Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studiestrukturen for uddannelser ved universiteter m.fl.


I henhold til § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes struktur og varighed

§ 1. Uddannelserne ved de højere uddannelsesinstitutioner opbygges, medmindre andet fastsættes i bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser, som

  • 1) bacheloruddannelser på 3 år,
  • 2) kandidatuddannelser på 2 år,
  • 3) forskeruddannelser til Ph.D.-niveau på 3 år, jf. § 4.

Stk. 2. Uddannelserne skal tilrettelægges, således at den studerende kan fuldføre bacheloruddannelsen på 34 måneder, ved studiestart i forårssemestret dog 36 måneder, og fuldføre kandidatuddannelsen på 24 måneder i de tilfælde, hvor kandidatuddannelsen fortsætter i umiddelbar tilknytning til bacheloruddannelsen.

Stk. 3. Forskeruddannelsen tilrettelægges efter reglerne herom i Ph.D.-bekendtgørelsen m.v.

§ 2. Bacheloruddannelsen skal være et afrundet uddannelsesforløb. Uddannelsen har til formål at give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og forudsætninger for kandidatuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger bachelorforløbet med et fagudbud med tilvalgsmuligheder, som giver den studerende valgmulighed mellem at afslutte uddannelsen efter det 3. år eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse. Optagelsen på en kandidatuddannelse vil bl.a. være betinget af sammensætningen af fagelementerne i bacheloruddannelsen.

§ 3. Det fastsættes i studieordningen for en kandidatuddannelse

  • 1) hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen,
  • 2) hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på den enkelte bacheloruddannelse, og
  • 3) hvilke karakterkrav den studerende eventuelt skal opfylde.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan anerkende andre uddannelsesforløb som adgangsgivende til en kandidatuddannelse, eventuelt efter nærmere fastsat supplering.

Stk. 3. Adgangskravene og ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse og har virkning for optagelsen i det pågældende studieår. Ændringer i adgangskravene efter stk. 1, nr. 1, der begrænser adgangsmulighederne, kan kun foretages med 3 års varsel. Øvrige ændringer, der begrænser adgangsmulighederne, kan foretages med 1 års varsel.

Stk. 4. Institutionerne offentliggør adgangskravene på en sådan måde, at de er tilgængelige for uddannelsessøgende ved valg af bacheloruddannelse og ved valg af fag på de enkelte bachelorforløb.

§ 4. Uddannelsesinstitutionen kan indskrive studerende, der endnu ikke har afsluttet deres kandidatuddannelse, som Ph.D.-studerende. Den studerendes samlede uddannelsesforløb skal være af samme omfang og på samme niveau som et forskeruddannelsesforløb, der bygger på en afsluttet kandidatuddannelse.

§ 5. Ph.D.-studerende, der sideløbende er indskrevet som kandidatstuderende, skal have mulighed for at erhverve en kandidatgrad.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal derfor sikre, at forskeruddannelsens første 2 år tilrettelægges således for den studerende, at uddannelsesaktiviteter i forskeruddannelsen kan give merit til de manglende dele af den pågældendes kandidatuddannelse.

Stk. 3. Såfremt der i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse stilles krav om et speciale, skal et forprojekt til Ph.D.-afhandlingen kunne bruges til at opfylde dette krav.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, hvornår den studerende opnår kandidatgraden.

Stk. 5. Hvor uddannelsen foregår ved forskellige institutioner, har institutionerne ansvaret efter stk. 1-4 i forening.

Kapitel 2

Andre bestemmelser

§ 6. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer i en studieordning nærmere regler for:

  • 1) Bachelorforløbene i medfør af § 2.
  • 2) De adgangskrav, de studerende skal opfylde for at få adgang til kandidatuddannelsen, jf. § 3.
  • 3) Uddannelsesforløbet for Ph.D.-studerende, der sideløbende er indskrevet som kandidatstuderende, jf. § 5.

§ 7. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Ministeriet kan tillade institutionen at fravige bekendtgørelsen inden for nærmere angivne rammer.

§ 8. Klager over afgørelser, som institutionerne træffer i medfør af denne bekendtgørelse, indgives til den pågældende institution. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1993 og har virkning for studerende, der optages på bacheloruddannelserne den 1. september 1993 eller senere. Adgangskravene til kandidatuddannelserne har først virkning for studerende, der optages på kandidatuddannelserne fra og med 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 557 af 15. september 1988 om bachelorgraderne B.A. og B.S. ophæves med virkning fra 1. september 1994.

Undervisningsministeriet, den 2. juli 1993

Ole Vig Jensen

/ Carl Erik Lautrup

Officielle noter

Ingen