Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder


I henhold til § 3, stk. 2, i lov nr. 313 af 26. juni 1975 om folkeskolen fastsættes følgende bestemmelser om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand for elever med generelle indlæringsvanskeligheder:

I. Begreb og formål.

     § 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter elever, som på grund af generelle indlæringsvanskeligheder har behov for særlig støtte og hensyntagen, for så vidt de ikke bør henvises til specialskoler uden for folkeskolen.

     Stk. 2. Formålet med specialundervisningen er at fremme elevernes udvikling i overensstemmelse med de i folkeskolelovens formålsbestemmelse angivne retningslinier og at støtte dem ved overgangen fra skole til erhvervsliv.

II. Former for specialundervisning.

     § 2. Specialundervisningen kan gives under følgende former:

     1. Specialundervisning i klassen , hvor eleverne fortsat undervises i deres almindelige klasse, men med bistand i enkelte timer af en særlig lærer, jfr. § 16.

     2. Specialundervisning på hold , hvor eleverne modtager en del af undervisningen i det pågældende fag, mens de i øvrigt følger undervisningen i deres egen klasse.

     3. Specialundervisning i undervisningsklinik , hvor eleverne modtager hele undervisningen i det pågældende fag, mens de i øvrige fag følger undervisningen i deres egen klasse, jfr. dog § 9, stk. 3.

     4. Undervisning i specialklasse , hvor eleverne undervises i alle fag, således at tilhørsforholdet til deres almindelige klasser ophører, jfr. dog § 9, stk. 3. Sådanne klasser kan placeres på en almindelig skole eller en specialskole.

5. Enkeltmandsundervisning , hvor eleverne enkeltvis modtager en del af eller hele undervisningen i et eller flere fag, mens de i øvrigt bevarer tilhørsforholdet til deres klasse.

     § 3. Ved skoler, hvor behovet for specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder ikke kan begrunde, at der oprettes en undervisningsklinik, jfr. § 2, nr. 3, kan der i stedet oprettes en skoleklinik som tillige modtager elever med andre skolemæssige vanskeligheder end forudsat i § 1.

     § 4. Bestemmelser om oprettelse af specialundervisning efter § 2, nr. 3 og 4, og § 3 optages på skoleplanen.

     § 5. Antallet af elever, der undervises sammen, må ikke overstige 4 på hold og 6 i undervisningsklinik eller skoleklinik.

     Stk. 2. En undervisningsklinik eller skoleklinik kan modtage indtil 12 elever i timer, hvor undervisningen varetages af 2 lærere i fællesskab.

     Stk. 3. I årgangsdelte specialklasser må elevtallet ikke ved skoleårets begyndelse overstige 6 i 1. og 2. specialklasse og 10 i 3. - 10. specialklasse. Hvor en specialklasse omfatter elever fra 2 sammenhængende klassetrin, må elevtallet ikke ved skoleårets begyndelse overstige 5, henholdsvis 8 elever.

     Stk. 4. I specialklasser med 8 elever eller derover anvendes på 3. - 6. klassetrin mindst følgende antal deletimer:

 

 Forventet elevtal ved skoleårets begyndelse  8  9  10 

 Deletimer                   3  4  4 

Der kan på undervisningsplanen optages bestemmelse om, at der i stedet for deletimer kan indføres timer, i hvilke hele klassen undervises af to lærere i fællesskab. Gennemførelsen af to-lærer ordningen forudsætter i de enkelte tilfælde de pågældende læreres tilslutning.

     § 6. Den ugentlige undervisningstid for specialundervisning efter § 2 og § 3 fastsættes undervisningsplanen.

     Stk. 2. Undervisningsklinikker (skoleklinikker) skal være åbne mindst 25 ugentlige timer.

     Stk. 3. Den ugentlige og daglige undervisningstid for elever, som modtager specialundervisning efter § 2 og 5, kan med forældrenes samtykke overstige de i folkeskolelovens § 14, stk. 1 og 2, fastsatte maksimale timetal.

     § 7. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder vil tillige kunne henvises til folkeskolens øvrige arter af specialundervisning efter de herom gældende regler.

III. Fremgangsmåden ved henvisning til og ophør af specialundervisning.

     § 8. Ved henvisning til specialundervisning efter § 2 og § 3 anvendes følgende fremgangsmåde:

     1. Klasselæreren indstiller eleven til skolepsykologisk undersøgelse, når han skønner, at elevens indlæringsvanskeligheder er af alvorlig karakter. Initiativet til undersøgelsen kan også udgå fra elevens øvrige lærere, skolelægen, forældrene eller fra eleven selv. Forud for indstillingen drøfter klasselæreren elevens forhold med de øvrige lærere og med forældrene og eleven og søger herunder bl.a. klarlagt, i hvilken grad handicappet påvirker elevens udbytte af skolegangen. Indstillingen sker gennem skolens leder med skolelægens påtegning.

     2. Skolepsykologen foretager - eventuelt med bistand af andre sagkyndige - en undersøgelse, hvori indgår samtale såvel med eleven og dennes forældre som med klasselæreren. Der tilsendes skolens leder og skolelægen en skriftlig rapport om undersøgelsen.

     3. I tilslutning til rapporten og efter samråd med eleven og forældrene stiller skolepsykologen forslag om, under hvilken form specialundervisning bør gives, eller hvilke andre foranstaltninger der bør træffes fra skolens side for at hjælpe eleven.

     4. Beslutning om henvisning til specialundervisning træffes af skolens lærerråd på grundlag af skolepsykologens forslag. Lærerrådet kan dog bemyndige elevens lærere til at træffe beslutningen. Forældrene skal have underretning om beslutningen, der kan indbringes for skolenævnet til endelig afgørelse, jfr. skolestyrelseslovens § 62, stk. 1, og § 27, stk. 2.

     § 9. Skolepsykologen følger udviklingen hos de elever, der henvises til specialundervisning, bl.a. gennem regelmæssige drøftelser med den lærer, der forestår undervisningen, og med forældrene og klasselæreren.

     Stk. 2. På grundlag af disse drøftelser tager skolepsykologen mindst een gang om året stilling til, om specialundervisningen kan begrænses, eller om den eventuelt bør udvides. Har eleven kun modtaget en del af undervisningen i det pågældende fag som specialundervisning, jfr. § 2, nr. 1, 2 og 5, skal skolepsykologen rådføre sig med klassens lærer i det pågældende fag. Beslutning om, hvornår specialundervisning kan ophøre, træffes af skolens lærerråd på grundlag af en indstilling fra skolepsykologen, jfr. § 8, nr. 4. Forældrene skal underrettes om ændringer i elevens undervisningssituation.

     Stk. 3. Fra specialklasser kan eleverne føres gradvis tilbage til den almindelige undervisning ved i en periode at modtage undervisning begge steder. På tilsvarende måde kan en elev fortsætte i undervisningsklinik (skoleklinik) i et mindre antal timer, efter at eleven i øvrigt har genoptaget undervisningen i det pågældende fag i sin egen klasse.

IV. Undervisningen i specialklasser.

     § 10. For specialklasser udarbejdes særlige læseplaner og timefordelingsplaner. For disse planer gælder de i stk. 2 og 3 nævnte fravigelser fra folkeskolelovens § 4 og § 7 om undervisningen på henholdsvis 1. - 9. klassetrin og 10. klassetrin.

     Stk. 2. Undervisningen på 1. - 9. klassetrin omfatter for alle elever de i folkeskolelovens § 4, stk. 1, nævnte obligatoriske fag, dog således at

undervisningen i historie, geografi og biologi gives på 1. - 7. klassetrin,

undervisningen i engelsk gives på 6. oh 7. klassetrin,

undervisningen i fysik/kemi gives på 8. og 9. klassetrin, og

uddannelses- og erhvervsorientering gives som selvstændigt fag på 8. og 9. klassetrin.

Der skal tilbydes eleverne undervisning i engelsk og tysk på 8. og 9. klassetrin.

Undervisningen kan ved bestemmelse på undervisningsplanen tilrettelægges som ikke-fagdelt undervisning i videre omfang end anført i folkeskolelovens § 4, stk. 3.

     Stk. 3. Undervisningen på 10. klassetrin omfatter for alle elever dansk, regning/matematik, uddannelses- og erhvervsorientering, samtidsorientering og idræt.

Der skal tilbydes eleverne undervisning i kristendomskundskab.

     § 11. Den ugentlige undervisningstid for eleverne i specialklasser skal ligge inden for de i folkeskolelovens § 14, stk. 1, anførte timetalsrammer, dog således at den ugentlige undervisningstid for elever på 10. klassetrin, som vælger arbejdspraktik, hvor eleverne udstationeres på en arbejdsplads i en længere periode, nedsættes til 12-19 timer.

V. Andre bestemmelser.

     § 12. En elev med generelle indlæringsvanskeligheder, der har usædvanlig store vanskeligheder i faget engelsk, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, herunder eventuelt enkeltmandsundervisning, kan med forældrenes samtykke fritages for undervisning i dette fag. Afgørelse herom træffes af skolenævnet efter indstilling fra skolepsykologen, der forinden skal rådføre sig med elevens lærere. Det er en betingelse for fritagelse, at eleven fortsat modtager specialundervisning i andre fag efter behov.

     § 13. Flytter en elev, der får specialundervisning, til en anden skole, herunder en skole uden for folkeskolen, skal denne snarest muligt orienteres om, under hvilken form specialundervisningen har fundet sted. Denne orientering gives i forbindelse med flyttebeviset. Samtidig tilbagesendes rapporten om den skolepsykologiske undersøgelse til skolepsykologen.

     Stk. 2. Optages eleven i en skole, der ikke betjenes af skolepsykologisk rådgivning, sender skolepsykologen en rapport om sin seneste undersøgelse til den pågældende skoles leder, medmindre forældrene ønsker, at skolen alene orienteres efter reglen i stk. 1.

     § 14. hvis en elev ved skolegangens ophør har behov for fortsat specialundervisning, kuratorbistand eller social rådgivning, orienterer skolepsykologen forældrene og eleven om mulighederne for at få denne bistand.

     § 15. Skolen skal medvirke til, at en elev ikke som følge af manglende evne til at honorere de boglige krav afskæres fra fortsat uddannelse tilpasset elevens lyst og anlæg. Skolepsykologisk rådgivning (kurator) bør i fornødent samarbejde med arbejdsformidlingen og social- og sundhedsforvaltningen drage omsort for, at elevens erhvervsmuligheder udnyttes bedst muligt.

     § 16. Specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder gives af lærere, der gennem særlig uddannelse har kvalificeret sig hertil.

     Stk. 2. Specialundervisning på hold og enkeltmandsundervisning kan dog indtil videre varetages af lærere uden specialuddannelse, men med praktisk erfaring inden for området.

     § 17. Undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder skal foregå i lokaler, der efter deres størrelse og indretning må anses for egnede til formålet.

     § 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1979, men vil efter de stedlige skolemyndigheders bestemmelse kunne anvendes i skoleåret 1978/79.

     Stk. 2. Cirkulære nr. 191 af 4. august 1961 om specialundervisning af svagtbegavede børn ophæves.

Undervisningsministeriet, den 25. august 1978.

RITT BJERREGAARD.

    /P. Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen