ansøgere, der optages på højskolen, herunder om det tidspunkt, hvor de skal begynde uddannelsen.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 16. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke pr. 1. juli har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 14, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 15, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende antal points m.v. har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 17. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Højskolerne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgerne optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan højskolerne optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør højskolerne kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgerne kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapital 5

Klage, dispensation m.v.

§ 18. Klager over en højskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til højskolen. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender højskolen klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 19. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra højskolen, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal - hvor det er muligt - vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade højskolen at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 20. Direktoratet kan som led i forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 21. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 380 af 29. juli 1983 om optagelse ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen