Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgangsregulering ved videregående uddannelser


§ 1

I bekendtgørelse nr. 814 af 21. november 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 56 af 24. januar 1991, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »uddannelser«: », § 14, stk. 2, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 10. januar 1987, og § 4, stk. 2, i lov nr. 370 af 6. juni 1991 om uddannelse af pædagoger«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nummer 16 og 17:

  • »16) Håndarbejdsseminarier
  • 17) Danmarks Journalisthøjskole«

3. § 3 affattes således:

» § 3. Der kan fastsættes et ekstra antal optagelsespladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med optagelse. Disse pladser gives til de ansøgere, der har søgt herom, og som herefter står på en prioriteret venteliste. Ansøgere med en ventelisteplads er indenfor en frist fastsat af institutionen forpligtede til at tage imod tilbud om optagelsesplads. Hvis ansøgeren ikke tager imod tilbuddet, bortfalder optagelsespladsen. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år (tilsagnsplads). Tilsagnspladsen bortfalder året efter, hvis den ikke benyttes. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse indsendes der påny ansøgning året efter. Ventelisteplads (tilsagnsplads) skal bekræftets efter reglerne i § 14, stk. 5.«

4. I § 5 indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. Uanset reglerne i stk. 1 og 2 kan institutionerne i tilfælde, hvor gennemførelse af uddannelsen kræver særlige forudsætninger hos den studerende, beslutte, at optagelse er betinget af fastsatte kriterier, så som optagelsesprøve, interviews m.v. Sådanne kriterier skal offentliggøres i god tid inden ansøgningsfristen i ansøgningsåret.«

Stk. 3, 4 og 5 bliver herefter stk. 4, 5 og 6.

5. I § 14 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Meddelelse om optagelse, herunder optagelse på venteliste, er et tilbud, som først får virkning, når ansøgeren har bekræftet at ville modtage tilbuddet. Inden udløbet af den frist, som institutionen fastsætter, skal ansøgeren bekræfte tilbuddet om optagelsesplads eller ventelisteplads. Bekræftes tilbuddet ikke inden for den fastsatte frist, bortfalder tilbuddet om pladsen.«

6. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Særligt om Danmarks Journalisthøjskole

§ 20 a. Ved uddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole optages ansøgere, der har indstillet sig til og bestået vedkommende optagelsesprøve. Det er en betingelse for at indstille sig til optagelsesprøven, at ansøgeren kan skrive på maskine.

§ 20 b. Reglerne i kapitel 3 gælder ikke for optagelse på Danmarks Journalisthøjskole. Udvælgelsen af kvalificerede ansøgere foretages efter højskolens nærmere bestemmelser. Der skal dog ved hver optagelse reserveres plads til følgende ansøgere, der har bestået optagelsesprøven:

  • 1) 2 ansøgere fra Færøerne,
  • 2) 2 ansøgere med islandsk statsborgerskab og
  • 3) 2 ansøgere fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 2. Optagelsesprøven forestås af optagelsesnævn ved højskolen.

Stk. 3. Klage over bedømmelse af optagelsesprøver sendes til højskolen, som forelægger klagen for vedkommende optagelsesnævn. Klager, der angår andre forhold end optagelsesprøven, følger reglerne i kapitel 5.

Stk. 4. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00, og senest 15. juni giver journalisthøjskolen meddelelse om optagelse. Om fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse i øvrigt henvises til kapitel 4.

Kapitel 5 b

Særligt om optagelse på uddannelsen til pædagog

§ 20 c. Optagelse på et seminarium til uddannelsen til pædagog er betinget af, at ansøgeren opfylder betingelserne efter de hidtil gældende regler for optagelse på uddannelserne til børnehavepædagog, fritidspædagog eller socialpædagog.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 1992.

Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:

  • 1) §§ 5-8 i bekendtgørelse nr. 233 af 7. juni 1979 om optagelse på håndarbejdsseminarierne.
  • 2) Bekendtgørelse nr. 327 af 22. juni 1981 om vejledende prøver før påbegyndelsen af musikstudiet ved Københavns og Århus universiteter.
  • 3) Bekendtgørelse nr. 318 af 26. maj 1987 om optagelse på Danmarks Journalisthøjskole.

Undervisningsministeriet, den 15. juni 1992

Bertel Haarder

/ Bodil Horn

Officielle noter

Ingen