Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om merkonomkursus


I medfør af § 2, jf. § 3, i lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. december 1986, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

     § 1. Statsunderstøttede handelsskoler kan efter godkendelse af Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne afholde merkonomkursus, der afsluttes med en statskontrolleret prøve.

     Stk. 2. Direktoratet fastsætter til enhver tid antallet af kursuspladser.

     § 2. Der kan afholdes merkonomkursus inden for kommercielle/administrative fagområder.

     Stk. 2. Formålet med undervisningen er at give kursisterne kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv. Undervisningen skal give kursisterne mulighed for at erhverve sig viden og færdighed på enkelte områder og give mulighed for at opnå en afrundet faglig helhed.

     § 3. Merkonomkursus godkendes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet, jf. § 16, og efter indhentet udtalelse fra Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet.

Optagelsesbetingelser

     § 4. Optagelse er betinget af, at ansøgeren

     1. har gennemført en faglig uddannelse inden for handels- og kontorområdet eller

     2. har gennemført anden faglig uddannelse, eller

     3. har anden relevant baggrund, herunder mindst 2 års praktisk beskæftigelse, og af skolen skønnes at kunne gennemføre undervisningen.

     Stk. 2. Optagelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, kan betinges af, at indledende kursus i virksomhedsøkonomi er gennemført eller særlige prøver er aflagt.

     Stk. 3. Optagelse til visse kursus kan forudsætte forudgående gennemførelse eller sideløbende deltagelse i andre kursus.

     Stk. 4. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte nærmere regler om optagelsesbetingelserne.

Undervisningen m.m.

     § 5. Undervisningsplanerne for de enkelte kursus fastsættes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet.

     § 6. Undervisningen tilrettelægges som deltidsundervisning som dag- og/eller aftenkursus. Der kan etableres fjernundervisning eventuelt kombineret med dag- eller aftenkursus.

     Stk. 2. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet og Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet godkende afvigelser fra stk. 1.

     § 7. Et kursus har normalt en varighed af 60 timer. Hvert kursus afsluttes med en prøve.

     Stk. 2. En merkonomuddannelse omfatter normalt 6 kursus, der skal udgøre en faglig helhed. Direktoratet godkender efter indstilling fra uddannelsesnævnet, hvilke kursus der kan sammensættes.

     Stk. 3. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte regler om fritagelse for at deltage i et kursus og for at aflægge prøve, hvis kursisten kan dokumentere forudgående uddannelse eller praktisk erfaring på området, som kan sidestilles med det kursus, der søges fritagelse for.

     Stk. 4. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet godkende afvigelser fra bestemmelserne i stk. 1 og 2.

     § 8. Direktoratet fastsætter efter indstilling fra uddannelsesnævnet bestemmelser om de faglige og pædagogiske kvalifikationskrav til lærerne i det enkelte kursus.

     Stk. 2. For så vidt angår de faglige krav, skal der lægges vægt på relevant og aktuel erhvervserfaring og en passende faglig og teoretisk baggrund.

Eksamen

     § 9. Tilmelding til prøverne er betinget af, at det fastsatte kursusarbejde, jf. § 5, er gennemført.

     Stk. 2. Tilmelding til prøver i visse fag kan være betinget af forudgående praktisk beskæftigelse i tilknytning til det pågældende fag eller fagområde. Direktoratet fastsætter efter indstilling fra uddannelsesnævnet regler herom.

     Stk. 3. Direktoratet fastsætter nærmere regler for afholdelse af prøverne.

     § 10. Prøverne er skriftlige og afholdes normalt een gang årligt.

     Stk. 2. Direktoratet fastsætter tidspunkterne for afholdelse af prøverne.

     Stk. 3. Med hensyn til eksamensordningen anvendes de særlige regler herom, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om eksamensordningen ved handelsskolernes eksaminer.

     Stk. 4. Ved bedømmelse af de studerendes præstationer anvendes 13-skalaen, jf. § 1 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karaktergivning i handelsskolerne.

     Stk. 5. For at bestå en prøve kræves opnåelse af mindst karakteren 6.

     Stk. 6. Direktoratet fastsætter nærmere regler for bedømmelse af prøverne.

     § 11. Direktoratet nedsætter en opgavekommission, der skal udarbejde og godkende opgaverne, jf. nærmere stk. 3. og de vejledende retninglinjer for opgavernes besvarelse og bedømmelse.

     Stk. 2. Formanden for eksamenskommissionen for handelsskolerne, jf. § 2 i lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler, er formand for opgavekommissionen. Direktoratet beskikker opgavekommissionens for 3 år ad gangen. Ingen kan fungere som medlem efter det fyldte 70. år. Beskikkelse sker efter indstilling fra uddannelsesnævnet.

     Stk. 3. For hvert af de fag eller fagområder, hvortil kommissionen udarbejder opgaver, beskikkes mindst 4 medlemmer. Heraf skal et antal medlemmer være lærere på merkonomkursus. Disse lærere udarbejder opgaveforslag til godkendelse i opgavekommissionen.

     Stk. 4. Opgavekommissionens formand tilrettelægger kommissionens arbejde. Direktoratet godkender forretningsorden efter indhentet udtalelse i uddannelsesnævnet.

     Stk. 5. Opgavekommissionen afgiver efter hver eksamenstermin beretning om eksamensforløbet til uddannelsesnævnet.

     Stk. 6. Hvis der mellem uddannelsesnævnet for merkonomuddannelsen og uddannelsesnævnet for teknonomuddannelsen er enighed herom, kan opgavekommissionen anvende opgaver, der er udarbejdet af opgavekommissionen for teknonomuddannelsen.

     § 12. Direktoratet beskikker censorer efter indstilling fra uddannelsesnævnet. Ingen kan fungere som censor efter det fyldte 70. år.

     § 13. Skolens leder udsteder og underskriver eksamensbeviser. Direktoratet fastsætter bevisets form og indhold.

     § 14. Kursister, der har været tilmeldt en prøve, men som på grund af sygdom eller anden gyldig grund har været forhindret i at deltage i eller fuldføre prøven, kan af skolen få tilladelse til at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Privatister

     § 15. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte regler om til-melding til prøver uden forudgående kursusdeltagelse.

Uddannelsesnævn

     § 16. Direktoratet nedsætter et uddannelsesnævn, de beskikkes for 3 år ad gangen.

     Stk. 2. Uddannelsesnævnet afgiver indstilling til direktoratet om kursernes faglige mål og indhold, lærernes kvalifikationer og rådgiver direktoratet om kursernes udbygning. Uddannelsesnævnet kan endvidere selv optage alle spørgsmål til behandling og indstille til direktoratet herom.

     Stk. 3. Uddannelsesnævnets medlemmer beskikkes efter indstilling fra og blandt nedennævnte organisationers medlemmer således:

1 fra Dansk Arbejdsgiverforening,

1 fra Danske Forsikringsselskabers Forhandlingsorganisation,

1 fra Danske Bankers Forhandlingsorganisation og Danmarks Sparekasseforening i fællesskab,

1 fra Andelsudvalget,

1 fra Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund,

1 fra Forsikringsfunktionærernes Landsforening,

1 fra Danske Bankfunktionærers Landsforening og Danske Sparekassefunktionærers Landsforening i fællesskab,

1 fra Danske Indkøbschefers Landsforening,

1 fra Foreningen af Danske Virksomhedskonsulenter,

1 fra Foreningen af Arbejdsledere i Danmark,

1 fra Dansk Merkonomforening,

3 fra Foreningen af Forstandere og Inspektører ved Danmarks Handelsskoler,

2 fra Handelsskolernes Lærerforening,

1 fra Butikshandelens Fællesråd,

1 fra Databehandlingsforeningen,

1 fra Dansk Ejendomsmæglerforening,

1 fra Fællesrådet for Markedsføring,

1 fra Transportøkonomisk Forening,

1 fra Foreningen af registrerede Revisorer,

1 fra Foreningen af statsautoriserede Revisorer samt

1 repræsentant for kursusdeltagere.

Nævnets medlemmer skal have faglig viden inden for de fagområder, hvor der etableres undervisning efter denne bekendtgørelse.

     Stk. 4. Direktoratet fastsætter efter indstilling fra uddannelsesnævnet, hvilke organisationer der skal tillægges indstillingsret, hvis en organisation med indstillingsret ophører, eller der dannes organisationer, som erstatter eller som må sidestilles med en organisation, der har indstillingsret, eller der oprettes nye, eller der nedlægges fagområder.

     Stk. 5. Uddannelsesnævnet vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

     Stk. 6. Direktoratet stiller den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for såvel uddannelsesnævn som opgavekommission.

Klager

     § 17. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse indsendes til Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen.

     Stk. 2. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

     Stk. 3. Direktoratets afgørelser vedrørende denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Ikrafttræden

     § 18. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. marts 1987.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 46 af 28. januar 1987 om merkonomkursus ophæves.

     Stk. 3. Direktoratet fastsætter de nødvendige overgangsregler i forhold til bekendtgørelse nr. 332 af 17. september 1968 om handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

Undervisningsministeriet, den 16. oktober 1987

P. m. v.

e. b.

IDA DYBDAL

Officielle noter

Ingen