Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af svømmelærere på seminarier og kursus

(Svømmelærerprøven)


I henhold til § 10 i lov nr. 235 af 8. juni 1966 om uddannelse af lærere til folkeskolen fastsættes:

I. Svømmelæreruddannelsen på seminarierne

§ 1. Undervisningen i svømning i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen tilrettelægges således, at studerende kan indstille sig til svømmelærerprøven, når de har deltaget i

1. grunduddannelsen i faget legemsøvelser efter § 50 og i den frivillige undervisning i svømning efter § 31 eller

2. undervisningen i linjefaget idræt efter § 51 og i den frivillige undervisning i svømning efter § 31.

Stk. 2. Undervisningen efter § 31 skal i stk. 1, nr. 1, omfatte ca. 100 timer, heraf 28 timers børneundervisning, og i nr. 2 ca. 70 timer, heraf 28 timers børneundervisning.

§ 2. Uddannelsens formål er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for at begrunde og anvende svømning i forskellige pædagogiske sammenhænge samt gennem bevægelseserfaringer erhverver sig indsigt i de emner, der er angivet i § 3.

Indhold

§ 3. Der arbejdes med sammenhænge mellem teori og praksis inden for

emnerne

1. tilvænningsaktiviteter - vandet som element,

2. lege, boldspil og andre aktiviteter i vand,

3. svømmearterne,

4. selvredning,

5. forskellige bjærgeformer,

6. dykning og andre aktiviteter under vand,

7. livredning,

8. udspring,

9. hjælpemidler og deres anvendelse,

10. kendskab til funktionshæmmedes muligheder i vand,

11. idrætsteoretiske emner - fysiologiske, biomekaniske og træningsmæssige forhold,

12. idrætspædagogiske emner - didaktiske, metodiske, psykologiske og samfundsmæssige forhold,

13. sikkerhedsmæssige emner - faremomenter ved dykning, udspring og undervandssvømning - livredning og faremomenter ved genoplivning i forbindelse med fritidsaktiviteter i og på vand - specielle krav til svømmelærerens funktion - cirkulærer og forskrifter.

§ 4. Svømmelærerprøven omfatter en vurdering af den studerendes undervisningsfærdighed samt en prøve i praktiske færdigheder, jf. § 5.

Stk. 2. Vurderingen af undervisningsfærdigheden foretages af læreren på grundlag af den studerendes arbejde i børneundervisningen og udtrykkes som Bestået/ikke bestået.

Færdighedsprøven

§ 5. Prøven i praktiske færdigheder omfatter følgende:

1. distancesvømning - 1000 meter fri svømning (under 30 min.),

2. hurtigsvømning - 25 m og 50 m, to forskellige svømmearter på begge

distancer,

3. udspring fra kant og vippe - der kræves 6 forskellige selvvalgte spring, idet spring på hovedet med og uden tilløb dog skal indgå i spring fra vippe,

4. selvredning - flydning, vandtrædning, hvilesvømning og afklædning i vand,

5. den studerende viser et alsidigt program udvalgt inden for de emner i § 3, som ikke er omfattet af de øvrige prøver efter stk. 1, og hvor de svømmearter, som ikke er anvendt ved prøverne efter nr. 1-2, skal være repræsenteret,

6. livredning, hvor den studerende skal vise sikkerhed i

a. dykning fra vandtrædning (mindst 3 m) efter sandpose eller lign. (5 kg), som derefter bjærges 25 m (traditionel bjærgeform),

b. dykning fra udspring efter sandpose eller lign. (5 kg) på mindst 3 meters dybde ca. 10 m fra udspringsstedet og derefter bjærgning tilbage til udspringstedet,

c. 50 m bjærgning af forestillet bevidstløs person med selvvalgt bjærgemetode (under 3 min.), hvor bjærgeren skal være påklædt,

d. forskellige bjærgeformer, herunder bjærgning af træt svømmer og urolig svømmer,

e. praktiske færdigheder i genoplivning, herunder kendskab til anvendelse af sikkerhedsudstyr.

Stk. 2. Undervisningsministeriet, direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v. fastsætter nærmere regler om prøvens afholdelse.

§ 6. Anerkendelse som svømmelærer kan for studerende, der har gennemført undervisningen efter § 1, stk. 1, nr. 1, kun gives, hvis grunduddannelsen i faget legemsøvelser er afsluttet med mindst karakteren 6, og for studerende, der har gennemført undervisningen efter nr. 2, kun, hvis linjefaget idræt er afsluttet med mindst karakteren 6.

Stk. 2. Hele undervisningsforløbet skal normalt varetages af seminariets idrætslærere.

§ 7. Efter afslutningen af uddannelsen udstedes der bevis for svømmelærerprøven til studerende, der efter disse bestemmelser har kvalificeret sig til at blive anerkendt som svømmelærere. Beviset underskrives af den, der har forestået undervisningen, og af seminariets rektor.

§ 8. Direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v. fastsætter nærmere regler om undervisningens organisation.

II. Svømmelæreruddannelse på særlige kursus

§ 9 . Svømmelærerkursus for lærere kan afholdes af direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v., Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Højskole for Legemsøvelser og Odense Universitet.

Stk. 2. Andre institutioner kan med tilladelse fra direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v. afholde svømmelærerkursus.

Stk. 3. Seminarierne kan endvidere efter tilladelse fra direktoratet afholde særlige svømmelærerkursus, jf. § 1 i lov om kursus, virksomhed m.v. ved seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen. Kursus skal omfatte ca. 130 timer, heraf 28 timers børneundervisning.

§ 10. Med hensyn til uddannelsens gennemførelse og afslutning gælder de krav, der er anført i afsnit I.

Stk. 2. Bevis for svømmelærerprøven underskrives af den, der har forestået undervisningen, og af institutionens leder.

III. Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. august 1982.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 445 af 26. juli 1973 om uddannelse af svømmelærere på seminarier og kursus uden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. august 1982

DORTE BENNEDSEN

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen