Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.m.


I medfør af § 32, stk. 1, i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m. (Frie erhvervsskoler, forenkling, decentralisering og regelsanering) og § 29, stk. 2, i lov nr. 431 af 13. juni 1990 om gymnasiet m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 353 af 14. maj 1992, fastsættes:

§ 1. Lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m. (Frie erhvervsskoler, forenkling, decentralisering og regelsanering) træder i kraft den 15. juni 1992, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens §§ 27 og 28 træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 3. Lovens § 32, stk. 9, om ophævelse af lov nr. 247 af 4. juni 1969 om amtsrådenes og amtskommunernes overtagelse af skolerådenes og skolefondenes opgaver m.v. træder i kraft den 1. april 1993.

§ 2. §§ 10-12 i lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 27. juni 1986, ophæves.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 2. juni 1992

Bertel Haarder

/ Thorkild Meedom

Officielle noter

Ingen