Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om faglærereksamen i faget legemsøvelser på Odense Universitet


I henhold til § 14 i lov nr. 271 af 4. juni 1970 om universiteternes styrelse fastsætte:

§ 1. På Odense universitet afholdes en faglærereksamen i fagets legemsøvelser.

Stk. 2. Uddannelsens varighed er normeret til 1 år.

Stk. 3. Den, der har bestået eksaminen, har ret til at betegne sig faglærer.

Stk. 4. På kursus optages studerende, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen.

§ 2. Faglærereksamen i faget legemsøvelser omfatter følgende fag:

  • 1) Menneskets anatomi med hovedvægt på muskler, led og knogler.
  • 2) Menneskets fysiologi med særlig henblik på forholdene under arbejde.
  • 3) Anvendt fysiologi og kinesiologi (speciel teori).

Stk. 2. Universitetet fastsætter nærmere bestemmelser om prøvernes art og antal i hvert af de i stk. 1 nævnte fag.

Stk. 3 For hver prøve gives en karakter.

§ 3. Endvidere skal de studerende på tilfredsstillende måde have gennemgået kursus af i alt 2 semestres varighed i:

Legemsøvelsernes pædagogik, metodik og praktik.

Stk. 2. Kursus kan afsluttes med prøver, om hvis art og antal universitetet fastsætter nærmere bestemmelse.

Stk. 3 For hver prøve gives en karakter, jfr. dog § 4, stk. 2.

§ 4. Ved karaktergivningen anvendes 13-skalaen efter de derom ved de højere uddannelsesinstitutioner gældende bestemmelser.

Stk. 2. Universitetet kan bestemme, at der ved de i § 3, stk. 2, omhandlende prøver anvendes bedømmelsen »bestået« - »ikke bestået«.

Stk. 3. Det samlede eksamensresultat angives ved den samlede karakter for prøverne i hvert fag og for det samlede kursus.

§ 5. Ved prøverne medvirker efter universitetets nærmere bestemmelse een eller to censorer.

Stk. 2. Censorerne beskikkes af undervisningsministeriet for 3 år af gangen efter indstilling fra universitetet. Ingen kan beskikkes efter det fyldte 70. år.

§ 6 Prøver m.v. aflagt på andre danske eller udenlandske højere uddannelsesinstitutioner kan af universitet godkendes som helt eller delvis svarende til prøver m.v. under denne eksamen.

§ 7. Bekendtgørelsen har virkning fra eksamensterminen vinteren 1972-73.

Undervisningsministeriet, den 21. august 1972.

Knud Heinesen

/ Jørgen Ebbe Hansen

Officielle noter

Ingen