Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 261 af 15. april 1992 om uddannelse af lærere til folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. I alle uddannelsens fag skal den ny informationsteknologis muligheder indgå. Der skal endvidere i alle fag indgå overvejelser om fagets muligheder for at bidrage til børns læseindlæring og læsetræning.«.

2. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Det skal endvidere ved studieordningen sikres, at de studerende kommer til at arbejde med folkeskolens obligatoriske emner, jf. § 7 i lov om folkeskolen.«.

3. I § 11, nr. 21, ændres »Samtidsorientering« til: »Samfundsfag«.

4. § 15, stk. 1, affattes således:

»I løbet af 1. del afholdes der ekstern prøve i fagene dansk og regning/matematik. I begge fags prøver skal der uanset prøveform indgå skriftligt arbejde. I faget dansk kan bedømmelsen dog i stedet omfatte skriftligt arbejde, som indgår i prøver i andre fag.«.

5. I § 18, stk. 1, ændres »2 gange« til: »3 gange« og »tredie gang« til: »fjerde gang«, og i § 18, stk. 2, ændres »Anden og tredie gang« til: »Tredie og fjerde gang«.

6. Bilag 4 (Biologi), bilag 5 (Dansk), bilag 8 (Geografi), bilag 14 (Kemi/fysik med astronomi), bilag 17 (Naturfag) og bilag 21 (Samtidsorientering) affattes som vist i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1995.

Stk. 2. § 1, nr. 4 og 5, har dog virkning fra og med eksamensterminen maj/juni 1995.

Undervisningsministeriet, den 30. maj 1995

Ole Vig Jensen

/ Gerhard Jaspersen

BILAG

Bilag 4

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Biologi

Målet er, at de studerende for at opnå forståelse af fagets position som eksperimentelt naturvidenskabeligt fag med samfundsrelationer erhverver bred indsigt i biologiens hovedområder (økologi med dyre- og plantekendskab,- almen og human fysiologi med sundhed, genetik og molekylærbiologi,- evolution og etologi).

Dette indebærer, at de studerende skal

- kunne undersøge danske biotoper, herunder tilrettelægge og gennemføre ekskursioner, som grundlag for en diskussion af sammenhæng og dynamik i økosystemer,

- erhverve praktiske færdigheder vedrørende gennemførelse af biologiske eksperimenter i naturen og i laboratoriet,

- kunne belyse menneskets påvirkning af naturen ved produktion og forbrug,

- kunne forklare basale fysiologiske funktioner hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer, og kunne anvende molekylærbiologiske modeller til at forklare reguleringen af celler og stofskifte,

- erhverve indsigt i forhold, der er af betydning for opretholdelsen af menneskets sundhed, samt et grundlag for seksualundervisning,

- kunne anvende grundlæggende genetiske begreber til forklaring af væsentlige arvelighedsforhold hos både mennesker, dyr og planter,

- kunne anvende grundlæggende evolutionsmæssige begreber til at diskutere og formidle centrale teorier om biologisk evolution,

- erhverve kendskab til dyrs grundlæggende adfærdsformer, kunne anvende etologiske forklaringsmodeller til at vurdere deres levevis og kunne relatere dem til menneskets adfærd, samt

- opnå forståelse af og kunne diskutere forskellige natursyn.

Faget indgår i et samarbejde med geografi og kemi/fysik med henblik på, at de studerende erhverver et grundlag for at arbejde med faget natur/teknik i folkeskolen.

Bilag 5

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Dansk

Dansk (1. del)

Målet er, at de studerende skal

- udvikle deres evne til at opleve, analysere, forstå og vurdere sprog og tekster ud fra forskellige syn på tekstlæsning og i forbindelse hermed udvikle deres forståelse af sprog- og tekstarbejdets betydning for den personlige udvikling,

- styrke deres viden og bevidsthed om sprogets opbygning, brug og funktion med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder og underviser for danske og fremmedsprogede børn,

- erhverve indsigt i ældre og nyere tekster for børn og voksne, herunder et eller flere hovedværker i dansk litteratur,

- udvikle deres egen sproglige udtrykslyst og -sikkerhed mundtligt og skriftligt,

- opnå et vist kendskab til analyse af sagprosa og stof fra de elektroniske medier,

- udvikle fortrolighed med at læse og høre norsk og svensk,

- erhverve viden om læseprocesser, læseindlæring og læsetræning som en integreret del af det faglige arbejde.

Dansk (2. del)

Målet er, at de studerende skal

- udvikle færdighed i at arbejde med studiemønstre (emner, belyst ud fra forskellige nærmere definerede synsvinkler),

- selvstændigt og dybtgående kunne arbejde fagligt med sprog og tekster ud fra indsigt i den litteratur- og kulturhistoriske udvikling og ud fra overvejelser vedrørende metoder og genrer,

- opnå færdighed i selvstændigt og dybtgående fagligt arbejde med dansk sprog ud fra indsigt i sprogets opbygning og dets funktion som bærer af kultur, identitet og bevidsthed,

- udvikle deres eget mundtlige og skriftlige sprog gennem produktion inden for forskellige genrer, og udvikle deres beredskab og strategier som sproglige undervisere og vejledere på grundlag af viden om børns sproglige udvikling, herunder kendskab til fremmedsprogede børns særlige undervisningsbehov,

- opnå indsigt i billed- og lydmediers funktion, indhold og form,

- øge deres kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur og formidling heraf,

- opnå kendskab til fagets placering i sociale og kulturelle sammenhænge og til fagets mulige placering i tværfaglige sammenhænge,

- opnå færdighed i analyse og vurdering af tekster til og af børn.

Bilag 8

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Geografi

Målet er, at de studerende erhverver

- indsigt i natur- og kulturgeografiske discipliner, der sammen er grundlag for analyse af og forklaring på menneskers livsvilkår i verdens forskellige egne, regioners indbyrdes relationer, og sammenhæng mellem ressourcer, produktion og miljø - regionalt som globalt,

- indsigt i fagets traditioner og egenart som et syntesefag, der forener naturvidenskabelige og humanistiske synsmåder, og i dets sammenhængende anvendelse af erfaringsvidenskabelige og tolkende fremgangsmåder,

- færdighed i analyse af regioner og geografiske problemstillinger gennem sammenstilling af fagets kilder og egne undersøgelser i det naturgivne og kulturskabte miljø og under anvendelse af deres systematisk geografiske kunnen.

Faget indgår i et samarbejde med biologi og kemi/fysik med henblik på, at de studerende erhverver et grundlag for at arbejde med faget natur/teknik i folkeskolen.

Bilag 14

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Kemi/fysik med astronomi.

Målet er, at de studerende erhverver

- indsigt i centrale og relevante områder inden for fysik og kemi, herunder i fagets arbejdsmetoder og viden om fagets begrebs- og teoridannelse,

- viden inden for udvalgte fagområder, som kan have særlig erkendelsesmæssig betydning, aktuel forskningsmæssig interesse eller samfundsmæssig betydning,

- forståelse af fagets historiske, kulturelle og teknologiske dimension,

- færdighed i udførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde,

- viden om sikkerheds- og miljøproblemer i forbindelse med det eksperimentelle arbejde.

Faget indgår i et samarbejde med biologi og geografi med henblik på, at de studerende erhverver et grundlag for at arbejde med faget natur/teknik i folkeskolen.

Bilag 17

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Naturfag

Målet er, at de studerende erhverver vidensmæssige og færdighedsmæssige forudsætninger for en almen naturforståelse.

De studerende skal gennem eksemplarisk undervisning baseret på biologi, geografi, fysik og kemi opnå

indsigt i

- forskellige naturopfattelser og verdensbilleder,

- sammenhænge mellem energi, processer, strukturer og kredsløb i den levende og døde natur,

- sammenhænge mellem ressourcer, teknik, produktion og miljø, herunder de interessemodsætninger, der knytter sig til natur- og samfundsudviklingen, samt

færdighed i

- at undersøge naturen i laboratorier og i felten under anvendelse af fagenes metoder og hjælpemidler.

Mindst et temaforløb skal tilrettelægges i fællesskab med fagområdet historie/samfundsfag med henblik på, at de studerende erhverver forståelse af sammenhængen mellem de to fagområder.

I faget indgår i muligt omfang overvejelser om undervisning i natur/teknik i skolens yngste klasser.

Bilag 21

Læreruddannelsesbekendtgørelsen

den 30. maj 1995

Samfundsfag

Målet er, at de studerende

- erhverver viden om og indsigt i fortrinsvis danske samfundsforhold og deres historiske forudsætninger, herunder sociale, politiske, økonomiske og internationale problemstillinger, således at de kan sætte hverdagslivet ind i et samfundsfagligt perspektiv,

- erhverver indsigt i politologiske, økonomiske og sociologiske teorier og metoder, således at de kritisk kan analysere og vurdere udsagn om samfundsmæssige forhold,

- skal kunne gøre rede for principielle metodiske og videnskabsteoretiske problemstillinger ved en samfundsfaglig tilgang til et emne, herunder gøre rede for egne og andres tolkninger af samfundsmæssige forhold,

- får styrket deres lyst til at følge aktivt med i samfundsdebatten, nationalt og internationalt, således at de skriftligt og mundtligt kan gøre rede for andres synspunkter og formulere en selvstændig stillingtagen hertil.

Officielle noter

Ingen