Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse


I henhold til § 2, stk. 3 og 4, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj 1989, og § 8 i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 12. juli 1990, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og struktur

§ 1. Formålet med den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse er, at de studerende erhverver kompetence til på højt videnskabeligt niveau at identificere og udarbejde løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og organisationer.

§ 2. Adgang til uddannelsen er betinget af bestået almenerhvervsøkonomisk uddannelse (HA) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Der kan i studieordningen fastsættes krav om aflæggelse af supplerende prøver.

Stk. 2. Institutionen fastsætter i studieordningen nærmere regler om adgang til det erhvervsøkonomiske kandidatstudium for studerende, som har bestået en erhvervsøkonomisk diplomprøve (HD).

Stk. 3. Institutionen kan i særlige tilfælde give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelsen i stk. 1.

§ 3. Den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse er på 2 år.

Stk. 2. Uddannelseslængden angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om det antal måneder, den studerende skal kunne fuldføre uddannelsen på.

§ 4. Den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand.merc. (candidatus/candidata mercaturae).

Kapitel 2

Uddannelsens indhold

§ 5. Institutionen opretter en række erhvervsøkonomiske linier, der uddyber afgrænsede faglige eller tværfaglige områder i forhold til den almene erhvervsøkonomiske uddannelse (HA).

Stk. 2. Uddannelsen består af erhvervsøkonomiske fag samt af redskabsfag med tilknytning til disse. I uddannelsen kan desuden indgå samfundsøkonomiske fag.

Stk. 3. I uddannelsen indgår følgende 4 elementer, der hver udgør en fjerdedel af uddannelsen:

 • 1) En liniespecifik blok.
 • 2) En metodologisk blok.
 • 3) En valgfri blok.
 • 4) En specialeblok.

Stk. 4. Den liniespecifikke blok består af de sammenhængende vidensområder, der sammen med specialet angiver liniens faglige profil.

Stk. 5. Den metodologiske blok består af vidensområder, der er nødvendige forudsætninger for arbejdet med den liniespecifikke blok, og som er af betydning for løsningen af erhvervsøkonomiske problemstillinger eller for videreudviklingen af faglige og tværfaglige løsningsmodeller.

Stk. 6. Den valgfrie blok kan sammensættes af fag inden for eller uden for uddannelsens faglige område. Nærmere regler herom fastsættes i studieordningen under hensyntagen til helheden og niveauet i uddannelsen.

Stk. 7. Specialet består i udarbejdelsen af en skriftlig afhandling, der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse. Emnet skal godkendes af institutionen.

§ 6. Med Undervisnings- og Forskningsministeriets godkendelse kan der oprettes særlige kombinationslinier, i hvilke de erhvervsøkonomiske fag og fag fra kombinationsområdet hver indgår med mindst 3/4 årsværk. Kombinationslinierne uddyber fagområderne i forhold til de tilsvarende linier på HA-uddannelsen.

Stk. 2. For tiden er kombinationslinierne (jur.), (dat.), (int.) og (mat.) godkendt.

Stk. 3. Inden for kombinationslinierne skal specialet omhandle problemstillinger, der dækker elementer fra såvel liniens erhvervsøkonomiske blok som fag fra kombinationsområdet.

§ 7. Adgangsgrundlaget for de enkelte linier og særlige kombinationslinier, fastsættes i studieordningen. Endvidere fastsættes i studieordningen for hver af linierne uddannelsens nærmere indhold, studieforløb og eksamensfordringer.

§ 8. Institutionen kan i studieordningen fastsætte særlige tids- eller forudsætningsbindinger for de studerendes deltagelse i efterfølgende fag.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 9. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver.

§ 10. Prøverne er enten interne eller eksterne.

 • 1) Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) eller eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af rektor, blandt lærerne ved institutionen.
 • 2) Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af ministeriet.

§ 11. Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. Disse skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder specialet.

§ 12. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel bedømmelse af den studerende. Det kan bestemmes i studieordningen, at en prøve kan aflægges som gruppeprøve med fællesbedømmelse, hvis en gruppe af studerende ønsker det.

Stk. 2. Ved bedømmelsen gives enten karakter efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået kan højest anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

§ 13. En studerende kan forlange en studieaktivitet, der alene er bedømt af en lærer, efterprøvet af censor, såfremt der ikke er opnået karakteren 6 eller derover eller bedømmelsen »Bestået«. Anmodningen herom skal være skriftlig og begrundet og skal være indgivet til institutionen senest ugedagen efter, at bedømmelsen er meddelt den studerende.

§ 14. For at bestå den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse kræves:

 • 1) at eksamensresultatet er mindst 6,0 uden oprunding,
 • 2) at karakterer, der indgår i eksamensresultatet, er mindst 03 - karakteren i specialeafhandlingen, jf. § 5, stk. 7, dog mindst 6 - og
 • 3) at prøver, hvori der gives Bestået/Ikke bestået, er bestået.

Stk. 2. Det kan bestemmes i studieordningen, at karakterer, der indgår i eksamensresultatet skal være mindst 6, eller at hver blok eller enkelte blokke skal bestås hver for sig.

Stk. 3. Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 13-skalaen, med vægte svarende til fagets andel af uddannelsen. De nærmere regler for vægtningen fastsættes i studieordningen.

§ 15. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Institutionen kan tillade indstilling en 4. gang.

Stk. 2. Tredie og fjerde gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor, der er beskikket af ministeriet.

Stk. 3. Hver prøve kan tages om for sig. Prøver med bedømmelsen »Bestået« eller en karakter på 6 eller derover kan ikke tages om.

Stk. 4. Ved fornyet deltagelse i prøver er den sidst opnåede karakter gældende.

§ 16. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter dens begyndelse. Institutionen kan dispensere fra denne bestemmelse, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 17. Institutionen udsteder bevis for gennemført erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Beviset skal indeholde en beskrivelse af den konkrete uddannelses faglige sammensætning og kombinations- og eventuelt liniebetegnelse anføres. Kombinationsbetegnelsen påføres eksamensbeviset i parantes efter betegnelsen cand. merc.

Stk. 2. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få attestation for beståede prøver.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 18. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning, jf. styrelseslovens § 14.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om

 • 1) antal linier og liniernes profil,
 • 2) adgangsbetingelser for de enkelte linier,
 • 3) blokkenes indhold og omfang samt omfanget af de studieelementer, der indgår,
 • 4) eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer,
 • 5) eventuelt særlige krav til undervisnings- og eksamensfordringer, herunder bundne forudsætninger i studieforløbet,
 • 6) eksamen, herunder antal prøver, deres form, tidsmæssige placering og fastsættelse af vægtning af de karakterer, der indgår i karaktergennemsnittet,
 • 7) bedømmelse, herunder fordelingen på eksterne og interne prøver og på individuelle - og gruppeprøver, samt fastsættelse af, ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.
 • 8) beståelseskriterier,
 • 9) tidsfrister m.m.,
 • 10) meritoverførsel og adgang til udenlandske studieophold.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. De øvrige institutioner orienteres med henblik på koordinering af uddannelserne.

Stk. 5. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til de andre institutioner, censorerne og ministeriet, til orientering.

§ 19. Institutionerne kan nedsætte et fællesudvalg, der er rådgivende om uddannelsen over for institutionerne og ministeriet.

§ 20. Beståede uddannelseselementer eller dele heraf i den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse ved en af institutionerne ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf ved de andre institutioner. Med hensyn til overførsel med karakter eller som »Bestået« følges reglerne i stk. 3.

Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige bestemmelser i studieordningen godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for prøver, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bedømmelser overføres som »Bestået« eller som karakterer efter 13-skalaen, jf. § 12, stk. 2. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at den pågældende studieenhed bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, med mindre de involverede institutioner aftaler andet.

Stk. 4. Deltagelse i udenlandske uddannelsesaktiviteter eller i projektarbejde med relation til erhvervsvirksomhed kan med institutionens godkendelse helt eller delvist erstatte formaliserede studieforløb. Aktiviteterne må maksimalt omfatte studieaktiviteter svarende til 1 årsværk.

§ 21. Ministeriet kan tillade afvigelse fra bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 22. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen - vedlagt en udtalelse - til ministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1991. For Handelshøjskolen i København, Handelshøjskole Syd og Odense Universitet har bekendtgørelsen dog først virkning fra den 1. september 1992.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 188 af 31. marts 1987, om den erhvervsøkonomiske kandidateksamen på Handelshøjskolen i København.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 189 af 31. marts 1987 om den erhvervsøkonomiske kandidateksamen på Handelshøjskolen i Århus.
 • 3) Bekendtgørelse nr. 187 af 31. marts 1987 om den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse på Odense Universitet.
 • 4) Bekendtgørelse nr. 440 af 21. juli 1988 om forsøgsuddannelse til erhvervsøkonomisk kandidateksamen ved Handelshøjskole Syd.
 • 5) Bekendtgørelse nr. 660 af 18. december 1975 om samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og HA-uddannelsen ved Ålborg Universitetscenter.

Stk. 3. Institutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der er begyndt uddannelsen inden 1. september 1991, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter de nye regler. For Handelshøjskolen i København, Handelshøjskole Syd og Odense Universitets vedkommende dog inden 1. september 1992.

Stk. 4. Studerende, der færdiggør uddannelsen efter de hidtidige regler, skal senest afslutte uddannelsen ved sommereksamen 1995. For Handelshøjskolen i København, Handelshøjskole Syd og Odense Universitets vedkommende dog senest 1. september 1996.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 28. august 1991

Bertel Haarder

/ Karen Plessing

Redaktionel note
 • (* 1) Omtryk med rettelser til § 23 er udsendt den 16. september 1991. Rettelserne er indført i ovenstående.