Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, til § 6 og § 6 a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 5. februar 1987, samt til § 1, stk. 1, § 2 og § 3 a i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Højskole, akademiingeniøruddannelsen på Danmarks Ingeniørakademi og ingeniøruddannelsen på teknika (ingeniørhøjskolerne) optages der ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

1. Matematisk studentereksamen (herunder tilsvarende færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen) med tilvalg i matematik og fysik.

3. Følgende eksaminer med supplerende prøver i fagene matematik og fysik på et niveau svarende til hf-tilvalg i det omfang fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen:

a. Sproglig studentereksamen.

b. Højere handelseksamen.

4. Adgangseksamen til teknika. Der kræves desuden en praktisk uddannelse. Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser, fastsætter nærmere regler herom. Kravet om praktisk uddannelse gælder ikke ved Helsingør Teknikum og kun delvis ved Odense Teknikum.

5. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik, fysik/kemi og folkeskolens afgangsprøve i tysk og engelsk, eller har tilsvarende uddannelsesbaggrund med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og geografi som ved matematisk-fysisk studentereksamen.

6. Kandidateksamen eller magisterkonferens fra en dansk højere uddannelsesinstitution eller lærereksamen.

7. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

8. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf, nr. 1-3.

§ 2. Uddannelsesinstitutionen kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke har det i § 1 anførte adgangsgrundlag, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre den søgte uddannelse (jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning).

Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgere - før eller inden en vis tid efter optagelsen - består een eller flere supplerende prøver.

§ 3. Ved Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi skal studerende med andet adgangsgrundlag end matematisk-fysisk studentereksamen, inden deltagelse i eksamen i visse modulkurser have bestået supplerende prøver i fagene matematik, fysik og kemi på niveau hermed.

Stk. 2. Det enkelte teknikum kan fastsætte, at studerende, som ikke i faget kemi har kundskaber svarende til hf-tilvalgsniveau, skal bestå en prøve på dette niveau, før de kan deltage i undervisningen i kemi.

Stk. 3. Ansøgere, der optages på teknika på andet grundlag end adgangseksamen efter § 1, nr. 4, kombineret med praktisk uddannelse, skal - medmindre de allerede har et sådant praktisk grundlag - supplere deres teoretiske forudsætninger med 1/2 års værkstedskursus og 1/2 års erhvervspraktik efter regler, der fastsættes af direktoratet. Kravet gælder ikke ved Helsingør Teknikum og kun delvis ved Odense Teknikum. Direktoratet kan godkende, at anden praktisk uddannelse sidestilles med værkstedskursus og erhvervspraktik. Suppleringen skal foretages inden 2 år efter optagelsen. Det enkelte teknikum er behjælpeligt med såvidt muligt at tilvejebringe praktikpladser m.v. for de optagne.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af § 1, nr. 7 og 8, kan institutionen forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen. Ved optagelse på grundlag af § 1, nr. 6, 7 og 8, kan der stilles krav om supplerende prøver som nævnt i § 1, nr. 3, i det omfang, fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående danske eller anerkendte udenlandske uddannelse.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 4. . Direktoratet fordeler hvert år uddannelserne på optagelsesområder på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi, og teknika (ingeniørhøjskolerne).

§ 5. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser for henholdsvis efterårssemesteret og næste forårssemester ved hvert optagelsesområde/deloptagelsesområde (jf. stk. 2). Fastsættelsen sker på grundlag af dels udtalelser fra Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og de enkelte teknika samt Rådet for Ingeniøruddannelserne, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede. Der kan herudover fastsættes et antal pladser inden for det samlede optagelsestal ved Danmarks Tekniske Højskole til ansøgere med afsluttet anden ingeniøruddannelse samt til ansøgere, der er islandske statsborgere og som i Island har aflagt eksamen på Bachelor of Science-niveau. Ligeledes kan der ved teknika fastsættes et antal pladser til ansøgere, der er islandske statsborgere og som har bestået 1. del ved Tækniskoli Islands.

Stk. 2. Hvis kapacitetsforhold eller andet begrunder det, kan Direktoratet for de Videregående Uddannelser inden for det samlede antal pladser ved et optagelsesområde godkende fastsættelse af - eller efter forhandling med vedkommende institution fastsætte - et højeste antal optagelsespladser særskilt for een eller flere studieretninger (deloptagelsesområde(r)).

§ 6. Optagelse sker ved et optagelsesområde under eet. Er der fastsat deloptagelsesområde(r) efter § 5, stk. 2, sker dog optagelse ved de enkelte deloptagelsesområder for sig og optagelse ved resten af optagelsesområdet under eet.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 7. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages ved et af optagelsesområderne på Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi, ved en optagelse overstiger antallet af optagelsespladser, opdeles pladserne i 3 grupper for de i §§ 8, 10 og 13 angivne ansøgerkategorier. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages ved et af optagelsesområderne på teknika ved en optagelse overstiger antallet af optagelsespladser, optages først ansøgere, der har gennemført en praktisk uddannelse i overensstemmelse med reglerne i § 1, nr. 4, og som i optagelsesterminen består prøven efter § 1, nr. 4, 1. pkt. Herefter opdeles resten af optagelsespladserne for de øvrige i §§ 8, 9 og 13 angivne ansøgerkategorier efter de samme regler som i stk. 1.

Stk. 3. Hvis antallet af optagelsespladser i en gruppe ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, overflyttes de overskydende optagelsespladser ved Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi, Helsingør Teknikum og delvis ved Odense Teknikum til gruppe I og ved de øvrige teknika til gruppe II, subsidiært gruppe I.

§ 8. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med de eksaminer, der er nævnt i § 1, nr. 1-5, 7b og 8, som ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 13.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 14.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået, jf. dog stk. 3-5. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. nærmere § 15.

Stk. 3. Ved en adgangsgivende eksamen efter § 1, nr. 2, beregnes optagelseskvotienten som efter stk. 2, dog således at karaktererne i de krævede fag på hf-tilvalgsniveau træder i stedet for karaktererne i de tilsvarene fag på hf-fællesfagsniveau.

Stk. 4. For en ansøger, der har aflagt supplerende prøver, som er nødvendige til supplering af den pågældende eksamen efter § 1, nr. 3, er optagelseskvotienten gennemsnittet af alle karakterer ved eksamen og karaktererne ved de supplerende prøver.

Stk. 5. I det tilfælde, der er nævnt i § 1, nr. 5 beregnes optagelseskvotienten som et gennemsnit af karaktererne ved de aflagte prøver/eksamen og et gennemsnit af karaktererne ved de supplerende prøver.

§ 9. Optagelsespladserne i gruppe II ved teknika tildeles ansøgere, som har det i § 8, stk. 1, nævnte adgangsgrundlag uden at være optaget gennem gruppe I, og som enten:

1. har en praktisk uddannelse, jf. § 1, nr. 4, 2. pkt. eller

2. har fået godkendt mindst 18 måneders studierelevant erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 19. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved en adgangsgivende eksamen m.v. jf. § 8, stk. 2-5.

Stk. 3. Som studierelevant erhvervsarbejde, jf. stk. 1, nr. 2, godkendes arbejde med produktion, tilsyn eller ledelse inden for håndværk, industri, anlægsvirksomhed og virksomheder, der har tilknytning hertil. Følgende kan godkendes som studierelevant erhvervsarbejde:

a. Værkstedskursus i overensstemmelse med reglerne i § 3, stk. 3.

b. Værkstedsskole i overensstemmelse med reglerne i § 1, nr. 4, 2. pkt. (kan kun medregnes med 6 måneder).

c. Praktik som led i en lærlingeuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en uddannelse til teknisk assistent eller laborant eller lignende erhvervsuddannelse.

d. Anden erhvervspraktik, jf. 1. pkt.

e. Erhvervsmæssigt arbejde, jf. 1. pkt.

Stk. 4. Studierelevant erhvervearbejde efter stk. 3 litra c-e godkendes således:

a. Studierelevant erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Studierelevant erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætnig af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 5. Det studierelevante erhvervsarbejde skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli, når optagelse søges til efterårssemestret og forud for 1. januar, når optagelse søges til forårssemestret. En formaliseret uddannelse kan godkendes som studierelevant erhvervsarbejde, hvis uddannelsen afsluttes inden studiestarten.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 6. Dokumenterede arbejdsløshedsperioder eller godkendt alment erhvervsarbejde på i alt højst 2 måneder kan godkendes som studierelevant erhvervsarbejde.

Stk. 7. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 10. Optagelsespladserne i gruppe II på Danmarks Tekniske højskole og Danmarks Ingeniørakademi tildeles ansøgere, som har et adgangsgrundlag, der er nævnt i § 8, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders alment erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 19. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen m.v., jf. § 8, stk. 2-5, multipliceret med en faktor efter følgende skala: Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

   9-11 mdr.............  1.09 

  12-14 mdr.............  1.12 

  15-17 mdr.............  1.15 

  18 mdr. og derover....  1.18 

Optagelseskvotienten beregnes med 3 decimaler.

Stk. 3. Alment erhvervsarbejde godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Det almene erhvervsarbejde skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli, når optagelse søges til efterårssemestret og forud for 1. januar, når optagelse søges til forårssemestret.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I det almene erhvervsarbejde kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 1.
   
  
    Af 9-14 godkendte mdr.:......  1 måned. 
  
    Af 15 godkendte mdr. 
  
   og derover:..................  2 måneder. 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 9, stk. 7 gælder også for det almene erhvervsarbejde.

§ 11. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde kan få tilsagn om at blive optaget ved dette optagelsesområde det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 10.

§ 12. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 13. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Ansøgere med lærereksamen efter § 1, nr. 6, som ikke samtidig har en af de i § 1, nr. 1-5, nævnte eksaminer.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7a.

e. Ansøgere af den i § 8, stk. 1, angivne kategori, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som ved optagelse til efterårssemestret vil være fyldt 25 år inden den 1. september i optagelsesåret, og ved optagelse til forårssemestret vil være fyldt 25 år inden den 1. februar i optagelsesåret, hvis de efter institutionens vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 14.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages der blandt ansøgerne efter institutionens bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, litra b og d, efter institutionens bestemmelse.

§ 14. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages ved Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi, hvis de i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen). De optages sådan:

1. Gruppe I-II:

a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, nr. 1-5.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7b og 8, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat er ligestillede med danske (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser). Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III:

Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte begrænsning for optagelse (under adgangsbegrænsning) af udenlandske ansøgere ved eet eller flere teknika efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der (under adgangsbegrænsningen) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser. De i stk. 1, nr. 1, litra b, nævnte ansøgere (visse EF-statsborgere) og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 15. Ingeniøruddannelsesinstitutionerne nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, der har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, nr. 7b og 8, og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

§ 16. Er der fastsat deloptagelsesområde inden for et optagelsesområde, jf. § 5, stk. 2, optages der til deloptagelsesområdet (hvert deloptagelsesområde) efter de regler, der gælder for optagelsesområdet. Direktoratet kan dog godkende - eller efter forhandling med vedkommende institution fastsætte - andre regler for det enkelte deloptagelsesområde.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 17. Der optages studerende to gange om året, pr. 1. januar og 1. august, ved Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi. Ved teknika (ingeniørskolerne) optages der studerende een gang om året, pr. 1. august, men direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Optagelse sker ved hvert optagelsesområde. Er der fastsat deloptagelsesområde(r), sker optagelse dog særskilt for dette (hvert af disse).

Stk. 3. Ansøgning om optagelse ved Danmarks Tekniske Højskole eller Danmarks Ingeniørakademi indgives til Danmarks Tekniske Højskole, som også afgiver svar til ansøgerne på begge institutioners vegne.

Stk. 4. Ansøgning om optagelse ved et eller flere teknika indgives til det højest prioriterede teknikum, hvor optagelse søges.

Stk. 5. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved ingeniøruddannelsesinstitutionerne og andre videregående uddannelsesinstitutioner ved sommeroptagelsen. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 18. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts, hvis optagelse søges til efterårssemestret, og inden den 1. september, hvis optagelse søges til forårssemesteret, indsende en foreløbig ansøgnig, jf. § 17, stk. 3 og 4, med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger adgang ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, nr. 7 og 8.

c. Ansøgere som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, nr. 1-5, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 14, hvis de søger optagelse på Danmarks Tekniske Højskole/Danmarks Ingeniørakademi eller et andet optagelsesområde, for hvilket der er fastsat begrænsning efter § 14, stk. 2.

Stk. 2. Inden udgangen af maj, henholdsvis inden den 15. november, giver den eller de pågældende uddannelsesinstitutioner ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de umiddelbart efter beståelse af en eller flere suppleringsprøver, jf. § 2, stk. 2, anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til den pågældende uddannelse, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 19. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til institutionerne. Ansøgning om godkendelse af studierelevant erhvervsarbejde skal indsendes til Københavns Teknikum eller Aalborg Universitetscenter. Ansøgning om godkendelse af alment erhvervsarbejde skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni/1. november, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. Godkendelsesinstitutionen afgiver svar senest den 22. juni/22. november.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet skal dokumenteres over for Københavns Teknikum/Aalborg Universitetscenter som angivet i § 9, stk. 5. Det almene erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. kan endvidere dokumenteres over for universiteterne, som angivet i § 9, stk. 5, nr. 3, og § 10, stk. 4, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse af arbejde m.v. i juni/november-december måned(er) kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation, således at endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når det studierelevante erhvervsarbejde, jf. § 9, og det almene erhvervsarbejde, jf. § 10, een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved teknika og AUC for så vidt angår det studierelevante erhvervsarbejde og ved Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi og andre institutioner under den koordinerede tilmelding for så vidt angår det almene erhvervsarbejde.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 20. Ansøgere skal indsende et særligt ansøgningsskema til Danmarks Tekniske Højskole, hvis optagelse søges ved denne eller ved Danmarks Ingeniørakademi, eller til det højest prioriterede teknikum, hvor optagelse søges, for så vidt angår uddannelsen til teknikumingeniør. Ansøgningsskemaet skal være Danmarks Tekniske Højskole eller vedkommende teknikum i hænde inden den 1. juli kl. 12.00, når optagelse søges til efterårssemesteret, og inden den

1. december kl. 12.00, når optagelse søges til forårssemesteret. Ansøgere, der også søger optagelse ved andre videregående uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal desuden indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder/deloptagelsesoråder ved de søgte institutioner. Det højeste antal optagelsesområder/deloptagelsesområder, der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaet.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 2, eksamensbeviser m.v.), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 19 eller dokumentation for eventuel praktisk uddannelse i overensstemmelse med § 9, stk. 1, nr. 1. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentation for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioritetsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved een uddannelsesinstitution eller eet optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 21. Senest den 28. juli giver Danmarks Tekniske Højskole henholdsvis de enkelte teknika meddelelse til de ansøgere, der optages på ingeniøruddannelserne til efterårssemesteret samme år, og senest den 28. december gives tilsvarende meddelelse om optagelse til forårssemesteret.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom. Ved vinteroptagelsen giver den enkelte institution dog meddelelse om afvisningen.

Sygeeksamen m.v.

§ 22. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 20, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 21, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient/points og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 23. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Institutionerne er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan institutionerne optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør institutionerne kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 24. Klager over en ingeniøruddannelsesinstitutions afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende institution. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 25. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende institution inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal - hvor det er muligt - vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade institutionerne at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 26. Direktoratet kan som led i forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 27. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

§ 29. Bekendtgørelse nr. 375 af 29. juli 1983 om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika ophæves.

Stk. 2. Ved Danmark Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi fastsættes særlige overgangsregler om optagelse af de ansøgere, der har påbegyndt studierelevant erhvervsarbejde i tillid til hidtil gældende regler om fortrin i gruppe II.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen