Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studiestrukturen for uddannelser ved universiteter m.fl.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 573 af 2. juli 1993 om studiestrukturen for uddannelser ved universiteter m.fl. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeriet kan godkende, at uddannelsesinstitutionerne som supplement til visse 3-årige bacheloruddannelser udbyder erhvervsrettede projektmoduler af op til 1/2 års varighed«.

2. I § 3, stk. 1, udgår nr. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Undervisningsministeriet, den 7. august 1995

PMV

Torben Kornbech Rasmussen

/ Carl Erik Lautrup

Officielle noter

Ingen