Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som salgsassistent.

Stk. 2. Specialefag, jf. § 12, vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med den godkendte praktikvirksomhed.

§ 2. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser.

§ 3. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer uddannelsen dog:

 • 1) 2 1/2 år eller 3 år efter virksomhedens valg, når eleven har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med statskontrolleret prøve, har bestået realeksamen eller er fyldt 17 år.
 • 2) 2 år, når eleven har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen, studentereksamen, eller har gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet eller er fyldt 25 år.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 skal være opfyldt, når eleven begynder på uddannelsen.

§ 5. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med en sammenlagt 1. og 2. skoleperiode på 40 uger.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer skoleundervisningen i det 1. år sammenlagt 18 uger, der gennemføres i skoleperioder på mindre end hele uger.

Stk. 3. For elever, der er fyldt 25 år, og som indleder uddannelsen efter bestemmelserne i stk 2, tilrettelægger skolen undervisningen efter elevens forudsætninger og behov. Den samlede fastsatte undervisning er på 24 uger.

§ 6. Skoleundervisningen efter den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode på 40 uger eller de 18 uger for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer 6 uger, jf. dog stk. 3 og 4. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som anført nedenfor:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode (40 uger) eller praktikuddannelse med 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, specialefaget salg, 1 uge.
 • 4) 4. skoleperiode, 1 uge eller

praktikuddannelse og efterfølgende 4. skoleperiode.

 • 5) Praktikuddannelse.
 • 6) 5. skoleperiode, 1 uge.
 • 7) 6. skoleperiode, 1 uge eller

praktikuddannelse og efterfølgende 6. skoleperiode

 • 8) Praktikuddannelse.
 • 9) 7. skoleperiode, 1 uge.
 • 10) 8. skoleperiode, 1 uge eller

praktikuddannelse og efterfølgende 8. skoleperiode

 • 11) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 2. Skoleundervisningen kan gennemføres som enkelte uge moduler med praktik imellem og som 14 dages moduler med praktik imellem. Skolens afgørelse, om uddannelsesforløbet for den enkelte elev, træffes efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg.

Stk. 3. Elever, der i henhold til § 1, stk. 2, har valgt specialefaget varekundskab i forbindelse med el-artikler, jf. § 12, stk. 3, har udover de i stk. 1 angivne skoleperioder en 9. og 10. skoleperiode på hver en uges varighed.

Stk. 4. Elever under uddannelse på servicestationer og i kiosker har udover de i stk. 1 angivne skoleperioder en 9. og 10. skoleperiode på hver en uges varighed.

Stk. 5. Elever, der i henhold til § 1, stk. 2, har valgt specialefaget varekundskab i forbindelse med specialdetailhandel, jf. § 11, stk. 2, kan gennemføre første uge sammen med specialefaget salg i et samlet 14 dages forløb.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 7. Elever, der har gennemført den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i dekoratøruddannelsen, engroshandelsuddannelsen, finansuddannelsen, informatikassistentuddannelsen, kontoruddannelsen eller gennemført efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet, er fritaget for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i uddannelsen til salgsassistent.

Stk. 2. Elever, der har gennemført indlednings- og semesterkursus fra handelsmedhjælpereksamen, er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Elever med højere handelseksamen er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 4. I den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er elever med højere teknisk eksamen, studentereksamen eller højere forberedelseseksamen fritaget for valgfag og for følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 4) Samfundsøkonomi.
 • 5) Samfund, handel og kultur.

Stk. 5. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, og som har højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, er fritaget for valgfag og for grundfaget Fremmedsprog (C) - engelsk i første år

Stk. 6. Elever med beståede enkeltfag, anden anerkendt uddannelse m.v. er fritaget for dele af uddannelsen, i det omfang det fremgår af bilag 1.

Stk. 7. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens mål og indhold

§ 8. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med en forretnings forskellige funktioner. Derudover skal eleven opnå erkendelse af behovet for fortsat at holde egne kvalifikationer ajour. Uddannelsen tilrettelægges således, at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse inden for såvel almene som mere specialiserede funktioner på detailhandelsområdet.

Skoleundervisningen

§ 9. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet sikre, at eleven opnår en helhedsorienteret viden både i de enkelte fagområder og i samspillet fagene imellem, således at eleven oplever en undervisningsmæssig sammenhæng og kan opnå de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder i forbindelse med uddannelsen. Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven skal endvidere opnå grundig viden om og forståelse af samfundet og dets udvikling samt en dybtgående viden om virksomhedernes og de ansattes vilkår og opgaver i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Endelig skal undervisningen give eleven forudsætninger for personlig udvikling samt kvalifikationer til videregående uddannelse og efteruddannelse.

§ 10. Undervisningen i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode omfatter følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 3) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 4) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 5) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 6) Samfundsøkonomi.
 • 7) Samfund, handel og kultur.
 • 8) Salg og service (C).

Stk. 2. Undervisningen i fremmedsprog efter stk. 1, nr. 4, vælges af eleven blandt de sprog, skolen kan tilbyde.

Stk. 3. Undervisningen for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter i det 1. år følgende grundfag:

 • 1) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 4) Salg og service (C).

Stk. 4. Mål, indhold og vejledende undervisningstid for de enkelte grundfag følger reglerne om disse fag.

§ 11. Undervisningen i obligatoriske specialefag har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Salg.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden, der bliver erhvervet i den praktiske uddannelse, om faktorer, der har betydning for forretningens salgsfunktioner, således at eleven selvstændigt kan varetage disse funktioner.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om forbrugerudvikling, købsadfærd og afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper,
 • b) opnår viden om de konkurrenceformer og forhold, som er styrende for salgsarbejdet,
 • c) opnår viden om samspillet mellem pris, kvalitet og serviceydelser som salgsfremmende parametre, samt om hvordan detailhandelen i sin kundepolitik vægter disse forskelligt under hensyntagen til den samlede profildannelse,
 • d) opnår viden om, hvorledes strukturændringer kan have betydning for forretningens salgsarbejde, så eleven selvstændigt kan vurdere pris, kvalitet og aktualitet samt løbende tilpasning af disse,
 • e) opnår forståelse af salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forskellige kundegrupper og kundeadfærdsmønstre,
 • f) bliver i stand til at vurdere salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forretningens samlede omkostningsstyring,
 • g) gennem eksempler optrænes i hensigtsmæssig kundebetjening og -psykologi,
 • h) opnår viden om de vigtigste principper og metoder for salgsplanlægning, herunder vareplacering, eksponering og markedsføring og
 • i) opnår viden om forskellige betalingsformer.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 2) Disponering.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden, der erhverves i den praktiske uddannelse om indkøb og valg af leverandør og kundekreds, således at eleven er i stand til aktivt at indgå i arbejdet i denne funktion i forretningen.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om disponeringsfunktionens kvalitative og økonomiske mål,
 • b) opnår viden om sortimentsdannelsens betydning i forhold til valg af leverandør ud fra forskellige forretningstyper,
 • c) opnår forståelse af betydningen af effektiv udnyttelse af de forskellige former for indkøbsmæssigt samarbejde, som en forretning kan indgå i,
 • d) kan vurdere de faktorer, der bestemmer leverandørtype,
 • e) opnår forståelse af sammenhængen mellem indkøb, lager og salg,
 • f) gennem eksempler får et sådant kendskab til praktisk tilrettelæggelse af indkøb, disponering og lagerstyring, at eleven aktivt kan indgå i arbejdet i disse arbejdsfunktioner,
 • g) orienteres om at definere en kundekreds på basis af en behovsanalyse,
 • h) kan opstille indkøbsbudgetter ved køb af forskellige varetyper og
 • i) opnår kendskab til de værktøjer og metoder, der anvendes til at opfylde forretningens disponeringsmål og indkøbskontrol.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 3) Markedsføring.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden om faktorer, som har indflydelse på forretningers interne og eksterne markedsføringspolitik, som bliver erhvervet i den praktiske uddannelse, således at eleven selvstændigt er i stand til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige markedsføringsstrategier og kan udføre markedsføringsopgaver.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om markedsforhold og -område, som har generel betydning for forretningers såvel interne som eksterne markedsføring og markedstilpasning,
 • b) kan definere og udvælge kunde- og sortimentsgrundlag på baggrund af en markedsanalyse,
 • c) opnår viden om struktur og fremtidige konkurrencevilkår inden for detailhandel som grundlag for at foretage en helhedsvurdering af forretningskonceptets handlingsparametre og at kunne kommunikere disse ud til kunderne,
 • d) kan vurdere forretningskonceptets handlingsparametre, kunder og varesortiment som baggrund for en given markedsføring,
 • e) opnår forståelse af reklamens betydning og kan vurdere effekten ved valg af forskellige metoder og
 • f) opnår kendskab til de værktøjer, som forretninger anvender i konkrete markedsførings- og reklamefremstød.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte specialefag gennemføres i tilknytning til elevens praktikuddannelse i fødevare-, tekstil-, eller specialdetailhandel samt servicestationer og kiosker.

§ 12. Til undervisningen i valgfri specialefag vælger eleven, i samarbejde med praktikvirksomheden ved uddannelsesaftalens indgåelse, indtil 3 specialefag efter stk. 4, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Elever under uddannelse på servicestationer og i kiosker skal, ud over de i § 11, stk. 1, nævnte specialefag, have følgende 5 specialefag: Økonomistyring i forretningen, indkøb, intern markedsføring, konceptforståelse og personligt salg.

Stk. 3. Elever under uddannelse i forretninger med el-artikler vælger indtil 5 specialefag, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 4. Specialefagene har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Økonomistyring i forretningen.

Formål

Eleven skal opnå en dyberegående viden om de faktorer, som har indflydelse på en forretnings økonomiske styring.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om en forretnings regnskabsmæssige opgaver, herunder salgsprissystemer, således at eleven kan arbejde med sådanne opgaver. Herudover skal eleven opnå en sådan viden om en forretnings økonomiske nøgletal, at det er muligt for eleven selvstændigt at medvirke ved forretningens økonomistyring for udvalgte områder. Endelig skal eleven opnå viden om økonomistyringens betydning som en del af forretningens totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 2) Indkøb.

Formål

Eleven skal opnå viden om indkøbsfunktionens strategiske betydning i en forretning.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om de markedsforhold og mekanismer, der påvirker detailhandelen generelt, og opnår viden om principperne for indkøbsplanlægning og for indkøbsfunktionens betydning som en del af forretningens totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 3) Intern markedsføring.

Formål

Eleven skal opnå en dyberegående viden og forståelse af den interne markedsførings betydning for en forretnings totale koncept.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven gennem praktiske øvelser opnår viden om og færdighed i at kunne præsentere et miljø i en forretning, således at varepræsentationen virker fremmende for enhver salgssituation. Eleven skal endvidere opnå forståelse af eksponeringsprincipper for forretningen.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 4) Konceptforståelse.

Formål

Eleven skal opnå en helhedsforståelse af en forretnings forskellige mål og politikker.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om et forretningskoncepts opbygning, herunder opnår viden om forskellige koncepttyper og baggrunden for valg af forretningskoncept med baggrund i markeds- og forbrugerhensyn. Herudover skal eleven opnå forståelse af sammenhængen mellem forretningens totale koncept og det daglige arbejde i forretningen.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 5) Personligt salg.

Formål

Eleven skal opnå dyberegående viden om salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forskellige kundegrupper og kundeadfærdsmønstre.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om de psykologiske forhold, der påvirker kundernes købsadfærd. Herudover skal eleven opnå viden om forbrugsudviklingsmønstre, købsadfærd og afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper. Endelig skal eleven opnå viden om sammenhængen mellem forretningens salgspolitik og det totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 6) Varekundskab.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler viden og færdigheder om varekundskab, som bliver erhvervet i den praktiske del af uddannelsen, således at eleven på sikker og selvstændig måde kan medvirke til løsning af forretningens opgaver inden for dette område.

Eleven opnår viden om væsentlige markedsforhold, som påvirker såvel detailhandelen som den enkelte vares afsætningsmuligheder.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) kan indsamle oplysninger om varens oprindelse, egenskaber, kendetegn, kvalitet og anvendelsesmuligheder,
 • b) kan foretage korrekt varebehandling, håndtering og lagring,
 • c) opnår viden om varedeklaration og lovgivning i relation hertil, således at kunden kan vejledes på kvalificeret måde,
 • d) kan vurdere sortimentssammensætning og derigennem medvirke til fastlæggelse af virksomhedens vareindkøb og
 • e) kan foretage prisberegninger af varerne, herunder vurdere forholdet mellem pris og kvalitet,

Vejledende uddannelsestid

1, 2 eller 3 uger. Se bilag 2

Stk. 5. Undervisningen i specialefaget varekundskab efter stk. 4 gennemføres i forretninger med bog og papir, papir- og kontorforsyning, radio og tv, foto, isenkram, glas og porcelæn, isenkram, værktøj og beslag, byggemarked, el-artikler, farve og tapet, sport og camping, hårde hvidevarer, kolonial, viktualie, vin og tobak, guld og sølv, legetøj og hobby, materialist, blomster, parfume, tekstil, møbler og boligudstyr eller sko og læder, således at målene nås under hensyntagen til den pågældende forretnings forhold og varesortiment. Om emnerne i de enkelte ugers skoleundervisning i dette specialefag henvises til bilag 2.

§ 13. Undervisningen i valgfag følger reglerne i § 14 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den vejledende undervisningstid for valgfag i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er 5,8 uger og i skoleperioden efter § 5, stk. 2, er den 1,9 uger.

Undervisningsplan

§ 14. Skolen fastsætter i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 15. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at eleven med gennemført skoleundervisning kan nå uddannelsens mål, jf. § 8.

§ 16. Formålet med den praktiske del af uddannelsen til salgsassistent er, at eleven opnår en bred viden om forretningens drift, kunde- og varestrøm, salg, markedsføring, disponering og økonomi samt dertil varekundskab og markedskendskab.

§ 17. Praktikuddannelsen tilrettelægges i 4 næsten lige lange perioder, således at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Periodernes rækkefølge skal, så vidt muligt, tilpasses såvel virksomhedens arbejdsgang som skoleundervisningen. Virksomheden udarbejder en plan for elevens praktiske uddannelse, som sikrer en så fagligt forsvarlig uddannelse som mulig inden for de 4 beskrevne perioder.

Stk. 2. I første periode skal eleven introduceres til og afprøve virksomhedens forskellige arbejdsområder og deltage i lettere kundebetjening, således at eleven og praktikstedet får baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens afslutning, jf. § 60 i erhvervsuddannelsesloven. Der gives introduktion i virksomhedens organisatoriske opbygning, ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter, og det meddeles, hvem i virksomheden der har ansvaret for praktikuddannelsen. Eleven skal beskæftiges med opgaver vedrørende virksomhedens målsætning og varesortiment, varemodtagelse, udpakning, kontrol, prismærkning og registrering, salgsfremmende vareplacering, skiltning, indkøbs- og salgspolitik samt lagerstyring.

Stk. 3. I 2. periode skal eleven opnå en sådan viden om de opgaver, der knytter sig til salg, kundebetjening, kassearbejde og evt. telefonekspedition, at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisningen, kan arbejde selvstændigt med disse funktioner i virksomheden. Eleven skal beskæftiges med opgaver vedrørende vurdering af sortiment og sammensætning af varer, varens brugsegenskab og holdbarhed, salgs- og betalingsbetingelser, kassebetjening, udfærdigelse af kvitteringer samt evt. fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort. Endvidere omfatter perioden kundebetjening og salgsformer, evt. telefonekspedition, service, normalgaranti og lovgivning i relation hertil, behandling af reklamationer, virksomhedens regler for behandling af butikstyveri og forholdsregler med butikstyveri samt varedeklarationer.

Stk. 4. I 3. periode skal eleven opnå en sådan viden om indkøb, disponering, virksomhedens økonomi og markedsføring, at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisningen, kan indgå i arbejdet med disse funktioner i virksomheden. Eleven skal beskæftiges med opgaver vedrørende indkøb og valg af leverandør, indkøbsplanlægning og ordreafgivelse, kalkulation, indkøbsforhold samt afregning med leverandører, virksomhedens markedsføringsprofil og vurdering af virksomhedens varesortiment samt dens interne og eksterne reklameindsats, kasseopgørelse og -afstemning. Dertil virksomhedens regnskabssystem, branchens og eventuelt virksomhedens nøgletal, status og svind, samt eventuelt registrering af kunder og inddrivelse af udestående fordringer.

Stk. 5. I 4. periode arbejder eleven selvstændigt med alle relevante funktioner.

§ 18. Hvis virksomheden ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skønner, at eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisning, giver virksomheden en erklæring herom til skolen og eleven.

Stk. 2. Virksomheden udsteder en praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 1 og 2. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Karakterskala

§ 19. Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. § 17 i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. De enkelte prøver, jf. §§ 26 og 27, er bestået, hvis mindst karakteren 6 er opnået.

Uddannelsesbevis

§ 20. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. dog § 21.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 22, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Uddannelsesbeviset udfyldes af skolen på en blanket, som er udfærdiget af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Skolen udleverer beviset til eleven og opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

§ 21. Personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, kan få udstedt uddannelsesbevis, jf. § 20, stk. 1, 3 og 4, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen opnået efter reglerne om åben uddannelse, jf. tillige § 7 om fritagelse for dele af uddannelsen, og
 • 2) mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens regler for praktiktiden, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen efter anmodning et skolebevis. Skolebeviset for disse elever skal indeholde oplysning om:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført, herunder resultat af aflagte prøver.

Stk. 3. Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af, at kravet i stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan udstede uddannelsesbevis til en person under 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, men som opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, bortset fra alderskravet, og som efter udvalgets skøn iøvrigt har de fornødne uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger.

Skolebevis

§ 22. Når samtlige skoleperioder i uddannelsen er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. Skolebeviset skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i specialefagene, jf. § 24, stk. 2.
 • 4) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i grundfag, jf. § 10, og valgfag, jf. § 13, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, eller efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2, samt eksamenskarakterer for prøverne efter § 26 og § 27, stk. 1 og 2.

Stk. 3. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, skal skolebeviset indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået.
 • 4) Oplysning om opnåede eksamenskarakterer for prøverne efter § 27, stk. 3.

Stk. 4. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 25. For elever, hvor betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt efter stk. 3, udsteder skolen bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 5. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 6. I øvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Skolens løbende bedømmelse

§ 23. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt at evaluere undervisningens indhold og metode.

§ 24. Skolen giver iøvrigt karakterer i grundfagene efter reglerne om grundfag.

Stk. 2. I specialefag giver skolen standpunktskarakterer i forhold til målene for undervisningen, jf. §§ 11 og 12. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 3. Bedømmelsesformer og karaktergivning i valgfag følger reglerne for disse fag.

Skolevejledning

§ 25. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2. For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, udstedes ikke skolevejledning.

Stk. 2. Ved afslutningen af hver af de følgende skoleperioder, jf. dog stk. 4, udstedes ligeledes en skolevejledning.

Stk. 3. Skolevejledningen, som udfærdiges i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisningen i grundfag, valgfag og specialefag.
 • 2) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning.
 • 4) Eksamenskarakterer efter § 26 og § 27, stk. 1 og 2, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode i uddannelsen udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis, jf. § 22, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i virksomheden.

Skolens afsluttende bedømmelse

§ 26. For elever, der indleder uddannelsen på skole, bestemmer ministeriet hver eksamenstermin ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke 3 grundfag der skal aflægges prøve. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal aflægges prøve i valgfag. Endelig afholder skolen mundtlig prøve i projektet, jf. stk. 4.

Stk. 2. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 3. Projektet omfatter mindst 4 af grundfagene efter skolens nærmere bestemmelse. Målet med projektet er, at eleven skal kunne anvende viden og færdigheder fra forskellige grundfag på en helhedsorienteret måde.

Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejdes en rapport, film m.v., som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve. Hvis projektet er udarbejdet gruppevis kan skolen afgøre, at eksaminationen foregår gruppevis. Den mundtlige prøve skal først og fremmest bedømme elevens færdigheder i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.

§ 27. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, aflægger prøve i de 4 grundfag, jf. dog stk. 3. Ministeriet bestemmer efter lodtrækning, i hvilke fag der afholdes skriftlig prøve. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 2. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal afholdes prøve i valgfag.

Stk. 3. Elever der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, afslutter undervisningen med en eksamen tilrettelagt af skolen. Eksamen består af en eller flere prøver, der tilsammen dækker målene i de grundfag, valgfag og specialefag, eleven har gennemført og med udgangspunkt i den særligt tilrettelagt undervisning. Eleverne aflægger ikke prøve efter § 26 og § 27, stk. 1 og 2.

§ 28. Elever kan kun deltage to gange i samme prøve.

Stk. 2. Elever kan kun tage de prøver efter §§ 26 og 27 om, der ikke er bestået, jf. § 17, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juni 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 11. december 1990 om uddannelsen til salgsassistent ophæves. (* 1)

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 14. juni 1994

Ole Vig Jensen

/ Marianne Vørts

Bilag 1 14. juni 1994

Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent

Merit for grundfag og specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag    HE-kurser   Merkonom    HF    HHX + HTX 

         (note 1)   enkeltfag  enkeltfag  enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                  Dansk    Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Detailhand.  Business   Engelsk   Engelsk 

        engelsk 1  English 1 + 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk                     Tysk     Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk                    Fransk    Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk                    Spansk    Spansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabs-  Regnskab I,  Virksomheds-  Erhvervs-  Regnskabslære 

 lære og    II og III   økonimo og   økonomi,   og virksom- 

 virksom-          internt    (tilvalg)  hedsøkonomi 

 hedsøkonomi         regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og  Administration Markedsføring I       Markedsføring 

 service   og salg 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elektro-   Edb 1,    Informatik   Datalogi  Informations- 

 nisk infor-  Edb 2,            (tilvalg)  behandling med 

 mations-   Edb 3,                  organisation 

 søgning og  Niveau 1                 niveau B 

 -behandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligato-  Detailhandel 1 

 riske    Salg og markeds- 

 speciale-  føring af butik- 

 fag 3 uger ken 

       Varebestilling 

       i butikken 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfri   3 varekund-   Butiksdrift 

 speciale-  skabskurser 

 fag     eller 3 

       fagrettede kurser 

       eller en kombination 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1 HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesvalg.

2 Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag  Student        Mark.ø.      HA alm. 

       enkeltfag       uddan.       uddan. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)  Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   Engelsk        Engelsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk    Tysk         note 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk   Fransk        note 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk   Spansk        note 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabs- Erhvervsøkonomi,     + 

 lære og    (valgfag) 

 virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og               +          + 

 service 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektro-  Datalogi                   + 

 nisk infor- (valgfag) 

 informations- 

 søgning og 

 -behandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske 

 specialefag 3 uger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfri speciale- 

 fag 

 -------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1 HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesvalg.

2 Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Bilag 2

Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent 14. juni 1994

Oversigt over emner i specialefaget varekundskab

Bilaget angiver de emner, som de enkelte ugers undervisning i specialefaget varekundskab omfatter. Emnerne indgår således i uddannelsen, at valg af specialefaget i en uge omfatter emne a. Valg af to uger omfatter a og b og valg af tre uger omfatter a, b og c.

Bog og papir

a. Bibliografi og nordisk skønlitteratur.

b. Bogmarkedet, børnelitteratur og nyere dansk og udenlansk skønlitteratur.

c. Faglitteratur, nyere skønlitteratur, samhandelsregler og indkøbsforhold.

Foto

a. Lys, video og sort/hvid.

b. Objektiver, farver, projektion og lyslægning.

c. Kamera, kikkert og flash.

Papir og kontor

a. Papirfremstilling og bedømmelse.

b. Kontormaskiner og kontorartikler.

c. Kontorvarer, specielle papirvarer og emballageprodukter.

Isenkram/glas og porcelæn

a. Husholdningens elapparater.

b. Alt til borddækning.

c. Køkkenudstyr.

Isenkram/værktøj og beslag

a. El- og haveværktøj.

b. Beslag, befæstigelse og fugematerialer.

c. Håndværktøj.

Sport og camping

a. Friluftsudstyr, jagt og fiskeri, boldspil og slagudstyr.

b. Indendørs beklædning, sportsfodtøj og vedligeholdelse.

c. Udendørs beklædning, sportsfodtøj, vintersport og rekvisitter.

Guld og sølv

a. Materialekundskab.

b. Produktanalyse - bestik, korpus og smykker.

c. Gemmologi.

Hårde hvidevarer

a. Lovforhold, ellære, kaffe- og vaskemaskiner, tumblere og strygejern.

b. Ovne, emhætter, elvarmeovne og elvandvarmere og af-/befugtere.

c. Personlig pleje, solarier, køl og frys, opvaskemaskiner og køkkenindretning.

Farve og tapet

a. Malematerialets anvendelse og miljømæssige forhold.

b. Maleværktøjer, tapet og vægbeklædning.

c. Farvelære.

Kolonial

a. Ferskvarer og ernæringslære.

b. Frugt, grønt, blomster og helsekostprodukter.

c. Nydelsesmidler.

Materialist

a. Droge- og helsekostkundskab.

b. Kemi i husholdninger.

c. Plantebeskyttelse, sygepleje- og toiletartikkelkundskab.

Blomster

a. Binderiteori, farvelære og buketbinderi.

b. Arrangement og begravelsesbinderi.

c. Bryllupsbinderi.

Parfume

a. Anatomi og cremeproduktion.

b. Parfumeproduktion og kropsplejeartikler.

c. Makeup.

Sko og læder

a. Materialelære.

b. Bundingssystemer, kufferter og tasker.

c. Tilpasning af sko, produktorientering og smålæder.

Møbler og boligudstyr

a. Materialekendskab - hårde møbelmaterialer.

b. Materialekendskab - bløde møbelmaterialer.

c. Møblering

El-artikler

a. Lovforhold, ellære, beskyttelse og sikringer, kaffe- og vaskemaskiner, tumblere, strygejern og reservedelskatalog.

b. Ellære, automatsikringer, ovne, emhætter/ventilation og elradiatorer.

c. Batterier, personlig pleje, solarier, køl og frys og opvaskemaskiner.

d. Boliginstallationer, elektronik, elvarme og styring og elvandvarmere.

e. Belysningsteori, belysning og armaturer.

Legetøj og hobby

a. Spil og legetøj.

b. Pædagogik og pædagogisk legetøj.

c. Legetøj og hobby.

Byggemarked

a. Bygningsisenkram.

b. Byggematerialer.

c. Farve, tapet m.m.

Tekstil

a. Materialelære.

b. Beklædnings- og boligtekstil, skind og læder.

c. Mode og design.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen er ikke optaget i Lovtidende, jf. anordning nr. 746 af 8. november 1990, men forefindes i Retsinformation.