Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af varmemestre


I medfør af § 2 i lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler fastsættes herved følgende om uddannelse af varmemestre:

Almindelige bestemmelser.

     § 1. Ved tekniske skoler kan der efter forud indhentet godkendelse fra direktoratet for erhvervsuddannelserne oprettes kursus til uddannelse af varmemestre. Efter forhandling med handelsministeriet kan direktoratet for erhvervsuddannelserne tillade, at der oprettes kursus ved de teknologiske institutter i København og Århus.

     § 2 . Uddannelsens formål er at meddele eleverne en praktisk og teoretisk undervisning vedrørende fyrings-, varme- og ventilationsanlæg med henblik på almindelig betjening af sådanne anlæg.

     § 3 . Ved afslutningen af kursus afholdes en eksamen.

     Stk. 2 . Det i § 9 omtalte uddannelsesnævn kan tillade, at personer, som på anden måde har erhvervet sig de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder, kan indstille sig til eksamen uden at have deltaget i kursus.

Undervisningen .

     § 4. Kursus kan gennemføres som

 • a) dagundervisning,
 • b) aftenundervisning,
 • c) brevskoleundervisning,

suppleret med periodevis undervisning på en teknisk skole eller et teknologisk institut.

     Stk. 2. Gennemføres kursus som dag- eller aftenundervisning, har det en varighed af 245 timer, hvori er medregnet tid til prøver.

Undervisningstimerne fordeles på de enkelte fag efter nedenstående skema:

 

 Rapportskrivning.................. 22 timer 

 Fagregning........................ 22  - 

 Erhvervsfysik og -kemi............ 30  - 

 Vandvarmeanlæg.................... 57  - 

 Varmtvandsforsyningsanlæg......... 15  - 

 Fyringsanlæg og kedler, herunder 

 brændselsregnskab................. 82  - 

 Ventilationsanlæg................. 14  - 

 Studievejledning og orientering...  3  - 

                  245 timer 

     Stk. 3. De nærmere bestemmelser om undervisningens indhold samt eksamenskravene fastsættes af direktoratet for erhvervsuddannelserne efter indstilling fra det i § 9 omtalte uddannelsesnævn.

     Stk. 4. Efter indstilling fra uddannelsesnævnet kan direktoratet for erhvervsuddannelserne godkende, at der meddeles undervisning i andre fag end de i stk. 2 nævnte, samt at der i øvrigt foretages ændringer i timefordelingsplanen.

     Stk. 5. Gennemføres kursus som brevskoleundervisning, skal undervisnings- og eksamensplan samt undervisningsmidler godkendes af direktoratet for erhvervsuddannelserne, før undervisningen påbegyndes.

     § 5 . Den i § 1 omhandlede uddannelse vil efter nærmere bestemmelse af direktoratet for erhvervsuddannelserne kunne suppleres med specialkursus.

Eksamen.

     § 6. For afholdelsen af eksamen gælder de til enhver tid fastsatte bestemmelser om eksamensordningen ved de godkendte tekniske skoler, jfr. for tiden bekendtgørelse nr. 397 af 21. december 1933 om eksamensordningen ved de statsunderstøttede tekniske skoler.

     Stk. 2. De nærmere bestemmelser om tilrettelæggelsen og omfanget af eksamen samt tidspunktet for afholdelsen fastsættes af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

     Stk. 3. De skriftlige prøver kan afholdes umiddelbart efter, at undervisningen i de pågældende fag er afsluttet.

     Stk. 4. De skriftlige opgaver udarbejdes af eksamenskommissionen for den tekniske undervisning.

     Stk. 5. Ved bedømmelsen af samtlige prøver anvendes følgende karakterskala:

 

 Udmærket godt.............. 7 points 

 Udmærket godt - ........... 6  - 

 Meget godt................. 5  - 

 Meget godt - .............. 4  - 

 Godt....................... 3  - 

 Godt - .................... 2  - 

 Temmelig godt.............. 1  - 

 Temmelig godt - ........... 0  - 

 Mådelig.................... -1  - 

 Mådelig - ................. -3  - 

 Slet....................... -5  - 

     § 7. Der afholdes 2 skriftlige prøver af 4 timers varighed omfattende fagene rapportskrivning, fagregning, erhvervsfysik og -kemi og brændselsregnskab samt en praktisk prøve med mundtlig eksamination i almindelig betjening af fyrings-, varme- og ventilationsanlæg af 4 timers varighed.

     Stk. 2. Bedømmelsen af prøverne foretages af vedkommende lærer og en censor, der beskikkes af uddannelsesnævnet.

     Stk. 3. Til at bestå eksamen kræves en kvotient af mindst 3,00 i gennemsnit af de opnåede karakterer. Karakteren for den praktiske prøve med mundtlig eksamination tæller tredobbelt.

     § 8. Bevis for bestået eksamen, der affattes i en af direktoratet for erhvervsuddannelserne fastsat form, udstedes af uddannelsesnævnet.

     Stk. 2. Bestået eksamen giver ret til betegnelsen eksamineret varmemester.

Uddannelsesnævn.

     § 9. Direktoratet for erhvervsuddannelserne nedsætter et uddannelsesnævn på 8 medlemmer, hvoraf 1 udpeges af direktoratet for erhvervsuddannelserne, 1 af Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber, 1 af De danske grundejeres Landsorganisation, 1 af De samvirkende Lejerforeninger i samråd med Danmarks Lejerforbund. 3 af Dansk Funktionærforbund og 1 af Fjernvarmesammenslutningen.

     Stk. 2. Nævnet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

     Stk. 3. Nævnet er rådgivende for direktoratet for erhvervsuddannelserne i alle spørgsmål, der vedrører undervisningen, jfr. dog § 3, stk. 2, og § 7, stk. 2, og kan selv optage spørgsmål til behandling og afgive indstilling herom til direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser.

     § 10 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1969.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 151 af 1. april 1960 om uddannelse af varmemestre ophæves.

     § 11 . Efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætter direktoratet for erhvervsuddannelserne bestemmelser om, efter hvilke regler personer, som har gennemgået et eller flere kursus efter reglerne i bekendtgørelsen af 1. april 1960, vil kunne indstille sig til eksamen efter nærværende bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 15. juli 1969.

P.M.V.

E.B.

J. Munck-Hansen

Officielle noter

Ingen