Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å

I medfør af §§ 30, 31, 32, § 121, stk. 4, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri:

1) i Ringkøbing Fjord

2) i Stadil Fjord

3) i Von Å

4) ved udløbet af Ringkøbing Fjord i Nordsøen.

Regulering af visse redskaber

§ 2. Fiskeri i Ringkøbing Fjord med ruseredskaber, herunder bundgarn, dog bortset fra kasteruser, er forbudt i perioden 15. marts til 31. maj, begge dage inklusive.

Stk. 2. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan efter anmeldelse til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling, i perioden nævnt i stk. 1, fiske med ruseredskaber, herunder bundgarn, når overkanten af bundgarnshovedet og ved pæleruser uden hovedgarn, radgarnet, sænkes mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade.

Stk. 3. Erhvervsfiskere kan uden at foretage den i stk. 2 nævnte sænkning af dele af redskabet efter anmeldelse til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling, i Ringkøbing Fjords nordlige del, mellem Strandgaard i vest og Hebol Toft i øst, fiske med bundgarn fra kysten og 200 meter ud, i perioden 15. marts til 15. april, begge dage inklusive, jf. dog § 6.

Stk. 4. Erhvervsfiskere kan efter anmeldelse til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling, i perioden nævnt i stk. 1, uden at foretage den i stk. 2 nævnte sænkning af dele af redskabet, fiske med sildebundgarn, såfremt fiskeren har anmeldt og fået tildelt pladser senest i 1996. Der kan maksimalt anmeldes 15 sildebundgarn.

Stk. 5. Retten til en bundgarnsplads i henhold til andre regler kan ikke fortabes i perioden nævnt i stk. 1, på grund af, at der ikke sættes fiskende garn.

§ 3. Det er forbudt at anvende nedgarn, flydegarn og lignende garnredskaber med en maskestørrelse mindre end 40 mm (halvmaske) i perioden 15. marts til 31. maj.

Fredning af laks og ørred

§ 4. Det er forbudt at fiske efter, lande, opbevare, sælge, udbyde til salg eller på anden måde omsætte mod eller uden vederlag, laks og ørred fra Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å.

Stk. 2. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

Fredningsbælter

§ 5. Ved udløbet af Ringkøbing Fjord i Nordsøen fastsættes et udvidet fredningsbælte inden for en afstand af 750 m fra udløbet af Hvide Sande kanalen mellem Nordre og Søndre ledemole.

§ 6. Ved Von Å's udløb i Ringkøbing Fjord fastsættes et udvidet fredningsbælte, der i bredden ved åens udløb er 400 m og efter en længde på 1.500 m er 200 m i bredden. Fredningsbæltet begrænses af følgende retningslinier:

1) Mod øst og vest: Linier afmærket med 2 båker på hver side af Von Å.

2) Mod nord: En linie - åens munding - der afmærkes af 2 forbåker anbragt på henholdsvis den østlige og den vestlige åbred ved Von Å's udløb.

3) Mod syd: En linie i Ringkøbing Fjord afmærket med 2 båker udsat i båkelinierne.

Stk. 2. Båkerne består af gule pæle med gule kryds.

Stk. 3. En kortskitse, der viser fredningsbæltet, er trykt som bilag 1.

§ 7. Ved Von Å's udløb i Stadil Fjord fastsættes et ændret fredningsbælte, der i bredden ved åens udløb er 300 m og efter en længde af 1.200 m er 200 m i bredden. Fredningsbæltet er begrænset af følgende retningslinier:

1) Mod øst og vest: Linier afmærket med 2 båker på hver side af Von Å.

2) Mod nord: En linie i Stadil Fjord afmærket med 2 båker udsat i båkelinierne.

Stk. 2. Båkerne består af gule pæle med gule kryds.

Stk. 3. En kortskitse, der viser fredningsbæltet, er trykt som bilag 2.

§ 8. Ved Skjern Å's udløb i Ringkøbing Fjord fastlægges et fredningsbælte afgrænset af følgende retningslinier:

1) Mod syd: En linie bestemt ved en gul stumptønde forsynet med gul stage og gult kryds på 3 meter dybdekurven i Ringkøbing Fjord overet med en båke på Høje Sande og en på land.

2) Mod vest: En linie mellem gule stumptønder forsynet med gul stage og gult kryds langs 3 m dybdekurven.

3) Mod nord: En linie bestemt ved en gul stumptønde ved 3 meter dybdekurven overet med 2 båker i land.

4) Mød øst: Af kystlinien.

Stk. 2. Båkerne består af gule pæle med gule kryds.

Stk. 3. En kortskitse, der viser fredningsbæltet, er trykt som bilag 3.

§ 9. Det er forbudt at fiske i de i §§ 5-8 nævnte fredningsbælter.

Stk. 2. Det er dog tilladt i det i § 5 nævnte fredningsbælte at anvende stang og snøre i perioden 1. marts til 1. oktober. Laks og ørred er i dette område fredet efter reglerne i § 4.

§ 10. Øvrige fredningsbælter, fastsat i generelle regler om fredningsbælter og vedtægten for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde, gælder også for områder omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne nævnt i §§ 5-8.

Straf og ikrafttræden

§ 11. Den der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1-4, § 3, § 4 og § 9, straffes med bøde.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2001 og gælder indtil den 30. september 2006.

Fiskeridirektoratet, den 14. september 2001

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

AH994_1.GIF Size: (397 X 389)


Bilag 2

AH994_2.GIF Size: (397 X 424)


Bilag 3

AH994_3.GIF Size: (397 X 562)