Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, samt til § 1, stk. 1, og § 3 a, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1 Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

Kapitel 2 Optagelsesområder

Kapitel 3 Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

Kapitel 4 Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

Kapitel 5 Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Afsluttende eksamen fra et universitet, et universitetscenter, Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi, Danmarks Farmaceutiske Højskole, tandlægehøjskolerne, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole eller fra teknika, den almene erhvervsøkonomiske eksamen, det erhvervsøkonomiske diplomstudium, den erhvervssproglige afgangseksamen, den erhvervssproglige diplomprøve, lærereksamen, socialrådgivereksamen, eksamen som fysioterapeut eller ergoterapeut, eksamen fra Danmarks Biblioteksskole eller afgangsbevis fra arkitektskolen på Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster eller Arkitektskolen i Århus.

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, nr. 5 og 6, kan centret forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. Ved de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter optages der endvidere ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik, fysik/kemi, og folkeskolens afgangsprøve i tysk og engelsk eller har tilsvarende uddannelsesbaggrund med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og geografi som ved matematisk studentereksamen.

2. Adgangseksamen til teknika.

Stk. 2. Ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter optages endvidere ansøgere, som har bestået prøver ved højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen) i fællesfagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik med karakteren 6 eller derover i hvert af fagene.

Stk. 3. Ved musikuddannelserne på Aalborg Universitetscenter optages der endvidere ansøgere, som har gennemgået Nordjysk Musikkonservatoriums forskole.

§ 3. Ved de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter kræves, at studerende med

1. sproglig studentereksamen,

2. højere forberedelseseksamen uden tilvalg i fagene matematik og fysik og

3. højere handelseksamen inden et år efter optagelsen består supplerende prøver i fagene matematik og fysik på hf-tilvalgsniveau, med karakteren 6 eller derover i det omfang fagene ikke eller kun delvis er dækket af den adgangsgivende eksamen. Centret kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Stk. 2. Tilsvarende krav som efter stk. 1 kan stilles til studerende, der optages efter § 1, stk. 1, nr. 4, 5 og 6, samt § 2, stk. 1, hvis fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen.

§ 4. Centrene kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere på andet grundlag end de eksaminer m.v., der er anført i §§ 1 og 2 (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning), som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter og eventuelt inden uddannelsen begyndes - består en eller flere supplerende prøver.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun den pågældende uddannelse på det pågældende universitetscenter.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 5. Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Vidergående Uddannelser fordeler hvert år uddannelserne på optagelsesområder på Roskilde og Aalborg universitetscentre.

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser ved hvert optagelsesområ- de/overbygningsbegrænsning, jf. stk. 2, på grundlag af, dels udtalelser fra centrene og de faglige landsudvalg hver for sit område, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede. Der kan herudover fastsættes et antal optagelsespladser inden for eller uden for optagelsestallene eller det kan bestemmes, at der ikke fastsættes optagelsestal for specielle kategorier af ansøgere, som kan optages på uddannelsernes senere trin.

Stk. 2. Hvis kapacitetsforhold eller andet begrunder det, kan direktoratet inden for det samlede antal pladser godkende - eller efter forhandling med vedkommende center fastsætte - et højeste antal optagelsespladser særskilt for den enkelte overbygningsuddannelse (det enkelte fag)

 • (overbygningsbegrænsning).

Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte særlige regler om begrænset adgang til overbygningsuddannelserne ved centrene.

§ 7. Optagelse sker ved et optagelsesområde. Om overbygningsbegrænsning henvises til § 16.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 8. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser ved et optagelsesområde, opdeles pladserne i 3 grupper for de ansøgerkategorier, der er angivet i §§ 9, 10 og 13. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II eller gruppe III ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

§ 9. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 b og 6, der ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 13. Ved de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universtetscenter tildeles pladserne endvidere ansøgere, der er nævnt i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer der medregnes ved opgørelse af, om den adgangsgivende eksamen er bestået, jf. dog stk. 3. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag uden karakterer fra anden uddannelse på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. nærmere § 15.

Stk. 3. For ansøgere med adgangsgrundlag efter § 2, stk. 1, nr. 1, beregnes optagelseskvotienten som et gennemsnit af karaktererne ved den aflagte prøve/eksamen og et gennemsnit af karaktererne ved suppleringskurserne.

§ 10. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 9, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 19. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen multipliceret med en faktor efter følgende skala: Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

   9-11 mdr................  1.09 

  12-14 mdr................  1.12 

  15-17 mdr................  1.15 

  18 mdr. og derover.......  1.18 

  Optagelsekvotienten beregnes med 3 decimaler. 

Stk. 3. Erhvervsarbejde godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Erhvervsarbejdet skal iøvrigt opfylde følgende betingelser:

1. Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.

2. Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.

3. Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I erhvervsarbejdet kan indgå:

1. Aftjent værnepligt.

2. Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 3.

 

  Af 9-14 godkendte mdr.:....  1 måned 

  Af 15 godkendte mdr. 

  og derover.................  2 måneder 

3. Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger ialt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Ansøgerne kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

Stk. 8. Ved de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter kan optagelsespladserne i gruppe II også tildeles ansøgere som har fået godkendt 18 måneders studierelevant erhvervsarbejde i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika. Om beregning og dokumentation henvises til bestemmelserne om optagelse ved ingeniøruddannelserne. Ved beregning af optagelseskvotienten er multipliceringsfaktoren 1.18 jf. stk. 2.

§ 11. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde kan få tilsagn om at blive optaget ved dette det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 10.

§ 12. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 13. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere (om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 14

1. Basisuddannelserne på Roskilde Universitetscenter og de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 4 (dispensater).

b. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Øvrige ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 4, som ikke samtidig har en af de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3, eller - for Aalborg Universitetscenter - § 2, stk. 1.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 a.

e. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 9, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter centrets vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

2. De humanistiske uddannelser på Aalborg Universitetscenter:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 4 (dispensater).

b. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Øvrige ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 4, som ikke samtidig har en af de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3.

d. Ansøgere, som har gennemgået Nordjysk Musikkonservatoriums forskole, jf. § 2, stk. 3.

e. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 a.

f. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 9, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter centrets vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

3. De samfundsvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter:

a. Ansøgere med adgangsgrundlag efter § 2, stk. 2.

b. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 4 (dispensater).

c. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

d. Øvrige ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 4, som ikke samtidig har en af de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3, og § 2, stk. 2.

e. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 a.

f. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 9, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter centrets vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages der blandt ansøgerne efter centrets bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b og d, nr. 2, litra b og e, og nr. 3, litra c og e efter centrets bestemmelse.

§ 14. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, optages sådan:

1. Gruppe I-II:

a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 1-3 og § 2, stk. 1.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 b og 6, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser). Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III: Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte. at ansøgere uden dansk statsborgerskab (under adgangsbegrænsning) kun kan optages ved et optagelsesområde eller vælge bestemte uddannelser eller fag, hvis de enten er ligestillet med danske efter traktat, jf. stk. 1, nr. 1, litra b, eller har særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 15. Er der fastsat sådan begrænsning, kan studerende uden dansk statsborgerskab, der er optaget ved andre uddannelser, kun skifte til den pågældende uddannelse/det pågældende fag, hvis de angivne betingelser er opfyldt.

Stk. 3. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser ved optagelsesområdet. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b, (visse EF-statsborgere) og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 15. Centrene nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, som har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, nr. 5 b og 6, og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

§ 16. Er der overbygningsbegrænsning inden for et optagelsesområde, jf. § 6, stk. 2, gives der ved optagelse på centret forhåndstilsagn svarende til antallet af pladser på overbygningen (hver overbygning) direkte til ansøgere til denne efter de bestemmelser, der gælder om optagelse på optagelsesområdet. I forbindelse med overbygningsbegrænsningen bestemmes det, om og i hvilket omfang sådanne pladser kan besættes, som bliver ledige ved, at forhåndstilsagn ikke benyttes.

Stk. 2. Direktoratet kan for den enkelte begrænsede overbygning godkende - eller efter forhandling med vedkommende center fastsætte - andre regler end reglerne i stk. 1.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 17. Der optages studerende ved centrene een gang om året, pr. 1. september. Direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året, pr. 1. september og 1. februar. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Optagelse sker ved hvert center særskilt for hvert optagelsesområde ved dette.

Stk. 3. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved centrene og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 18. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende center med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 4 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1 nr. 5 og 6.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 14, hvis de søger optagelse ved et optagelsesområde (en uddannelse), for hvilken der er fastsat begrænsning efter § 14, stk. 2.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver det eller de pågældende centre ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til den pågældende uddannelse, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 19. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v., jf. § 10, godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til universitetscentrene. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v.. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 10, stk. 4, nr. 3 og stk. 5, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation, endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. en gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Stk. 4. Ansøgere til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitetscenter kan også få studierelevant erhvervsarbejde godkendt efter § 10, stk. 8. Anmodning herom indsendes enten til Aalborg Universitetscenter eller til Københavns Teknikum inden den 1. juni. Om dokumentation m.v. gælder bestemmelserne i bekendtgørelse om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest. Ansøgerne kan få godkendt alment erhvervsarbejde efter § 10, af Aalborg Universitetscenter eller Københavns Teknikum samtidig med godkendelse af studierelevant erhvervsarbejde efter § 10, stk. 8.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 20. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til det center, de søger optagelse ved. Ansøgningsskemaet skal være centret i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Søges der optagelse ved flere optagelsesområder ved vedkommende center, skal der angives en prioritering af ønskerne på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der søger optagelse ved optagelsesområder ved begge centre eller ved et center og ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder/begrænsede overbygninger ved de søgte institutioner. Det højeste antal optagelsesområder/begrænsede overbygninger, der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 4, eksamensbeviser m.v.),dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 19. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentation for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentation sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højst prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger om optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 21. Senest den 28. juli giver universitetscentrene meddelelse til de ansøgere, der optages ved centret.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 22. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 20, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 21, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient og alder kunne optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 23. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Universitetscentrene er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan universtetscentrene optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør universitetscentrene kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 24. Klager over et centers afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til det pågældende center. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender centret klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 25. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende center, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade centrene at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 26. Direktoratet kan som led i et forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 27. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Bekendtgørelsen omfatter ikke de erhvervsøkonomiske specialstudier (HD) ved Aalborg Universitetscenter.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 374 af 29. juli 1983 om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Ålborg universitetscentre ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen