Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler


I medfør af § 29 i lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler fastsættes:

§ 1. Der nedsættes elevråd på alle erhvervsskoler, der er godkendt i henhold til § 1 i lov om erhvervsskoler. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, leder og lærere.

Stk. 2. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser.

Stk. 3. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der er nævnt i stk. 2.

§ 2. Alle elever på skolen har valgret og er tillige valgbare til elevrådet.

Stk. 2. Elevrådets medlemmer er ulønnede.

§ 3. Forslag til vedtægter for elevrådet udarbejdes af elevrådet og vedtages på et elevmøde, der indkaldes af elevrådet, og hvortil alle elever på skolen har adgang med stemmeret.

§ 4. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om

  • 1) elevrådets størrelse,
  • 2) repræsentation i elevrådet for de forskellige uddannelser/kursusretninger,
  • 3) hvorledes og hvornår medlemmer af elevrådet skal vælges, hvor lang valgperioden er, samt hvorledes de forskellige elevgrupper skal være repræsenteret i elevrådet,
  • 4) valg af suppleanter,
  • 5) elevrådets økonomi,
  • 6) regnskabsaflæggelse,
  • 7) fremgangsmåden ved senere vedtægtsændringer,
  • 8) afholdelse af elevmøder, hvortil alle elever på skolen har adgang med stemmeret, og om indkaldelsesmåde og
  • 9) afholdelse af et fast årligt elevmøde og herunder bestemmelser om mødetidspunkt og faste dagsordenspunkter: aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, godkendelse af budgetforslag, valg m.v.

Stk. 2. Vedtægterne kan indeholde yderligere bestemmelser efter aftale mellem elevrådet og skolen.

Stk. 3. Det kan bestemmes i vedtægterne, at skolens elever efter en afsluttet skoleperiode bevarer valgret og valgbarhed til og medlemskab af elevrådet, hvis de efter gennemførelse af en praktikperiode i uddannelsen forventes at genoptage undervisning på skolen.

Stk. 4. Der skal forud for det faste årlige elevmøde være foretaget regnskabsmæssig revision af regnskabet af 2 uvildige regnskabskyndige personer, der er udpeget af elevrådet og skolens leder i forening.

§ 5. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Den del af elevrådets udgifter (herunder eventuelle udgifter til medlemskab af andre organisationer), der ikke dækkes af tilskud fra skolen eller på anden måde, dækkes af et elevkontingent. Elevkontingentets størrelse fastsættes på det faste årlige elevmøde.

§ 7. Skolen stiller, hvor forholdene tillader det, velegnede lokaler til rådighed for elevrådet til brug ved kulturelle, oplysende og organisatoriske møder. Kontorlokale med tilhørende faciliteter stilles til rådighed for elevrådet, hvor forholdene tillader det. Der skal dog være adgang til kontorfaciliteter, kopiering m.v., ligesom der skal stilles mødelokaler til rådighed for elevrådets arbejde.

§ 8. Skolen yder tilskud til elevrådsarbejdet. Skolen fastsætter tilskuddets størrelse under hensyntagen til et budgetforslag fra elevrådet.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 1991 og har virkning fra den 1. januar 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 31. maj 1991

Bertel Haarder

/ Sonja Lundqvist

Officielle noter

Ingen