Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på husholdningsseminarierne


I henhold til § 4, stk. 1, jf. § 3, i lov om uddannelse af husholdningslærere, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 13. oktober 1986, fastsættes:

§ 1. Optagelse på et husholdningsseminarium er betinget af, at ansøgeren har bestået en af følgende eksaminer:

1. Studentereksamen, herunder færøsk studentereksamen.

2. Højere forberedelseseksamen, herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen.

3. Højere handelseksamen.

Stk. 2. Ansøgere, der ikke har forkundskaber i kemi svarende til kemi på tilvalgsfagsniveau ved højere forberedelseseksamen, skal inden optagelsen gennemføre et særligt kursus i kemi.

§ 2. Undervisningsministeriet, Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v. kan ved særlig tilladelse give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne efter § 1, men som har andre tilsvarende kvalifikationer.

§ 3. Undervisningsministeriet fastsætter hvert år inden den 15. april antallet af optagelsespladser ved hvert husholdningsseminarium.

§ 4. Der optages studerende ved husholdningsseminarierne to gange om året, pr. 1. august og pr. 1. februar.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse på et husholdningsseminarium sendes til rektor for det husholdningsseminarium, hvor ansøgeren ønsker at blive optaget.

§ 5. Klager over en seminarierektors afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til rektor senest 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender rektor straks klagen - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v.

Stk. 2. Direktoratets afgørelser vedrørende denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 12. juni 1973 om optagelse på husholdningsseminarierne ophæves.

Undervisningsministeriet, den 24. juni 1987

P. M. V.

E. B.

IDA DYBDAL

Officielle noter

Ingen