Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 369 af 11. juni 1986 om uddannelse af lærere til folkeskolen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 6. juli 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, § 8, stk. 8, § 11, stk. 4, § 12, stk. 6, og § 15 ophæves.

2. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde tillade en studerende at genindstille sig flere end 2 gange og tillade genindstilling senere end efter stk. 1 og 2 inden for de ordinære eksamensterminer, jf. § 23, stk. 1.«

3. Efter § 20, stk. 4, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. Rektors afgørelse kan indbringes for direktoratet, jf. § 71.«

4. § 21 ophæves.

5. I § 22, stk. 1, ændres »direktoratet« (to steder) til: »rektor« og »tillade« til: »beslutte«.

6. I § 25, stk. 4, ophæves 3. og 4. pkt.

7. I § 26, stk. 5, 1. pkt., ændres »Direktoratet kan efter ansøgning fra rektor tillade« til: »Rektor kan beslutte«.

8. § 31, stk. 3, ophæves.

9. I § 71, stk. 1, ændres »undervisningsministeriet, direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v.« til: »Undervisnings- og Forskningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser«.

10. § 71, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 1989.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 21. september 1989

Bertel Haarder

/ Henrik Helsted

Officielle noter

Ingen