Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af dele af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 

I medfør af § 28, stk. 2, nr. 1, i lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) ophæves §§ 7 og 8 samt kapitel 7-91)  for så vidt bestemmelserne angår §§ 7 og 8, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, den 10. november 2001.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 31. oktober 2001

Ritt Bjerregaard

/Søren Sørensen

Officielle noter

1) Kap. 7-9 indeholder fællesbestemmelser.