Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen


I henhold til § 25, stk. 1, jfr. stk. 4 og 5, i lov om folkeskolen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 385 af 20. august 1980, jfr. § 65 i lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed efter lov om fritidsundervisning m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 24 af 20. januar 1978, fastsættes:

     § 1. Kommunen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af:

  • 1) børn, der har længere skolevej end 21/2 km i børnehaveklasser og på 1. - 3. klassetrin, 6 km på 4. - 6. klassetrin, 7 km på 7. - 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og
  • 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

     Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem skole og daginstitution eller formidlet dagpleje i henhold til lov om social bistand af elever, der uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v. Kommunen er kun forpligtet til befordring inden for samme kommune og kun på skoledage.

     Stk. 3. Forpligtelsen omfatter ikke befordring af elever, der deltager i undervisning i fritiden i medfør af folkeskolelovens § 3, stk. 3.

     Stk. 4. Forpligtelsen omfatter endvidere ikke befordring af elever, som i medfør af folkeskolelovens § 19, stk. 5, eller § 36, stk. 4, undervises i en anden skole end deres distriktsskole.

     § 2. Skolevejen i § 1 er den nærmeste vej eller sti, som børnene kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året.

     Stk. 2. Ved opmåling af skolevejen, jfr. § 1, stk. 1, nr. 1, jfr. stk. 2, medregnes normalt kun afstanden fra udkørslen fra hjemmets boligareal eller daginstitutionen m.v. til nærmeste indgang til skolegården.

     Stk. 3. Kommunen afgør, om der skal ydes befordring efter § 1, stk. 1, nr. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, barnets alder og andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør sagen på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og fra vejmyndighederne. Der henvises til justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. april 1978 om sikring af skoleveje.

     § 3. Kommunen kan opfylde sin befordringsforpligtelse efter § 1 ved selv at etablere befordring med skolebus eller lignende.

     Stk. 2. Før kommunalbestyrelsen afgør, om der skal etableres skolebus eller anden fælles befordringsordning, skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om afgangstider, ruter og opsamlingssteder, fra skolenævnet og elevrådet, hvor et sådant findes. Er befordringsordningen fælles for flere skoler, skal kommunalbestyrelsen også indhente udtalelse fra skolekommissionen.

     Stk. 3. Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunen etableret befordringsordning må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

     Stk. 4. I det omfang befordringsordningen medfører ventetid på skolen, afgør skolen, om tilsyn med eleverne i ventetiden er nødvendigt, jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 25. marts 1976 om skolernes tilsyn med eleverne i folkeskolen og cirkulære nr. 65 af samme dato. For børn i børnehaveklasser og 1. - 2. klassetrin, som har ventetid, skal der etableres betryggende tilsyn.

     § 4. Kommunen kan også opfylde sin befordringsforpligtelse efter § 1 ved at henvise eleverne til at benytte offentlige trafikmidler. Kommunen betaler udgifterne herved.

     Stk. 2. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 4, gælder også ved henvisning til offentlige trafikmidler.

     § 5. Kommunen kan endvidere opfylde sin befordringsforpligtelse i henhold til § 1 ved en aftale med forældrene om egen befordring, således at eleven eller forældrene selv sørger for befordring mod, at kommunen bidrager hertil med en med forældrene aftalt godtgørelse.

     Stk. 2. Ved befordring i bil vil en godtgørelse svarende til laveste sats pr. kilometer for statens tjenestemænd ved befordring i eget befordringsmiddel normalt udgøre en passende godtgørelse.

     § 6. Finder kommunen ikke grundlag for at etablere en befordringsordning efter § 3, og kan kommunen ikke opfylde sin befordringsforpligtelse ved henvisning til offentlige trafikmidler efter § 4 eller aftale om egen befordring efter § 5, kan kommunen søge amtsrådet om fritagelse for forpligtelsen efter § 1, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jfr. § 7.

     § 7. Amtsrådet kan i særlige tilfælde meddele kommunen fritagelse efter § 6. Afgørelsen herom træffes på grundlag af en konkret vurdering, hvorunder der bl.a. skal tages hensyn til elevernes alder, skolevejens længde, vej- og trafikforhold og elevernes eller forældrenes muligheder for selv at sørge for befordring.

     Stk. 2. Fritagelsen kan gøres betinget af, at kommunen betaler en af amtsrådet fastsat godtgørelse for egen befordring.

     Stk. 3. Amtsrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

     § 8. Klager over kommunens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for amtsrådet, som træffer den endelige administrative afgørelse. De afgørelser, som de kommunale myndigheder i Københavns og Frederiksberg kommuner har truffet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

     § 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1983.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 507 af 26. november 1980 om befordring af elever i folkeskolen og tilhørende cirkulære af samme dato ophæves.

Undervisningsministeriet, den 18. juli 1983

Bertel Haarder

    /Birgitte Ammitzbøll

Officielle noter

Ingen