Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af Handelshøjskolen i København


I henhold til § 40, stk. 4, i lov nr. 362 af 13. juni 1974 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner fastsætter undervisningsministeren følgende:

§ 1. De regler, der er fastsat i loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner gælder for Handelshøjskolen i København med nedennævnte ændringer.

§ 2. Handelshøjskolen ledes af en rektor i forbindelse med et styrelsesråd og de kollegiale organer, der er omtalt i styrelsesloven. Til rådighed for rektor og styrelsesrådet står en administration, der ledes af en administrator.

§ 3. Handelshøjskolens styrelsesråd består af 11 medlemmer, af hvilke Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse vælger 6 medlemmer som en alsidig repræsentation for erhvervslivet. Valgperioden er tre år, idet der hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted. De tekniske og administrative medarbejdere vælger for 3 år ad gangen 1 medlem. De studerende ved højskolen vælger for 1 år ad gangen 2 medlemmer. Rektor og prorektor er fødte medlemmer af styrelsesrådet.

Stk. 2. Styrelsesrådet vælger en formand af sin midte. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Højskolens administrator er rådets sekretær.

§ 4. Styrelsesrådet har til opgave at følge Handelshøjskolens virksomhed og udvikling. Rådet har ansvaret for højskolens økonomi og regnskaber.

Stk. 2. Styrelsesrådet udnævner efter indstilling fra rektor en administrator til at bistå rektor og lede Handelshøjskolens kontor.

Stk. 3. Styrelsesrådet behandler i øvrigt enhver sag, der af formanden, rådets flertal, konsistorium eller rektor skønnes at være af en sådan betydning for højskolen, at den bør drøftes i rådet.

Stk. 4. Styrelsesrådet tegnes af formanden og et andet medlem i forening. De nærmere regler fastsættes i rådets forretningsorden.

§ 5. Rektor vælges i henhold til reglerne i styrelseslovens § 15 for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted. Valget indberettes til Dronningen.

§ 6. Bekendtgørelsen får virkning samtidig med, at statutten for Handelshøjskolen i København godkendes.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelse i Lovtidende.

Undervisningsministeriet, den 21. juni 1974.

Tove Nielsen.

/Lars-Erik Allin.

Officielle noter

Ingen