Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 729 af 24. august 1992 om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen foretages følgende ændringer:

Bilag 1 og bilag 2 af august 1992 erstattes af bilag 1 og bilag 2 af maj 1993.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 1993.

Stk. 2. De vejledende fagplaner af 01/12-1992, jf. bilag 1 og 2 af maj 1993, for følgende fag gælder dog først fra den 1. august 1993: Ledelse og samarbejde, eksternt regnskabsvæsen, internt regnskabsvæsen, organisation og strategi, organisatorisk-administrativ kvalitetsstyring og indledning til virksomhedsøkonomi.

Undervisningsministeriet, den 9. juni 1993

Ole Vig Jensen

/ Lise Bagge Rasmussen

Maj 1993

Bilag 1

Oversigt

over

merkonomuddannelsens og teknonomuddannelsens uddannelseslinjer, uddannelsernes fag fordelt på linjer, datoen for de enkelte vejledende fagplaner, de fag, der er knyttet studiekredsarbejde til, (angivet med »S« ud for faget) og suppleringsfagene.

MERKONOM

UDDANNELSESLINJER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

MERKONOM

Suppleringsfag

 

                    Dato for vejledende 

                      fagplan 

 Arbejdsret II              25/04-1983 

 Erhvervsjura I              16/04-1986 

 Erhvervsjura II               02-1980 

 Etablering af egen virksomhed      15/04-1987 

 Konkurs, akkord og andre former 

 for kreditorforfølgning         15/10-1985 

 Landbrugets indkøb og afsætning       10-1977 

 Markedsføring af serviceydelser     07/12-1983 

 Markedsføring af transport        16/10-1984 

 Organisatorisk-administrativ 

 kvalitetsstyring             01/12-1992 

 Personligt salg             25/04-1983 

 Produktansvar              04/03-1985 

 Projektstyring               02-1978 

 Reklame                 04/09-1987 

 Statistik I                 04-1975 

 Statistik II                02-1976 

 Struktureret problemløsning         02-1979 

 Virksomhedens forsikringer         02-1978 

 Virksomhedsstyring             02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den

samlede merkonomuddannelse.

Omfang.

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget »Virksomhedsstyring« har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

TEKNONOM

UDDANNELSESLINJER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Maj 1993

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra merkonomfagene Sprog II og III, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid.

2. Afvikling af prøverne

Sprog I: Skriftlig prøve

På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog.

Sprog II: Mundtlig prøve

1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende sprog gennemføres en situativ dialog.

2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Sprog III: Mundtlig prøve

1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og diskuteres.

2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

MERKONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag         Hjælpemidler, der medbringes Særlige blanketter, 

           af eksaminanden        der skal forefin- 

                          des i eksamens- 

                          lokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Ledelse og sam-   Ingen             Ingen 

 arbejde 

 Virksomheds-    Ingen             Ingen 

 organisation 

 Virksomhedsøkonomi Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I    Ukommenterede love og/eller  Ingen 

           ukommenterede lovsamlinger 

           samt følgende ukommenterede 

           aftaler: 

           Hovedaftale af 31. oktober 

           1973 mellem DA og LO med 

           ændringer pr. 1. marts 1987. 

           Norm for regler for 

           behandling af faglig strid 

           (vedtaget af fællesudvalget 

           af 17. august 1908). 

           Samarbejdsaftale af 9. juni 

           1986 indgået mellem DA 

           og LO. 

 Business English  Se under Sprog I, II og III 

 I-II-III 

 Butiksdrift     Ingen             Ingen 

 Eksportjura     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Eksportsalg på   Ingen             Ingen 

 konsumentmarkeder 

 Eksportsalg på   Ingen             Ingen 

 producentmarkeder 

 Eksternt regn-   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark ( 

 skabskabsvæsen                  afslutningsark) 

 Finansiel plan-   Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 lægning og     incl. evt. brugervejledning 

 investering     og programmer til lommeregner 

 Finansiering    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

           incl. evt. brugervejledning 

           og programmer til lommeregner 

 Francais Commercial Se under Sprog I, II og III 

 I-II-III 

 Indkøb I      Incoterms (seneste udgave)  Ingen 

           og ukommenterede udgaver 

           af aftaleloven og købeloven 

 Indkøb II      Vintereksamen 1993/94: Som  Millimeterpapir 

           Indkøb I. Fra sommereksamen 

           1994: 

           Alle skriftlige hjælpemidler 

 Indkøb III     Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Informatik     Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har 

                          været anvendt i 

                          undervisningen: 

                          Blanketindhold, 

                          dataliste, data- 

                          sammenhænge, 

                          diagrammering, 

                          edb-udskrift 

                          eller print-layout 

 , 

                          skærmbillede eller 

                          skærm-layout 

 Internationali-   Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret 

 sering                      A4-papir 

 Internt regnskabs  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 væsen 

 Markedsanalyse   Ingen             Linieret/kvadreret 

                          A4-papir 

 Markedsføring    Ingen             Ingen 

 I-II-III 

 Markedsplanlægning Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret 

                          A4-papir 

 Nationaløkonomi   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Organisation og   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 strategi 

 Personaleadmini-  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 stration 

 Personaleudvikling Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktudvikling i Ingen             Ingen 

 turistvirksomhed 

 Revisionsteknik   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Skatteret I     Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                          (afslutningsark) 

 Skatteret II og   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

 erhvervsjura                   (afslutningsark) 

 Sprog I       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog II      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog III      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Systemanskaffelse  Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Systemudvikling   Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Transport I     Dansk/Engelsk ordbog     Linieret/kvadreret 

           Engelsk/Dansk ordbog     A4-papir 

 Transport II    Ingen             Linieret/kvadreret 

                          A4-papir 

 Transportjura    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turistvirksomhed  Ingen             Ingen 

 Wirtschaftsdeutsch Se Sprog I-II-III 

 I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Erhvervsjura I-II  Ukommenterede love og/eller  Ingen 

           ukommenterede lovsamlinger 

 Etablering af egen Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 virksomhed 

 Konkurs, akkord og Alle hjælpemidler       Ingen 

 andre former for 

 kreditorforfølgning 

 Landbrugets indkøb Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 og afsætning 

 Markedsføring af  Ingen             Ingen 

 serviceydelser 

 Markedsføring af  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 transport 

 Personligt salg   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktansvar    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Projektstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Reklame       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Statistik I     Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir, 

                          sandsynligheds- 

                          papir, A4, ordinat 

                          efter Gauss' 

                          abscisse 250 mm. 

 Statistik II    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Struktureret    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 problemløsning 

 Virksomhedens    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 forsikringer 

 Virksomhedsstyring Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

TEKNONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag         Hjælpemidler, der medbringes Særlige blanketter, 

           af eksaminanden        der skal forefin- 

                          des i eksamens- 

                          lokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomheds-    Ingen             Ingen 

 organisation 

 Virksomhedsøkonomi Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi I Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Industriel EDB   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Informations-    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 teknologi 

 Kvalitetsstyring I Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                          millimeterpapir 

                          (fx. AGF 247), 

                          sandsynligheds- 

                          papir (fx. AGF 

                          2110), ex-kort 

                          (fx. ex-kontrol- 

                          kort, Teknisk 

                          Forlag) 

 Markedsføring af  Ingen             Ingen 

 serviceydelser 

 Produktionsteknik  Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                          Millimeterpapir 

 Produktionsstyring Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 I 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejdspsykologi II Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Arbejdsret I    Ukommenterede love og/eller  Ingen 

           ukommenterede lovsamlinger 

           samt følgende ukommenterede 

           aftaler: 

           Hovedaftale af 31. oktober 

           1973 mellem DA og LO med 

           ændringer pr. 1. marts 1987. 

           Norm for regler for 

           behandling af faglig strid 

           (vedtaget af fællesudvalget 

           af 17. august 1908). 

           Samarbejdsaftale af 9. juni 

           1986 indgået mellem DA og 

           LO. 

 EDB-understøttet  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 EDB-understøttet  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 EDB-undersøttet   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion I 

 (CAM I) 

 EDB-undersøttet   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion II 

 (CAM II) 

 Erhvervsret     Ukommenteret love og/eller  Ingen 

 Kvalitetsstyring II Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                          millimeterpapir 

                          (fx. AGF 247), 

                          sandsynligheds- 

                          papir (fx. AGF 

                          2110), ex-kort 

                          (fx. ex-kontrol- 

                          kort, Teknisk 

                          Forlag) 

 Metodestyring II  Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                          Millimeterpapir 

 Produktions-,    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 lager- og 

 entreprisestyring 

 Produktionsstyring Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 II 

 Suppleringsfag: 

 Etablering af egen Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 virksomhed 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

Officielle noter

Ingen