Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag


I medfør af § 4, stk. 5, og § 7, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf.

lovbekendtgørelse nr. 524 af 10. juli 1990, fastsættes følgende:

§ 1. Dansk

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdighed i at bruge sproget godt og alsidigt og øger deres forståelse af talt og skrevet dansk.

Stk. 2. Eleverne skal udvikle deres sans for perspektiver og værdier samt deres udtryks- og læselyst gennem oplevelse og analyse, forståelse og vurdering af ældre og nyere digtning såvel som andre udtryksformer.

§ 2. Regning/matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for faget.

Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne erkender fagets rolle som beskrivelsesmiddel og den særlige stilling, som ræsonnementer har i faget. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges.

Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder, der kan sætte dem i stand til såvel på egen hånd som i samarbejde dels at erkende, formulere og løse problemer, dels at skaffe sig viden.

Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår færdighed i at bruge faget som beskrivelsesmiddel og øvelse i at løse praktiske problemer.

§ 3. Idræt

Formålet med undervisningen er, at eleverne motiveres for fysisk aktivitet, og at deres fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes.

§ 4. Kristendomskundskab (grundskolen)

Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng. Udgangspunktet er fortællinger fra Bibelen. Det tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med grundlæggende værdier i dansk kultur.

Stk. 2. I undervisningen på de ældre klassetrin inddrages kristendommens møde med andre religioner og livsopfattelser med henblik på, at eleverne får forståelse for fremmede livsformer og holdninger.

Stk. 3. Undervisningen skal således medvirke til, at eleverne gennem oplysning og oplevelse kan udvikle et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling.

§ 5. Kristendomskundskab/religion (10. klasse)

Formålet med undervisningen er, at eleverne får indsigt i kristendommen med særligt henblik på nutidige problemstillinger.

Stk. 2. I undervisningen indgår fremmede religioner, således at eleverne lærer tankegang og handlemåde i forskellige kulturer at kende.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes livsmod og livsglæde og deres forståelse af andre mennesker og fremmede kulturer.

§ 6. Formning (billedkunst)

Formålet med undervisningen er:

  • 1) at eleverne gennem skabende billedvirksomhed udvikler deres færdighed i at forstå og i at bruge billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Der arbejdes i det samlede skoleforløb varieret og sammenhængende inden for tegning, maleri, collage, grafik, foto, skulptur og levende billedformer,
  • 2) at eleverne gennem oplevelse, analyse og vurdering af kulturens billedformer udvikler deres forståelse for kunst og billedmedier samt aspekter af design og arkitektur og
  • 3) at eleverne som led i deres æstetiske udvikling får mulighed for at deltage aktivt i skole- og kulturliv gennem udstillings-, udsmyknings-, teater- og medievirksomhed.

§ 7. Musik

Formålet med undervisningen er gennem udvikling af evnen til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, at bibringe eleverne forudsætninger for en livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af musik som en del af vores kultur, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv bl.a. gennem beskæftigelsen med nye og ældre danske sange og salmer.

Stk. 3. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentrationsevne og motorik, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

§ 8. Historie

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om tidligere tiders levevilkår, tankesæt og samfundsforhold, og at de får en oplevelse af sammenhængen mellem fortid og nutid og af de forandringer, der har fundet sted i menneskenes udfoldelsesmuligheder.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med den tradition, det danske samfunds- og kulturliv bygger på som forudsætning både for forandring og for videreførelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opøves i at lytte til og læse sammenhængende historiske skildringer og vurdere dem som forklaring på fænomener, de ikke umiddelbart kender fra deres egen erfaringskreds.

§ 9. Geografi

Formålet med undervisningen er:

  • 1) at eleverne erhverver viden om Danmarks og andre landes naturgrundlag, ressourcer og kultur- og samfundsforhold,
  • 2) at eleverne får forståelse af samspillet mellem mennesker og deres naturgivne og menneskabte omgivelser. Denne forståelse skal forankres i oplevelse, erfaring og indsigt,
  • 3) at eleverne får mulighed for at erkende deres afhængighed af og medansvar for miljøet lokalt, regionalt og globalt,
  • 4) at eleverne får kendskab til det internationale samfunds opbygning, funktion og problemer - herunder de handelsmæssige og teknologiske samarbejder, udviklingsforskelle mellem lande i syd og nord og de overnationale organisationers formål og virke,
  • 5) at elevernes erhvervelse af faglig indsigt, forståelse og overblik sigter mod mellemfolkelig forståelse og mellemmenneskelig ansvarlighed,
  • 6) at eleverne opnår færdighed i at beskrive, undersøge og vurdere lokale, regionale og globale fænomener og problemer gennem brug af geografiske fremgangsmåder, hjælpemidler og kilder.

§ 10. Biologi

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om vekselvirkningen mellem organismer og deres fysiske miljø og mellem organismer indbyrdes.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende og formulere biologiske problemer.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for menneskers vilkår og muligheder og dermed får et grundlag for at tage stilling til lokale og globale miljøproblemer.

§ 11. Samtidsorientering

Formålet med undervisningen er at øge elevernes mulighed for at se hverdagslivet i et større perspektiv.

Stk. 2. Undervisningen skal i en samfundsfaglig sammenhæng udbygge den indsigt i samfundsforhold, som eleverne har opnået bl.a. gennem undervisningen i en række obligatoriske fag - historie, geografi, biologi m.v.

Stk. 3. Undervisningen skal udvikle elevernes evne til selvstændigt at analysere og vurdere udsagn om samfundsforhold og berede dem på informationssamfundet.

Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne oplevelser og lyst til at arbejde videre med samfundsspørgsmål som aktive borgere.

§ 12. Håndarbejde

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver et grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med tekstiler, samt en viden om redskaber og materialer, som faget anvender.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem arbejdet med former, farver og teknikker udvikler deres skabende evner, initiativ og selvstændige smag.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere, og at de orienterer sig i de træk ved tekstilers udformning, som har tilknytning til forskellig kultur og levevis.

§ 13. Sløjd

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler deres skabende evner, deres initiativ og deres glæde ved manuelt arbejde.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.

§ 14. Hjemkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får færdighed i både enkeltvis og sammen med andre at tilrettelægge og udføre dette arbejde.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning med hensyn til hygiejne og til indretning og vedligeholdelse af hjemmet.

§ 15. Engelsk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte engelske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en engelsk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

§ 16. Fysik/kemi

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår fysisk og kemisk viden og indsigt, samt forståelse af naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Stk. 2. Undervisningen skal stimulere elevernes interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik og give dem forståelse af den verden, de selv er en del af.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne kendskab til grundlæggende fysiske og kemiske begreber og lovmæssigheder, indsigt i fagets arbejdsmetoder, dets anvendelse i dagligdagen og forståelse af fysisk og kemisk tankegang.

Stk. 4. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår baggrund for at vurdere og tage stilling til naturvidenskabelige og teknologiske problemer af betydning for den enkelte og samfundet samt medvirke til, at eleverne kan tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt.

§ 17. Tysk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

§ 18. Fransk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig et grundlag for at forstå det talte franske sprog, for at tale sproget, for at opfatte indholdet af en fransk tekst og for skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernesmuligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 415 af 13. juni 1989, bekendtgørelse nr. 604 af 15. september 1989 og bekendtgørelse nr. 28 af 15. januar 1991 ophæves.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 20. juni 1991

P.M.V

Holger Knudsen

/ Sten Sjørslev

Officielle noter

Ingen