Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, samt til § 1, stk. 1, og § 3 a, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag

(betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter, jf. dog stk. 2-4, optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Afsluttende eksamen fra et universitet, et universitetscenter, Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi, Danmarks Farmaceutiske Højskole, tandlægehøjskolerne, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, teknika, den almene erhvervsøkonomiske eksamen, det erhvervsøkonomiske diplomstudium, den erhvervssproglige afgangseksamen, den erhvervssproglige diplomprøve, lærereksamen, socialrådgivereksamen, eksamen som fysioterapeut eller ergoterapeut, eksamen fra Danmarks Biblioteksskole eller afgangsbevis fra arkitektskolen på Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster eller Arkitektskolen i Århus.

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Ved den almene erhvervsøkonomiske uddannelse på Odense Universitet optages der endvidere ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne til uddannelse ved handelshøjskolerne (afdelingerne).

Stk. 3. Ved kandidatuddannelsen i datateknik på Odense Universitet optages ansøgere med studentereksamen, højere forberedelseseksamen og højere handelseksamen, der har aflagt prøve i fagene matematik og fysik på niveau svarende til hf-tilvalg.

Stk. 4. Ved de erhvervssproglige uddannelser på Odense Universitet optages kun ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne til disse uddannelser ved handelshøjskolerne (afdelingerne). Der henvises i øvrigt til § 27.

§ 2. Ved de enkelte uddannelser kan universitetet under hensyn til de forskellige adgangsgivende eksaminer fastsætte krav om, at ansøgere inden for en vis tid efter optagelsen eller inden et vist trin af uddannelsen består supplerende prøver. Om prøve i musik henvises til bekendtgørelse om optagelsesprøve til musikstudiet på universiteterne.

Stk. 2. Universiteterne udarbejder i fællesskab regler om supplerende prøver ved de enkelte uddannelser i forhold til de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3. Disse regler indsendes til Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser. De skal optages i studieordningerne for de pågældende uddannelser, hvis de ikke allerede fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne.

Stk. 3. Eventuelle krav om supplerende prøver i forhold til de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4-6, fastsættes i det enkelte tilfælde.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, kan universitetet forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 3. Universitetet kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere til en uddannelse på andet grundlag end de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter og eventuelt inden uddannelsen begyndes - består en eller flere supplerende prøver.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet.

Stk. 4. Universiteterne udgiver en fælles vejledning om praksis ved behandlingen af ansøgninger om adgang til uddannelserne ved særlig tilladelse. Denne vejledning skal indeholde generelle kriterier for meddelelse af særlig tilladelse og oplysning om typisk krævede prøver efter stk. 2. Vejledningen indsendes til direktoratet.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 4. Direktoratet fordeler hvert år uddannelserne på optagelsesområder på Københavns, Aarhus og Odense universiteter.

§ 5. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser ved hvert optagelsesområ de/deloptagelsesområde/overbygningsbegrænsning (jf. stk. 2 og 3) på grundlag af, dels udtalelser fra universiteterne og de faglige landsudvalg hver for sit område, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede. Der kan herudover fastsættes et antal optagelsesplader inden for eller uden for optagelsestallene - eller bestemmes, at der ikke fastsættes optagelsestal - for specielle kategorier af ansøgere, som kan optages på uddannelsernes senere trin.

Stk. 2. Hvis kapacitetsforhold eller andet begrunder det, kan direktoratet inden for det samlede antal pladser ved et optagelsesområde godkende fastsættelse af - eller efter forhandling med vedkommende universitet fastsætte - et højeste antal optagelsespladser særskilt for en eller flere uddannelser eller fag (deloptagelsesområde(r)).

Stk. 3. Har flere uddannelser i et optagelsesområde fælles indledning (f.eks. basisuddannelse, fælles grunduddannelse), kan direktoratet ligeledes godkende eller fastsætte et højeste antal pladser særskilt for den enkelte uddannelse efter den fælles indledning

 • (overbygningsbegrænsning).

Stk. 4. Direktoratet kan herudover fastsætte regler om begrænset adgang til overbygningsuddannelserne ved universiteterne.

Stk. 5. Direktoratet kan efter forhandling med vedkommende universitet bestemme, at et fag først kan søges efter en vis tids uddannelse i et andet fag.

§ 6. Optagelse sker ved et optagelsesområde under eet. Er der fastsat deloptagelsesområde(r) efter § 5, stk. 2, sker dog optagelse ved de enkelte deloptagelsesområder for sig og optagelse ved resten af optagelsesområdet under eet. Om overbygningsbegrænsning henvises til § 15, stk. 2.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 7. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, et år overstiger antallet af optagelsespladser ved et optagelsesområde/deloptagelsesområde, opdeles pladserne i 3 grupper for de ansøgerkategorier, der er angivet i §§ 8, 9 og 12. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II eller gruppe III ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

Stk. 3. Direktoratet fastsætter særlige regler om optagelse af ansøgere til legemsøvelser ved Københavns og Odense universiteter.

Stk. 4. Ansøgere efter § 1, stk. 2, optages efter reglerne i bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne.

§ 8. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere, som har de eksaminer m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 b og 6, og stk. 3, og som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 12.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 13.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået, jf. dog stk. 3. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. nærmere § 14.

Stk. 3. Ved kandidatuddannelsen i datateknik på Odense Universitet, jf. § 1, stk. 3, beregnes optagelseskvotienten sådan:

a. For ansøgere med højere forberedelseseksamen beregnes optagelseskvotienten i overensstemmelse med stk. 2, dog således at karaktererne i matematik og fysik på hf-tilvalgsniveau træder i stedet for karaktererne i disse fag på hf-fællesfagsniveau.

b. For ansøgere med studentereksamen og højere handelseksamen, som har aflagt supplerende prøver i matematik og fysik, er optagelseskvotienten gennemsnittet af alle karakterer ved den pågældende eksamen og karaktererne ved de supplerende prøver.

§ 9. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 8, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i

§ 18. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen multipliceret med en faktor efter følgende skala:

Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

 9-11 måneder..........  1.09 

 12-14 måneder..........  1.12 

 15-17 måneder..........  1.15 

 18 måneder og derover..  1.18 

Optagelseskvotienten beregnes med 3 decimaler.

Stk. 3. Erhvervsarbejde godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Erhvervsarbejdet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I erhvervsarbejdet kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 3
   
  
   Af 9-14 godkendte måneder.....  1 måned 
  
   Af 15 godkendte måneder 
  
   og derover....................  2 måneder 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 7. Ansøgerne kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 10. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde, kan få tilsagn om at blive optaget ved dette optagelsesområde det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 9.

§ 11. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient og ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 12. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

b. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Øvrige ansøgere med adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 4, som ikke samtidig har en af de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 a.

e. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 8, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter universitetets vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 13.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages der blandt ansøgerne efter universitetets bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra b og d, efter universitetets bestemmelse.

Stk. 4. Universiteterne udarbejder en fælles vejledning om praksis ved vurderingen efter stk. 1, litra e, og fælles vejledende retningslinjer for bestemmelsen efter stk. 2 og 3. Vejledningen og retningslinjerne indsendes til direktoratet.

§ 13. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, optages sådan.

1. Gruppe I-II:

a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 3.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 b og 6, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser).

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III: Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Ved den lægevidenskabelige kandidatuddannelse kan ansøgere uden dansk statsborgerskab kun optages, hvis de enten er ligestillet med danske efter traktat, jf. stk. 1, nr. 1, litra b eller har en særlig tilknytning til Danmark (udover eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 14. Direktoratet kan fastsætte en tilsvarende begrænsning for optagelse (under adgangsbegrænsning) af udenlandske ansøgere ved andre optagelsesområder m.v. ved universiteterne eller for sådanne ansøgeres indskrivning ved bestemte uddannelser eller fag inden for et optagelsesområde. Er der fastsat sådan begrænsning, kan studerende uden dansk statsborgerskab, der er optaget ved andre uddannelser, kun skifte til den pågældende uddannelse/det pågældende fag, hvis de angivne betingelser er opfyldt.

Stk. 3. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der under adgangsbegrænsning kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser ved optagelsesområdet. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b (visse EF-statsborgere), og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 14. Universiteterne nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, som har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, nr. 5 b og 6 og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

§ 15. Er der fastlagt deloptagelsesområde inden for et optagelsesområde, jf. § 5, stk. 2, optages der til deloptagelsesområdet (hvert deloptagelsesområde) efter de regler, der gælder for optagelsesområdet.

Stk. 2. Er der overbygningsbegrænsning inden for et optagelsesområde, jf. § 5, stk. 3, gives der ved optagelsen på universitetet forhåndstilsagn svarende til antallet af pladser på overbygningen (hver overbygning) direkte til ansøgere til denne efter de bestemmelser, der gælder om optagelse på optagelsesområdet. I forbindelse med overbygningsbegrænsningen bestemmes det, om og i hvilket omfang sådanne pladser kan besættes, som bliver ledige ved, at forhåndstilsagn ikke ønskes benyttet.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 16. Der optages studerende ved universiteterne een gang om året, pr. 1. september. Direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året, pr. 1. september og 1. februar. Direktoratet kan endvidere bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Optagelse sker ved hvert universitet, særskilt for hvert optagelsesområde ved dette. Er der fastlagt deloptagelsesområde(r), sker optagelse dog særskilt for dette (hvert af disse).

Stk. 3. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 17. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til vedkommende universitet(er) med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 3 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5 og 6.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, nr. 1-4, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 13, hvis de søger optagelse på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse eller et andet optagelsesområde (en anden uddannelse), for hvilken der er fastsat begrænsninger efter § 13, stk. 2.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver det eller de pågældende universiteter ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til den pågældende uddannelse, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 18. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v., jf. § 9, godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til universiteterne. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle anmodninger om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 9, stk. 4, nr. 3 og stk. 5, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 19. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til det universitet, de søger optagelse ved. Ansøgningsskemaet skal være universitetet i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Søges der optagelse ved flere optagelsesområder ved vedkommende universitet, skal der angives en prioritering af ønskerne på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der søger optagelse ved flere universiteter eller ved et universitet og ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder/deloptagelsesområder/begrænsede overbygninger ved de søgte institutioner. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 3, eksamensbeviser m.v.), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 18. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger om optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 20. Senest den 28. juli giver universiteterne meddelelse til de ansøgere, der optages ved universitetet.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 21. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 19, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 20, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 22. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Universiteterne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan universiteterne optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør universiteterne kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 23. Klager over et universitets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til det pågældende universitet. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender universitetet klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 24. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende universitet, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade universiteterne at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 25. Direktoratet kan som led i et forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 26. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 27. Bekendtgørelsens kapitler 2-5 omfatter ikke den erhvervssproglige korrespondentuddannelse, 1 sprog.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

§ 29. Bekendtgørelse nr. 373 af 29. juli 1983 om optagelse ved uddannelserne på København, Århus og Odense universiteter ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen