Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse


I medfør af § 24, stk. 2, i lov nr. 509 af 30. juni 1993 om folkeskolen fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis en kommunalbestyrelse vedtager et forslag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse pr. 1. august 1994 eller senere.

Stk. 2. En skole nedlægges, hvis:

  • 1) En skole ophører med at være selvstændig.
  • 2) En skole henlægges under en anden skoles ledelse.
  • 3) En skole, der før 1. august 1994 er henlagt under en anden skoles ledelse, ophører med at have eget skoledistrikt.

Stk. 3. Ved en selvstændig skole forstås i denne bekendtgørelse en skole med egen skolebestyrelse og egen leder.

§ 2. Forslaget offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

§ 3. Forslaget offentliggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning i lokale dagblade eller ugeaviser, der har almindelig udbredelse i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelsen af det dag- eller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres første gang.

Stk. 3. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 2 og om de steder i kommunen, hvor forslaget er fremlagt indtil indsigelsesfristen udløber.

§ 4. Senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Stk. 2. Hvis der vedtages ændringer i det offentliggjorte forslag, der indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, skal det nye forslag offentliggøres og vedtages efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Endelig beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet senest 1. december året forud for begyndelsen af det skoleår, hvori nedlæggelsen vil finde sted.

Stk. 2. Nedlæggelse af en skole kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et skoleår.

§ 7. Ændringer i kommunens skolestruktur som følge af en skolenedlæggelse optages i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.

Undervisningsministeriet, den 19. juli 1993

Ole Vig Jensen

/ Henrik Haagen Pedersen

Officielle noter

Ingen