Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervelse af licentiatgraden, Ph.D.


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 3 og § 35 a i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, fastsættes:

§ 1. De af styrelsesloven omfattede højere uddannelsesinstitutioner kan tildele licentiatgraden, Ph.D., der i det følgende betegnes Ph.D.-graden, på grundlag af afhandlinger, der falder inden for fagområder, hvor den pågældende institution driver forskning.

§ 2. Inden for rammerne af bekendtgørelsen udarbejder den enkelte institution de nærmere regler om erhvervelse af Ph.D.-graden.

§ 3. Ph.D.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, har vist evne til selvstændigt at tage et problem op til videnskabelig behandling med anvendelse af fagets videnskabelige metoder. Resultatet skal den pågældende have fremlagt i en form, der er i overensstemmelse med international praksis for fremlæggelse af videnskabelige arbejder på et niveau, der ligger mellem en dansk kandidatgrad og en dansk doktorgrad i henhold til de herom fastsatte regler, for tiden bekendtgørelse nr. 410 af 2. juni 1987 om erhvervelse af doktorgraden.

§ 4. Tildeling af Ph.D.-graden forudsætter normalt, at vedkommende har været indskrevet som Ph.D.-studerende og har gennemført et Ph.D.-studium tilrettelagt af institutionen, eventuelt i samråd med Forskerakademiet eller med en anden forskningsinstitution eller en erhvervsvirksomhed, hvis det forskningsarbejde, der danner grundlag for den pågældende afhandling, foregår der. Det kan endvidere i de nærmere regler bestemmes, at Ph.D.-graden kan tildeles uden indskrivning som Ph.D.-studerende, men på grundlag af en afhandling udarbejdet under ansættelse i en erhvervsvirksomhed og lignende som afslutning på en forskeruddannelse, der er tilrettelagt ved et formaliseret samarbejde mellem på den ene side institutionen og på den anden side erhvervsvirksomheden og Akademiet for de tekniske Videnskaber. Endelig kan det i de nærmere regler bestemmes, at Ph.D.-graden i særlige tilfælde kan tildeles alene på grundlag af en afhandling, der indleveres til institutionen.

Stk. 2. Speciale- og prisopgaver og andre afhandlinger, der allerede har dannet grundlag for tildeling af akademiske grader i Danmark eller i udlandet, kan ikke bedømmes påny med henblik på erhvervelse af Ph.D.-graden.

§ 5. Indskrivning som Ph.D.-studerende forudsætter:

 • 1) At vedkommende indenfor det pågældende eller hermed nært beslægtet fagområde har bestået a) kandidateksamen (magisterkonferens), b) anden nærmere angivet eksamen, eller c) skønnes på anden måde at have erhvervet de nødvendige faglige forudsætninger for studiet. Dette kan kræves dokumenteret ved særlige prøver.
 • 2) At vedkommendes studieprogram anses for at have den fornødne kvalitet og skønnes at kunne gennemføres inden for den fastsatte studietid.
 • 3) At institutionen kan stille vejleder(e) og de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

§ 6. En eller flere professorer, heltidsansatte lektorer, eller andre med tilsvarende kvalifikationer inden for vedkommende område afgiver en fagkyndig udtalelse om, hvorvidt en ansøgning om at blive indskrevet som Ph.D.-studerende kan imødekommes.

Stk. 2. Hvis udtalelsen går ud på, at ansøgningen bør afslås, sendes den til ansøgeren, der skal have lejlighed til inden for en frist på mindst 8 dage skriftligt at fremsætte bemærkninger hertil.

Stk. 3. På grundlag af den fagkyndige udtalelse, ansøgerens eventuelle bemærkninger og eventuelle kommentarer hertil fra den/de fagkyndige træffes afgørelse af, om ansøgeren skal indskrives som Ph.D.-studerende.

§ 7. For hver Ph.D.-studerende udpeges en eller flere vejledere blandt professorer, heltidsansatte lektorer eller andre med tilsvarende kvalifikationer inden for vedkommende område.

§ 8. Ph.D.-studiets varighed fastsættes i institutionens regler.

Stk. 2. Det kan heri bestemmes, at der skal eller kan afholdes prøver under studiet. Eventuelle prøver afholdes under medvirken af en eller flere censorer.

§ 9. En Ph.D.-afhandling skal være udarbejdet af den studerende personligt.

Stk. 2. Institutionen kan dog godkende, at en Ph.D.-afhandling er udarbejdet af to eller flere i fællesskab. Den enkeltes arbejde skal i så fald kunne bedømmes særskilt. Afhandlingen skal ved indleveringen være ledsaget af en erklæring fra forfatterne om den enkeltes andel i arbejdet.

Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at en flerhed af afhandlinger kan indleveres som Ph.D.-afhandling.

§ 10. Afhandlingen skal ved indleveringen være ledsaget af en sammenfattende redegørelse (resume) for de videnskabelige resultater, der er opnået.

§ 11. De enkelte institutioner bestemmer, på hvilke sprog afhandlingen kan være affattet.

Stk. 2. Hvis afhandlingen er affattet på et fremmed sprog, skal den sammenfattende redegørelse være affattet på dansk. Er afhandlingen på dansk, skal redegørelsen være affattet på dansk og på et fremmed sprog efter institutionens nærmere bestemmelse.

§ 12. Det fastsættes i reglerne, om Ph.D.-graden tildeles alene på grundlag af afhandlingen, eller om der i bedømmelsesgrundlaget tillige indgår udfaldet af prøve(r) eller forelæsning(er).

§ 13. Til at bedømme, om Ph.D.-graden bør tildeles, nedsætter det organ på institutionen, der har den i styrelseslovens § 11, jf. § 12 og § 29, nævnte kompetence, et bedømmelsesudvalg på 2 eller 3 medlemmer. Udvalget skal bestå af professorer, heltidsansatte lektorer eller andre med tilsvarende kvalifikationer inden for vedkommende område. Er afhandlingen udarbejdet under et Ph.D.-studium, skal vejlederen være medlem af udvalget. Har der været flere vejledere, udpeges en af disse.

Stk. 2. Ingen kan deltage i bedømmelsen, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om den pågældendes upartiskhed.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalgets nedsættelse og sammensætning skal snarest meddeles den studerende, der inden 8 dage skriftligt kan gøre indsigelse mod udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Et udvidet bedømmelsesudvalg, jf. § 18 og § 19, består normalt af det først nedsatte udvalgs medlemmer suppleret med indtil yderligere 2 fagkyndige, således at udvalget består af et ulige antal medlemmer. Hvis et medlem undtagelsesvis ikke ser sig i stand til at fortsætte som medlem af udvalget, kan det besluttes, at en anden fagkyndig indtræder i vedkommendes sted. Efter udvidelsen af udvalget anvendes stk. 3 påny. Et udvalg kan kun udvides een gang.

§ 14. Bedømmelsesudvalget afgiver inden en fastsat frist en begrundet skriftlig indstilling, om Ph.D.-graden bør tildeles eller ikke, til det kollegiale organ, der er nævnt i § 13. Hvis der er uenighed i udvalget om bedømmelsen, afgiver medlemmerne indstilling enkeltvis eller gruppevis. Indstillingen skal være affattet i en passende objektiv form og skal tilvejebringe et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for det kollegiale organ.

Stk. 2. Hvis en indstilling, der er afgivet af et bedømmelsesudvalg, giver mangelfuld vejledning eller er behæftet med væsentlige formelle mangler, sendes indstillingen tilbage til udvalget med anmodning om at omarbejde den eller rette de formelle fejl.

§ 15. Finder et bedømmelsesudvalg, at en afhandling ikke er fuldt ud tilfredsstillende i den foreliggende form, men at der er grund til at antage, at en mindre omarbejdning eller supplering af afhandlingen vil kunne gøre den tilfredsstillende, kan udvalget indstille, at der gives den studerende lejlighed til inden for en nærmere fastsat frist at omarbejde eller supplere afhandlingen.

§ 16. Den endelige indstilling fra bedømmelsesudvalget sendes snarest til den studerende.

Stk. 2. Hvis indstillingen eller - i tilfælde af delt indstilling - en af indstillingerne konkluderer i, at Ph.D.-graden ikke bør tildeles, skal den studerende inden for en frist på mindst 2 uger have lejlighed til at fremføre sine bemærkninger til indstillingen. Hvis den studerende fremsætter bemærkninger, skal bedømmelsesudvalget have lejlighed til at kommentere disse, inden det kollegiale organ behandler sagen.

§ 17. På grundlag af bedømmelsesudvalgets indstilling beslutter det kollegiale organ, om Ph.D.-graden kan tildeles eller ikke, jf. § 18 og § 19.

Stk. 2. Medlemmer af et bedømmelsesudvalg, som ikke samtidig er medlemmer af det kollegiale organ, kan indkaldes til det møde, hvor indstillingerne skal behandles. De deltager i drøftelserne uden stemmeret.

§ 18. Når der foreligger en eenstemmig indstilling fra bedømmelsesudvalget, skal det kollegiale organ behandle sagen på følgende måde:

 • 1) En indstilling om, at Ph.D.-graden tildeles, er vedtaget, hvis ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer imod. Hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer imod indstillingen, skal spørgsmålet behandles i et udvidet bedømmelsesudvalg.
 • 2) En indstilling om, at Ph.D.-graden ikke tildeles, kan vedtages ved simpel stemmeflerhed blandt dem, der deltager i afstemningen. Hvis indstillingen ikke vedtages, skal spørgsmålet behandles i et udvidet bedømmelsesudvalg.

Stk. 2. Når der foreligger en flertalsindstilling og en mindretalsindstilling, skal det kollegiale organ behandle sagen på følgende måde:

 • 1) En flertalsindstilling om, at Ph.D.-graden tildeles, kan vedtages ved simpel stemmeflerhed blandt dem, der deltager i afstemningen. Hvis indstillingen ikke vedtages, skal spørgsmålet behandles i et udvidet bedømmelsesudvalg.
 • 2) En flertalsindstilling om, at Ph.D.-graden ikke tildeles, er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for indstillingen. Hvis indstillingen ikke vedtages, skal spørgsmålet behandles i et udvidet bedømmelsesudvalg.

Stk. 3. Hvis lige mange af bedømmelsesudvalgets medlemmer har indstillet, at Ph.D.-graden tildeles, og at den ikke tildeles, skal spørgsmålet behandles i et udvidet bedømmelsesudvalg.

Stk. 4. I stemmetal medregnes ikke blanke stemmer.

§ 19. Når der foreligger en eenstemmig indstilling fra et udvidet bedømmelsesudvalg, skal det kollegiale organ behandle sagen på følgende måde:

 • 1) En indstilling om, at Ph.D.-graden tildeles, er vedtaget, hvis ikke 4/5 af de stemmeberettigede stemmer imod.
 • 2) En indstilling om, at Ph.D.-graden ikke tildeles, kan ikke underkendes.

Stk. 2. Når der foreligger en flertalsindstilling og en mindretalsindstilling fra et udvidet bedømmelsesudvalg, skal det kollegiale organ behandle sagen på følgende måde:

 • 1) En flertalsindstilling om, at Ph.D.-graden tildeles, er vedtaget, hvis ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer imod.
 • 2) En flertalsindstilling om, at Ph.D.-graden ikke tildeles, er vedtaget, hvis ikke 4/5 af de stemmeberettigede stemmer imod.

§ 20. Bestemmelserne i §§ 9-19 anvendes også i tilfælde, hvor Ph.D.-graden søges tildelt uden forudgående studium.

§ 21. Til den, der får tildelt Ph.D.-graden, udsteder institutionen et bevis. I beviset angives det emne, som afhandlingen specielt vedrører.

§ 22. Den, der i henhold til tidligere gældende bestemmelser har erhvervet en licentiatgrad, har ret til at betegne sig Ph.D.

§ 23. Direktoratet for de Videregående Uddannelser kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 24. Afgørelser truffet af Direktoratet for de Videregående Uddannelser vedrørende denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1988.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 3 af 5. januar 1987 om erhvervelse af licentiatgraden ophæves.

Undervisningsministeriet, den 17. oktober 1988

BERTEL HAARDER

/Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen