Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Københavns Universitets institut for navneforskning


I henhold til § 31 i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner fastsættes:

§ 1. Der påhviler institut for navneforskning følgende opgaver over for stednavneudvalget under ministeriet for kulturelle anliggender:

1. af og blandt de fastsatte videnskabelige medarbejdere at udpege 3 repræsentanter til for 3 år ad gangen at indtræde som medlemmer af udvalget. Ved udpegningen skal det tilstræbes, at den størst mulige grad af sagkundskab bliver repræsenteret.

2. at varetage udvalgets sekretariatsforretninger.

3. at yde rådgivning om:

a. Fastsættelse af retskrivning af navne på lokaliteter, for hvilke der er et praktisk (kartografisk, postalt, lokalt m.v.) behov for en retskrivningsform; undtaget herfra er navne på enkeltbebyggelser under 20 tdr. hartkorn.

b. Fastsættelse af retskrivning af navne på enkeltbebyggelser under 20 tdr. hartkorn, for så vidt navnene ønskes tinglyst.

c. Fastsættelse af formen på nydannede, herunder ændrede, navne på lokaliteter af de overfor under litra a og b anførte arter.

4. at udsende retskrivningslister, hvori der fastslås den navneform, der skal bruges i offentlige forhold, og med passende mellemrum at publicere de trufne afgørelser.

§ 2. Der påhviler instituttet følgende opgaver over for justitsministeriet og kirkeministeriet i forbindelse med behandling af personnavnesager:

1. af og blandt de fastansatte videnskabelige medarbejdere at udpege en medarbejder til for 3 år ad gangen at yde eller formidle den konsulentbistand, der rekvireres af henholdsvis justitsministeriet og kirkeministeriet. Det skal tilstræbes at den nærmest sagkyndige udpeges.

2. i fornødent omgang at bistå den udpegede i rådgivningsvirksomheden.

§ 3. Instituttet afgiver meddelelse direkte til vedkommende ministerium om udpegningen i henhold til § 1, nr. 1 og § 2, nr. 1. Samtidig underretter instituttet universitetets rektor og undervisningsministeriet, direktoratet for de videregående uddannelser, om udpegningen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen i Lovtidende.

Undervisningsministeriet, den 14. august 1978.

P.M.V.

Bj. BRYNSKOV

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen