Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den administrative kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i samfundsfag ved Aalborg Universitetscenter


I henhold til § 2, stk. 3 og 4, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj 1989, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes struktur og formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter:

  • 1) Bacheloruddannelse i administration og samfundsfag på 3 år (1.-6. semester).
  • 2) Overbygningsuddannelse i administration på 2 år (7.-10. semester).
  • 3) Overbygningsuddannelse i samfundsfag på 1 år (7.-8. semester).
  • 4) Overbygningsuddannelse i 2 fag, herunder samfundsfag, på 2 år, jf. § 5, (7.-10. semester).

Stk. 2. Bacheloruddannelsens første år består af den samfundsvidenskabelige basisuddannelse (1.-2. semester).

Stk. 3. Bacheloruddannelsen og en overbygningsuddannelse udgør tilsammen en kandidatuddannelse.

Stk. 4. Bacheloruddannelsen skal give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og er samtidig forudsætningen for en overbygningsuddannelse.

Stk. 5. Bacheloruddannelsen eller uddannelse fra en anden videregående uddannelsesinstitution, hvor tilsvarende kvalifikationer er erhvervet, skal være gennemført, før den studerende kan begynde på overbygningsuddannelsen. Universitetscentret kan dispensere herfra.

§ 2. Bacheloruddannelsen i administration og samfundsfag (1.-6. semester) er fælles for de to uddannelser.

§ 3. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om det antal måneder, den studerende skal kunne fuldføre uddannelsen på.

§ 4. I forbindelse med uddannelserne kan universitetscentret tilbyde afrundede uddannelsesdele af mindst 1/2 og højst 2 års varighed, der kan indgå i eller supplere andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 5. Overbygningsuddannelser efter § 1, stk. 1, nr. 4, består af overbygningsuddannelsen i samfundsfag eller dele heraf kombineret med studier udenfor det samfundsvidenskabelige område i et omfang, der svarer til 11/2 årsværk. Nærmere regler fastsættes i studieordning.

§ 6. I overbygningsuddannelserne kan der indgå praktik af indtil 1/2 års varighed. De nærmere regler fastsættes i studieordning.

§ 7. Der er en projektenhed i hvert semester. De nærmere regler fastsættes i studieordning.

§ 8. En bacheloruddannelse i administration og samfundsfag giver ret til betegnelsen B.A.

Stk. 2. En kandidatuddannelse i administration giver ret til betegnelsen cand. scient.adm. (candidatus(a) scientiarum administrationis).

Stk. 3. En kandidatuddannelse i samfundsfag giver ret til betegnelsen cand.phil. (candidatus(a) philosophiae).

Stk. 4. En kandidatuddannelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 4 giver ret til betegnelsen cand. mag. (candidatus(a) magisterii).

§ 9. Formålet med den administrative kandidatuddannelse er at uddanne kandidater, der kan kombinere en grundlæggende teoretisk og metodisk viden om samfundet og dets udvikling med en kompetence til at administrere og planlægge i administrative og serviceproducerende organisationer samt gennemføre forandringer i disse.

§ 10. Formålet med kandidatuddannelsen i samfundsfag er at uddanne kandidater, der kan undervise i samfundsfag i gymnasiet og HF og bestride andre erhvervsfunktioner, som kræver en bred samfundsvidenskabelig kompetence.

§ 11. Om den samfundsvidenskabelige basisuddannelse henvises til bekendtgørelse om fællesbestemmelser om uddannelserne ved Aalborg Universitetscenter (fællesbekendtgørelsen). Om bachelor- og overbygningsuddannelserne henvises til bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt til fællesbekendtgørelsen.

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

Bacheloruddannelsen

§ 12. I uddannelsens 3.-6. semester skal de studerende indlære en række grundlæggende samfundsvidenskabelige teorier, metoder og brugen af analyseredskaber i forhold til økonomiske, sociologiske og politologiske problemstillinger. I forbindelse hermed skal de studerende opnå kendskab til såvel nationale/danske som internationale politiske forhold.

§ 13. I 3.-6. semester skal den studerende gennemgå følgende studieenhedskurser: 1) Samfundsvidenskabelig teori og metode.

  • 2) Teoretisk statistik, herunder matematik.
  • 3) Informatik.
  • 4) Formidling.

De nærmere regler fastsættes i studieordning.

Overbygningsuddannelserne

Kandidatuddannelsen i administration

§ 14. I den administrative kandidatuddannelses 7.-9. semester skal de studerende opnå kompetence i at analysere og evaluere policies i administrative/serviceproducerende organisationer med særlig vægt på gennemførelse af ændringsprocesser.

§ 15. I 7.-9. semester afholdes der studieenhedskurser i:

  • 1) Budgettering og ressourceprioritering.
  • 2) Forvaltningsret.

De nærmere regler fastsættes i studieordning.

§ 16. I administrationsuddannelsens 8.-9. semester kan i stedet for projektenhederne indgå et specialiseringsår efter universitetscentrets godkendelse, jf. fællesbekendtgørelsens § 8. Specialiseringsåret erstatter projektenhederne i de to semestre, men de studerende skal deltage i studieenhedskurserne, jf. § 15.

§ 17. I 10. semester udarbejder den(de) studerende et speciale. Den(de) studerende skal her anvende teorier og metoder fra uddannelsen på en dybtgående måde i forhold til et valgt emne inden for overbygningsuddannelsens rammer. Specialeemnet vælges af den(de) studerende og godkendes af universitetscentret.

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

§ 18. I samfundsfagsuddannelsens 7. semester afsluttes de samfundsvidenskabelige kvalifikationer i sociologi/socialpsykologi og internationale forhold samt samfundsvidenskabelig pædagogik og formidling med henblik på undervisning på gymnasialt niveau.

§ 19. Studerende på overbygningsuddannelsen efter § 1, stk. 1, nr. 4, kan gennemføre samfundsfag på 7 semestre. Disse studerende følger det normale fælles bachelorforløb, men skal supplere 5.-6. semester med elementer fra samfundsfags 7. semester. De nærmere regler fastsættes i studieordning.

§ 20. I 7. semester på overbygningsuddannelsen efter § 1, stk. 1, nr. 4, jf. § 19, og i 8. semester på kandidatuddannelsen i samfundsfag, jf. § 18, udarbejder den(de) studerende et speciale. Den(de) studerende skal her anvende teorier og metoder fra uddannelsen på en dybtgående måde i forhold til et valgt emne inden for samfundsfags område. Emnet for specialet vælges af den(de) studerende og godkendes af universitetscentret.

Kapitel 3

Bedømmelse

Fælles for uddannelserne

Interne prøver

§ 21. Studieenhedskurserne bedømmes ved intern prøve. De nærmere regler for prøveformen fastsættes i studieordning.

Eksterne prøver

§ 22. Inden en studerende kan deltage i uddannelsernes eksterne prøver, skal interne prøver i de forudgående semestre være bestået. Universitetscentret kan dispensere herfra.

§ 23. I eksterne prøver, jf. §§ 24-27 deltager en ekstern censor.

Stk. 2. Eksterne prøver bedømmes med karakterer efter 13-skalaen. For hver prøve gives en karakter.

Stk. 3. For at bestå en prøve kræves karakteren 6 eller derover.

§ 24. Uddannelsernes 3.-6. semester bedømmes ved to mundtlige prøver.

Stk. 2. Den ene prøve omfatter en mundtlig fremlæggelse og diskussion af et emne fra enten 3.-4. semester eller 3.-5. semester. De nærmere regler fastsættes i studieordning.

Stk. 3. Den anden prøve omfatter en eksamination, der tager udgangspunkt i en projektrapport fra 5.-6. semester eller projektrapporten fra 6. semester valgt af den(de) studerende. De nærmere regler fastsættes i studieordning.

Stk. 4. Bedømmelsen af den anden prøve finder sted på grundlag af den skriftlige projektrapport med tilhørende diskussion.

§ 25. Efter 9. semester i overbygningsuddannelsen i administration afholdes der mundtlig, ekstern prøve, der omfatter studiets 7.-9. semester.

Stk. 2. Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport fra 7.-9. semester valgt af den(de) studerende. Der eksamineres i den studerendes overblik over indholdet i studieaktiviteterne i studieenheden.

Stk. 3. For de studerende, der vælger specialiseringsår, jf. § 16, tager prøven udgangspunkt i en projektrapport fra specialiseringsåret valgt af den(de) studerende.

§ 26. Efter 7. semester i overbygningsuddannelsen i samfundsfag afholdes der mundtlig, ekstern prøve.

Stk. 2. Prøven tager udgangspunkt i den projektrapport, der er udarbejdet i 7. semester.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for overbygningsuddannelsen efter § 1, stk. 1, nr. 4.

§ 27. Efter 8. semester i overbygningsuddannelsen i samfundsfag, efter 10. semester i overbygningsuddannelsen i administration og efter 7. semester i overbygningsuddannelsen efter § 1, stk. 1, nr. 4, afholdes der specialeeksamen.

Stk. 2. Bedømmelsen finder sted på grundlag af specialet og en diskussion heraf mellem den(de) studerende, læreren og censor.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 28. Inden en studieordning fastsættes, tager universitetscentret kontakt til aftagerrepræsentanter.

§ 29. Universitetscentret udsteder bevis for gennemført uddannelse.

Stk. 2. På eksamensbeviset oplyses det, hvilke projektenheder og studieenhedskurser der er gennemført under uddannelsen samt oplysning om emnet for specialet, jf. i øvrigt fællesbekendtgørelsen §§ 22 og 23.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 660 af 18. december 1975 om samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og HA-uddannelsen ved Ålborg Universitetscenter som ændret ved bekendtgørelse nr. 466 af 27. juli 1988 ophæves for så vidt angår bestemmelserne om samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse med specialisering i administration.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 664 af 18. december 1975 om gymnasie- og HF-læreruddannelsen ved Ålborg Universitetscenter ophæves.

Stk. 4. Universitetscentret fastsætter overgangsbestemmelser for studerende, der er begyndt på overbygningsuddannelsen før 1. september 1991, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Studerende, der ønsker at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, skal senest afslutte uddannelsen ved sommereksamen 1995. Universitetscentret kan dispensere herfra.

Stk. 6. Kandidater med den tidligere anvendte betegnelse, kand. samf., der har gennemført specialiseringen i administration, kan vælge betegnelsen cand. scient. adm. for fremtiden. Universitetscentret foretager efter begæring den nødvendige ændring af eksamensbeviset.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 28. august 1991

Bertel Haarder

/ Pia thor Straten

Officielle noter

Ingen