Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 369 af 11. juni 1986 om uddannelse af lærere til folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Grunduddannelsesfagene og linjefagene vælges af den enkelte studerende, for linjefagenes vedkommende inden for de ved seminariet givne muligheder, jf. § 10.«.

2. I § 8, stk. 3, ændres »20-24 timer« til: »18-20 timer«.

3. § 8, stk. 5, ophæves.

4. Efter § 9 indsættes:

»§ 9a. Timetallene i de enkelte fag efter § 8, stk. 1, bortset fra praktisk skolegerning, og i de enkelte kurser efter § 9 kan efter rektors bestemmelse fraviges med højst 20 pct.«.

5. § 10, stk. 1, affattes således:

»Direktoratet godkender efter indstilling fra rektor, hvilke linjefag seminariet tilbyder undervisning i.«.

6. § 10, stk. 2, 2. pkt. ophæves.

7. § 12, stk. 1, affattes således:

»Rektor fordeler de studerende i hver årgang på hold i de enkelte fag og kurser. I faget praktisk skolegerning skal holdstørrelsen være mindst 3 i gennemsnit.«.

8. § 12, stk. 2, ophæves.

9. I § 12, stk. 3, ændres »deles i hold på 6 studerende« til: »kan deles i mindre hold«.

10. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Holdene i kurset i retorik kan deles i mindre hold ved de øvelser, der er nævnt i § 66, stk. 2, nr. 1.«.

11. § 12, stk. 5, ophæves.

12. § 31, stk. 6, ophæves.

13. § 70, stk. 2, 4. og 5. pkt., affattes således:

»I forløbet indgår endvidere særlig praktik. Der indsendes en rapport til direktoratet over hvert forsøg.«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. august 1988, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset § 1, nr. 4, kan timetallene ikke fraviges med mere end 10 pct. i fag eller kurser, hvor undervisningen påbegyndes i undervisningsåret 1988/89 eller er påbegyndt tidligere.

Undervisningsministeriet, den 6. juli 1988

BERTEL HAARDER

/Henrik Helsted

Officielle noter

Ingen