Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af Handelshøjskolen i Århus


I henhold til § 40, stk. 4, i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner fastsætter undervisningsministeren følgende:

§ 1. De regler, der er fastsat i loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner gælder for Handelshøjskolen i Århus med nedennævnte ændringer.

§ 2. Handelshøjskolen ledes af en rektor i forbindelse med et styrelsesråd og de kollegiale organer der er omhandlet i loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Til rådighed for rektor og styrelsesrådet står en administration, der ledes af en administrator.

§ 3. Fødte medlemmer af styrelsesrådet er medlemmerne af konsistoriums budget- og forretningsudvalg. Bestyrelsen for Aarhus Handelsstandsforening vælger 3 medlemmer og Provinshandelskammeret 3 medlemmer. Valgperioden er 3 år, idet der hvert år afgår 2 medlemmer, hvoraf 1 repræsentant for Provinshandelskammeret.

Stk. 2. Styrelsesrådet vælger en formand af sin midte. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Administrator deltager i rådets møder uden stemmeret.

§ 4. Styrelsesrådet har til opgave at følge Handelshøjskolens virksomhed og udvikling. Rådet har ansvaret for højskolens økonomi og regnskaber. Administrator ansættes af rådet efter indstilling af konsistorium.

Stk. 2. Styrelsesrådet behandler i øvrigt enhver sag, der af formanden, rådets flertal, konsistorium eller rektor skønnes at være af en sådan betydning for højskolen, at den bør drøftes i rådet.

Stk. 3. Styrelsesrådet tegnes af formanden, ved pantsætning og anden behæftelse af fast ejendom dog af formanden i forbindelse med et andet medlem af styrelsesrådet.

§ 5. Rektor vælges i henhold til reglerne i styrelseslovens § 15, for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted. Valget indberettes til Dronningen.

§ 6. Bekendtgørelsen får virkning samtidig med at statutten for Handelshøjskolen i Århus godkendes.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelse i

Lovtidende.

Undervisningsministeriet, den 21. juni 1974.

Tove Nielsen

/Lars-Erik Allin.

Officielle noter

Ingen