Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den farmaceutiske kandidatuddannelse


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 og stk. 4, samt § 35 a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987 fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Farmaceutuddannelsens formål er på videnskabeligt grundlag at uddanne kandidater med teoretisk viden, etisk, fagkritisk og analytisk holdning samt praktiske færdigheder, der kvalificerer til funktioner som særlig lægemiddelsagkyndig i en sundhedssektor og i et samfund i udvikling.

Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende et fælles grundlag for videre- og efteruddannelse efter gennemført kandidatuddannelse uanset i hvilket af de farmaceutiske erhvervsområder famaceuten finder beskæftigelse.

§ 2. Farmaceutuddannelsen, der er normeret til 5 år, finder sted på Danmarks Farmaceutiske Højskole.

§ 3. Den, der har gennemført den farmaceutiske kandidatuddannelse, har ret til at betegne sig cand. pharm. (candidatus/candidata pharmaciae).

§ 4. Betingelserne for optagelse ved farmaceutuddannelsen fremgår af bekendtgørelse om optagelse ved farmaceutuddannelsen på Danmarks Farmaceutiske Højskole.

Stk. 2. Studerende ved farmaceutuddannelsen skal have gennemført et kursus i latin efter Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelsers bestemmelser.

Stk. 3. Tidsfrist for, hvornår kursus i latin skal være gennemført, fastsættes i studieordningen, jf. § 17.

Kapitel 2

Uddannelsens hovedelementer

§ 5. Uddannelsen består af følgende hovedelementer:

 • 1) Kemiske/fysiske fag (f.eks. almen og uorganisk kemi, analytisk kemi, fysik, fysisk kemi, lægemiddelkemi, matematik, organisk kemi, statistik, toksikologi).
 • 2) Biologiske fag (f.eks. anatomi, biokemi, farmakognosi, farmakologi, fysiologi, biologisk styrkebestemmelse, mikrobiologi, sygdomslære).
 • 3) Farmacifag (f.eks. kvalitetssikring, lægemiddelformer, lægemiddelformulering, lægemiddelfremstilling og -vurdering).
 • 4) Samfundsfarmaci og andre fag (f.eks. arbejdsmiljø, ledelse og organisation, socialfarmaci, økonomi).
 • 5) Studieophold på apotek.
 • 6) Valgfri del.
   
  
   § 6. Hovedelementerne skal hver for sig udgøre ca. følgende 
  
    procentuelle andele af den normerede studietid: 
  
   Kemiske/fysiske fag ..........  30 pct. 
  
   Biologiske fag ...............  20 pct. 
  
   Farmacifag ...................  10 pct. 
  
   Samfundsfarmaci og andre fag .  10 pct. 
  
   Studieophold på apotek .......  10 pct. 
  
   Valgfri del ..................  20 pct. 
  
  

Stk. 2. Den valgfri del tilrettelægges af højskolen i overensstemmelse med studieordningen og skal være valgfri for den enkelte studerende. Den valgfri del kan indeholde elementer uden for studiets hovedelementer, dog under hensyn til helheden og niveauet i farmaceutuddannelsen.

§ 7. Under studieopholdet på apotek er den studerende beskæftiget med apoteksrelaterede studier, normalt i den primære sundhedstjeneste.

Stk. 2. Studieopholdet tilrettelægges af højskolen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Danmarks Apotekerforening og Dansk Farmaceutforening. Nærmere bestemmelser om studieopholdet, herunder prøveform og bedømmelse, fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. Højskolen afgør, hvilke apoteker der er berettigede til at modtage farmaceutstuderende på studieophold.

Stk. 4. Den studerende og apotekeren underskriver en uddannelsesaftale ved benyttelse af en standardkontrakt, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 5. Højskolen afgør, hvor den enkelte studerende skal på studieophold.

Stk. 6. Højskolen kan tillade, at studieopholdet foregår på andre farmaceutiske arbejdspladser.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 8. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver.

Stk. 2. Prøveformerne skal tilgodese uddannelsens formål og sikre, at der sker en individuel bedømmelse af de studerende.

Stk. 3. Studieenheder, hvis indhold og arbejdsformer begrunder det, kan helt eller delvist dokumenteres ved godkendt kursusattest for deltagelse i undervisningen. Nærmere bestemmelse herom fastsættes i studieordningen.

§ 9. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) eller af eksaminator(erne) og een eller flere censorer, der er beskikket af rektor, blandt lærerne ved højskolen.

Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og een eller flere censorer, der er beskikket af direktoratet (ministerielt beskikkede censorer).

Stk. 2. Bedømmelse af studerendes undervisningsdeltagelse, jf. § 8, stk. 3, foretages af læreren (lærerne) ved den pågældende undervisning.

Stk. 3. Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. Disse skal dække uddannelsens væsentligste fagområder.

§ 10. Ved bedømmelsen gives karakter efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivningen ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 2. Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

§ 11. Højskolen fastsætter nærmere bestemmelser om bedømmelsen af de enkelte studieenheder i studieordningen.

§ 12. Prøverne skal normalt være tilrettelagt som individuelle prøver. Højskolen kan dog fastsætte, at bestemte prøver afholdes som gruppeprøver, som kan være mundtlige eller skriftlige. Højskolen fastsætter, hvor mange studerende der kan deltage i en gruppeprøve. Det skal herunder sikres, at individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 2. Eksamination ved mundtlige gruppeprøver foregår som en samtale mellem de studerende, lærer(ne) og censor(erne). Der skal indgå eksamination af hver enkelt deltager.

Stk. 3. I en skriftlig gruppeprøve skal den enkelte deltagers bidrag konstateres og individuel bedømmelse finde sted. Den individuelle bedømmelse af en skriftlig gruppeprøve kan foretages i en efterfølgende uddybende samtale med udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Bedømmelsen foretages i så tilfælde på grundlag af den mundtlige eksamination.

§ 13. En studieenhed og den dertil knyttede bedømmelse kan helt eller delvist erstattes af en individuel skriftlig afløsningsopgave i en begrænset del af eller en hel studieenheds indhold. De nærmere regler for afløsningsopgaver, herunder prøveform og bedømmelse, fastsættes i studieordningen.

§ 14. Uddannelsen er gennemført, når:

 • 1) der ved prøver, som bedømmes efter 13-skalaen, er opnået mindst karakteren 6, idet dog to prøver med karakteren 5 kan indgå i eksamensresultatet
 • 2) gennemsnittet af de karakterer, der indgår i eksamensresultatet, er mindst 6,0
 • 3) prøver, kurser m.v., der bedømmes bestået/ikke bestået, er bestået.

Stk. 2. Karakterer for den valgfri del indgår ikke i beregningen af eksamensresultatet.

Stk. 3. En studerende kan højst indstille sig til samme prøve tre gange. Højskolen kan tillade en fjerde indstilling, når der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 4. Ved deltagelse i en prøve flere gange er det den højest opnåede karakter, der gælder.

Stk. 5. Beståede prøver kan ikke tages om.

Stk. 6. Tredje og fjerde gang, en studerende indstiller sig til intern prøve, kan den studerende forlange, at der medvirker en ministerielt beskikket censor.

§ 15. Højskolen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af den betegnelse, uddannelsen giver ret til, jf. § 3.

Stk. 2. Eksamensbeviset skal indeholde en fortegnelse over de opnåede bedømmelser. Der anføres et særligt eksamensresultat og oplysning om, at eksamensresultatet er et gennemsnit af de opnåede karakterer ved de obligatoriske prøver.

Stk. 3. Studerende, der har fuldført valgfri studieenheder udover det antal, som studieordningen kræver, kan få dokumentation herfor.

Stk. 4. Studerende, der forlader højskolen uden at bestå eksamen, kan få attestation for beståede prøver.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 16. Højskolen kan godkende, at gennemførte studieenheder fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for studieenheder, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Højskolen kan endvidere fastsætte regler om, at apoteksassistentuddannelsen træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelser overføres som bestået eller som karakter efter 13-skalaen, jf. § 10. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at den pågældende studieenhed bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner.

§ 17. Højskolen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Udover hvad der fremgår af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal studieordningen indholde:

 • 1) Mål og indhold for de enkelte fag.
 • 2) Redegørelse for hvilke fag uddannelsen omfatter.
 • 3) Eventuelle særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer.
 • 4) Betingelser for at kunne indstille sig til prøver.
 • 5) Prøvetidspunkter.
 • 6) Formen for de enkelte prøver, herunder eventuelt at den studerende kan vælge mellem flere prøveformer.
 • 7) Antallet af prøver, kurser m.v. og fastsættelse af ved hvilke, der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
 • 8) Bestemmelser om reeksamination og sygeeksamen.

Stk. 3. Studieordningen skal for så vidt angår stk. 2, nr. 2 og 7, og § 7, stk. 2, godkendes af direktoratet efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Studieordningen og ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

§ 18. Direktoratet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 19. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Direktoratet kan tillade højskolen at dispensere fra bekendtgørelsen og studieordningen inden for nærmere angivne rammer.

§ 20. Klage over højskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til højskolen. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender højskolen denne - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, højskolens afgørelse er meddelt den pågældende.

§ 21. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1988.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 173 af 26. april 1984 om farmaceutisk kandidatuddannelse ophæves.

Stk. 3. Højskolen fastsætter overgangsregler for studerende, der har begyndt uddannelsen inden 1. september 1988, herunder hvornår der sidste gang afholdes prøver efter bekendtgørelse nr. 173 af 26. april 1984 om farmaceutisk kandidatuddannelse.

Undervisningsministeriet, den 11. august 1988

Bertel Haarder

/Hanne Traberg

Officielle noter

Ingen