Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomkursus


§ 1

I Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 16. oktober 1987 foretages følgende ændringer:

1. I § 3 udgår: »og efter indhentet udtalelse fra Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet«.

2. I § 6, stk. 2, udgår: »og Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet«.

3. I § 7, stk. 1, ændres »har normalt en varighed af 60 timer« til: »har normalt et omfang svarende til 121/2 pct. af et arbejdsår«.

4. § 9, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Selvstuderende, der ikke har gennemført kursusarbejde, jf. stk. 1, har adgang til prøver, når de inden en af skolen fastsat frist afleverer et arbejde, som efter skolens vurdering kan sidestilles med kursusarbejde i det pågældende kursus. Skolen afgør, om den selvstuderendes dokumentation for, at den selvstuderende selv har udført arbejdet, er tilstrækkelig.«

5. § 10, stk. 1, affattes således:

»Prøverne er skriftlige eller mundtlige og afholdes normalt to gange årligt.«

6. I § 10, stk. 2, ændres »prøverne« til: »de skriftlige prøver«.

7. I § 11, stk. 1, ændres »opgaverne« til: »de skriftlige opgaver«.

8. § 15 ophæves.

9. § 16, stk. 6, ophæves.

10. § 17 ophæves og i stedet indsættes:

»Andre bestemmelser

§ 17. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 17 a. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 17 b. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til Undervisnings- og Forskningsministeriet gennem skolen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1990.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2 og 9, træder dog først i kraft den 1. januar 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 20. juli 1990

Bertel Haarder

/ Mogens Johansen

Officielle noter

Ingen