Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til dekoratør


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som dekoratør.

§ 2. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser.

§ 3. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer uddannelsen dog:

 • 1) 2 1/2 år eller 3 år efter virksomhedens valg, når eleven har afsluttet folkeskolens 9. klasse med statskontrolleret prøve eller har afsluttet folkeskolens 10. klasse med statskontrolleret prøve eller har bestået realeksamen, eller er fyldt 17 år.
 • 2) 2 år når eleven har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller har gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet eller er fyldt 25 år.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 2, skal være opfyldt, når eleven begynder på uddannelsen.

§ 5. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med en sammenlagt 1. og 2. skoleperiode på 40 uger.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer skoleundervisningen i det 1. år i alt sammenlagt 18 uger, der kan gennemføres i skoleperioder på mindre end hele uger.

Stk. 3. For elever, der er fyldt 25 år, og som indleder uddannelsen efter bestemmelserne i stk. 2, tilrettelægger skolen undervisningen efter elevens forudsætninger og behov. Den samlede fastsatte undervisning er på 26 uger.

§ 6. Skoleundervisningen efter den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode på 40 uger eller de 18 uger for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer 8 uger. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som anført nedenfor:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, specialefaget visuel varepræsentation, 4 uger.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, specialefaget visuel kommunikation, 4 uger.
 • 6) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 7. Elever, der har gennemført den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i engroshandels-uddannelsen, finansuddannelsen, uddannelsen til salgsassistent, informatikassistentuddannelsen, kontoruddannelsen eller gennemført efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet, er fritaget for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i dekoratøruddannelsen.

Stk. 2. Elever, der har gennemført indlednings- og semesterkursus fra handelsmedhjælpereksamen, er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Elever med højere handelseksamen er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 4. I den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er elever med højere teknisk eksamen, studentereksamen eller højere forberedelseseksamen fritaget for valgfag og for følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 4) Samfundsøkonomi.
 • 5) Samfund, handel og kultur.

Stk. 5. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, og som har højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, er fritaget for valgfag og for grundfaget Fremmedsprog (C) - engelsk i første år.

Stk. 6. Elever med beståede enkeltfag, anden anerkendt uddannelse m.v. er fritaget for dele af uddannelsen, i det omfang det fremgår af bilag 1.

Stk. 7. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens mål og indhold

§ 8. Den uddannede dekoratør skal være i stand til at visualisere vareudbuddet og dermed profilen inden for forskellige forretningstyper på grundlag af kendskab til varepræsentationens betydning som salgsfremmende parameter. Den uddannede dekoratør skal endvidere have kendskab til de salgsteoretiske principper for forskellige former for varepræsentation.

Skoleundervisningen

§ 9. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet sikre, at eleven opnår en helhedsorienteret viden både i de enkelte fagområder og i samspillet fagene imellem, således at eleven oplever en undervisningsmæssig sammenhæng og kan opnå de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder i forbindelse med uddannelsen. Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven skal endvidere opnå grundig viden om og forståelse af samfundet og dets udvikling samt en dybtgående viden om virksomhedernes og de ansattes vilkår og opgaver i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Endelig skal undervisningen give eleven forudsætninger for personlig udvikling samt kvalifikationer til videre uddannelse og efteruddannelse.

§ 10. Undervisningen i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode omfatter følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 3) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 4) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 5) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 6) Samfundsøkonomi.
 • 7) Samfund, handel og kultur.
 • 8) Salg og service (C).

Stk. 2. Undervisningen i fremmedsprog efter stk. 1, nr. 4, vælges af eleven blandt de sprog, skolen kan tilbyde.

Stk. 3. Undervisningen for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter følgende grundfag:

 • 1) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 4) Salg og service (C).

Stk. 4. Mål, indhold og vejledende uddannelsestid for de enkelte grundfag følger reglerne om disse fag.

§ 11. Undervisningen i obligatoriske specialefag har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Visuel varepræsentation

Formål

Eleven skal supplere og videreudvikle den viden om visuel varepræsentation samt de teknikker, der er forbundet hermed, som bliver erhvervet i den praktiske uddannelse. Endvidere skal eleven opnå forståelse af sammenhængen mellem den visuelle varepræsentation og virksomhedens koncept.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om grundlæggende principper for visuel varepræsentation, herunder de påvirkningsmuligheder, som forretningens indretning, inventaret og vareoplægget har på kundecirkulationen,
 • b) opnår viden om sammenhængen mellem den visuelle varepræsentation og virksomhedens øvrige salgsarbejde,
 • c) opnår viden om betydningen af en virksomheds koncept, herunder konceptdannelse samt viden om virksomhedens visuelle idegrundlag som en del heraf,
 • d) opnår viden om og kan genkende forskellige stilepoker i historien,
 • e) kan anvende de rigtige tegnerekvisitter, udføre brugbare frihåndstegninger samt forholds- og perspektivtegninger til fremstilling af modeller,
 • f) opnår viden om skriftens udvikling og om skriftens psykologiske påvirkninger og kan skelne mellem forskellige skrifttyper,
 • g) opnår viden om anvendelse af og betegnelsen på forskellige dekorationsmaterialer samt om aktuelle priser på materialerne,
 • h) kan analysere, bedømme og sammensætte former ved brug af NCS-farvesystem og udnytte samspillet mellem farver og former og
 • i) opnår viden om forskellige belysningsformers indflydelse på varesalget, og kan anvende denne viden i dekorationsarbejdet.

Vejledende uddannelsestid

4 uger.

 • 2) Visuel kommunikation

Formål

Eleven skal supplere og videreudvikle den viden om forskellige former for visuel kommunikation og deres anvendelse, som eleven erhverver i den praktiske uddannelse. Endvidere skal eleven kunne planlægge og udføre en selvstændig opgave i visuel varepræsentation.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om principperne i moderne layoutarbejde, forskellige serigrafmetoder, fotostaters fremstilling og anvendelighed samt kan tegne og opmåle en skrift efter et givet skriftsnit,
 • b) opnår viden om anvendelse af forskellige former for visuel mediekommunikation i salgsarbejdet, herunder brugen af teknisk udstyr og fremstilling af software,
 • c) kan udnytte rummets dimensioner i den visuelle varepræsentation,
 • d) kan udarbejde forslag til dekorationsopgaver i vinduer eller lokaler efter en given salgside til en foreslået kampagne,
 • e) opnår viden om, hvorledes de vigtigste salgsterminer planlægges og budgetteres, herunder de dekorationsmæssige arbejdsopgaver og
 • f) kan forestå planlægning og præsentation af en selvstændig dekorationsopgave efter en given salgside, herunder budget, tidsplan, visuelle teknikker m.v.

Vejledende uddannelsestid

4 uger.

§ 12. Undervisningen i valgfag følger reglerne i § 14 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den vejledende uddannelsestid for valgfag i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er 5,8 uger og i skoleperioden efter § 5, stk. 2, er den 1,9 uger.

Undervisningsplan

§ 13. Skolen fastsætter i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 14. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at eleven med gennemført skoleundervisning kan nå uddannelsens mål, jf. § 8.

§ 15. Formålet med den praktiske del af uddannelsen til dekoratør er, at eleven opnår en bred viden om faget, således at eleven kan visualisere en virksomheds vareudbud. Desuden skal eleven opnå færdighed med hensyn til anvendelse af salgs- og planlægningmæssige principper for forskellige former for varepræsentation samt anvendelse af mediekommunikation som salgsfremmende parameter.

§ 16. Praktikuddannelsen tilrettelægges i 3 perioder, således at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Periodernes rækkefølge skal, så vidt muligt, tilpasses såvel virksomhedens arbejdsgang som skoleundervisningen. Virksomheden udarbejder en plan for elevens praktiske uddannelse, som sikrer en så forsvarlig faglig uddannelse som mulig inden for de 3 beskrevne perioder.

Stk. 2. I 1. periode skal eleven introduceres til og afprøve dekoratørarbejdets forskellige discipliner, således at eleven og praktikstedet får baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens afslutning, jf. § 60 i erhvervsuddannelsesloven. Der gives en grundig introduktion til forretningens daglige drift, herunder idegrundlag og visuelle koncept, indkøbspolitik, markedsføring, organisatoriske opbygning, ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter, og det meddeles, hvem i forretningen der har ansvaret for praktikuddannelsen. Med udgangspunkt i forretningens salgsplanlægning skal eleven opnå en sådan viden om dekorationsopgaver, at eleven i løbet af denne periode, suppleret med skoleundervisningen, kan medvirke ved dekorationsopgaver i forretningen. I perioden skal eleven opnå viden om materialekundskab, herunder de almindelige dekorationsmaterialers egenskaber og anvendelse, korrekt anvendelse af maskiner, værktøj og hjælpemidler, sikkerhedskrav ved anvendelse af maskiner, værktøjer og materialer, fremstilling og brug af hjælpemidler til visuel varepræsentation og korrekt brug af forretningens inventar og inventarpleje. Hertil kommer dekorations- og salgsaktivitetsplanlægning, arealdisponering, dekorationsøkonomi, udførelse af dekorationsopgaver med forberedte hjælpemidler og visuel varebehandling i vinduer og interne oplæg og udfærdigelse af pris- og vareskilte.

Stk. 3. I 2. periode skal eleven opnå en sådan viden og færdighed i planlægning og gennemførelse af dekorationsopgaver og visuel varebehandling i forbindelse med forretningens vareoplæg, at eleven, suppleret med skoleundervisningen, kan indgå i arbejdet med disse opgaver. Der bør i arbejdstiden gives eleven adgang til inspirationsbesøg i andre virksomheder og på aktuelle messer og udstillinger. Perioden omfatter fremstilling af tegne- og modelarbejde til vinduer og udstillinger. Endvidere idelære, hvor der efter en given salgside til en forestående kampagne skal udarbejdes layout til f.eks. vinduer og lokaledekoration, hvor salg og dekoration er koordineret udfra givne visuelle principper. Endvidere dekorationsopgaver i form af udførelse og færdiggørelse af større dekorations- og salgsopgaver. Endvidere farvelære ved praktisk brug af farvernes muligheder i visuel varepræsentation. Og endelig belysning ved visuel brug og vedligeholdelse af belysning, der skal tilgodese såvel visuelle effekter som trivsel og økonomi.

Stk. 4. I 3. periode skal eleven udfærdige aktivitetsplan med oversigt over såvel eksternt som internt salg og dekoration for en længere periode, samt udarbejde budget for anvendelse af midler til dekorationsopgaver i en given periode i forhold til forretningens økonomi. Endvidere skal eleven arbejde selvstændigt med alle relevante opgaver og funktioner og med aktiv deltagelse i løsning af fællesopgaver i dekoration og salg.

§ 17. Hvis virksomheden ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skønner, at eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisningen, giver virksomheden en erklæring herom til skolen og eleven.

Stk. 2. Virksomheden udsteder en praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 1 og 2. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 18. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. dog § 19.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 21, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse, jf. § 1.

Stk. 4. Uddannelsesbeviset udfyldes af skolen på en blanket, som er udfærdiget af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Skolen udleverer beviset til eleven og opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

§ 19. Personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, kan få udstedt uddannelsesbevis, jf. § 18, stk. 1, 3 og 4, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen opnået efter reglerne om åben uddannelse, jf. tillige § 7 om fritagelse for dele af uddannelsen, og
 • 2) mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens regler for praktiktiden, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen efter anmodning et skolebevis. Skolebeviset for disse elever skal indeholde oplysning om:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført, herunder resultat af aflagte prøver.

Stk. 3. Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af, at kravet i stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan udstede uddannelsesbevis til en person under 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, men som opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, bortset fra alderskravet, og som efter udvalgets skøn iøvrigt har de fornødne uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger.

Karakterskala

§ 20. Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. § 17 i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. De enkelte prøver jf. § 25 og § 26, er bestået, hvis mindst karakteren 6 er opnået.

Skolebevis

§ 21. Når samtlige skoleperioder i uddannelsen er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. Skolebeviset skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i specialefagene, jf. § 23, stk. 2.
 • 4) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i grundfag, jf. § 10, og valgfag, jf. § 12, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, eller efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2, samt opnåede eksamenskarakterer for prøverne efter § 25 og § 26, stk. 1 og 2.

Stk. 3. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, skal skolebeviset indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået.
 • 4) Oplysning om eksamenskarakterer for prøverne efter § 26, stk. 3.

Stk. 4. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 24. For elever, hvor betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt efter stk. 3, udsteder skolen bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 5. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 6. I øvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Skolens løbende bedømmelse

§ 22. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. § 20 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt at evaluere undervisningens indhold og metode.

§ 23. Skolen giver iøvrigt karakterer i grundfagene efter reglerne om grundfag.

Stk. 2. I specialefag giver skolen standpunktskarakterer i forhold til målene for undervisningen, jf. § 11. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 3. Bedømmelsesformer og karaktergivning i valgfag følger reglerne for disse fag.

Skolevejledning

§ 24. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, udstedes ikke skolevejledning.

Stk. 2. Ved afslutningen af hver af de følgende skoleperioder, jf. dog stk. 4, udstedes ligeledes en skolevejledning.

Stk. 3. Skolevejledningen, som udfærdiges i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisningen i grundfag, valgfag og specialefag.
 • 2) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning.
 • 4) Eksamenskarakterer efter § 25 og § 26, stk. 1 og 2, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis, jf. § 21, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i virksomheden.

Skolens afsluttende bedømmelse

§ 25. For elever, der indleder uddannelsen på skole, bestemmer ministeriet hver eksamenstermin ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke 3 grundfag der skal aflægges prøve. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal aflægges prøve i valgfag. Endelig afholder skolen mundtlig prøve i projektet, jf. stk. 4.

Stk. 2. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 3. Projektet omfatter mindst 4 af grundfagene efter skolens nærmere bestemmelse. Målet med projektet er, at eleven skal kunne anvende viden og færdigheder fra forskellige grundfag på en helhedsorienteret måde.

Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejdes en rapport, film m.v., som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve. Hvis projektet er udarbejdet gruppevis kan skolen afgøre, at eksaminationen foregår gruppevis. Den mundtlige prøve skal først og fremmest bedømme elevens færdigheder i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.

§ 26. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, aflægger prøve i de 4 grundfag jf. dog stk. 3. Ministeriet bestemmer efter lodtrækning, i hvilke fag der afholdes skriftlig prøve. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 2. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal afholdes prøve i valgfag.

Stk. 3. Elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, afslutter undervisningen med en eksamen tilrettelagt af skolen. Eksamen består af en eller flere prøver, der tilsammen dækker målene i de grundfag, valgfag og specialefag, eleven har gennemført og med udgangspunkt i den særligt tilrettelagte undervisning Eleverne aflægger ikke prøve efter § 26, stk. 1 og 2.

§ 27. Elever kan kun deltage to gange i samme prøve.

Stk. 2. Elever kan kun tage de prøver efter § 25 og § 26 om, der ikke er bestået, jf. § 17, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 28. juni 1991 om uddannelsen til dekoratør ophæves. (* 1)

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 9. maj 1994

Ole Vig Jensen

/ Marianne Vørts

Bilag 1,

9. maj 1994

Bekendtgørelse om uddannelsen til dekoratør

Merit for grundfag og specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag        HE-kurser    Merkonom    HF 

             (note 1)     enkeltfag    enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                        Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk         Detailhand.   Business    Engelsk 

             engelsk 1    English 1 + 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk                           Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk                          Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk                          Spansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære og    Regnskab I, II Virksomheds-   Erhvervsøko- 

 virksomhedsøko-     og III     økonomi og in-  nomi 

 nomi                  ternt regnskabs- (tilvalg) 

                     væsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service    Administration  Markedsføring I 

            og salg I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk infor-   Edb 1,      Information   Datalogi 

 mationssøgning og   Edb 2,              (tilvalg) 

 behandling       Edb 3, 

            Niveau 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration 1      Dekoration 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration 2      Dekoration 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag        HHX + HTX   Student  Mark.ø.  HA alm. 

            enkeltfag   enkeltfag uddan.  uddan. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)               Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk        Engelsk    Engelsk  Engelsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk          Tysk      Tysk      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk         Fransk     Fransk     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk         Spansk     Spansk     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære og    Regnskabslære Erhvervs- 

 virksomhedsøkonomi   og virksom-  økonomi, 

            hedsøkonomi  (valgfag) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service    Markedsføring         + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk infor-   Informations- Datalogi 

 mationssøgning     behandling   (valgfag) 

 og behandling     med organisa- 

            tion 

            Niveau B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1. HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesudvalg.

2. Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen er ikke optaget i Lovtidende, jf. anordning nr. 746 af 8. november 1990, men forefindes i Retsinformation.