Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bachelorgraderne B.A. og B.S. (* 1)


I henhold til § 2, stk. 3, og § 35 a i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, og § 8 og § 8 a i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 15. februar 1988, fastsættes:

§ 1. Studerende, der har gennemført 3 års studier af en kandidatuddannelse indenfor det humanistiske, det teologiske eller det samfundsvidenskabelige område og har bestået de normerede prøver, har ret til titlen B.A.

Stk. 2. Studerende, der har gennemført 3 års studier af en kandidatuddannelse indenfor det naturvidenskabelige eller det sundhedsvidenskabelige område og har bestået de normerede prøver, har ret til titlen B.S.

Stk. 3. Civilingeniøruddannelsen er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1. og 2.

§ 2. Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser, kan godkende, at særligt tilrettelagte uddannelser af 3-31/2 års varighed giver ret til betegnelserne efter § 1.

§ 3. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse efter § 1 og § 2.

§ 4. Klager over institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til den pågældende institution. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

§ 5. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen har virkning for studerende, der er indskrevet ved en uddannelse den 1. september 1988 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 15. september 1988

BERTEL HAARDER

/Tove Møller

Redaktionel note
  • (* 1) Bekendtgørelsen er ophævet med virkning fra 1. september 1994, jf. Z BEK nr. 573 af 2. juli 1993 § 9