Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Københavns Universitets Naturhistoriske Museer m.v. og Botaniske Have


I henhold til § 12, stk. 2, i Universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Københavns Universitets Naturhistoriske Museer, d.v.s.

  • 1) Botanisk Museum og Centralbibliotek,
  • 2) Geologisk Museum og
  • 3) Zoologisk Museum,

samt Københavns Universitets Botaniske Have.

Kapitel 2

Formål og opgaver

§ 2. Københavns Universitets Naturhistoriske Museer er de nationale museer for botanik, geologi og zoologi. De permanente samlinger af videnskabeligt materiale er fortrinsvis til brug for forskning og offentlig udstillingsvirksomhed. Museerne kan desuden stille materiale til rådighed for undervisning.

§ 3. Botanisk Have har som opgave at opretholde en bestand af levende planter på friland, i væksthuse og i frøbank til brug for forskning og undervisning.

§ 4. Botanisk Centralbibliotek er landets hovedfagbibliotek for botanik. Biblioteket rummer de nationale samlinger af botanisk litteratur og arkivalier og er som led i det offentlige bibliotekssystem pålagt de forpligtelser, der i øvrigt påhviler forskningsbiblioteker.

§ 5. Museerne og haven er forpligtede til at forvalte de eksisterende samlinger, at modtage yderligere materiale af videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi og selv at udbygge samlingerne ved indsamlinger i naturen, køb, bytte og modtagelse af gaver. Samlingerne skal opbevares og forvaltes i overensstemmelse med god international sædvane.

§ 6. Når særlige videnskabelige formål, hensyn til samlingernes udnyttelse og opbevaring eller andre specielle forhold taler herfor, kan museerne og haven i begrænset omfang lade materiale deponere på - eller eventuelt afgive til - institutioner i Danmark eller i udlandet efter regler, der fastsættes i forretningsordenen.

§ 7. Museerne og haven drager omsorg for samlingernes forskningsmæssige udnyttelseog for forskningsresultaternes offentliggørelse. Samlingerne skal arkiveres, registreres og publiceres på en sådan måde, at de som forskningsmateriale er tilgængelige for forskere fra alle lande, herunder ved udlån, og sådan at museerne og haven kan bistå forskere og offentlige institutioner i faglige spørgsmål.

§ 8. Museerne og haven formidler kendskab til deres fagområder og bidrager til at fremme interessen for nationale og globale naturværdier ved at opretholde en offentlig udstillingsvirksomhed med dertil knyttede aktiviteter af oplysende og igangsættende karakter og ved at samarbejde med andre institutioner på disse områder.

§ 9. Museerne og haven driver forskning, fortrinsvis i fagdiscipliner med relationer til samlingerne. De kan herunder medvirke i nationale og internationale forskningsprojekter, arbejdsgrupper og kommissioner m.v.

§ 10. Museerne og haven deltager i universitetsundervisningen ved at vejlede specialestuderende, Ph.D.-studerende og stipendiater inden for deres forskningsområder. De kan, når medarbejdernes specielle viden begrunder det, tilbyde at give anden videregående undervisning.

Kapitel 3

Ledelse

§ 11. Hvert museum og Botanisk Have ledes af en bestyrer og en bestyrelse som anført nedenfor.

§ 12. Botanisk Museum og Centralbibliotek har en bestyrelse, der består af bestyreren, lederen af centralbiblioteket, en repræsentant for det videnskabelige personale ved museumsafdelingen og en repræsentant for det teknisk-administrative personale.

§ 13. Bestyrelsen for Geologisk Museum består af bestyreren, to repræsentanter for det videnskabelige personale og en repræsentant for det teknisk-administrative personale.

§ 14. Bestyrelsen for Zoologisk Museum består af bestyreren, lederne af de tre videnskabelige afdelinger og af udstillingsafdelingen samt to repræsentanter for det teknisk-administrative personale.

§ 15. Bestyrelsen for Botanisk Have består af bestyreren, to repræsentanter for det videnskabelige personale og en repræsentant for det teknisk-administrative personale.

§ 16. Hver bestyrelse udarbejder en forretningsorden med angivelse af bl.a. bestyrerens, bestyrelsens og afdelingsledernes opgaver. Forretningsordenen godkendes af Københavns Universitet.

Kapitel 4

Valg m.v.

§ 17. Bestyrere vælges efter universitetslovens regler om valg af institutledere. De valgte skal godkendes af dekanen.

Stk. 2. Repræsentanter i bestyrelserne for det videnskabelige personale og for det teknisk-administrative personale vælges efter universitetslovens regler om valg til institutbestyrelser.

Stk. 3. Lederen af Botanisk Centralbibliotek, jf. § 12, vælges af og blandt centralbibliotekets videnskabelige personale. Valget skal godkendes af bestyreren.

Stk. 4. Lederne af de 3 videnskabelige afdelinger og af udstillingsafdelingen ved Zoologisk Museum, jf. § 14, vælges af og blandt de enkelte afdelingers videnskabelige personale. Valget skal godkendes af bestyreren.

Kapitel 5

Museumsrådet

§ 18. De fire bestyrere for museerne udgør Universitetets Naturhistoriske Museumsråd.

§ 19. Museumsrådet koordinerer områdets fælles aktiviteter og kan fremføre områdets samlede synspunkter for bl.a. Rektor, Konsistorium og Fakultetsråd.

Kapitel 6

Budgetter m.v.

§ 20. Det Naturvidenskabelige Fakultetfastsætter museernes og havens budgetter samt bogkontoen til Botanisk Centralbibliotek i overensstemmelse med de forudsætninger, som fremgår af Københavns Universitets bevillinger og Konsistoriums budget.

§ 21. Hvor intet andet er anført, gælder bestemmelserne i universitetsloven og universitetets statut, idet reglerne om institutter finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Ophør m.v.

§ 22. Beslutning om museernes eller havens nedlæggelse eller opdeling og om grundlæggende ændringer i deres arbejdsopgaver træffes af ministeren efter indstilling fra Universitetet.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1994.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

  • 1) Bekendtgørelse nr. 424 af 29. august 1975 om Københavns Universitets Botaniske Have.
  • 2) Undervisningsministeriets regler af 1. marts 1977 om de naturvidenskabelige museer under Københavns Universitet.

Undervisningsministeriet, den 24. juni 1994

P.M.V.

Torben Kornbech Rasmussen

/ Jens Bang Nielsen

Officielle noter

Ingen