Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og cirkulærer m.v. inden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område


§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 306 af 26. november 1956 om varetagelse af forretningerne som formand for lærlingevoldgiftsretterne.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 198 af 11. juni 1958 om opretholdelse af visse bestemmelser om teknisk skoleundervisning m.v.
 • 3) Bekendtgørelse nr. 370 af 15. juli 1969 om uddannelse af varmemestre.
 • 4) Bekendtgørelse nr. 849 af 11. december 1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 3 for Storstrøms Amtskommune om godtgørelse til kvindelige elever, der vælger nyt efg-basisår.
 • 5) Bekendtgørelse nr. 850 af 11. december 1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 4 for Storstrøms Amtskommune om forhøjet tilskud til lære- og praktikpladser for kvindelige efg-elever.

§ 2. Følgende cirkulærer m.v. ophæves:

 • 1) Cirkulære af 4. februar 1966 til samtlige handelsskoler vedrørende handelslærlinges ophold på Mommark Handelskostskole.
 • 2) Cirkulære af 24. februar 1966 om dispositionsbeføjelser og budget- og regnskabsaflæggelse ved handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler. (Samtlige handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler).
 • 3) Cirkulære af 25. februar 1966 om dispositionsbeføjelser og budget- og regnskabsaflæggelse ved skolehjem for lærlinge. (Samt-lige tekniske skoler med skolehjem og skolehjem).
 • 4) Cirkulære af 11. marts 1966 til samtlige handelsskoler om retningslinier for budgettering, regnskab og betaling vedrørende handelslærlingeskolers kursus på andre godkendte handelsskoler samt på Mommark Handelskostskole.
 • 5) Skrivelse V-24 af 30. marts 1967 om retningslinier for tilskud til elevekskursioner. (Til samtlige tekniske skoler).
 • 6) Skrivelse af 22. juni 1967 om lærlinges ophold på skolehjem. (Til samtlige tekniske skoler med skolehjem).
 • 7) Skrivelse V-24 af 1. april 1968 om retningslinier for tilskud til elevekskursioner.
 • 8) Cirkulære af 14. februar 1969 om afholdelse af faglige prøver for læreraspiranter i frisørfaget. (Til samtlige tekniske skoler).
 • 9) Skrivelse II-155 af 8. maj 1969 om tilbud om supplerende undervisning og fornyet indstilling til eksamen for lærlinge, der ikke har bestået handelsmedhjælpereksamen. (Til samtlige handelsskoler).
 • 10) Skrivelse af 28. juli 1969 om udlevering af skriftlige eksamensopgaver. (Til samtlige handelsskoler).
 • 11) Skrivelse VII-10 af 26. februar 1970 om lærlinges bidrag til kost og logi på skolehjem. (Skolehjem).
 • 12) Læreplan af marts 1970 for faget Indkøb III på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 13) Skrivelse VII-12 af 11. marts 1970 om driftsregnskaber. (Skolehjem).
 • 14) Cirkulære nr. 201 af 6. august 1970 om bedømmelseskollegiernes og ankenævnenes virksomhed ved visse af kunsthåndværkeruddannelserne.
 • 15) Generelle dispensationsregler V-153 af 7. september 1970 for optagelse på kursus for laboranter, laboratorieteknikere, kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere. (De tekniske skoler og teknologiske institutter).
 • 16) Skrivelse I-145 af 25. september 1970 om fælles indmeldelsesblanket til brug ved registrering af eleverne ved lærlingeskolerne.
 • 17) Skrivelse II-381 af 24. april 1973 om adgang til seminarierne for elever med handelseksaminer. (Handelsskolerne).
 • 18) Skrivelse V-267 af 12. juli 1973 om omlægning af undervisningen for smede- og maskinarbejderfagets lærlinge (undervisningsgrupperne I (maskinarbejdere) og VIII (smede)). (De tekniske skoler).
 • 19) Skrivelse VII-33 af 10. juni 1974 om forhøjelse af lærlinges bidrag til kost og logi. (Skolehjem).
 • 20) Skrivelse V-295 af 25. september 1974 om bevillingsgrundlag og bevillingskontrol.
 • 21) Skrivelse VII-34 af 5. november 1974 om afgrænsning mellem forsørgere og ikke-forsørgere. (Skolehjemmene).
 • 22) Skrivelse II-426 af 6. januar 1975 om læretidsregler for butiks-, handels- og kontorlærlinge. (Handelsskolerne).
 • 23) Skrivelse VII-35 af 19. december 1975 om læremestres betaling af udgifter ved lærlinges skolehjemsophold under svendeprøve eller anden afsluttende prøve. (Skolehjem ved tekniske skoler).
 • 24) Skrivelse II-449 af 23. december 1975 om eksamensafholdelse og karaktergivning ved højere handelseksamen.
 • 25) Skrivelse II-456 af 13. maj 1976 om stenografi/maskinskrivning ved højere handelseksamen, sproglig retning 1. år. (Handelsskolerne).
 • 26) Skrivelse V-335 af 2. juli 1976 om fritagelse for repetitionskurser og faglig prøve og opretholdelse af den traditionelle svendeprøve inden for visse brancher i smede- og maskinarbejderfagets lærlingeuddannelser. (De tekniske skoler).
 • 27) Læreplan af december 1976 for faget Reklame og markedsvurdering ved merkonomkursus.
 • 28) Læreplan af december 1976 for faget Salgsorganisation og markedstilpasning ved merkonomkursus.
 • 29) Læreplan af maj 1977 for faget Markedsføringsjura på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 30) Undervisningsplan af 1. november 1977 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: de grafiske fag. Fag/branche: håndbogbinder. (De tekniske skoler).
 • 31) Undervisningsplan af 1. november 1977 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: de grafiske fag. Fag/branche: industribogbinder. (De tekniske skoler).
 • 32) Undervisningsplan af 1. november 1977 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: jern & metal. Fag/branche: stærkstrømsmekaniker. (De tekniske skoler).
 • 33) Undervisningsplan af 7. november 1977 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: urmager. (De tekniske skoler).
 • 34) Undervisningsplan af 7. november 1977 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: tandtekniker. (De tekniske skoler).
 • 35) Læreplan af februar 1978 for Integreret markedsføring ved merkonomkursus.
 • 36) Læreplan af februar 1978 for Casestudier i markedsføring ved merkonomkursus.
 • 37) Læreplan af februar 1978 for faget MBO og OU (Management by objectives som et led i virksomhedens organisationsudviklingsprogram) ved merkonomkursus.
 • 38) Læreplan af februar 1978 for faget Markedskommunikation - massekommunikation i markedsføringsarbejdet ved merkonomkursus.
 • 39) Læreplan af februar 1978 for faget Markedsføring af producentvarer ved merkonomkursus.
 • 40) Læreplan af februar 1978 for faget Markedsanalyse ved merkonomkursus.
 • 41) Læreplan af februar 1978 for Ledertræning ved merkonomkursus.
 • 42) Læreplan af februar 1978 for faget Strategisk planlægning ved merkonomkursus.
 • 43) Læreplan af februar 1978 for faget Styring af personaleressourcer ved merkonomkursus.
 • 44) Læreplan af februar 1978 for faget Årsregnskabet ved merkonomkursus.
 • 45) Læreplan af februar 1978 for faget Økonomisk styring - budgettering ved merkonomkursus.
 • 46) Læreplan af februar 1978 for Virksomhedens valutadispositioner og internationale finansiering ved merkonomkursus.
 • 47) Læreplan af februar 1978 for faget Regnskabsanalyse ved merkonomkursus.
 • 48) Skrivelse I-326 af 14. marts 1978 om benyttelse af skolernes lokaler til arrangementer af ikke-undervisningsmæssig art. (Handelsskoler, tekniske skoler, maskinmesterskoler).
 • 49) Undervisningsplan af 6. juni 1978 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: snedker (bygningssnedker, møbelsnedker). (De tekniske skoler).
 • 50) Regler I-330 af 12. juli 1978 om udbetaling af støtte til efg-elever i basisåret. (De tekniske skoler og handelsskolerne).
 • 51) Undervisningsplan af 11. december 1978 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: jordbrug. Fag/branche: gartner. (De tekniske skoler m.fl).
 • 52) Cirkulæreskrivelse I-337 af 28. december 1978 om optagelse af elever i efg-basisuddannelse.
 • 53) Læreplan af marts 1979 for virksomhedsøkonomi ved merkonomuddannelsen.
 • 54) Skrivelse II-504 af 3. marts 1979 om krav til lærlinge, der forinden indgåelse af læreforhold har gennemgået efg-basisåret. (Handelsskolerne).
 • 55) Undervisningsplan af 2. maj 1979 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: Smørrebrøds- og kogejomfru, kok (De tekniske skoler).
 • 56) Undervisningsplan af 2. maj 1979 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: tjener. (De tekniske skoler).
 • 57) Skrivelse II-509 af 8. maj 1979 om nedlæggelse af faget dansk handelskorrespondance som statskontrolleret enkeltfagsprøve. (Handelsskolerne).
 • 58) Skrivelse I-341 af 5. september 1979 om etablering af regionalt samarbejde mellem personalegrupper, der beskæftiger sig med uddannelses- og erhvervsvejledning. (Handelsskolerne, de tekniske skoler).
 • 59) Retningslinier V-439 af 7. september 1979 for fagkomiteer ved de tekniske skoler. (De tekniske skoler).
 • 60) Cirkulæreskrivelse I-343 af 21. september 1979 om ændring af cirkulæreskrivelse om optagelse af elever i efg-basisuddannelsen. (Handelsskoler og tekniske skoler).
 • 61) Skrivelse VII-36 af 10. oktober 1979 om betaling af udgifter ved lærlinges skoleophold. (Skolehjem).
 • 62) Undervisningsplan og læreplaner for fællesfagene i de erhvervsfaglige grunduddannelser V-440 af 11. oktober 1979. (De tekniske skoler).
 • 63) Læreplan af februar 1980 for faget Virksomhedsstyring på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 64) Læreplan af marts 1980 for faget Indkøb III på merkonomkursus.
 • 65) Skrivelse I-350 af 17. april 1980 om lærlinges og efg-elevers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.
 • 66) Regler af 29. juli 1980 for uddannelse i 2. del som finmekaniker trin 1. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet.)
 • 67) Regler af 29. juli 1980 for uddannelse i 2. del som finmekaniker trin 2 fremstilling. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 68) Regler af 29. juli 1980 for uddannelse i 2. del som finmekaniker trin 2 måleinstrumenter. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 69) Skrivelse V-474 af 14. oktober 1980 om godkendelse af basisuddannelsen inden for levnedsmiddelområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 70) Regler af 27. november 1980 for uddannelse i 2. del som glarmester. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 71) Undervisningsplan V-485 af 8. december 1980 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: receptionist.
 • 72) Læreplan af januar 1981 for faget Kreditmarkedet ved merkonomkursus.
 • 73) Læreplan af januar 1981 for faget Finansiel planlægning ved merkonomkursus.
 • 74) Regler af 3. marts 1981 for uddannelse i 2. del som stenhugger. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 75) Regler af 3. marts 1981 for uddannelse i 2. del som brolægger. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 76) Regler af 3. marts 1981 for uddannelse i 2. del som bygningssnedker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 77) Regler af 23. marts 1981 for uddannelse i 2. del som møbelsnedker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 78) Regler af 27. april 1981 for uddannelse i 2. del som serigraf. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 79) Regler af 5. maj 1981 for uddannelse i 2. del som eksportchauffør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet).
 • 80) Skrivelse af 18. maj 1981 om udarbejdelse af kursusplaner.
 • 81) Retningslinier V-494 af 12. juni 1981 for efg-uddannelsen inden for servicefagenes område. (De tekniske skoler).
 • 82) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som tjener. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 83) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som bager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 84) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som butiksslagter. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 85) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som kok, smørrebrødsjomfru, kogejomfru. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 86) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som konditor. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 87) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som kreaturslagter. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 88) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som pølsemager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 89) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som receptionist. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 90) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som svineslagter. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 91) Regler af 3. juli 1981 for uddannelse i 2. del som tarmrenser. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 92) Regler af 8. juli 1981 for uddannelse i 2. del som kranfører (mobile kraner). (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet).
 • 93) Undervisningsplan af 12. august 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: svineslagter, pølsemager. (De tekniske skoler).
 • 94) Undervisningsplan V-497 af 12. august 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: tarmrenser. (De tekniske skoler).
 • 95) Undervisningsplan V-499 af 12. august 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: butiksslagter. (De tekniske skoler).
 • 96) Undervisningsplan V-500 af 12. august 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: kreaturslagter. (De tekniske skoler).
 • 97) Skrivelse I-367 af 11. september 1981 vedr. begyndelses- og afslutningstidspunkter for uddannelsesaftaler inden for efg-uddannelserne. (De faglige udvalg. Erhvervsuddannelsesudvalgene. Tekniske skoler. Handelsskoler).
 • 98) Undervisningsplan V-504 af 25. september 1981 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: jordbrug. Fag/branche: skovbruger. (De tekniske skoler)
 • 99) Undervisningsplan V-505 af 25. september 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jordbrug. Fag/branche: dyrebruger. (De tekniske skoler).
 • 100) Undervisningsplan V-506 af 25. september 1981 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jordbrug. Fag/branche: jordbrugsmaskinfører. (De tekniske skoler).
 • 101) Skrivelse I-370 af 25. januar 1982 om skemaplanlægning m.v. ved de tekniske skoler. (De tekniske skoler, maskinmesterskoler m.v).
 • 102) Skrivelse II-549 af 5. april 1982 om dispensationsmuligheder for faget samfundsøkonomi på kursus til højere handelseksamen. (Handelsskoler).
 • 103) Regler af 7. april 1982 for uddannelse i 2. del som industriel rørsmed. (De erhvervsfaglige uddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 104) Regler af 28. april 1982 for uddannelse i 2. del som flyttechauffør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet).
 • 105) Undervisningsplan V-538 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: stenhugger. (De tekniske skoler).
 • 106) Undervisningsplan V-540 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: tømrer. (De tekniske skoler).
 • 107) Undervisningsplan V-541 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: maskinsnedker, bygningssnedker & møbelsnedker. (De tekniske skoler).
 • 108) Undervisningsplan V-543 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: glarmester. (De tekniske skoler).
 • 109) Undervisningsplan V-544 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: brolægger. (De tekniske skoler)
 • 110) Undervisningsplan V-547 af 10. juni 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: bygningsmaler, skiltemaler og vognmaler. (De tekniske skoler).
 • 111) Regler af 28. juni 1982 for uddannelse i 2. del som lager- og transportarbejder. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet).
 • 112) Skrivelse V-549 af 2. juli 1982 om kvalifikationskrav til husholdningslærere, der skal undervise i retningsfag ved efg-køkkenassistentuddannelsen. (Tekniske skoler og skoler med køkkenassistentuddannelser).
 • 113) Regler af 6. juli 1982 for uddannelse i 2. del som blikkenslager og VVS-montør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 114) Retningslinier V-551 af 23. juli 1982 for udarbejdelse af årsfagsplaner vedrørende fællesfag.
 • 115) Retningslinier af 8. november 1982 for sygehjælperskoler vedrørende meddelelse af dispensation helt eller delvis fra den i sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 foreskrevne uddannelse af sygehjælpere.
 • 116) Kursusplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for HTX-forsøgsuddannelsen.
 • 117) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for faget dansk inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 118) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for faget engelsk inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 119) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for faget tysk inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 120) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for faget samfundsfag m/virksomhedslære og samarbejdslære inden for HTX-forsøgsuddannelsen.
 • 121) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelse for faget fysik inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 122) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for faget kemi inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 123) Fagplan af 22. november 1982 med målbeskrivelser for teknologi/konstruktion/teknisk kommunikation - HTX-forsøgsuddannelse.
 • 124) Undervisningsplan V-557 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: møbelpolstrer & autosadelmager. (De tekniske skoler).
 • 125) Undervisningsplan V-567 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: modist. (De tekniske skoler).
 • 126) Undervisningsplan V-568 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: serviceskomager. (De tekniske skoler).
 • 127) Undervisningsplan V-569 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: gardindekoratør. (De tekniske skoler).
 • 128) Undervisningsplan V-570 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern & metal. Fag/branche: flymekaniker. (De tekniske skoler).
 • 129) Undervisningsplan V-571 af 30. november 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern & metal. Fag/branche: svejser. (De tekniske skoler).
 • 130) Regler af 30. november 1982 for uddannelse i 2. del som planteskolegartner. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 131) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som glasrørsblæser. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 132) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som autosadelmager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 133) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som beklædningsoperatør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 134) Regler af 1. december 1982 for 2. del som blåmaler. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 135) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som buntmager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 136) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som buntmagersyer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 137) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som møbelpolstrer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 138) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som modist. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 139) Regler af 1. december 1982 for uddannelse i 2. del som optiker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 140) Undervisningsplan V-556 af 7. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: keramisk fagarbejder, drejer, gipser & pottemager. (De tekniske skoler).
 • 141) Undervisningsplan V-559 af 7. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: VVS-montør, blikkenslager. (De tekniske skoler).
 • 142) Undervisningsplan V-560 af 7. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: skrædder. (De tekniske skoler).
 • 143) Undervisningsplan V-562 af 7. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: glasrørsblæser. (De tekniske skoler).
 • 144) Undervisningsplan V-561 af 9. december 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: beklædningsoperatør. (De tekniske skoler).
 • 145) Undervisningsplan V-563 af 9. december 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: buntmagersyer. (De tekniske skoler).
 • 146) Undervisningsplan V-564 af 9. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: frisør. (De tekniske skoler).
 • 147) Undervisningsplan V-566 af 9. december 1982 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: buntmager. (De tekniske skoler).
 • 148) Undervisningsplan V-558 af 14. december 1982 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: blåmaler, figur- & fajancemaler, overglasurmaler. (De tekniske skoler).
 • 149) Læreplan af 10. januar 1983 for faget Transportjura på merkonomkursus.
 • 150) Læreplan af 13. februar 1983 for faget EDB-understøttet produktionsstyring på teknonomkursus.
 • 151) Regler af 1. marts 1983 for uddannelse i 2. del som anlægsgartner. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 152) Regler af 1. marts 1983 for uddannelse i 2. del som frilandsgartner. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 153) Regler af 1. marts 1983 for uddannelse i 2. del som skovbruger. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 154) Regler af 1. marts 1983 for uddannelse i 2. del som væksthusgartner. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 155) Regler af 3. marts 1983 for uddannelse i 2. del som jordbrugsmaskinfører. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 156) Cirkulære af 15. marts 1983 om elevbyggeri inden for efg-uddannelsen i murerfaget. (Til samtlige tekniske skoler).
 • 157) Skrivelse II-561 af 18. marts 1983 om læremidler. (Handelsskolerne).
 • 158) Skrivelse V-588 af 18. marts 1983 om læremidler. (De tekniske skoler).
 • 159) Regler af 21. april 1983 for uddannelse i 2. del som cykelmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 160) Cirkulære I-385 af 9. juni 1983 om fordeling af fællesudgifter på en skoles enkelte afdelinger. (Handelsskoler, tekniske skoler).
 • 161) Skrivelse V-602 af 14. juli 1983 om 2. dels uddannelserne inden for levnedsmiddelområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser.
 • 162) Regler af 11. august 1983 for uddannelse i 2. del som beslagsmed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 163) Regler II-576 af 31. oktober 1983 for budgettering og regnskabsføring af udgifter til TP-arbejde. (Handelsskoler).
 • 164) Retningslinier af 31. oktober 1983 for efg-basisuddannelsen inden for jordbrugsområdet. (De tekniske skoler).
 • 165) Cirkulære V-614 af 1. december 1983 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget matematik ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 166) Cirkulære V-615 af 1. december 1983 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget samtidsorientering ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 167) Cirkulære V-616 af 1. december 1983 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget fremmedsprog ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 168) Cirkulære V-617 af 1. december 1983 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget dansk ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 169) Læreplan af marts 1984 for faget maskinskrivning, ETB og kommunikation i basisuddannelsen inden for de erhvervsfaglige grunduddannelsers handels- og kontorområde.
 • 170) Undervisningsplan V-585 af 1. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: strikkeoperatør. (De tekniske skoler).
 • 171) Undervisningsplan V-603 af 1. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern & metal. Fag/branche: cykelmekaniker. (De tekniske skoler).
 • 172) Undervisningsplan af 1. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: murer. (De tekniske skoler).
 • 173) Undervisningsplan V-594 af 19. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: landtransport. Fag/branche: kranfører (mobile kraner). (De tekniske skoler).
 • 174) Undervisningsplan V-595 af 19. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: landtransport. Fag/branche: lager- & transportarbejder. (De tekniske skoler).
 • 175) Undervisningsplan V-597 af 19. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: landtransport. Fag/branche: eksportchauffør. (De tekniske skoler).
 • 176) Undervisningsplan V-598 af 19. marts 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: redder. (De tekniske skoler).
 • 177) Regler af 21. maj 1984 for uddannelse i 2. del som kontormaskinemekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 178) Regler af 21. maj 1984 for uddannelse i 2. del som isolatør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 179) Undervisningsplan af 24. maj 1984 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: elektriker og industrielektriker. (De tekniske skoler).
 • 180) Vejledende retningslinier af 30. maj 1984 for det 1-årige praktikophold for laborantelever. (De tekniske skoler).
 • 181) Skrivelse V-630 af 30. maj 1984 om ændring af uddannelsesmodel for nådlerfagets lærlingeuddannelser.
 • 182) Skrivelse V-631 af 7. juni 1984 om nye modeller for gartnerfagets grunduddannelser. (Tekniske skoler).
 • 183) Skrivelse V-637 af 8. juni 1984 om ny 2. dels uddannelse inden for det grafiske område i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 184) Skrivelse V-634 af 14. juni 1984 om basisuddannelsen inden for de grafiske fag i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 185) Skrivelse I-398 af 28. juni 1984 vedrørende brug af trampolinredskaber i idræt. (Tekniske skoler og handelsskoler).
 • 186) Fagplan af 6. juli 1984 med målbeskrivelser for faget procesteknik inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 187) Fagplan af 6. juli 1984 med målbeskrivelser for liniefaget mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 188) Fagplan af 6. juli 1984 med målbeskrivelser for suppleringskursus liniefag - mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 189) Fagplan af 6. juli 1984 med målbeskrivelser for liniefag, byggeteknisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 190) Fagplan af 6. juli 1984 med målbeskrivelser for liniefag - el inden for HTX-forsøgsuddannelse.
 • 191) Regler af 1. august 1984 for uddannelse i 2. del som datamekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 192) Skrivelse V-641 af 14. august 1984 om ændring af uddannelsesmodel for sejlmagerfagets lærlingeuddannelse. (Tekniske skoler).
 • 193) Skrivelse V-638 af 24. august 1984 om ændring af uddannelsesmodel for pottemagerfagets lærlingeuddannelse. (Tekniske skoler).
 • 194) Undervisningsplan V-646 af 14. september 1984 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: ortopædiskomager. (De tekniske skoler).
 • 195) Læreplan af oktober 1984 for faget engelsk, gruppe III 1. og 2. fremmedsprog. Kursus til handelsmedhjælpereksamen.
 • 196) Skrivelse V-653 af 16. oktober 1984 om ændring i 2. dels uddannelsen som pressefotograf inden for det grafiske område i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 197) Skrivelse V-651 af 22. oktober 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: bogbinder. (De tekniske skoler).
 • 198) Skrivelse V-652 af 22. oktober 1984 om lærlingeuddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: bogbinder. (De tekniske skoler).
 • 199) Skrivelse II-591 af 1. november 1984 om indførelse af deltagerbetaling ved handelsskolernes enkeltfagsundervisning, der afsluttes med statskontrolleret prøve. (Handelsskolerne).
 • 200) Regler af 15. november 1984 for uddannelse i 2. del som køkkenassistent. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 201) Cirkulære V-661 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus i fællesfaget idræt ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse/Danmarks Højskole for Legemsøvelser for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 202) Cirkulære V-662 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget datalære ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 203) Cirkulære V-663 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget naturlære ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 204) Cirkulære V-664 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus i fællesfaget virksomhedslære ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 205) Cirkulære V-665 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus i fællesfaget samarbejdslære ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 206) Cirkulære V-666 af 30. november 1984 om gennemførelse af kursus i fællesfaget ergonomi ved Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (Tekniske skoler).
 • 207) Læreplan af december 1984 for undervisningsfaget Spansk, gruppe II 1. og 2. fremmedsprog på kursus til handelsmedhjælpereksamen.
 • 208) Læreplan af december 1984 for faget Spansk gruppe III 1. og 2. fremmedsprog på kursus til handelsmedhjælpereksamen.
 • 209) Skrivelse V-654 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: typotekniker. (De tekniske skoler).
 • 210) Skrivelse V-655 af 19. december 1984 om lærlingeuddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: typotekniker. (De tekniske skoler).
 • 211) Skrivelse V-667 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Serigraf. (De tekniske skoler).
 • 212) Skrivelse V-668 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: tryktekniker. (De tekniske skoler).
 • 213) Skrivelse V-669 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: litograf. (De tekniske skoler).
 • 214) Skrivelse V-670 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: offsettrykker. (De tekniske skoler).
 • 215) Skrivelse V-671 af 19. december 1984 om lærlingeuddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: tryktekniker. (De tekniske skoler).
 • 216) Skrivelse V-672 af 19. december 1984 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: fagfotograf. (De tekniske skoler).
 • 217) Skrivelse II-592 af 7. januar 1985 om udgifter i forbindelse med efteruddannelseskurser m.v. (Handelsskoler).
 • 218) Skrivelse V-673 af 7. januar 1985 om udgifter i forbindelse med efteruddannelseskurser m.v. (Tekniske skoler).
 • 219) Regler af 16. januar 1985 for uddannelse i 2. del som herre- og teaterskrædder. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 220) Regler af 16. januar 1985 for uddannelse i 2. del som kjole- og teaterskrædder. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 221) Skrivelse af 30. januar 1985 om anvendelse af gennemskrivningssæt.
 • 222) Skrivelse II-595 af 15. februar 1985 om kursus til handelsmedhjælpereksamen for lærlinge, der har bestået studentereksamen eller HF. (Handelsskolerne).
 • 223) Regler af 21. februar 1985 for uddannelse i 2. del som elektriker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 224) Regler af 21. februar 1985 for uddannelse i 2. del som industrielektriker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge og anlægsområdet).
 • 225) Læreplan af 9. marts 1985 for faget Databehandling III på merkonomkursus.
 • 226) Regler af 16. marts 1985 for uddannelse i 2. del som serviceskomager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 227) Skrivelse I-402 af 18. marts 1985 om indkaldelse af efg 2. dels-elever og lærlinge i samme branche fra samme virksomhed. (Handelsskoler og tekniske skoler).
 • 228) Skrivelse II-600 af 18. marts 1985 om oversigt over skoleforløb. (Handelsskolerne).
 • 229) Cirkulære V-679 af 18. marts 1985 om godkendte karakterskalaer i forbindelse med den skolemæssige bedømmelse af efg-elever. (De tekniske skoler).
 • 230) Læreplan af 12. april 1985 for faget ledelse og samarbejde ved merkonomkursus.
 • 231) Undervisningsplan V-681 af 18. april 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: bager. (De tekniske skoler).
 • 232) Undervisningsplan V-682 af 18. april 1985 for fællesfag, lærlinge. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: bager. (De tekniske skoler).
 • 233) Undervisningsplan V-683 af 18. april 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: konditor. (De tekniske skoler).
 • 234) Undervisningsplan V-684 af 18. april 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: køkkenassistent. (De tekniske skoler).
 • 235) Undervisningsplan V-685 af 18. april 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: levnedsmiddel. Fag/branche: mejerifaget. (De tekniske skoler).
 • 236) Retningslinier II-605 af 14. maj 1985 for bedømmelse af lærlinge og efg-elevers branche-/retningskurser. (Handelsskolerne).
 • 237) Regler af 15. maj 1985 for uddannelse i 2. del som redder. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet).
 • 238) Regler af 13. juni 1985 for uddannelse i 2. del som ortopædiskomager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 239) Skrivelse II-607 af 14. juni 1985 om krav til lærlinge inden for handels- og kontorfagene, der inden læreforholdets indgåelse har bestået handelsmedhjælpereksamen, kontorskolen, men som ønsker oplæring inden for butiksfaget, eller som har bestået handelsmedhjælpereksamen, butiksskolen, og som ønsker oplæring inden for engros.
 • 240) Regler af 21. juni 1985 for uddannelse i 2. del som tømrer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 241) Regler af 28. juni 1985 for uddannelse i 2. del som butiksassistent inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 242) Regler af 28. juni 1985 for uddannelse i 2. del inden for engroshandelsfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 243) Regler af 28. juni 1985 for uddannelse i 2. del for kontorelever i kommuner og amtskommuner. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 244) Skrivelse af 13. august 1985 om adgang til 2. dels uddannelsen i murerfaget for personer med en erhvervsfaglig basisuddannelse, der ikke umiddelbart er adgangsgivende til mureruddannelsen.
 • 245) Skrivelse V-697 af 14. august 1985 om 2. dels-uddannelserne inden for landtransportområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 246) Studieplan af september 1985 for kurset 1.6. minidatamater ved datanomkursus.
 • 247) Studieplan af september 1985 for kurset 1.3. driftsadministration ved datanomkursus.
 • 248) Skrivelse V-701 af 16. september 1985 om basisuddannelsen inden for bygge- og anlægsområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 249) Regler af 26. september 1985 for uddannelse i 2. del som laboratorietandtekniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 250) Regler af 26. september 1985 for uddannelse i 2. del som urmager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 251) Læreplan af 4. oktober 1985 for faget Personaleudvikling på merkonomkursus.
 • 252) Læreplan af 15. oktober 1985 for suppleringsfaget Skatteproces ved merkonomkursus.
 • 253) Undervisningsplan V-706 af 30. oktober 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: landtransport. Fag/branche: fragtchauffør.
 • 254) Undervisningsplan V-707 af 30. oktober 1985 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: landtransport. Fag/branche: flyttechauffør.
 • 255) Undervisningsplan V-702 af 12. november 1985 for 2. dels-uddannelser inden for servicefagene i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (Tekniske skoler).
 • 256) Regler af 27. november 1985 for uddannelse i 2. del som tandklinikassistent. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 257) Regler af 2. december 1985 for uddannelse i 2. del som bygningsmaler. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 258) Regler af 2. december 1985 for uddannelse i 2. del som skiltemaler. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 259) Regler af 2. december 1985 for uddannelse i 2. del som vognmaler. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 260) Undervisningsvejledning V-710 af 7. januar 1986 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern & Metal. Fag/Branche: Automekaniker. (Til de tekniske skoler, gartnerskoler, skovskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 261) Skrivelse V-711 af 28. januar 1986 om adgang til 2. dels uddannelserne: strikkeoperatør, textiloperatør og farver inden for servicefagenes område i de erhvervsfaglige grunduddannelser for elever med basisuddannelse inden for jern- og metalområdet. (De tekniske skoler).
 • 262) Studieplan af 29. januar 1986 for kurset 4.1. Projektledelse ved datanomkursus.
 • 263) Regler af 30. januar 1986 for uddannelse i 2. del som automekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 264) Regler af 17. februar 1986 for uddannelse i 2. del som skibsbygger. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 265) Regler af 18. februar 1986 for uddannelse i 2. del som kølemontør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 266) Skrivelse V-712 af 11. marts 1986 om ændring af betegnelsen for 2. dels uddannelsen til farver inden for servicefagenes hovederhvervsområde. (Tekniske skoler).
 • 267) Skrivelse V-713 af 11. marts 1986 om ændring af uddannelsesmodel for optikerfagets efg 2. dels uddannelser, servicefagene. (Tekniske skoler).
 • 268) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Udenrigshandel på kursus til højere handelseksamen.
 • 269) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Tysk niveau V på kursus til højere handelseksamen.
 • 270) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Tysk niveau IV på kursus til højere handelseksamen.
 • 271) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Tysk niveau III på kursus til højere handelseksamen og i basisuddannelsen til de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet.
 • 272) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Spansk niveau V på kursus til højere handelseksamen.
 • 273) Læreplan af april 1986 for handelsundervisningsfaget Spansk niveau III på kursus til højere handelseksamen og basisuddannelsen til de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet.
 • 274) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Spansk niveau IV på kursus til højere handelseksamen.
 • 275) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Samfundsøkonomi på kursus til højere handelseksamen.
 • 276) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Samtidshistorie på kursus til højere handelseksamen.
 • 277) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Regnskabslære/Driftsøkonomi på kursus til højere handelseksamen.
 • 278) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Fransk niveau IV på kursus til højere handelseksamen.
 • 279) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Fransk niveau V på kursus til højere handelseksamen.
 • 280) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Engelsk niveau III på kursus til højere handelseksamen og i basisuddannelsen i de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet.
 • 281) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Engelsk niveau IV på kursus til højere handelseksamen.
 • 282) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Engelsk niveau V på kursus til højere handelseksamen.
 • 283) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Databehandling på kursus til højere handelseksamen.
 • 284) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Dansk på kursus til højere handelseksamen.
 • 285) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Afsætningsøkonomi på kursus til højere handelseksamen.
 • 286) Læreplan af april 1986 for undervisningsfaget Erhvervsret på kursus til højere handelseksamen.
 • 287) Skrivelse II-621 af 3. april 1986 om adgangen til 2. dels uddannelserne inden for handels- & kontorområdet for personer, der ikke har gennemgået efg-basisuddannelsen inden for dette område. (Handelsskolerne).
 • 288) Læreplan af 16. april 1986 for faget Indkøb I på merkonomkursus.
 • 289) Læreplan af 2. maj 1986 for faget industriel edb på teknonomkursus.
 • 290) Skrivelse V-718 af 5. maj 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jordbrugsområdet. Uddannelse: anlægsgartner. (De tekniske skoler).
 • 291) Læreplan af 10. maj 1986 for faget Indkøb II ved merkonomkursus.
 • 292) Skrivelse V-719 af 30. maj 1986 om lærlingeuddannelser. Reprofaget. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelser: litograf F, litograf M og offsettrykker. (De tekniske skoler).
 • 293) Skrivelse V-720 af 30. maj 1986 om lærlingeuddannelserne inden for jern- og metalområdet. (De tekniske skoler).
 • 294) Læreplan af juni 1986 for undervisningsfaget organisation med kommunikation på kursus til højere handelseksamen.
 • 295) Skrivelse V-721 af 5. juni 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jordbrugsområdet. Uddannelse: dyrebruger. (De tekniske skoler).
 • 296) Regler af 11. juni 1986 for uddannelse i 2. del som murer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 297) Regler af 11. juni 1986 for uddannelse i 2. del som murer (for uddannelsessøgende med særlige forudsætninger). (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet).
 • 298) Skrivelse V-723 af 13. juni 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: grafiske fag. Uddannelse: AV-assistent. (De tekniske skoler).
 • 299) Studieplan af august 1986 for kurset 2.4. Dialprogrammering ved datanomkursus.
 • 300) Studieplan af august 1986 for kurset 3.8. eksperimentel systemudvikling ved datanomkursus.
 • 301) Skrivelse V-729 af 6. august 1986 om uddannelserne til tilsynsteknikere ved svine- & kreaturslagterier samt ved fjerkræslagterier. (Til de tekniske skoler).
 • 302) Retningslinier V-727 af 11. august 1986 for afholdelse og finansiering af afsluttende faglige prøver og svendeprøver. (De tekniske skoler).
 • 303) Skrivelse V-730 af 13. august 1986 om 2. dels uddannelserne inden for jern- & metalområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 304) Skrivelse V-732 af 14. august 1986 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern og metalområdet. Fag/branche: Maskinarbejder. (De tekniske skoler).
 • 305) Skrivelse V-733 af 14. august 1986 om basisuddannelsen inden for landtransportområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser. (De tekniske skoler).
 • 306) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen guld og sølv inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 307) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen blomsterhandel inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet.)
 • 308) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen farve og tapet inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 309) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen legetøj og hobby inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorfaget).
 • 310) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen materialhandel inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 311) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen møbel og boligudstyr inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 312) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen radio og tv inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 313) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen sport og camping inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 314) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen sæbe og parfume inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 315) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del i brancherne dameekvipering, lingeri, babyudstyr og børnekonfektion, broderi og garn, herreekvipering, lingerikonfektion, hvidevarer og sengeudstyr, manufaktur m.v., kjoler m.v., stoffer og metervarer trikotage, gardiner og tæpper inden for butiksfaget (07).
 • 316) Regler af 8. september 1986 for uddannelse i 2. del som offsettrykker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. De grafiske fag).
 • 317) Regler af 9. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen autotilbehør inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 318) Cirkulære V-736 af 11. september 1986 om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i musiske fag ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler. (De tekniske skoler).
 • 319) Regler af 16. september 1986 for 2. dels-uddannelsen all-round inden for kontorfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 320) Regler af 16. september 1986 for uddannelse i 2. del som flymekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 321) Regler af 16. september 1986 for uddannelse i 2. del som lastvognsmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 322) Regler af 22. september 1986 for uddannelse i 2. del i branchen vin og tobak inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 323) Læreplan af 24. september 1986 for faget Områdestudier på merkonomkursus i international marketing.
 • 324) Læreplan af 24. september 1986 for faget Markedsplanlægning/salgsteknik på merkonomkursus i international marketing.
 • 325) Læreplan af 24. september 1986 for faget Markedsanalyse på merkonomkursus i international marketing.
 • 326) Læreplan af 24. september 1986 for faget Eksportengelsk III på merkonomkursus i international marketing.
 • 327) Læreplan af 24. september 1986 for faget Eksportengelsk II på merkonomkursus i international marketing.
 • 328) Læreplan af 24. september 1986 for faget Eksportengelsk I på merkonomkursus i international marketing.
 • 329) Cirkulære om bestemmelser af 16. oktober 1986 om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for international marketing ved merkonomkursus.
 • 330) Undervisningsplan V-740 af 5. november 1986 for fællesfag og valgfrie fag efg-2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Uddannelse: Elektronikmekaniker. (Til de tekniske skoler, skovskoler, gartnerskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 331) Undervisningsplan V-741 af 5. november 1986 for fællesfag og valgfrie fag, efg-2. del. Hovederhvervsområde: jern og metal. Uddannelse: Radiomekaniker. (Til de tekniske skoler, skovskoler, gartnerskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 332) Skrivelse V-743 af 17. november 1986 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Elektronikmekaniker. (De tekniske skoler).
 • 333) Undervisningsplan V-747 af 28. november 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: Lastvognsmekaniker. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 334) Skrivelse V-749 af 28. november 1986 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: radiomekaniker. (De tekniske skoler).
 • 335) Skrivelse II-638 af 1. december 1986 om nedlæggelse af brancheuddannelsen dobbeltsupermarked. (Handelsskolerne).
 • 336) Undervisningsplan V-745 af 1. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: automekaniker. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 337) Undervisningsplan V-750 af 1. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: skibsmontør. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 338) Undervisningsplan V-752 af 1. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: maskinarbejder. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 339) Undervisningsplan V-753 af 1. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: karosserismed. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 340) Undervisningsplan V-754 af 1. december 1986 for fællesfag, retningsbestemte almene fag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern- og metal. Uddannelse: knallertmekaniker/motorcykelmekaniker. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 341) Undervisningsplan V-755 af 1. december 1986 for fællesfag, retningsbestemte almene fag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern og metal. Uddannelse: Finmekaniker. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 342) Regler af 8. december 1986 for uddannelse i 2. del i branchen fotohandel inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 343) Regler af 8. december 1986 for uddannelse i 2. del i brancherne isenkram, glas, porcelæn og køkkenudstyr, værktøj og beslag (isenkram), gaver og kunst (brugskunst) inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 344) Skrivelse V-756 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: kølemontør. (De tekniske skoler).
 • 345) Skrivelse V-757 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: skibsmontør. (De tekniske skoler).
 • 346) Skrivelse V-758 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: cykelmekaniker. (De tekniske skoler).
 • 347) Skrivelse V-759 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: knallertmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 348) Skrivelse V-760 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: kontormaskinemekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 349) Skrivelse V-761 af 8. december 1986 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jern- og metalområdet. Uddannelse: motorcykelmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 350) Skole- og lærervejledning ved anvendelse af bedømmelsesplaner V-766 af 8. december 1986. (Til de tekniske skoler).
 • 351) Undervisningsplan V-746 af 19. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern og metal. Uddannelse: kontormaskinemekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 352) Undervisningsplan V-767 af 19. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: jern og metal. Uddannelse: klejnsmed, plade- og konstruktionssmed, bygnings- og landbrugssmed. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 353) Undervisningsplan V-768 af 19. december 1986 for fællesfag og valgfrie fag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: jern og metal. Uddannelse: industri-rørsmed, VVS-rørsmed. (Til de tekniske skoler).
 • 354) Læreplan af januar 1987 for undervisningsfaget økonomistyring på kursus til højere handelseksamen for elever med matematiske forkundskaber.
 • 355) Læreplan af januar 1987 for undervisningsfaget elektronisk informationsbehandling på kursus til højere handelseksamen.
 • 356) Skrivelse II-643 af 9. januar 1987. Tilføjelse til direktoratets cirkulære af 2. juli 1982 (II-551) om fagenes indhold og omfang samt prøverne ved handelsfaglærereksamen. (Til handelsskolerne).
 • 357) Undervisningsplan V-763 af 15. januar 1987 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: bygge & anlæg. Fag/branche: elektriker & industrielektriker. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 358) Undervisningsplan V-764 af 15. januar 1987 for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: murer. (Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, bygge- og anlægsskoler, gartnerskoler, skovskoler m.v).
 • 359) Regler af 23. januar 1987 for uddannelse i 2. del som knallertmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 360) Regler af 23. januar 1987 for uddannelse i 2. del som motorcykelmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 361) Skrivelse II-645 af 25. januar 1987 om udlændinges deltagelse i fremmedsprogsundervisningen på kursus til højere handelseksamen. (Til handelsskolerne).
 • 362) Skrivelse II-647 af 29. januar 1987 om tilvalgsfag på det 2-årige kursus til højere handelseksamen. (Til handelsskolerne).
 • 363) Regler af 5. februar 1987 for uddannelse i 2. del som VVS-rørsmed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 364) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del som bygnings- og landbrugssmed.
 • 365) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del i branchen kolonial & supermarked inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 366) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del som entreprenørmaskinmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 367) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del i branchen viktualie inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 368) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del som klejnsmed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 369) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del som landbrugsmaskinmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 370) Regler af 16. februar 1987 for uddannelse i 2. del som plade og konstruktionssmed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 371) Regler af 25. februar 1987 for uddannelse i 2. del som VVS-rørsmed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 372) Regler af 4. marts 1987 for uddannelse i 2. del som mejerist. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 373) Regler af 4. marts 1987 for uddannelse i 2. del som møller. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet).
 • 374) Læreplan af 9. marts 1987 for faget Databehandling I på merkonomkursus.
 • 375) Læreplan af 9. marts 1987 for faget Databehandling II på merkonomkursus.
 • 376) Undervisningsplan V-772 af 26. marts 1987 for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: Jern & Metal. Uddannelse: Landbrugsmaskinmekaniker. Entreprenørmaskinmekaniker. (Til de tekniske skoler, gartnerskoler, skovskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 377) Læreplan af april 1987 for undervisningsfaget EDB-programmer og databaser på kursus til højere handelseksamen. (Til de tekniske skoler, gartnerskoler, skovskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 378) Undervisningsplan V-773 af 13. april 1987 for fællesfag & valgfrie fag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: Jern & Metal. Uddannelse: Skibsbygger. (Til de tekniske skoler, gartnerskoler, skovskoler, husholdningsskoler m.v).
 • 379) Læreplan af 27. april 1987 om international handel og økonomisk samarbejde på merkonomkursus.
 • 380) Læreplan af 27. april 1987 for faget Eksportsalg på producentmarkeder på merkonomkursus.
 • 381) Læreplan af 27. april 1987 for faget Eksportsalg på konsumentmarkeder ved merkonomkursus.
 • 382) Læreplan af 30. april 1987 for faget Markedsanalyse på merkonomkursus i international marketing, fransklinien.
 • 383) Cirkulære om bestemmelser af 30. april 1987 om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for international marketing ved merkonomkursus, fransklinien.
 • 384) Læreplan af 30. april 1987 for faget områdestudier på merkonomkursus i international marketing.
 • 385) Læreplan af 30. april 1987 for faget Markedsplanlægning/salgsteknik på merkonomkursus i international marketing, fransklinien.
 • 386) Læreplan af 30. april 1987 for faget eksportfransk III på merkonomkursus i international marketing, fransklinien.
 • 387) Læreplan af 30. april 1987 for faget eksportfransk II på merkonomkursus i international marketing, fransklinien.
 • 388) Læreplan af 30. april 1987 for faget eksportfransk I på merkonomkursus i international marketing, fransklinien.
 • 389) Læreplan af 1. maj 1987 for faget edb-understøttet produktion (CAM) på teknonomkursus.
 • 390) Læreplan af 1. maj 1987 for faget edb-understøttet konstruktion (CAD) på teknonomkursus.
 • 391) Skrivelse V-776 af 1. maj 1987 om ændring af uddannelsesmodel for modist-,

hue- og kasketfagene inden for servicefagenes område. (Til de tekniske skoler).

 • 392) Studieplan af 4. maj 1987 for kurset 1.4. distribuerede systemer ved datanomkursus.
 • 393) Læreplan af 11. maj 1987 for faget områdestudier på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 394) Læreplan af 11. maj 1987 for faget markedsplanlægning/salgsteknik på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 395) Læreplan af 11. maj 1987 for faget markedsanalyse på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 396) Læreplan af 11. maj 1987 for faget eksporttysk III på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 397) Læreplan af 11. maj 1987 for faget eksporttysk II på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 398) Læreplan af 11. maj 1987 for faget eksporttysk I på merkonomkursus i international marketing, tysklinien.
 • 399) Cirkulære om bestemmelser af 12. maj 1987 om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for international marketing ved merkonomkursus, tysklinien.
 • 400) Læreplan af 29. maj 1987 for faget personaleadministration på merkonomkursus.
 • 401) Læreplan af 5. juni 1987 for faget eksportjura ved merkonomkursus.
 • 402) Regler af 10. juni 1987 for uddannelse i 2. del som maskinarbejder. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 403) Regler af 10. juni 1987 for uddannelse i 2. del som værktøjsmager med formværktøj som speciale. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 404) Regler af 10. juni 1987 for uddannelse i 2. del som værktøjsmager med snit- og stanseværktøj som speciale. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 405) Skrivelse af 11. juni 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: jern & metal. Uddannelse: Flymekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 406) Skrivelse V-778 af 11. juni 1987 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: jern & metal. Uddannelse: Lastvognsmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 407) Skrivelse V-779 af 11. juni 1987 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: jern & metal. Uddannelse: Karosserismed. (Til de tekniske skoler).
 • 408) Regler af 18. juni 1987 for uddannelse i 2. del som frisør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 409) Regler af 18. juni 1987 for uddannelse i 2. del som pottemager. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene).
 • 410) Regler af 18. juni 1987 for uddannelse i 2. del som svejser. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 411) Regler af 18. juni 1987 for uddannelse i 2. del som dyrebruger. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet).
 • 412) Læreplan af 24. juni 1987 for faget Skatteret II og erhvervsjura på merkonomkursus.
 • 413) Læreplan af 24. juni 1987 for faget Skatteret I på merkonomkursus.
 • 414) Regler af 8. juli 1987 for uddannelse i 2. del som automatikmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 415) Regler af 8. juli 1987 for uddannelse i 2. del for elever i kontorfaget med vægten lagt på korrespondance. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 416) Regler af 8. juli 1987 for uddannelsen i 2. del for elever i kontorfaget med vægten lagt på regnskab. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 417) Regler af 10. juli 1987 for efg 2. dels-uddannelsen i byggemarked inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 418) Regler af 10. juli 1987 for efg 2. dels-uddannelsen i dekoration inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 419) Regler af 10. juli 1987 for efg, 2. dels-uddannelsen i grammofonplader og løsdele inden for butiksfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 420) Regler af 10. juli 1987 for uddannelse i 2. del som skibsmontør. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 421) Skrivelse V-795 af 23. juli 1987 om høring i forbindelse med ansættelse af faglærere på de tekniske skoler. (Til de tekniske skoler, faglige udvalg inden for de tekniske hovederhvervsområder og erhvervsuddannelsesudvalgene inden for de tekniske hovederhvervsområder).
 • 422) Skrivelse V-783 af 5. august 1987 om ophør af tilgangen til lærlingeuddannelser - reprofaget. Hovederhvervsområde: Grafisk fag. Uddannelser: Litograf F og Litograf M.
 • 423) Regler af 28. august 1987 for uddannelsen som frugt- og bæravler gældende for uddannelsen i efg 2. del (under jordbrugsområdet) og lærlingeuddannelsen (under gartnerfaget).
 • 424) Læreplan af september 1987 for faget Afsluttende projekt ved edb-assistentuddannelsen.
 • 425) Læreplan af september 1987 for faget Beskrivelsesværktøjer ved edb-assistentuddannelsen.
 • 426) Læreplan af september 1987 for undervisningsfaget Dansk i edb-assistentuddannelsen.
 • 427) Læreplan af september 1987 for faget Distribuerede systemer og datanet ved edb-assistentuddannelsen.
 • 428) Læreplan af september 1987 for faget Eksterne interessenter ved edb-assistentuddannelsen.
 • 429) Læreplan af september 1987 for faget Elektronik ved edb-assistentuddannelsen.
 • 430) Læreplan af september 1987 for faget Materiel og basisprogrammel, mindre datamater ved edb-assistentuddannelsen.
 • 431) Læreplan af september 1987 for faget Materiel og basisprogrammel, større datamater ved edb-assistentuddannelsen.
 • 432) Læreplan af september 1987 for faget Engelsk på edb-assistentuddannelsen.
 • 433) Læreplan af september 1987 for faget Matematik i edb-assistentuddannelsen.
 • 434) Læreplan af september 1987 for faget Organisation til edb-assistentuddannelsen.
 • 435) Læreplan af september 1987 for faget Programmering af mindre systemer ved edb-assistentuddannelsen.
 • 436) Læreplan af september 1987 for faget Programmering af større systemer, herunder håndtering af store datamængder ved edb-assistentuddannelsen.
 • 437) Læreplan af september 1987 for faget Projektarbejde ved edb-assistentuddannelsen.
 • 438) Læreplan af september 1987 for faget Systemarbejde ved edb-assistentuddannelsen.
 • 439) Læreplan af september 1987 for faget Standardsystemer til mindre datamater og pc-værktøjer ved edb-assistentuddannelsen.
 • 440) Skrivelse V-784 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Værktøjsmager med formværktøj som speciale. (Til de tekniske skoler).
 • 441) Skrivelse V-785 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Værktøjsmager med snit- og stanseværktøj som speciale. (Til de tekniske skoler).
 • 442) Skrivelse V-786 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområdet: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Svejser. (Til de tekniske skoler).
 • 443) Skrivelse V-787 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og Metalområdet. Uddannelse: Skibsbygger. (Til de tekniske skoler).
 • 444) Skrivelse V-788 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Finmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 445) Skrivelse V-789 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Datamekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 446) Skrivelse V-790 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Landbrugsmaskinmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 447) Skrivelse V-791 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområdet: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Entrepenørmaskinmekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 448) Skrivelse V-792 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Industrirørsmed. (Til de tekniske skoler).
 • 449) Skrivelse V-793 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområdet: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Automekaniker. (Til de tekniske skoler).
 • 450) Skrivelse V-794 af 3. september 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: VVS-rørsmed. (Til de tekniske skoler).
 • 451) Skrivelse II-657 af 15. september 1987 om ny kontoruddannelse: Advokatsekretær. (Til handelsskolerne).
 • 452) Regler af 15. september 1987 for uddannelse i 2. del som industriformer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 453) Skrivelse V-803 af 15. september 1987 om basisuddannelse inden for Jern- og metalområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser, fra og med skoleåret 1987/88. (Til de tekniske skoler).
 • 454) Regler af 15. september 1987 for uddannelse i 2. del som håndformer. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 455) Regler af 12. oktober 1987 for uddannelse i 2. del som elektronikmekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern og metalområdet).
 • 456) Regler af 12. oktober 1987 for uddannelse i 2. del som radiomekaniker. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 457) Skrivelse V-805 af 12. oktober 1987 om efg, 2. dels- og lærlingeuddannelserne inden for bygge- og anlægsområdet. (Til de tekniske skoler).
 • 458) Regler af 19. oktober 1987 for efg 2. dels-uddannelsen i retningen advokatsekretær inden for kontorfaget. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet).
 • 459) Retningslinier af 30. oktober 1987 om kursusdeltagelse for lærere ved de tekniske skoler. (Til de tekniske skoler).
 • 460) Regler af 2. november 1987 for uddannelse i 2. del som karrosserismed. (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet).
 • 461) Skrivelse II-664 af 10. november 1987 om ny kontoruddannelse i spedition og shipping. Nedlæggelse af kontoruddannelserne: Skibsmægler og spedition. (Til handelsskolerne).
 • 462) Skrivelse II-665 af 10. november 1987 om ny kontoruddannelse i rejsebranchen. Nedlæggelse af kontoruddannelsen: Turisme. (Til handelsskolerne).
 • 463) Kursusplan af 23. november 1987 med målbeskrivelser for faget teknisk assistent 2. skoleophold, M.
 • 464) Kursusplan af 23. november 1987 med målbeskrivelser for faget teknisk assistent 2. skoleophold, D.
 • 465) Kursusplan af 23. november 1987 med målbeskrivelser for faget teknisk assistent 2. skoleophold, B.
 • 466) Skrivelse V-810 af 25. november 1987 om efg 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og Metalområdet. Uddannelse: Håndformer. (Til de tekniske skoler).
 • 467) Skrivelse V-811 af 25. november 1987 om efg 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Industriformer. (Til de tekniske skoler).
 • 468) Skrivelse V-813 af 25. november 1987 om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Beslagsmed. (Til de tekniske skoler).
 • 469) Cirkulære af 25. november 1987 vedr. optagelse af elever til edb-assistentuddannelserne. (Til handelsskolerne).
 • 470) Studieplan af 21. december 1987 for kurset 2.2. programkonstruktion ved datanomkursus.
 • 471) Skrivelse II-670 af 19. januar 1988 om uddannelsesmodeller for branche/retningskurser inden for handels- og kontorområdet på kursus til handelsmedhjælpereksamen samt i 2. del af de erhvervsfaglige grunduddannelser. (Til handelsskolerne).
 • 472) Skrivelse V-819 af 25. januar 1988 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområdet: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Plade og konstruktionssmed. (Til de tekniske skoler).
 • 473) Skrivelse V-820 af 25. januar 1988 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- & metalområdet. Uddannelse: Kleinsmed. (Til de tekniske skoler).
 • 474) Skrivelse II-671 af 4. februar 1988 om ændret uddannelsesforløb for kontorelever i efg 2. del i Forsikringsbranchen. (Til handelsskolerne).
 • 475) Cirkulære V-825 af 21. april 1988 om karaktergivning i forbindelse med skoleundervisning i lærlingeuddannelser på tekniske skoler. (De tekniske skoler).
 • 476) Skrivelse V-827 af 2. maj 1988 om ændring af efg-uddannelserne til industrimøbelpolstrer, møbelpolstrer, autopolstrer og autosadelmager. (De tekniske skoler).
 • 477) Undervisningsplan V-828 af 4. maj 1988 efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern- og metal. Uddannelse: Bygnings- og landbrugssmed. (De tekniske skoler).
 • 478) Skrivelse V-832 af 30. juni 1988 om ændring af efg 2. dels uddannelsen til optiker.
 • 479) Skrivelse II-686 af 8. august 1988 for efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet. (Handelsskolerne).
 • 480) Skrivelse V-835 af 17. oktober 1988 vedrørende fagkonsulenter - HTX. (Til de tekniske skoler).
 • 481) Skrivelse I-435 af 1. november 1988 om adgang til efg 2. del handels- og kontorområdet i butiksfaget, viktualiebranchen.
 • 482) Skrivelse II-691 af 1. november 1988 om fritagelse for deltagelse i branche/retningskurser for lærlinge og efg-elever. (Handelsskolerne).
 • 483) Skrivelse V-838 af 17. november 1988 om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Automekaniker. (De tekniske skoler).
 • 484) Retningslinier V-841 af 28. november 1988 for det 1-årige praktikophold for tekniske assistenter.
 • 485) Retningslinier V-842 af 28. november 1988 for det 1-årige praktikophold for tekniske tegnere.
 • 486) Skrivelse II-693 af 2. december 1988 om ophævelse af procedure for eventuelle bevillinger til ekstra klassetimer til tilvalgsfag, sprogdeling m.v. (Handelsskolerne).
 • 487) Skrivelse II-694 af 5. januar 1989 om eksamensbevis for edb-assistentuddannelsen. (Handelsskolerne).
 • 488) Skrivelse II-698 af 1. februar 1989 vedr. eliteidrætsudøvere i handels- og kontoruddannelserne. (Handelsskolerne).
 • 489) Regler V-846 af 4. april 1989 om afkortning af undervisningstid, for eksempel som følge af besparelser (lønsum 3 % reglen m.v.). (Tekniske skoler m.v.).
 • 490) Skrivelse V-850 af 16. juni 1989 vedr. ændring af skoleopholdenes længde for efg-urmageruddannelsen.
 • 491) Skrivelse II-701 af 22. juni 1989 om retningslinier vedrørende edb-assistentuddannelsen. (Handelsskolerne).
 • 492) Skrivelse II-704 af 31. juli 1989 om ny lærlingeuddannelse i kontorfaget inden for kommuner og amtskommuner. (Handelsskolerne).
 • 493) Skrivelse V-853 af 25. september 1989 vedrørende fagkonsulenter for servicefagene. (De tekniske skoler).
 • 494) Skrivelse V-852 af 28. september 1989 vedrørende fritagelse for basisuddannelsen for personer, der er fyldt 19 år, ved de erhvervsfaglige grunduddannelsers tekniske uddannelser. Krav til 1 års relevant fuldtidsarbejde. (De tekniske skoler).
 • 495) Skrivelse V-856 af 17. oktober 1989 vedrørende fagkonsulenter for landtransportområdet. (De tekniske skoler).
 • 496) Skrivelse V-854 af 3. november 1989 vedrørende fagkonsulenter for bygge- og anlægsområdet. (De tekniske skoler).
 • 497) Skrivelse V-855 af 3. november 1989 vedrørende fagkonsulenter for uddannelserne til teknisk assistent og teknisk tegner. (De tekniske skoler).
 • 498) Skrivelse V-857 af 3. november 1989 vedrørende fagkonsulenter inden for jern- og metalområdet. (De tekniske skoler).
 • 499) Skrivelse V-858 af 5. december 1989 vedrørende fagkonsulenter inden for det grafiske område. (De tekniske skoler).
 • 500) Skrivelse V-862 af 16. januar 1990 vedrørende fagkonsulenter inden for jordbrugsområdet. (De tekniske skoler).
 • 501) Skrivelse V-863 af 16. januar 1990 om fagkonsulenter - fællesfag/almene fagområder. (De tekniske skoler).
 • 502) Meddelelse II-718 af 9. april 1990 om centralt udarbejdede tilvalgsfag på kursus til højere handelseksamen i skoleåret 1990/91. (Handelsskolerne).
 • 503) Skrivelse II-724 af 14. august 1990 om enkeltfagskursus under efg 2. del inden for butiksfaget. (Handelsskolerne).
 • 504) Oversigt II-730 af 30. oktober 1990 over handelsskoler med korte, videregående uddannelser (KVU). (Handelsskolerne).

§ 3. De læreplaner, kursusplaner og studieplaner for lærlingeuddannelserne, de erhvervsfaglige grunduddannelser og de grundlæggende teknikeruddannelser, som er udstedt i perioden 1. januar 1947 til 31. december 1990, og som ikke er omfattet af §§ 1 og 2, ophæves.

§ 4. Følgende regler, der er fastsat af Lærlingerådet, bortfalder:

 • 1) Regler af 20. februar 1939 for lærlingeuddannelse inden for forgylderfaget.
 • 2) Uddannelsesregler af 12. december 1939 for lærlinge inden for kontorfaget.
 • 3) Uddannelsesregler af 30. januar 1940 for kokkelærlinge inden for hotel- og restaurationsfagene.
 • 4) Uddannelsesregler af 30. januar 1940 for tjenerlærlinge inden for hotel- og restaurationsfagene.
 • 5) Regler af 30. maj 1942 for lærlingeuddannelse inden for børstenbinderfaget.
 • 6) Regler af 10. april 1943 for lærlingeuddannelse inden for billedskærerfaget.
 • 7) Regler af 21. juni 1944 for lærlingeuddannelse inden for garver og pelsberederfagene.
 • 8) Regler af 23. juni 1952 for lærlingeuddannelse i korkskærerfaget.
 • 9) Regler af 24. august 1953 for lærlingeuddannelse for butikslærlinge inden for fisk- og vildtbranchen.
 • 10) Uddannelsesregler af 4. juli 1956 for lærlinge inden for smede og maskinarbejderfaget.
 • 11) Uddannelsesregler af 4. juli 1956 for lærlinge inden for smede og maskinarbejderfaget. Gruppe C, l. Skibsbygningsarbejder.
 • 12) Uddannelsesregler af 19. august 1958 for lærlinge inden for bødkerfaget.
 • 13) Uddannelsesregler af 15. januar 1959 for lærlinge inden for kurvemagerfaget.
 • 14) Uddannelsesregler af 6. februar 1959 for lærlinge inden for bager-, konditor-, møller- og sukkervarefagene.
 • 15) Uddannelsesregler af 10. september 1959 for lærlinge inden for skorstensfejerfaget.
 • 16) Uddannelsesregler af 19. januar 1960 for lærlinge inden for stukkatørfaget.
 • 17) Uddannelsesregler af 9. september 1960 for lærlinge inden for handelsfaget.
 • 18) Uddannelsesregler af 4. maj 1961 for lærlinge inden for glarmesterfaget.
 • 19) Uddannelsesregler af 4. maj 1961 for lærlinge inden for hulglassliberfaget.
 • 20) Uddannelsesregler af 2. april 1962 for butikslærlinge inden for blomsterhandlerbranchen.
 • 21) Uddannelsesregler af 18. september 1963 for butikslærlinge inden for sæbe- og parfumeribranchen.
 • 22) Uddannelsesregler af 18. september 1963 for lærlinge inden for ortopædisadelmagerfaget.
 • 23) Uddannelsesregler af 18. september 1963 for lærlinge inden for brolæggerfaget.
 • 24) Uddannelsesregler af 16. november 1963 for butikslærlinge inden for fotohandlerbranchen.
 • 25) Uddannelsesregler af 16. november 1963 for butikslærlinge inden for papirhandlerbranchen.
 • 26) Uddannelsesregler af 6. marts 1964 for lærlinge inden for det keramiske fag.
 • 27) Uddannelsesregler af 11. november 1964 for butikslærlinge inden for materialhandlerbranchen.
 • 28) Regler af 18. januar 1965 for lærlingeuddannelsen inden for bogbinderfaget.
 • 29) Uddannelsesregler af 29. september 1965 for lærlinge inden for bogtrykkerfagets sætterbranche.
 • 30) Uddannelsesregler af 29. september 1965 for lærlinge inden for bogtrykkerfagets trykkerbranche.
 • 31) Uddannelsesregler af 21. maj 1968 for lærlinge i modelsnedkerfaget.
 • 32) Uddannelsesregler af 25. juni 1968 for lærlinge inden for drejerfaget, træbranchen.
 • 33) Uddannelsesregler af 10. december 1968 for lærlinge inden for kemigraf- og litograffaget. Branche: repro-fotografering. (Uddannelsesområde I).
 • 34) Uddannelsesregler af 10. december 1968 for lærlinge inden for kemigraf- og litograffaget. Branche: repro-kopiering. (Uddannelsesområde II).
 • 35) Uddannelsesregler af 13. marts 1969 for lærlinge inden for glarmesterfaget.
 • 36) Uddannelsesregler af 24. juni 1969 for butikslærlinge inden for auto- og autoreservedelsbranchen.
 • 37) Uddannelsesregler af 12. september 1969 for lærlinge inden for bagerfaget.
 • 38) Uddannelsesregler af 19. juni 1970 for lærlinge inden for planglassliberfaget.
 • 39) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe I: Bog- og papirhandel, musikhandel.
 • 40) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe IV: Farve- og tapethandel.
 • 41) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe II: Isenkram, glas- og porcelæn, køkkenudstyr, guld- og sølvsmedehandel, radio- og fjernsynshandel, el-branchen, sports- og campingudstyrsbranchen, hobbyhandel, gave- og kunsthandel samt legetøjshandel.
 • 42) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe III: kolonial, viktualie m.v. (med undtagelse af supermarkeder og dobbelt-supermarkeder som har særlige uddannelsesregler).
 • 43) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe I: sko- og læderhandel.
 • 44) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe III: supermarkeder og dobbelt-supermarkeder etc.
 • 45) Uddannelsesregler af 24. februar 1971 for butikslærlinge inden for branchegruppe V: Tekstilområdet.
 • 46) Uddannelsesregler af 19. april 1971 for lærlinge inden for buntmagerfaget og buntmagersyning.
 • 47) Uddannelsesregler af 21. september 1972 for lærlinge inden for slagterfaget.
 • 48) Regler af 19. april 1974 for uddannelse som automekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 49) Regler af 28. april 1975 for uddannelse som rørsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 50) Regler af 1. juli 1975 for uddannelse som drejer inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 51) Regler af 1. juli 1975 for uddannelse som fræser inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 52) Regler af 1. juli 1975 for uddannelse som skruestiksarbejder inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 53) Uddannelsesregler af 19. december 1975 for lærlinge inden for møbeldetailbranchen.
 • 54) Regler af 19. december 1975 for uddannelse som elektromekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 55) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som værktøjsmager med formværktøj som speciale inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 56) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som autoelektromekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 57) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som bygnings- og landbrugssmed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 58) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som finmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 59) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som klejnsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 60) Regler af 13. august 1976 for uddannelse som plade- og konstruktionssmed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 61) Uddannelsesregler af 17. februar 1977 for lærlinge inden for bygningstapetserfaget.
 • 62) Uddannelsesregler af 21. juni 1977 for lærlinge inden for sejlmagerfaget.
 • 63) Regler af 23. september 1977 for uddannelse af lærlinge inden for jern- og metalsliberfaget.
 • 64) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som metalstøber inden for gørtler- og metalarbejderfaget.
 • 65) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som gørtler inden for gørtler- og metalarbejderfaget.
 • 66) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som instrumentmager inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 67) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som kobbersmed.
 • 68) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som ortopædimekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 69) Regler af 23. september 1977 for uddannelse som våbenmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 70) Regler af 13. maj 1980 for uddannelse som traktormekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 71) Regler af 21. november 1980 for uddannelse som motorcykelmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 72) Uddannelsesregler af 30. oktober 1981 for lærlinge inden for stenhuggerfaget.
 • 73) Regler af 27. november 1981 for uddannelse af lærlinge i glasrørsblæserfaget.
 • 74) Regler af 27. november 1981 for uddannelse som skriftgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget.
 • 75) Regler af 27. november 1981 for uddannelse som stempelgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget.
 • 76) Regler af 27. november 1981 for uddannelse som stålgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget.
 • 77) Regler af 30. november 1981 for uddannelse af lærlinge inden for gartnerfaget.
 • 78) Regler af 13. september 1982 for lærlingeuddannelsen i bygningssnedkerfaget.
 • 79) Regler af 13. september 1982 for lærlingeuddannelsen i industrisnedkerfaget.
 • 80) Regler af 13. september 1982 for lærlingeuddannelsen i møbelsnedkerfaget.
 • 81) Regler af 9. februar 1983 for uddannelse som lastvognsmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 82) Regler af 31. august 1983 for uddannelse af lærlinge inden for metaltrykkerfaget.
 • 83) Regler af 22. november 1983 for lærlingeuddannelse inden for orgelbyggerfaget.
 • 84) Regler af 28. november 1984 for lærlingeuddannelse som nådler.
 • 85) Regler af 8. januar 1985 for lærlingeuddannelse til elektriker.
 • 86) Regler af 25. januar 1985 for lærlingeuddannelse som butiksassistent inden for butiksfaget.
 • 87) Regler af 13. maj 1985 for lærlingeuddannelse som elektronikmekaniker inden for jern- og metalområdet.
 • 88) Regler af 13. maj 1985 for lærlingeuddannelse som radiomekaniker inden for jern- og metalområdet.
 • 89) Regler af 14. maj 1985 for lærlingeuddannelse i byggemarked inden for butiksfaget.
 • 90) Regler af 14. maj 1985 for lærlingeuddannelse i grammofonplader og løsdele inden for butiksfaget.
 • 91) Regler af 29. maj 1985 for lærlingeuddannelse som bestiksølvsmed inden for jern- og metalområdet.
 • 92) Regler af 29. maj 1985 for uddannelse som ciselør inden for jern- og metalområdet.
 • 93) Regler af 29. maj 1985 for lærlingeuddannelse som guldsmed inden for jern- og metalområdet.
 • 94) Regler af 29. maj 1985 for lærlingeuddannelse som korpussølvsmed inden for jern- og metalområdet.
 • 95) Regler af 28. juni 1985 for lærlingeuddannelse som blikkenslager og VVS-montør.
 • 96) Regler af 8. august 1985 for lærlingeuddannelse som tømrer.
 • 97) Regler af 20. marts 1986 for lærlingeuddannelse i bygningsmalerfaget.
 • 98) Regler af 20. marts 1986 for lærlingeuddannelse i skiltemalerfaget.
 • 99) Regler af 20. marts 1986 for lærlingeuddannelse i vognmalerfaget.
 • 100) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen autotilbehør inden for butiksfaget.
 • 101) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen guld og sølv inden for butiksfaget.
 • 102) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen blomsterhandel inden for butiksfaget.
 • 103) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen farve og tapet inden for butiksfaget.
 • 104) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen legetøj og hobby inden for butiksfaget.
 • 105) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen materialhandel inden for butiksfaget.
 • 106) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen møbler og boligudstyr inden for butiksfaget.
 • 107) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen radio og tv inden for butiksfaget.
 • 108) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen sport og camping inden for butiksfaget.
 • 109) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i branchen sæbe og parfume inden for butiksfaget.
 • 110) Regler af 19. september 1986 for lærlingeuddannelsen i brancherne inden for textilområdet inden for butiksfaget.
 • 111) Regler af 22. november 1986 for lærlingeuddannelsen til litograf.
 • 112) Regler af 22. november 1986 for lærlingeuddannelsen til offsettrykker.
 • 113) Regler af 10. februar 1987 for lærlingeuddannelse som mejerist.
 • 114) Regler af 4. marts 1987 for lærlingeuddannelse som pottemager.
 • 115) Regler af 16. marts 1987 for uddannelse som skibsbygger inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 116) Regler af 21. maj 1987 for uddannelse som skibsmontør inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 117) Regler af 9. juli 1987 for uddannelse som VVS-rørsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 118) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som bådebygger inden for skibstømrerfaget.
 • 119) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som karrosserismed inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 120) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som maskinarbejder inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 121) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som plast- og apteringsbådebygger inden for skibstømrerfaget.
 • 122) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som svejser inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 123) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som træskibstømrer inden for skibstømrerfaget.
 • 124) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som værktøjsmager (formværktøj) inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 125) Regler af 11. august 1987 for uddannelse som værktøjsmager (snit- og stanseværktøj) inden for smede- og maskinarbejderfaget.
 • 126) Regler af 21. oktober 1987 for lærlingeuddannelsen all-round inden for kontorfaget.
 • 127) Regler af 21. oktober 1987 for lærlingeuddannelsen korrespondance inden for kontorfaget.
 • 128) Regler af 21. oktober 1987 for lærlingeuddannelsen regnskab inden for kontorfaget.
 • 129) Regler af 13. januar 1988 for lærlingeuddannelsen som advokatsekretær inden for kontorfaget.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

Stk. 2. De hidtidige bekendtgørelser, cirkulærer, fagplaner, kursusplaner, læreplaner, regler, retningslinier, skrivelser, studieplaner, undervisningsplaner, undervisningsvejledninger og vejledninger, der er nævnt i §§ 1 - 4, har fortsat virkning til senest den 31. december 1995, for så vidt angår uddannelse af

 • 1) de lærlinge, der er i gang med en lærlingeuddannelse i henhold til lov om lærlingeforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987,
 • 2) de elever, der er i gang med en erhvervsfaglig grunduddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987,
 • 3) de elever, der er i gang med en grundlæggende teknikeruddannelse i henhold til lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og tilskud m.v. til disse skoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 2. april 1987, som ændret ved § 10 i lov nr. 351 af 1. juli 1988 og § 11, stk. 2, nr. 1, i lov nr. 347 af 24. maj 1989 og
 • 4) de elever, der er i gang med en uddannelse i henhold til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler, jfr. lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. december 1986.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 5. juli 1991

Bertel Haarder

/ Sonja Lundqvist

Officielle noter

Ingen