Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1, og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, samt til § 1, stk. 1, og § 3 a, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1. Adgangsgrundlag (betingelser med hensyn til eksamen m.v.).

Kapitel 2. Optagelsesområder.

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning.

Kapitel 4. Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse.

Kapitel 5. Klage, dispensation m.v.

Kapitel 6. Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1

Adgangsgrundlag

(betingelser med hensyn til eksamen m.v.)

§ 1. Ved de enkelte uddannelser på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.

A. Veterinæruddannelsen:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen) med tilvalg i fagene matematik, fysik og kemi.

3. Højere handelseksamen med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik og kemi på niveau svarende til hf-tilvalg samt i faget biologi på niveau svarende til hf-fællesfag i det omfang fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen.

4. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik, fysik/kemi og folkeskolens afgangsprøve i tysk og engelsk, eller tilsvarende uddannelsesbaggrund med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og geografi som ved matematisk studentereksamen.

5. Kandidateksamen eller magisterkonferens fra en dansk højere uddannelsesinstitution.

6. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

7. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

B. Landbrugsuddannelsen, havebrugsuddannelsen, skovbrugsuddannelsen, mejeribrugsuddannelsen og levnedsmiddeluddannelsen:

1. Matematisk studentereksamen (herunder tilsvarende færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen) med tilvalg i fagene matematik, fysik og kemi.

3. Følgende eksaminer med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik og kemi som ved højere forberedelseseksamen på niveau svarende til hf-tilvalg samt i faget biologi på niveau svarende til hf-fællesfag i det omfang, fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen:

a. Sproglig studentereksamen.

b. Højere handelseksamen.

4. Folkeskolens udvidede afgangsprøver i dansk, regning/matematik, fysik/kemi og folkeskolens afgangsprøver i tysk og engelsk, eller tilsvarende uddannelsesbaggrund med tillæg af prøver i fagene matematik, fysik, kemi, biologi og geografi som ved matematisk studentereksamen.

5. Kandidateksamen eller magisterkonferens fra en dansk højere uddannelsesinstitution.

6. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der,

a. enten er sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. eller er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

7. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

8. Ansøgere, som har bestået en godkendt teknikereksamen inden for vedkommende fagområder, forudsat at de kan dokumentere kundskab i fagene matematik, fysik og kemi i et omfang, som mindst svarer til kravene ved højere forberedelseseksamen med tilvalg i de nævnte fag.

Stk. 2. Ved veterinæruddannelsen kræves af studerende med sproglig studentereksamen, at de inden 1 år efter optagelsen har bestået en prøve i fysik i samme omfang som ved matematisk studentereksamen. Højskolen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Stk. 3. Ved veterinæruddannelsen kræves af studerende, som ikke inden optagelsen har bestået prøven i latin 1, at de inden 1 år efter optagelsen har bestået denne prøve eller har dokumenteret tilsvarende kundskaber. Højskolen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Stk. 4. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, A, nr. 6 og 7, og B, nr. 6 og 7, kan højskolen kræve en prøve i dansk bestået inden optagelsen. Ved optagelse på grundlag af stk. 1, A, nr. 6 og 7, og B, nr. 6 og 7, kan højskolen stille krav om supplerende prøver som nævnt i stk. 1, A, nr. 3, og B, nr. 3, i det omfang, fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående danske eller anerkendte udenlandske uddannelse.

§ 2. Højskolen kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke har det adgangsgrundlag, der er anført i § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre den søgte uddannelse, jf. dog kapitel 3 om optagelse under adgangsbegrænsning.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgerne før optagelsen - eller inden en vis tid - består en eller flere supplerende prøver.

Kapitel 2

Optagelsesområder

§ 3. Højskolen er et optagelsesområde. Direktoratet fordeler hvert år uddannelserne på deloptagelsesområder.

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser ved hvert deloptagelsesområde på grundlag af, dels udtalelser fra højskolen og fra de faglige landsudvalg for henholdsvis sundhedsuddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser, dels foreliggende arbejdsmarkedsprognoser for langvarigt uddannede.

Stk. 2. Direktoratet kan efter forhandling med højskolen fastsætte, at to eller flere af de deloptagelsesområder, der er angivet i § 3, slås sammen til eet deloptagelsesområde.

§ 5. Optagelse sker ved hvert deloptagelsesområde for sig.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 6. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, overstiger antallet af optagelsespladser ved et optagelsesområde, opdeles pladserne i 3 grupper for de ansøgerkategorier, der er angivet i §§ 7, 8 og 11. Undervisningsministeren fastsætter hvert år gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II eller III ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i vedkommende ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

§ 7. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles efter faldende optagelseskvotient:

a. Ansøgere med de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 1-4, henholdsvis B, nr. 1-4, der ikke har kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, jf. § 11.

b. Ansøgere med udenlandske eksaminer, jf. § 1, stk. 1, A, nr. 6 b og 7, henholdsvis B, nr. 6 b og 7, der ikke har kandidateksamen fra en højere uddannelsesinstitution.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 12.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået, jf. dog stk. 3-5. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Ansøgere med en udenlandsk eksamen indplaceres i kvotientrækkefølgen efter en vurdering af resultatet ved den adgangsgivende eksamen, jf. § 13.

Stk. 3. Ved en adgangsgivende eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 2, og B, nr. 2, beregnes optagelseskvotienten som efter stk. 2, dog således at karaktererne i de krævede fag på hf-tilvalgsniveau træder i stedet for karaktererne i de tilsvarende fag på hf-fællesfagsniveau.

Stk. 4. For en ansøger, der har aflagt supplerende prøver, som er nødvendige til supplering af eksamen efter § 1, stk. 1 A, nr. 3, og B, nr. 3, er optagelseskvotienten gennemsnittet af alle karakterer ved den pågældende eksamen og karaktererne ved de supplerende prøver.

Stk. 5. I de tilfælde, der er nævnt i § 1, stk. 1, A, nr. 4, henholdsvis B, nr. 4, beregnes optagelseskvotienten som et gennemsnit af karaktererne ved de aflagte prøver/eksaminer og et gennemsnit af karaktererne ved suppleringskurserne.

§ 8. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles ansøgere, som har det adgangsgrundlag, der er nævnt i § 7, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som desuden har fået godkendt mindst 9 måneders alment erhvervsarbejde efter reglerne i denne paragraf og i § 16. Tildeling sker efter faldende optagelseskvotient, jf. dog stk. 8 om fortrin for særlige ansøgere. Om studierelevant erhvervsarbejde inden for landbrugsstudiet henvises til stk. 9.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen m.v., jf. § 7, stk. 2-5 multipliceret med en faktor efter følgende skala:

Godkendt erhvervsarbejde, jf. stk. 3:

 

 9-11 mdr.:.................  1.09 

 12-14 mdr.:.................  1.12 

 15-17 mdr.:.................  1.15 

 18 mdr. og derover:.........  1.18 

Optagelseskvotienten beregnes med 3 decimaler. Om studierelevant erhvervsarbejde henvises til stk. 9.

Stk. 3. Erhvervsarbejdet godkendes således:

a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde fra 15 til 29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

Stk. 4. Det almene erhvervsarbejde skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

 • 1) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 2) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret. Ved optagelse til uddannelserne i stk. 8 kan en formaliseret uddannelse, der afsluttes inden studiestarten i det år, hvor optagelse søges, godkendes som erhvervsarbejde.
 • 3) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 5. I erhvervsarbejdet kan indgå:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang, jf. stk. 3.
   
  
   Af 9-14 godkendte måneder......  1 måned 
  
   Af 15 godkendte måneder og 
  
   derover:.......................  2 måneder 
  
  
 • 3) Deltagelse i et godkendt kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller et tilsvarende kursus, herunder også kurser i udlandet af mindst 16 ugers sammenhængende varighed. Der kan højst medregnes 16 uger i alt. Deltagelse i kurset skal dokumenteres.

Stk. 6. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

Stk. 8. Ved landbrugsuddannelsen, havebrugsuddannelsen, skovbrugsuddannelsen, mejeribrugsuddannelsen og levnedsmiddeluddannelsen tildeles optagelsespladserne i gruppe II først ansøgere, der har adgangsgrundlag efter § 7, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som har en afsluttet praktisk formaliseret uddannelse inden for det pågældende fagområde. Optagelsespladserne i gruppe II kan også tildeles ansøgere, der har adgangsgrundlag efter § 7, stk. 1, uden at være optaget gennem gruppe I, og som har erhvervspraktik som led i et formaliseret uddannelsesforløb inden for de pågældende fagområder (uanset om der er ydet vederlag for praktikperioden), hvis det godkendte ehvervsarbejde er 18 måneder eller derover. Ved beregning af optagelseskvotienten er multipliceringsfaktoren 1.18, jf. stk. 2.

Stk. 9. Ved landbrugsuddannelsen godkendes arbejde inden for landbrugserhvervet som studierelevant erhvervsarbejde med følgende multipliceringsfaktor:

 

 6 mdrs. godkendt erhvervsarbejde:......  1.12 

 7,5 mdrs. godkendt erhvervsarbejde:....  1.15 

 9 mdrs. godkendt erhvervsarbejde 

 og derover:............................  1.18 

Højskolen fastsætter, hvilken art beskæftigelse inden for landbrugserhvervet, der betragtes som studierelevant. Om studierelevant erhvervsarbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i stk. 3-7, bortset fra bestemmelsen om optjent værnepligt i stk. 5, nr. 1.

§ 9. Direktoratet kan fastsætte regler om, at ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres først prioriterede optagelsesområde, kan få tilsagn om at blive optaget ved dette optagelsesområde det følgende optagelsesår gennem gruppe II, jf. § 8.

§ 10. Hvis flere ansøgere har samme optagelseskvotient, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I eller II, optages en ældre ansøger før en yngre.

§ 11. Optagelsespladserne i gruppe III tildeles følgende ansøgere:

1. Veterinæruddannelsen:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

c. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 a.

d. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 7, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter højskolens vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Højskolens øvrige uddannelser:

a. Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med godkendt teknikereksamen inden for vedkommende fagområde under de forudsætninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, B, nr. 8, som ikke samtidig har en af de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, B, nr. 1-4.

c. Ansøgere med kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

d. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, B, nr. 6 a.

e. Ansøgere af den kategori, der er angivet i § 7, stk. 1, som ikke er optaget gennem gruppe I eller II, og som vil være fyldt 25 år inden den 1. september i det år, hvor optagelse søges, hvis de efter højskolens vurdering har kvalificeret sig ved aktiviteter ud over den adgangsgivende eksamen.

Om ansøgere, der ikke er danske statsborgere, henvises til § 12.

Stk. 2. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe II, optages der blandt ansøgerne efter højskolens bestemmelse.

Stk. 3. Selv om antallet af ansøgere, der kan optages efter stk. 1, ikke overstiger antallet af optagelsespladser i gruppe III, optages de ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b og c, og nr. 2, litra c og d, efter højskolens bestemmelse.

§ 12. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, kan kun optages, hvis de i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller har en særlig tilknytning til Danmark (ud over eventuelt ophold for at tage dansk adgangsgivende eksamen), jf. nærmere § 13. De optages sådan:

1. Gruppe I-II:

a. Ansøgere med dansk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 1-4, henholdsvis B, nr. 1-4.

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 b og 7, henholdsvis B, nr. 6 b og 7, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat er ligestillet med danske (visse EF-statsborgere).

Har ansøgerne også kandidateksamen eller magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution, optages de dog gennem gruppe III.

2. Gruppe III:

Øvrige adgangsberettigede ansøgere.

Stk. 2. Selv om der er ubesatte optagelsespladser i gruppe III, kan der (under adgangsbegrænsning) kun optages et samlet antal ansøgere uden dansk statsborgerskab i grupperne I, II og III, der ikke overstiger 10 pct. af det samlede antal optagelsespladser. De ansøgere, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, litra b, (visse EF-statsborgere) og ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge), medregnes ikke i de 10 pct.

§ 13. Højskolen nedsætter sammen med de andre institutioner under den koordinerede tilmelding, der har tilsvarende bestemmelser, et fælles nævn. Nævnet bedømmer udenlandske eksaminer, indplacerer udenlandske eksaminer efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 b og 7 og B, nr. 6 b og 7 og vurderer ikke-danske ansøgeres tilknytning til Danmark.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning

og optagelse

§ 14. Der optages studerende ved højskolen een gang om året pr. 1. september. Direktoratet kan tillade, at der optages studerende to gange om året, pr. 1. september og 1. februar. Direktoratet kan bestemme, at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter. Direktoratet fastsætter nærmere regler om denne fordeling.

Stk. 2. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved højskolen og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Direktoratet fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 15. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til højskolen med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

a. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

b. Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, A, nr. 6 og 7, henholdsvis B, nr. 6 og 7.

c. Ansøgere, som har dansk adgangsgrundlag efter § 1, stk. 1, A, nr. 1-5, henholdsvis B, nr. 1-5, og 8, men som ikke har dansk statsborgerskab eller er ligestillede med danske statsborgere, jf. § 12.

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver højskolen ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de anses for kvalificerede (har adgangsgrundlag) til den pågældende uddannelse, men at optagelse afhænger af de særlige regler, der gælder om optagelse, når der er flere ansøgere end optagelsespladser, jf. kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde m.v.

§ 16. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til højskolen. Ansøgnig om godkendelse skal indsendes til Københavns, Aarhus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er 1. juni, men når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle en anmodning om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter eventuelt tidligere godkendt erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 8, stk. 4, nr. 3 og stk. 5, nr. 3. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester vedlægges. Godkendelse for arbejde m.v. i juni måned skal ske på grundlag af en foreløbig dokumentation. Endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde og eventuelt højskoleophold m.v. een gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Stk. 4. Anmodning om godkendelse af erhvervsarbejde efter § 8, stk. 8 og 9, indsendes dog til højskolen sammen med ansøgningen om optagelse, jf. § 17.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 17. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til højskolen. Ansøgningsskemaet skal være højskolen i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Søges der optagelse ved flere deloptagelsesområder på højskolen, skal der angives en prioritering af ønskerne på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der søger optagelse både ved højskolen og ved andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede optagelsesområder/deloptagelsesområder m.v. ved de søgte institutioner. Det højeste antal optagelsesområ der/deloptagelsesområder, der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (særlig tilladelse efter § 2, eksamensbeviser m.v.), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 16 eller dokumentation for eventuelt studierelevant erhvervsarbejde i overensstemmelse med § 8, stk. 9, eller for en uddannelse efter § 8, stk. 8. Der må kun medsendes een godkendelsesattest, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentation sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jf. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved een uddannelsesinstitution.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer, prioriteringsskemaer og vejledningsmateriale udleveres af uddannelsesinstitutionerne.

Svarfrist

§ 18. Senest den 28. juli giver højskolen meddelelse til de ansøgere, der optages ved denne.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse herom.

Sygeeksamen m.v.

§ 19. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 17, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 18, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksmensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient og alder har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Optagelse på ledige pladser

§ 20. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges indtil 15. august uanset ansøgningsfrister. Højskolen er berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages. Dog betragtes alle ansøgninger, der er modtaget senest 8. august, som modtaget samme dag.

Stk. 3. Kan ikke alle ansøgere optages, og er ansøgningerne indkommet samme dag, optages en ældre ansøger før en yngre.

Stk. 4. Fra 15. august til 1. september kan højskolen optage ansøgere på ledige pladser, hvis det er foreneligt med den planlagte undervisning m.v.

Stk. 5. Efter 1. september bør højskolen kun optage ansøgere på ledige pladser, hvis det skønnes, at ansøgeren kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Kapitel 5

Klage, dispensation m.v.

§ 21. Klager over højskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til højskolen. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender højskolen klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for de Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 22. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra højskolen, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade højskolen at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 23. Direktoratet kan som led i forsøg fravige denne bekendtgørelse.

§ 24. Direktoratets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommer optagelsen 1987.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1. Bekendtgørelse nr. 447 af 29. august 1969 om en særlig prøve som grundlag for dispensation fra uddannelskravene ved optagelse til visse studier ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

2. Bekendtgørelse nr. 376 af 29. juli 1983 om optagelse ved uddannelserne på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen