Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Århus


I henhold til § 8 i lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger fastsættes:

§ 1. På Handelshøjskolen i København og på Handelshøjskolen i Århus afholdes translatøreksamen.

Stk.2. Translatøreksamen afholdes i sprog, der ikke indgår i handelshøjskolernes erhvervssproglige kandidatstudier.

§ 2. Indstilling til translatøreksamen er betinget af, at ansøgeren har bestået en egnethedsprøve. Egnethedsprøven består af en skriftlig prøve på 4 timer i almindeligt sprog med oversættelse fra dansk til det fremmede sprog og fra det fremmede sprog til dansk, samt eventuel tilhørende sproglig kommentar.

Stk. 2. Forud for prøven skal ansøgeren fremlægge en skriftlig redegørelse for, hvordan kundskaberne i det fremmede sprog og i dansk er erhvervet.

§ 3. Studiet til translatøreksamen forudsættes gennemført som selvstudium. Der kan ydes den studerende vejledning, jfr. tillige § 6 om specialeafhandlingen.

§ 4. Ved translatøreksamen skal det godtgøres, at eksaminanden har følgende kundskaber og færdigheder i dansk og det valgte sprog:

1. Almindeligt sprog: Eksaminanden skal have et nøjagtigt og omfattende kendskab til de to sprog i almindelighed i nutidig skikkelse, praktisk beherske sprogene både ved mundtlig og skriftlig brug samt have en rimelig korrekt udtale.

2. Fagligt sprog: Eksaminanden skal have et indgående kendskab til merkantilt/økonomisk, juridisk og teknisk sprog og skal både mundtligt og skriftligt kunne beherske de karakteristiske fagsproglige elementer.

3. Realiaviden: Eksaminanden skal have sådanne almindelige kundskaber om handelsforhold, retsforhold og teknik, som er nødvendige til forståelse af faglige tekster. Eksaminanden skal endvidere have indgående kendskab både til samfundsforholdene generelt i det/de land(e), hvor det fremmede sprog er hjemmehørende, og til de tilsvarende danske samfundsforhold.

4. Oversættelsesfærdighed: Eksaminanden skal have kendskab til generelle principper for oversættelse til og fra det fremmede sprog. Eksaminanden skal mundtligt og skriftligt kunne oversætte både almindelige og merkantile/økonomiske, juridiske og tekniske tekster til og fra det fremmede sprog. Gengivelsen skal være fuldt ud dækkende og udtrykt i et klart, naturligt og korrekt sprog.

§ 5. Translatøreksamen består af en specialeafhandling og af skriftlige og mundtlige prøver.

§ 6. Specialeafhandlingen udarbejdes over et emne, valgt af den studerende.

Stk. 2. Den studerende aftaler specialeemnets formulering og afgrænsning med en vejleder, som højskolen udpeger. Vejlederen godkender emnet. Specialeafhandlingen skal udgøre mindst 40 og højst 80 maskinskrevne sider i A 4-format.

Stk. 3. Det kan bestemmes, at der skal afholdes en mundtlig eksamination, efter at afhandlingen er færdigudarbejdet. Bedømmelsen sker i så fald på grundlag af den studerendes samlede præstation.

Stk. 4. Afhandlingen skal affattes på dansk. Højskolen kan godkende, at afhandlingen affattes på det fremmede sprog, hvis særlige forhold taler for det.

§ 7. Der er følgende skriftlige prøver:

Almindeligt sprog

1. En 5-timers fri skriftlig fremstilling på det fremmede sprog om et socialt, kulturelt eller politisk emne af generel art.

2. En 4-timers skriftlig opgave i oversættelse fra dansk til det fremmede sprog.

3. En 4-timers skriftlig opgave i oversættelse fra det fremmede sprog til dansk.

Fagligt sprog

4. En 4-timers skriftlig opgave i merkantilt/økonomisk sprog bestående af oversættelse fra dansk til det fremmede sprog og oversættelse fra det fremmede sprog til dansk.

5. En 4-timers skriftlig opgave i juridisk sprog bestående af oversættelse fra dansk til det fremmede sprog og oversættelse fra det fremmede sprog til dansk.

6. En 4-timers skriftlig opgave i teknisk sprog bestående af oversættelse fra dansk til det fremmede sprog og oversættelse fra det fremmede sprog til dansk.

Stk. 2. For hver af prøverne 1-3 gives een karakter. For hver af prøverne 4-6 gives to karakterer, een karakter for oversættelse fra dansk til det fremmede sprog og een karakter for oversættelse fra det fremmede sprog til dansk.

§ 8. Der er følgende mundtlige prøver:

1. En mundtlig prøve bestående af ekstemporaloversættelse af en tekst i almindeligt sprog fra og/eller til det fremmede sprog med tilhørende sproglig kommentar.

2. En samtale på det fremmede sprog om samfundsforholdene i det/de land(e), hvor det fremmede sprog er hjemmehørende.

3. En mundtlig prøve bestående af en samtale på det fremmede sprog med udgangspunkt i en tekst om et merkantilt/økonomisk, juridisk eller teknisk emne. Grundlaget for prøven skal ligge inden for tekster, der på forhånd er godkendt af højskolen.

4. En mundtlig prøve i merkantilt/økonomisk, juridisk samt eventuelt teknisk sprog bestående af ekstemporaloversættelse fra og til det fremmede sprog samt fortolkning af teksterne.

5. En prøve i tolkning fra og til det fremmede sprog.

§ 9. Indstillingen til prøverne i §§ 7 og 8 kan først ske, når eksaminanden har opnået mindst karakteren 6 for specialeafhandlingen.

§ 10. De skriftlige prøver i § 7 og de mundtlige prøver i § 8 aflægges samlet som to grupper af prøver. Den studerende kan først deltage i de mundtlige prøver, når alle skriftlige prøver er bestået.

§ 11. Bedømmelsen af prøverne ved translatøreksamen foretages efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner.

§ 12. Undervisningsministeriet beskikker efter forhandling med industriministeriet censorer til translatøreksamen. Ingen kan beskikkes efter det fyldte 70. år.

§ 13. Alle prøver bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om.

Stk. 2. Prøverne i § 7, nr. 4-6 er bestået, når begge eksaminandens karakterer er mindst 6, jfr. § 7, stk. 2. Prøverne kan kun tages om i deres helhed.

Stk. 3. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til en prøve.

§ 14. Afholdelse af eksamen, herunder udarbejdelse af opgaver, brug af hjælpemidler ved prøverne m.v. følger de almindelige regler for de erhvervssproglige kandidatstudier.

§ 15. Handelshøjskolen udsteder bevis for bestået translatøreksamen med angivelse af de opnåede karakterer.

§ 16. Hvor særlige forhold foreligger, kan undervisningsministeriet efter forhandling med industriministeriet godkende fravigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 259 af 14. maj 1973 om translatøreksamen på handelshøjskolerne ophæves.

Undervisningsministeriet, den 4. oktober 1983

P. M. V.

Bjørn Brynskov

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen