Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangsbetingelser til det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) på handelshøjskolerne, handelshøjskoleafdelingerne, Odense Universitet og Aalborg Universitetscenter


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1 og § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987 og til § 8 og § 8 a i lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger som senest ændret ved § 24 i lov nr. 217 af 23. april 1986, fastsættes:

§ 1. Ved det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) på handelshøjskolerne, handelshøjskoleafdelingerne, Odense Universitet og Aalborg Universitetscenter optages ansøgere, som har bestået en af de eksaminer, der er nævnt i nr. 1-6, og som har kompetence i fagene matematik, regnskabslære/driftsøkonomi og engelsk, som nævnt i stk. 2-4, eller som har gennemført det uddannelsesforløb, der er nævnt i nr. 7, og som har kompetence i fagene matematik, regnskabslære/driftsøkonomi, dansk, engelsk og samfundsfag, som nævnt i stk. 2-5:

1. Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).

2. Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).

3. Højere handelseksamen.

4. Afsluttet eksamen fra en dansk højere uddannelsesinstitution eller teknika.

5. Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der

a. er sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3,

b. er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

6. Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-3.

7. Afsluttet undervisning i grundskolen efter 9. klassetrin eller hertil svarende undervisning samt afsluttet erhvervsforberedende uddannelse af mindst 3 års varighed.

Stk. 2. Hvis faget matematik ikke indgår i den adgangsgivende eksamen/erhvervsforberedende uddannelse på et niveau, der svarer til hf-tilvalgsfagsniveau, skal ansøgeren have bestået en enkeltfagsprøve i matematik på dette niveau inden optagelsen eller på anden måde have opnået sådan kompetence og dokumenteret denne ved optagelsen.

Stk. 3. Hvis faget regnskabslære/driftsøkonomi ikke indgår i den adgangsgivende eksamen/erhvervsforberedende uddannelse på et niveau, der svarer til niveauet i faget ved højere handelseksamen, skal ansøgeren have bestået en enkeltfagsprøve i regnskabslære/driftsøkonomi på dette niveau inden optagelsen eller på anden måde have opnået sådan kompetence og dokumenteret denne ved optagelsen.

Stk. 4. Hvis faget engelsk ikke indgår i den adgangsgivende eksamen, skal ansøgeren have bestået en enkeltfagsprøve i engelsk på et niveau, der svarer til hf-fællesfagsniveau inden optagelsen eller på anden måde have opnået en sådan kompetence og dokumenteret denne ved optagelsen.

Stk. 5. Hvis fagene dansk, engelsk og samfundsfag ikke indgår i den erhvervsforberedende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 7, på et niveau, der svarer til hf-fællesfagsniveau, skal ansøgeren have bestået enkeltfagsprøver i fagene på dette niveau inden optagelsen eller på anden måde have opnået sådan kompetence og dokumenteret denne ved optagelsen.

Stk. 6. Ved optagelse på grundlag af bestemmelserne i stk. 1, nr. 5 og 6, kan institutionerne kræve en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. Institutionerne kan ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som ikke opfylder adgangsbetingelserne efter § 1, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. En særlig tilladelse giver kun adgang til den pågældende institution.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren før optagelsen - eller inden en vis tid efter - består en eller flere supplerende prøver.

Stk. 3. Institutionerne udarbejder i fællesskab en vejledning for behandling af dispensationsansøgninger og oplyser hinanden om, hvilke tilladelser og afslag der gives efter stk. 1.

§ 3. Institutionerne kan med direktoratets godkendelse begrænse adgangen til studiet for ansøgere, der ikke er danske statsborgere, hvis plads og/eller undervisningsforhold gør det nødvendigt. Sådanne ansøgere kan dog ikke udelukkes efter denne bestemmelse, hvis deres lands statsborgere i henhold til traktat har ret til at blive optaget på lige fod med danske statsborgere (visse EF-statsborgere under nærmere betingelser) eller hvis de er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge).

§ 4. Fristen for ansøgning om optagelse til det erhvervsøkonomiske diplomstudium er 15. juli i optagelsesåret.

Stk. 2. Institutionerne kan tillade, at ansøgere optages efter 15. juli, hvis plads- og undervisningsforhold gør det muligt.

§ 5. Ansøgere, der søger om adgang ved særlig tilladelse (dispensater), skal inden 1. juni indsende en foreløbig ansøgning med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer til institutionen.

Stk. 2. Senest 1. juli giver institutionen ansøgerne meddelelse om, hvorvidt de anses for kvalificerede til uddannelsen (har adgangsgrundlag). Disse ansøgere skal søge optagelse inden den almindelige ansøgningsfrist, jf. § 4.

§ 6. Klager over en institutions afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende institution. Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen denne - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 7. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der skal foreligge en indstilling fra vedkommende institution, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade institutionen at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

§ 8. Direktoratet kan som led i forsøg fravige bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 9. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra sommeroptagelsen 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 345 af 21. juni 1984 om adgangsbetingelser til det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) på handelshøjskolerne, handelshøjskoleafdelingerne, Odense Universitet og Aalborg Universitetscenter ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen