Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af laboranter (* 2)


I henhold til § 2 i lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 2. april 1987, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, kan godkende, at tekniske skoler gennemfører uddannelse til laborant. Uddannelsen varer 2 år og består af 1 skoleår efterfulgt af 1 års praktikophold.

§ 2. Uddannelsens formål er at give eleverne en teoretisk og praktisk uddannelse, der kvalificerer til at udføre arbejde på kemiske, biologiske og fysiske laboratorier.

Optagelsesbetingelser

§ 3. For at blive optaget på uddannelsen som laborant skal ansøgeren have gennemført erhvervsfaglig basisuddannelse inden for handels~ og kontorområdet eller levnedsmiddelområdet og have aflagt folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og tysk.

Ansøgeren skal herudover enten

 • a) på handels- og kontorområdets basisuddannelse have gennemført undervisningen i matematik I eller højere niveau samt have gennemført et kursus i fysik/kemi på et niveau svarende til folkeskolens udvidede afgangsprøve i faget, eller
 • b) på levnedsmiddelområdets basisuddannelse have gennemført retningsfagene inden for proceslinien suppleret med tilvalg i matematik i et omfang, der kan fastsættes af direktoratet.

Stk. 2. De i stk. 1 krævede forkundskaber i fysik/kemi og matematik er opfyldt, hvis ansøgeren har aflagt folkeskolens udvidede afgangsprøver i fagene.

Stk. 3. Skolen kan endvidere optage ansøgere, der

 • a) har gennemført en erhvervsfaglig basisuddannelse inden for et andet hovederhvervsområde, eller
 • b) ikke har gennemført basisuddannelse, og som har aflagt mindst folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og tysk samt mindst udvidet afgangsprøve i regning/matematik og fysik/kemi, eller på anden måde - eventuelt gennem højere uddannelser - har erhvervet dertil svarende kundskaber. Det er dog en betingelse, at skolen skønner, at ansøgerne vil kunne gennemføre undervisningen.

§ 4. Af hensyn til den sikkerhedsmæssigt forsvarlige og hensigtsmæssige gennemførelse af undervisningen kan skolen forlange en helbredsattest.

Adgangsregulering

§ 5. Er der flere kvalificerede ansøgere, end skolen har plads til, har elever med en erhvervsfaglig basisuddannelse fortrinsret til optagelse inden for 2/3 af pladserne. Direktoratet kan fastsætte yderligere regler om adgangsregulering.

Stk. 2. Skolen formidler kontakt mellem afviste, kvalificerede ansøgere og skoler med ledig kapacitet inden for uddannelsen.

Skoleundervisningen

§ 6. Skoleundervisningen varer 210 dage, hvori er medregnet tid til afholdelse af eksamen. Lektionerne fordeles på de enkelte fag således:

 

 Fag                         Lektioner 

 -------------------------------------------------------------- 

 Faglig regning og matematik ..................    110 

 Fysik med laboratorieteknik ..................    214 

 Kemi med laboratorieteknik ...................    214 

 Biologi med laboratorieteknik ................    117 

 Laboratorieøvelser ...........................    600 

 Datalære .....................................     50 

 Lovgivning, arbejdssikkerhed, 

 industriel organisation, 

 teknisk dansk og teknisk 

 fremmedsprog, studieteknik og 

 studiebesøg ..................................     60 

 -------------------------------------------------------------- 

 Lektioner ialt ...............................   1.365 

--------------------------------------------------------------

Halvdelen af undervisningsugerne har normalt 32 lektioner, halvdelen 33.

§ 7. De enkelte undervisningsfag har følgende formål, idet der i undervisningen lægges vægt på forståelse af sikkerhedsmæssigt forsvarlig omgang med apparatur, redskaber, præparater og stoffer:

Faglig regning og matematik

Formålet med undervisningen er, at eleven selvstændigt ved hjælp af relevante regnemidler kan beregne de til forsøg og analyser nødvendige mængder af udgangsmaterialer og hjælpestoffer samt bearbejde måleresultaterne og vurdere usikkerheden.

Fysik med laboratorieteknik

Formålet med undervisningen er at give eleven en viden om almen fysik, analytisk apparatur og metode, materialprøvning og elektronik som baggrund for laboratoriearbejdet. Herved tilsigtes det, at eleven opnår forståelse af teorien bag en given metode, at eleven lærer apparaturets indretning og funktionsmåde at kende, samt at eleven lærer at behandle og vurdere måleresultater og enheder.

Kemi med laboratorieteknik

Formålet med undervisningen er at give eleven en grundlæggende viden om kemi som baggrund for udførelse af kemisk laboratoriearbejde og anvendelse af almindelig kemisk terminologi.

Endvidere er det formålet at give eleven viden om principper, teknikker og udstyr i alment laboratoriearbejde, herunder også sikkerhedsmæssige regler og foranstaltninger.

Biologi med laboratorieteknik

Faget biologi koncentreres om mikrobiologi, forureningslære og anvendelse af forsøgsdyr.

Formålet med undervisningen i mikrobiologi er at give eleven en grundviden om mikroorganismer, deres livsytringer, livsbetingelser, udbredelse og udnyttelse, som kan danne baggrund for mikrobiologisk laboratoriearbejde.

Formålet med undervisningen i forureningslære er at give eleven dels en grundviden om forurening og forureningsbekæmpelse, dels et elementært kendskab til forureningsanalyser.

Formålet med undervisningen i anvendelse af forsøgsdyr er at give eleven kendskab til dyrenes anatomi og fysiologi samt fagets terminologi og en orientering om de områder, hvor man arbejder med forsøgsdyr.

Laboratorieøvelser

Formålet med undervisningen er, at eleven ved udførelse af virkelighedsprægede laboratoriearbejder opnår nogen rutine i almindelig grundlæggende laboratorieteknik. Der lægges speciel vægt på målenøjagtighed, orden, sikkerhedskrav og opnåelse af fortrolighed ved omgang med kemikalier, mikroorganismer og apparatur.

Datalære

Formålet med undervisningen er, at eleven erhverver viden om datamaternes anvendelse med særligt henblik på laboratoriearbejde.

Lovgivning, arbejdssikkerhed, industriel organisation, teknisk dansk og teknisk fremmedsprog, studieteknik og studiebesøg.

Formålet med undervisningen i lovgivning, arbejdssikkerhed og industriel organisation er

at gøre eleven ansvarsbevidst og sikkerhedsbevidst,

at give eleven forståelse for og indsigt i laboratoriearbejdets betydning for virksomheden og samfundet,

at give eleven et indblik i samspillet mellem arbejdsmarkedets organisationer og

at give eleven en orientering om de retlige bestemmelser, der vedrører beskæftigelse på laboratorier.

Formålet med undervisningen i teknisk dansk og teknisk fremmedsprog er at gøre eleven fortrolig dels med opslag i håndbøger og ordbøger, således at eleven er i stand til at arbejde efter en teknisk dansk eller fremmedsproget faglig tekst, dels med navnene på det almindeligst forekommende laboratorieudstyr.

Formålet med undervisningen i studieteknik er at orientere eleven om læse- og notatteknik, om arbejdstilrettelæggelse samt om uddannelsens forløb.

Formålet med studiebesøg er at vise eleven relevante arbejdssituationer.

§ 8. Eleverne har pligt til at deltage i undervisningen. Har en elev tidligere bestået en prøve i en anden uddannelse af mindst tilsvarende omfang i et eller flere fag, kan skolen dog fritage vedkommende for at deltage i undervisningen og aflægge prøve i faget/fagene.

Stk. 2. Direktoratets retningslinier af 15. januar 1981 vedrørende mødepligten til efg-undervisningen finder tilsvarende anvendelse for laborantundervisningen.

§ 9. Under skoleopholdet foretager skolen løbende en bedømmelse af den enkelte elevs udbytte af undervisningen og tilbyder studievejledning.

 • 1) For hver eksamenstermin udvælger eksamenskommissionen ved lodtrækning et af fagene fysik med laboratorieteknik eller kemi med laboratorieteknik til mundtlig prøve.

Eksamen m.v.

§ 10. Ved afslutningen af skoleundervisningen afholdes eksamen. En elev kan kun indstilles til eksamen, hvis den pågældende har deltaget i undervisningen og udført og fået de for undervisningen fastsatte opgaver godkendt, alt i et omfang, skolen finder tiltrækkeligt.

§ 11. Der afholdes eksamen og gives karakterer efter nedenstående plan, idet de anvendte symboler har følgende betydning:

S for skriftlig prøve

M for mundtlig prøve

Å for årskarakter

Faglig regning

 

 og matematik .....................    Å 

 Fysik med 

 laboratorieteknik ................    Å + S + M (* 1) 

 Kemi med 

 laboratorieteknik ................    Å + S + M (* 1) 

 Biologi med 

 laboratorieteknik ................    Å + M 

 Laboratorieøvelser, kemi .........    Å 

 Laboratorieøvelser, fysik ........    Å 

 Laboratorieøvelser, biologi ......    Å 

 Datalære .........................    Å 

Stk. 2. De skriftlige opgaver til eksamen udarbejdes af eksamenskommissionen for den tekniske undervisning.

Stk. 3. Til besvarelse af de skriftlige opgaver gives der eksaminanden 4 timer.

Stk. 4. Bedømmelse af de skriftlige og mundtlige prøver foretages af vedkommende lærer og en censor. Årskarakter gives af skolen. Årskarakter skal være et udtryk for elevens standpunkt i forhold til undervisningsvejledningens krav på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 5. Censorer beskikkes af eksamenskommissionen for den tekniske undervisning. Ingen kan beskikkes efter at være fyldt 70 år.

§ 12. For afholdelse af eksamen gælder de til enhver tid fastsatte bestemmelser om eksamensordningen ved de godkendte tekniske skoler.

§ 13. Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala:

13. Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.

11. Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.

10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 9. Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel. 8. Gives for den middelgode præstation. 7. Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation. 5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.

00. Gives for den helt uantagelige præstation.

Stk. 2. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives ved afrunding.

Stk. 3. For at bestå eksamen kræves et gennemsnit på mindst 5,5. Ved beregning af gennemsnittet tæller karaktererne i laboratorieøvelser, kemi, og i laboratorieøvelser, fysik, dobbelt. Samtidig kræves, at summen af de to laveste karakterer og gennemsnittet af de øvrige skal være mindst 13, idet ingen karakter ved denne beregning medregnes mere end een gang.

§ 14. En elev, der ikke har bestået eksamen, kan genindstilles 2 gange.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter regler om sygeeksamen.

Stk. 3. Samtlige prøver ved eksamen skal aflægges i een eksamenstermin, og årskaraktererne skal være givet for det tilknyttede undervisningsforløb.

§ 15. Skolen opbevarer karaktererne og det endelige eksamensresultat på betryggende vis.

Stk. 2. Skolen udsteder eksamensbevis. Direktoratet fastsætter bevisets form og indhold.

Stk. 3. Når eleven over for skolen dokumenterer, at den praktiske uddannelse er gennemført i overensstemmelse med de gældende regler, jf. § 17, forsyner skolen eksamensbeviset med påtegning om, at uddannelsen er gennemført.

§ 16. Direktoratet kan fastsætte nærmere regler om prøver og om elevernes ret til at gå om.

Praktikopholdet

§ 17. Praktikopholdet, der varer 12 måneder incl. ferie, skal påbegyndes senest 3 år efter, at eksamen er bestået.

Stk. 2. Skolen kan efter regler, der fastsættes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet jf. § 20, helt eller delvis fritage elever for praktikopholdet under forudsætning af, at eleverne gennem anden uddannelse eller ved tidligere beskæftigelse har erhvervet en for uddannelsen til laborant relevant praktisk erfaring.

Stk. 3. Nærmere bestemmelser om indholdet af praktikopholdet fastsættes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet.

Specialkursus

§ 18. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet bestemme, at skolerne kan gennemføre specialkursus.

Stk. 2. Formålet med specialkursus er at give færdiguddannede laboranter mulighed for faglig videreudvikling og specialisering inden for emner indeholdt i uddannelsen.

Klageadgang

§ 19. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

Stk. 2. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Direktoratets afgørelser vedrørende denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Uddannelsesnævn og undervisningsudvalg

§ 20. Direktoratet nedsætter et uddannelsesnævn for laborantuddannelsen m.v. Nævnet sammensættes således, at medlemmerne af det udpeges af følgende organisationer m.v.:

2 medlemmer: Dansk Arbejdsgiverforening

1 medlem: Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

1 medlem: Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg kommuner

1 medlem: FR (Fællesrepræsentationen) - Hovedorganisation for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark

4 medlemmer: Landsorganisationen i Danmark

1 medlem: Teknisk Landsforbund.

Medlemmerne beskikkes for 4 år. Nævnet kan være fælles for flere beslægtede uddannelser.

Stk. 2. Uddannelsesnævnet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Som tilforordnet nævnet udpeger direktoratet en repræsentant for skolerne. Tilforordningen sker for 4 år.

Stk. 4. Uddannelsesnævnets sekretariatsfunktion varetages af direktoratet.

Stk. 5. Uddannelsesnævnet er rådgivende for direktoratet i alle spørgsmål, der vedrører uddannelsen efter bekendtgørelsen, og kan selv optage spørgsmål om uddannelsen til behandling og afgive indstilling til direktoratet.

§ 21. Hver skoles bestyrelse nedsætter i samråd med de interesserede faglige kredse, herunder lokale repræsentanter for de i uddannelsesnævnet repræsenterede organisationer, et undervisningsudvalg for laborantuddannelsen. De lærere, der underviser i laborantuddannelsen, og laboranteleverne udpeger hver en repræsentant, der indtræder som medlem af udvalget. Udvalget bør have mindst eet medlem, der har gennemgået laborantuddannelsen. Udvalget kan være fælles med undervisningsudvalg for andre uddannelser under uddannelsesnævnet.

Stk. 2. Udvalget er rådgivende for skolen i alle spørgsmål, der vedrører undervisningen, ligesom det formidler forbindelse mellem elever og erhverv under uddannelsen og ved dennes afslutning.

Uddannelsesforsøg

§ 22. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet tillade, at bekendtgørelsens bestemmelser fraviges som led i forsøg. Tilladelse gives for en begrænset tid på grundlag af en forsøgsplan.

Dispensation

§ 23. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser efter indstilling fra vedkommende skole. Hvis ansøgningen angår uddannelsens mål, indhold eller eksamen, høres uddannelsesnævnet, inden sagen afgøres. Dette gælder dog ikke dispensationer fra § 14, stk. 1 og 3.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen har virkning fra og med eksamen ved afslutningen af skoleåret 1986/87.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 485 af 21. september 1981 om uddannelse af laboranter ophæves.

Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte overgangsbestemmelser.

Undervisningsministeriet, den 22. juli 1987

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

(* 1) For hver eksamenstermin udvælger eksamenskommissionen ved lodtrækning et af fagene fysik med laboratorieteknik eller kemi med laboratorieteknik til mundtlig prøve

Redaktionel note
 • (* 2) Elever, som har begyndt uddannelsen senest den 31. december 1990 efter reglerne i bekendtgørelse nr. 509 af 22. juli 1987 om uddannelse af laboranter, kan fortsætte uddannelsen efter disse regler med de ændringer, der følger af bekendtgørelse om overgangsordninger vedrørende erhvervsuddannelserne.