Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordring af børn og unge, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2


I henhold til § 25, stk. 3, i lov nr. 313 af 26. juni 1975 om folkeskolen som ændret ved lov nr. 243 af 8. juni 1977 og lov nr. 302 af 8. juni 1978, fastsættes:

§ 1. Til børn og unge under 18 år, som bor eller opholder sig i amtskommunen, og som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2, skal amtskommunen sørge for den nødvendige befordring til og fra skole eller afholde udgifterne i forbindelse hermed efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Befordringen omfatter såvel børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, som skolesøgende børn og unge.

Stk. 3. Forpligtelsen omfatter befordring mellem skole og hjem eller mellem skole og daginstitution eller formidlet dagpleje i henhold til lov om social bistand. Amtskommunen skal endvidere sørge for den nødvendige befordring eller afholde udgifterne i forbindelse med befordring til og fra undervisningsinstitutioner (taleinstitutter m. fl.)

Stk. 4. I Københavns og Frederiksberg kommuner varetages amtskommunens opgaver efter denne bekendtgørelse af kommunen.

§ 2. Amtsrådet træffer afgørelse om art og omfang af elevens befordringsbehov på grundlag af en udtalelse fra skolelægen eller anden sagkyndig udtalelse om elevens egen befordringsevne.

§ 3. I de tilfælde, hvor en elev efter udtalelsen i henhold til § 2 er i stand til at befordre sig selv til og fra skole, er amtskommunen kun forpligtet til at sørge for befordring, hvis skolevejen opfylder betingelserne i henhold til folkeskolelovens § 25, stk. 1, 1) eller 2). Foretages befordringen ved hjælp af særligt hjælpemiddel, anvendes dog bestemmelsen i § 5.

Stk. 2. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1, 1. pkt. kan i stedet opfyldes ved at henvise eleven til offentlige trafikmidler eller til en etableret befordringsordning eller ved at godtgøre elevens udgifter til egen befordring.

Stk. 3. I tilfælde af forbigående sygdom, der indebærer, at eleven midlertidigt ikke kan befordre sig selv, anvendes bestemmelserne i §§ 4-6.

§ 4. For elever, som på grund af alder, fysisk eller psykisk handicap ikke er i stand til at følge den anviste specialundervisning m. v., medmindre de befordres til og fra skole, skal amtskommunen efter forhandling med forældrene sørge for den nødvendige befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 2. Befordringen kan indrettes enten ved kørsel med vognmand eller eventuelt ved sygetransport eller, såfremt forældrene ønsker selv at befordre eleven, ved, at amtskommunen bidrager hertil med et månedligt beløb, der aftales med forældrene.

Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole eller ledsages under befordringen med bil, bus eller andre befordringsmidler, skal amtskommunen sørge for, at de nødvendige ordninger etableres og afholde de hermed forbundne udgifter.

§ 5. Hvis eleven er i stand til ved hjælp af særligt hjælpemiddel (elkørestol, sygecykel eller lign.) at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, kan amtskommunen opfylde sin pligt til at sørge for befordring efter § 4 ved at afholde udgifterne til befordringen.

§ 6. Hvis elevens fysiske eller psykiske handicap tillader det, kan eleven henvises til at benytte offentlige trafikmidler eller etableret skolebefordring i det omfang, dette ikke medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet eller skolen og nærmeste offentlige trafikmiddel.

§ 7. Afgørelser, som amtsrådet - i Frederiksberg kommune kommunalbestyrelsen - træffer i henhold til denne bekendtgørelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for undervisningsministeriet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980.

Undervisningsministeriet, den 22. oktober 1979

P.m.v.

BJ. BRYNSKOV

/Hanne Saunte

Officielle noter

Ingen